Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Christadelfiaanse geloofspunten #17 Koninkrijk van God – Gehoorzamen en ongehoorzamen opgeroepen voor Jezus zijn rechterstoel

De Christadelphians of Broeders in Christus geloven dat het Evangelie bestaat uit “De dingen betreffende het Koninkrijk van God en de Naam van Jezus Christus” en dat bij de verschijning van Christus voorafgaand aan de oprichting van het Koninkrijk, de verantwoordelijken (namelijk degenen die de geopenbaarde wil van God kennen en die zijn opgeroepen om zich eraan te onderwerpen), dood en levend – gehoorzaam en ongehoorzaam – worden opgeroepen voor zijn rechterstoel “om geoordeeld te worden naar hun werken”, en “in lichaam ontvangen naar wat ze hebben gedaan, of het nu goed of slecht is.”

10 Want we moeten allemaal voor de rechterstoel van de Christus verschijnen,* zodat iedereen krijgt wat hij verdient voor de dingen die hij heeft gedaan toen hij in het lichaam was, goed of slecht.*+ (2 Korinthiërs 5:10)

Indien mensen na de dood naar de hemel, het vagevuur of de hel zouden gaan zal er geen enkele dode nog te oordelen vallen voor Jezus, want dan zullen zij hun beloning of hun straf al verkregen hebben. Alsook kan men geen twee maal voor hetzelfde veroordeeld worden. Toch wordt er in de Schrift duidelijk gesteld dat het Jezus is die na zijn wederkomst bij het einde der tijden zal oordelen de levenden en doden.

31 Want hij heeft een dag vastgesteld waarop hij van plan is de bewoonde aarde rechtvaardig te oordelen+ door een man die hij heeft aangesteld. En hij heeft iedereen een garantie daarvoor gegeven door hem uit de dood op te wekken.’+ (Handelingen 17:31)

4 Ten overstaan van God en Christus Jezus, die de levenden en de doden+ zal oordelen,+ en krachtens zijn manifestatie+ en zijn Koninkrijk,+ beveel ik je plechtig: (2 Timotheüs 4:1)

22 Want de Vader oordeelt helemaal niemand, maar hij heeft het hele oordeel aan de Zoon toevertrouwd,+ (Johannes 5:22)

Gelovend in de Ene Ware God en Zijn zoon, hebben wij alle vertrouwen in het neergeschreven Woord dat ons in de Bestseller aller tijden is medegedeeld. In dat Boek der boeken kunnen wij zien hoe de Allerhoogste God boven alle goden omging met Zijn schepselen en met Zijn schepping een Plan heeft.In de bijbel wordt er ook gewag gemaakt dat heel wat niet-Joodse volken de wet van Mozes niet kennen. Toch wordt er aangegeven dat als ze vanzelf doen wat er in de wet staat, ze laten zien dat ze ook zonder de wet van Mozes zélf weten wat goed en wat kwaad is. In het christadelfianisme geloven wij zo dat iedereen in het evenbeeld van God geschapen is en zo ook elementen van God in zich kan hebben met daarbij een mogelijk besef van goed en kwaad, een kennis die de mens heeft verworven bij het eten van de vrucht van de Boom van kennis (of Boom van moraal) die in de Tuin van Eden stond. Wij nemen aan dat er gerust ook mensen kunnen zijn die nog geen kennis gemaakt hebben met de Bijbel maar toch ethische normen hebben. Ze laten zien dat in hun hart staat geschreven wat de wet van Mozes eist. Hun geweten en hun gedachten vertellen hun of het goed of kwaad is wat ze doen.Als Broeders in Christus volgen wij het Goede Nieuws waarbij wij hoop stellen op een dag dat God aan Jezus Christus de opdracht zal geven om recht te spreken. Hij die eerder al op aarde was en ook dat Goede Nieuws predikte zal de mensen dan beoordelen op wat er diep in de mensen hun hart verborgen is.

Door je koppigheid en je berouwloze hart stapel je voor jezelf woede op voor de dag van woede en van de openbaring van Gods rechtvaardige oordeel.+ En hij zal iedereen belonen naar zijn daden:+ (Romeinen 2:5, 6)

14 Want als heidenen,* die geen wet hebben,+ van nature de dingen van de wet doen, zijn deze mensen, ook al hebben ze geen wet, zichzelf tot wet. 15 Zij zijn degenen die laten zien dat de inhoud van de wet in hun hart staat geschreven, terwijl hun geweten samen met hen getuigt en ze door* hun eigen gedachten beschuldigd of juist vrijgesproken worden. 16 Dat zal gebeuren op de dag dat God via Christus Jezus de dingen oordeelt die de mensen verborgen houden,+ overeenkomstig het goede nieuws dat ik bekendmaak.

17 En jij, je bent in naam een Jood+ en vertrouwt op de wet en bent trots op je God. (Romeinen 2:14-17)

Wij geloven dat het niet aan ons is om mensen te oordelen en om hem uit te sluiten van dingen of te zeggen dat zij niet in het Koninkrijk kunnen komen. Wij moeten zeer voorzichtig zijn met oordelen te vellen. Ook moeten wij mensen die ons iets misdaan hebben kunnen vergeven.

37 Houd ook op met oordelen, dan zul je niet geoordeeld worden.+ En houd op met veroordelen, dan zul je niet veroordeeld worden. Blijf vergeven,* dan zul je vergeven* worden.+ (Lukas 6:37)

Wie ben jij dat je de dienaar van een ander oordeelt?+ Of hij staat of valt, bepaalt zijn eigen meester.+ Hij zal trouwens staande worden gehouden, want Jehovah* kan hem staande houden. (Romeinen 14:4)

Als volgers van het Woord van God nemen wij aan dat iedereen op zich zelf verantwoordelijkheid voor God zal moeten afleggen. Hij is het die het hart van iedereen kent. Niets kan een mens voor God verborgen houden. Hij weet volledig wat er eigenlijk echt in een mens omgaat. Daardoor is Hij ook de meest geschikte persoon om een oordeel te vellen. Maar Hij weet dat de mens zwak is en verdediging kan gebruiken. Daarom heeft Hij de autoriteit gegeven aan Zijn zoon om recht te spreken.

18 Jezus kwam naar ze toe en zei: ‘Ik heb alle autoriteit in de hemel en op aarde gekregen.+ (Mattheüs 28:18)

20 die hij gebruikte toen hij Christus uit de dood opwekte en hem een plaats gaf aan zijn rechterhand+ in de hemelse gewesten, 21 hoog boven alle regeringen, autoriteiten, krachten en heersers en boven elke naam die wordt genoemd,+ niet alleen in dit tijdperk* maar ook in het tijdperk dat nog moet komen. (Efeziërs 1:20, 21)

Om die reden heeft God hem tot een hogere positie verheven+ en hem in zijn goedheid de naam gegeven die boven elke andere naam is,+ 10 zodat in de naam van Jezus elke knie zich zou buigen — van degenen in de hemel, op aarde en onder de grond+ — (Filippenzen 2:9, 10)

10 Maar waarom oordeel je je broeder?+ En waarom kijk je neer op je broeder? Want we zullen allemaal voor de rechterstoel van God komen te staan.+11 Er staat geschreven: ‘“Zo zeker als ik leef,”+ zegt Jehovah,* “elke knie zal zich voor mij buigen en elke tong zal God openlijk erkennen.”’+12 Ieder van ons zal zich dus zelf verantwoorden tegenover God.+ (Romeinen 14:10-12)

14 Van alles wat je doet, ook wat verborgen is, zal de ware God oordelen of het goed is of slecht.+ (Prediker 12:14)

36 Ik zeg jullie dat de mensen op de Oordeelsdag verantwoording zullen afleggen+ voor elk zinloos* woord dat ze zeggen.* (Mattheüs 12:36)

Oordeel daarom niet+ voorbarig, voordat de Heer komt. Hij zal de verborgen dingen van de duisternis aan het licht brengen en de bedoelingen van het hart bekendmaken, en dan zal iedereen van God de lof krijgen die hem toekomt.+ (1 Korinthiërs 4:5)

Niemand zal de Tijd van God kunnen tegen houden. Het Einde der tijden zal komen of men het wil of niet, en voor velen zal het zelfs als een verrassing of als een dief in de nacht daar zijn.

15 ‘Let op! Ik kom als een dief.+ Gelukkig is hij die wakker blijft+ en zijn bovenkleren houdt, zodat hij niet naakt rondloopt en mensen zijn schaamte zien.’+ (Openbaring 16:15)

18 Maar de volken werden woedend, en ook u toonde uw woede. De vastgestelde tijd kwam om de doden te oordelen en om uw slaven, de profeten,+ te belonen,+ evenals de heiligen en degenen die ontzag hebben voor uw naam, de kleinen en de groten, en ook om degenen te vernietigen die de aarde aan het vernietigen zijn.’*+ (Openbaring 11:18)

De Broeders in Christus vinden het daarom belangrijk om altijd voorbereid te zijn en de wederkomst van Christus te verwachten. Tijdens het huidige leven moeten wij elkaar helpen om nog meer het Woord van God te begrijpen en te kunnen opvolgen maar ook om ons voor te bereiden op die erge tijden die er nog staan aan te komen. Dan moeten wij sterk zijn om te ontvluchten aan dit alles dat op het punt staat te geschieden en staande te blijven voor het aanschijn van de mensenzoon.

36 Blijf dus wakker+ en blijf smeken+ dat het je zal lukken om aan al deze dingen die moeten gebeuren te ontkomen en om vóór de Mensenzoon te staan.’+ (Lukas 21:36)

+

Voorgaande

Hoe uniek is het christadelfianisme?

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #13 Onbegrijpelijk verkeerde voorstelling door het Wachttorengenootschap #2 Koninkrijk van God

Kracht en koninkrijk van onze God en de autoriteit van Zijn Christus

Christadelfiaanse geloofspunten #1 Enige eeuwige alwetende Allerhoogste Godheid

Christadelfiaanse geloofspunten #2 Jezus de zoon van God

Christadelfiaanse geloofspunten #3 Zonde en zondigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #4 Oplossing voor gevolgen van zondigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #5 Beloften over Herstelplan

Christadelfiaanse geloofspunten #6 Redding uit vrouw van het nageslacht van koning David

Christadelfiaanse geloofspunten #7 Jezus de Emmanuel of God met ons

Christadelfiaanse geloofspunten #8 Boodschap van Jezus wiens vergoten bloed vergeving van onze overtredingen brengt

Christadelfiaanse geloofspunten #9 Jezus verheven tot de hemel als priesterlijke middelaar tussen God en mens

Christadelfiaanse geloofspunten #10 Uitzending om redding te verkondigen

Christadelfiaanse geloofspunten #11 Redding door het evangelie te geloven

Christadelfiaanse geloofspunten #12 Evangelie bestaand uit Dingen betreffende het Koninkrijk van God

Christadelfiaanse geloofspunten #13 Koninkrijk van God na vernietiging van wereldse machten gegeven aan Zijn uitverkoren zoon

Christadelfiaanse geloofspunten #14 Koninkrijk van God aan het nageslacht van Abraham en David toekomend

Christadelfiaanse geloofspunten #15 Koninkrijk van God en een Volk om trots op te zijn

Christadelfiaanse geloofspunten #16 Koninkrijk van God voor sommigen tot eeuwig leven en anderen tot schande en eeuwige verachting

++

Lees verder ook

 1. Woord van God
 2. Bijbel een Verzamelwerk gegeven om te vinden en te begrijpen
 3. Gospel of Evangelie – het Goede Nieuws
 4. De taal van de Bijbel: Zuurdesem
 5. Voorziening van leven
 6. Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 1 Ontstaan en plaatsing eerste mens
 7. Bereshith 2:15-25 De mens geplaatst in de tuin van Eden
 8. Dagelijkse Gedachte voor de Bijbellezing van de dag: Een waardig gebruik voor Gods Schepping (januari 02)
 9. Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 2 Daad van ongehoorzaamheid eerste mens
 10. Fragiliteit en actie #1 Ongehoorzaamheid van Geschapene
 11. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5
 12. Het begin van Jezus #2 Aller Begin
 13. Onwetendheid, wettigheid en zondigheid
 14. Een Boom van kennis wordt een Boom van moraal
 15. Keuze van levende zielen tot de dood
 16. Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens
 17. Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid
 18. Oorzaak lijden en dood
 19. Bron(nen) van kwaad
 20. Wie brengt het Kwaad over ons
 21. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1
 22. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 2
 23. Plan van de Goddelijke Maker
 24. Plan van God
 25. Plan van God en wereldvrede
 26. Bijbelse beloften gaan veel verder dan wat mensen durven oppere
 27. De verbonden – samenvatting
 28. Dood betaling voor zonden
 29. Dood overwinnen
 30. Geloof
 31. Geloof en geloven
 32. Bij geloof krijgen hoort ook waardering krijgen
 33. Fundamenten van het Geloof 8 De dood. Gods vonnis over de zonde
 34. Fundamenten van het Geloof 11 Christus, de door God gezonden Verlosser
 35. Fundamenten van het Geloof 12 Verzoening met God door het offer van Christus
 36. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 2 Verbondswetten
 37. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 3 De Weg – een Joodse sekte
 38. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 4 Trinitariërs en Niet-trinitariërs
 39. De Weg en niet-Joden
 40. De Weg getoond door Jeshua
 41. De Weg haar volgers
 42. De Weg Nazarener Judaisme
 43. De Weg te volgen
 44. De Weg voor ons geopend
 45. De Wet en Het Woord
 46. De Wet en Het Woord hun Verbinding
 47. De Wet of Thora
 48. De wil doende van Hem die Jeshua zond
 49. De Wil van de Zender God doende
 50. De Weg naar het juiste station vinden
 51. Het juiste perron vinden
 52. Daden in overeenstemming met geloof
 53. Drager van genade
 54. Dichterbij komen
 55. Deelgenoten van Lichaam van Christus
 56. Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente
 57. Deelnemingskans voor het Koninkrijk van God
 58. Loskoopoffer als betaling van schuld
 59. Zoon van God vrijkoper
 60. Loskoopoffer van Jezus
 61. Losprijs betaald door Jezus Christus
 62. Losprijs bewerkt door de zoon van God
 63. Lam van God #1 Sprekers voor God
 64. Dienaar van God
 65. Dienstknecht Jeshua
 66. Dienaar van God niettegenstaande zijn positie van koning
 67. Einde aan leven van zwoegen en zweten
 68. Eindeloos leven in vooruitzicht
 69. Eindtijd
 70. Eindtijd en beweging in Joodse gemeenschap
 71. Eindtijd – Gegevens voor op te merken tekenen te vinden
 72. Eindtijd – Komende tijd om te waken en alert te zijn
 73. Eindtijd overleven
 74. Eindtijd – Vernietigende einde van huidige elende
 75. Eindtijd – Voortekenen te zien en waar te nemen
 76. Christus Wederkomst
 77. Wetteloosheid
 78. Wetteloosheid doorn in het oog van velen
 79. Wet van de Geest
 80. Wet van God voor ogen houden en er op mediteren
 81. Blijvend geluk in Gods nieuwe ordening
 82. Blijvend Koninkrijk voor altijd
 83. Gedachte voor 2 januari 2018
 84. Gedachte voor 3 januari 2018
 85. Hoe leest u? – Wat leest u?: de Heer tegemoet
 86. Als de tijd ten einde loopt…. 1 Alles wat vroeger is geschreven #2
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

14 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: