Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Christadelfiaanse geloofspunten #18 Koninkrijk van God – Beloning voor trouw en bestraffing voor ontrouw

De Broeders in Christus of Christadelphians geloven dat de “Dingen van het Koninkrijk van God” de feiten zijn die over het Koninkrijk van God zijn getuigd in de geschriften van de profeten en apostelen, en definieerbaar zoals in deze artikelen reeks over Christadelfiaanse geloofpunten.

In de voorgaande post hebben wij gezien dat bij de verschijning van Christus voorafgaand aan de oprichting van het Koninkrijk, de verantwoordelijke (namelijk, degenen die de geopenbaarde wil van God kennen, en verzocht zijn zich eraan te onderwerpen) dood en levend – gehoorzaam en ongehoorzaam – zullen worden opgeroepen voor zijn rechterstoel ‘om te worden beoordeeld op basis van hun werken,”en” ontvangen in lichaam volgens wat ze hebben gedaan, of het nu goed of slecht is.”

Wij haalden daarbij al aan dat het onjuist is te denken dat men bij de dood dadelijk naar een hemel, vagevuur of hel zou gaan, maar dat men in de ongewisse dood zal blijven totdat Jezus weer komt om te oordelen de levenden en doden. Met een eerste dood heeft men voor God betaalt voor de zonden die men begaan heeft, waan het loon voor zonde is de dood.

23 Want de zonde betaalt als loon de dood.+ Maar God geeft als gave eeuwig leven+ door Christus Jezus, onze Heer.+ (Romeinen 6:23)

In het leven kan men al of niet voor God kiezen en die keuze zal bepalend zijn voor een al of niet leven na de dood. In het christadelfianisme is er het besef dat als wij sterven het met ons gedaan is en wij tot stof en as terug keren. Maar toch hebben wij een hoop op leven na de dood.

19 Want er is een afloop voor mensen en een afloop voor dieren — ze hebben allemaal dezelfde afloop.+ Zoals de één sterft, zo sterft de ander, en ze hebben allemaal maar één geest.+ De mens heeft dus niets voor op de dieren, want alles is zinloos. 20 Ze gaan allemaal naar dezelfde plaats.+ Ze zijn allemaal uit stof ontstaan+ en ze keren allemaal tot stof terug.+ (Prediker 3:19, 20)

Want de levenden weten* dat ze zullen sterven,+ maar de doden weten helemaal niets+ en ze hebben ook geen beloning* meer, omdat elke herinnering aan hen verloren gaat.+ (Prediker 9:5)

10 Doe wat je hand te doen vindt met heel je kracht, want er is geen werk, geen plan, geen kennis en geen wijsheid in het Graf,*+ waar je naartoe gaat. (Prediker 9:10)

Maar als de tijd rijp is zal Jezus terug komen en alle doden uit de herinneringsgraven tot zich roepen. Allen die de eerste dood hebben ondergaan zullen dan met de overgebleven levenden na de Grote Slag (Armageddon) voor Jezus rechterstoel verschijnen.

Iedereen valt wel onder de gratie van de genadegave, maar dat betekent nog niet dat iedereen voor eeuwig en altijd gered is en zich geen zorgen hoeft te maken. De Bijbel geeft heel duidelijke verhalen hoe het kan mislopen indien de mens de verkeerde kant uit gaat.

Wij geloven dat de ontrouw zal worden beschaamd en ‘de tweede dood’ zullen ondergaan. Daartegenover zullen zij die God getrouw zijn gebleven niet beschaamd worden maar gered uit de kluwen van de dood en verlost worden van alle beproevingen.

Jehovah* weet dus mensen die hem toegewijd zijn te redden uit beproevingen.+ Maar hij bewaart onrechtvaardige mensen voor de vernietiging* op de dag van het oordeel,+ (2 Petrus 2:9)

Alle eer aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus! Want door Jezus Christus uit de dood op te wekken,+ heeft hij ons in zijn grote barmhartigheid een nieuwe geboorte gegeven+ met een levende hoop,+ een onvergankelijke en onbesmette erfenis die nooit verwelkt.+ Die is in de hemel weggelegd voor jullie,+ (1 Petrus 1:3, 4)

Wij zullen de gelovigen kunnen vinden, met onsterfelijkheid geïnvesteerd en verheven om met Jezus te regeren als gezamenlijke erfgenamen van het Koninkrijk, mede-bezitters van de aarde en gezamenlijke beheerders van Gods gezag onder mensen in alles. Maar wij zullen ook kunnen zien dat diegenen die het konden horen maar er niets mee gedaan hebben, hier de gevolgen van zullen dragen voor hun domheid.

26 Maar iedereen die deze woorden van mij hoort en er niets mee doet, is te vergelijken met een domme man die zijn huis bouwde op het zand.+ (Mattheüs 7:26)

12 terwijl de zonen van het Koninkrijk eruit gegooid zullen worden, de duisternis in. Daar zullen ze jammeren en knarsetanden.’+ (Mattheüs 8:12)

20 De slaaf die vijf talenten had gekregen, kwam naar voren en gaf hem vijf extra talenten. Hij zei: “Meester, u hebt me vijf talenten toevertrouwd. Kijk, ik heb er nog vijf bij verdiend.”+21 “Goed gedaan!”, zei zijn meester. “Je bent een goede en trouwe slaaf. Omdat je de weinige dingen trouw hebt beheerd, zal ik je over veel dingen aanstellen.+ Kom, deel in de vreugde van je meester.”*+22 Toen kwam de slaaf die twee talenten had gekregen naar voren en zei: “Meester, u hebt me twee talenten toevertrouwd. Kijk, ik heb er nog twee bij verdiend.”+23 Zijn meester zei tegen hem: “Goed gedaan! Je bent een goede en trouwe slaaf. Omdat je de weinige dingen trouw hebt beheerd, zal ik je over veel dingen aanstellen. Kom, deel in de vreugde van je meester.”

24 Als laatste kwam de slaaf die één talent had gekregen naar voren. Hij zei: “Meester, ik wist dat u veeleisend* bent, en dat u oogst waar u niet hebt gezaaid en graan inzamelt dat u niet hebt gewand.+25 Ik was bang en daarom heb ik uw talent in de grond verborgen. Hier hebt u het terug.” 26 Zijn meester antwoordde: “Slechte en luie* slaaf, je wist dat ik oogst waar ik niet heb gezaaid en dat ik graan inzamel dat ik niet heb gewand. 27 Je had mijn geld naar de bank moeten brengen, dan zou ik het bij mijn komst met rente hebben teruggekregen.

28 Neem het talent van hem af en geef het aan de slaaf die tien talenten heeft.+29 Want wie heeft, zal meer krijgen en zelfs overvloed hebben. Maar van wie niets heeft, zal zelfs wat hij heeft worden afgenomen.+30 Gooi de nutteloze slaaf eruit, de duisternis in. Daar zal hij jammeren en knarsetanden.” (Mattheüs 25:20-30)

Velen van hen die in het stof van de aarde slapen, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven en anderen tot schande en eeuwige verachting. (Daniël 12:2)

Wie naar zijn vlees zaait, oogst uit zijn vlees verderf, maar wie naar de geest zaait, oogst uit de geest eeuwig leven.+ (Galaten 5:21)

in een vlammend vuur en neemt hij wraak op hen die God niet kennen en hen die het goede nieuws over onze Heer Jezus niet gehoorzamen.+ (2 Thessalonicenzen 1:8)

Volgen het christelfianisme is eenieder zelf persoonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar gedragingen en het verder verloop in het leven. Wij geloven namelijk dat ook al is Jezus gestorven voor onze zonden wij toch nog de boot kunnen missen. Want indien wij na het tot kennis komen toch terug verkeerd gaan hebben wij niemand meer die ons kan loskopen. Men moet weten dat men niet zo maar de wet van Mozes naast zich kan neerleggen.

26 Als we met opzet zonde beoefenen nadat we de nauwkeurige kennis van de waarheid hebben gekregen,+ blijft er geen slachtoffer voor zonden meer over.+27 Dan is er beslist een vreselijk vooruitzicht op een oordeel en een vurige verontwaardiging die de tegenstanders zal verteren.+28 Wie de wet van Mozes naast zich neerlegt, wordt op het getuigenis van twee of drie personen zonder pardon ter dood gebracht.+29 Wat denken jullie? Wat voor straf verdient iemand dan wel als hij de Zoon van God vertrapt, het bloed van het verbond+ waardoor hij geheiligd is als niets bijzonders beziet en de geest van onverdiende goedheid veracht?+30 Want we kennen degene die heeft gezegd: ‘Het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden.’ En ook: ‘Jehovah* zal zijn volk oordelen.’+31 Het is iets vreselijks in de handen van de levende God te vallen. (Hebreeën 10:26-31)

12 Die mensen zijn als redeloze dieren, die op hun instinct afgaan en geboren zijn* om gevangen en vernietigd te worden, en ze praten spottend over dingen waar ze niets vanaf weten.+ Hun eigen verdorven gedrag zal tot hun verderf leiden, (2 Petrus 2:12)

Maar de lafaards, degenen zonder geloof,+ degenen die onrein en walgelijk zijn, de moordenaars,+ de seksueel immorele* mensen,+ degenen die aan spiritisme doen, de afgodenaanbidders en alle leugenaars:+ hun deel is in het meer dat met vuur en zwavel brandt.+ Dat betekent de tweede dood.’+ (Openbaring 21:8)

4 ‘Let op! De dag komt, brandend als een oven.+ Dan zullen alle hoogmoedigen en iedereen die slechtheid bedrijft als stoppels worden. De dag die komt zal hen beslist verslinden en hen met wortel en tak uitroeien’, zegt Jehovah van de legermachten. (Maleachi 4:1)

30 De mond van de rechtvaardige brengt wijsheid over,zijn tong spreekt over gerechtigheid.31 De wet van zijn God is in zijn hart.Zijn stappen zijn niet wankel.צ [tsadhe] 32 De slechte loert op de rechtvaardige en zoekt een kans om hem te doden. 33 Maar Jehovah zal hem niet aan zo iemand overleveren,+ hij zal hem niet schuldig verklaren als hij wordt geoordeeld.+ ק [qof] 34 Hoop op Jehovah en volg zijn weg, dan zal hij je verheffen om de aarde in bezit te nemen. Als de slechte mensen worden vernietigd,+ zul jij het zien.+  ר [resj] 35 Ik heb gezien hoe de wrede, slechte man zich uitbreidde als een bladerrijke boom op zijn eigen bodem.+ 36 Maar plotseling verdween hij en was hij weg.Ik bleef hem zoeken, maar hij was niet te vinden.+ ש [sjin] 37 Let op de onberispelijkeen houd de oprechte+ in het oog, want de toekomst van zo iemand is vredig. 38 Maar alle overtreders zullen vernietigd worden. Voor slechte mensen is er geen toekomst.+ (Psalm 37:30-38)

25 Als de storm voorbij is, is de goddeloze verdwenen,+ maar de rechtvaardige is als een eeuwig fundament.+  26 Als azijn voor de tanden en als rook voor de ogen, zo is een luiaard voor wie hem eropuit stuurt.* 27 Ontzag voor Jehovah verlengt het leven,maar de jaren van slechte mensen worden verkort.+

28 De verwachting* van de rechtvaardigen leidt tot vreugde,maar de hoop van de goddelozen zal vergaan.+ 29 De weg van Jehovah is een vesting voor de onberispelijkemaar betekent de ondergang voor boosdoeners.+ (Spreuken 10:25-29)

51 Luister, ik vertel jullie een heilig geheim: we zullen niet allemaal gaan slapen in de dood, maar we zullen allemaal veranderd worden,+52 in een ogenblik, in een oogwenk, tijdens de laatste trompet. Want de trompet zal klinken+ en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt, en we zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen,+ en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.+54 Maar wanneer dit vergankelijke onvergankelijkheid aandoet en dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoet, dan zal in vervulling gaan wat geschreven staat: ‘De dood is voor altijd verslonden.’+55 ‘Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?’+ (1 Korinthiërs 15:51-55)

5 We weten namelijk dat als ons aardse huis, deze tent, wordt afgebroken,*+ we van God een gebouw zullen krijgen dat niet met handen is gemaakt,+ een eeuwig huis in de hemel. In dit huis zuchten we inderdaad, vol verlangen om ons hemelse huis aan te doen,*+ zodat als we het aandoen, we niet naakt zullen zijn. Wij die in deze tent zijn zuchten en hebben het zwaar. Dat is niet omdat we die willen uitdoen; we willen het andere aandoen.+ Zo wordt het sterfelijke door het leven verslonden.+ (2 Korinthiërs 5:1-4)

12 Gelukkig is de man die volhardt onder beproeving,+ want nadat hij is goedgekeurd, zal hij de kroon van het leven krijgen,+ die Jehovah* beloofd heeft aan degenen die van Hem blijven houden.+ (Jakobus 1:12)

eeuwig leven voor degenen die glorie en eer en onvergankelijkheid+ zoeken door te volharden in werk dat goed is, (Romeinen 2:7)

28 Ik geef ze eeuwig leven,+ en ze zullen nooit worden vernietigd. Niemand zal ze uit mijn handen roven.+ (Johannes 10:28)

Gelukkig zijn degenen die zachtaardig+ zijn, want van hen zal de aarde worden.+ (Mattheüs 5:5)

 Want slechte mensen zullen vernietigd worden,maar wie op Jehovah hopen, zullen de aarde bezitten.+ (Psalm 37:9)

22 Wie Hij zegent, zullen de aarde bezitten, maar wie Hij vervloekt, zullen vernietigd worden.+ (Psalm 37:22)

29 De rechtvaardigen zullen de aarde bezittenen ze zullen er eeuwig leven.+ (Psalm 37:29)

Ze zingen een nieuw lied:+ ‘U bent het waard de boekrol te nemen en de zegels te openen, want u bent geslacht en met uw bloed hebt u mensen voor God gekocht+ uit alle stammen, talen, volken en landen.+ (Openbaring 5:9)

27 Het koninkrijk, de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel werden aan het volk van de heiligen van het Opperwezen gegeven.+ Hun koninkrijk is een eeuwig koninkrijk+ en alle regeringen zullen hen dienen en gehoorzamen.” (Daniël 7:27)

12 om een leven te leiden* dat God waardig is.+ Hij roept jullie tot zijn Koninkrijk+ en glorie.+ (1 Thessalonicenzen 2:12)

11 Dan zullen jullie rijkelijk* toegang krijgen tot het eeuwige Koninkrijk+ van onze Heer en Redder Jezus Christus.+ (2 Petrus 1:11)

21 Wie overwint,+ zal ik met mij op mijn troon laten zitten,+ net zoals ik heb overwonnen en met mijn Vader op zijn troon ben gaan zitten.+ (Openbaring 3:21)

12 Als we blijven volharden, zullen we ook met hem als koningen regeren.+ Als we zeggen dat we hem niet kennen, zal hij ook zeggen dat hij ons niet kent.+ (2 Timotheüs 2:12)

10 U hebt ze gemaakt tot een koninkrijk+ en tot priesters voor onze God,+ en ze zullen als koningen over de aarde regeren.’+ (Openbaring 5:10)

 Maar niemand van hen kan ooit een broeder loskopen of God een losprijs voor hem geven+  (de losprijs* voor hun leven* is zo hoog dat die altijd buiten hun bereik is)  waardoor hij eeuwig zou leven en de kuil* niet zou zien.+ (Psalm 49:7-9)

29 En ik sluit een verbond met jullie voor een koninkrijk, net zoals mijn Vader een verbond met mij heeft gesloten,+ 30 zodat jullie in mijn Koninkrijk aan mijn tafel kunnen eten en drinken,+ en op tronen kunnen zitten+ om de 12 stammen van Israël te oordelen.+ (Lukas 22:29, 30)

+

Voorgaande

Hoe uniek is het christadelfianisme?

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #13 Onbegrijpelijk verkeerde voorstelling door het Wachttorengenootschap #2 Koninkrijk van God

Kracht en koninkrijk van onze God en de autoriteit van Zijn Christus

Christadelfiaanse geloofspunten #1 Enige eeuwige alwetende Allerhoogste Godheid

Christadelfiaanse geloofspunten #2 Jezus de zoon van God

Christadelfiaanse geloofspunten #3 Zonde en zondigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #4 Oplossing voor gevolgen van zondigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #5 Beloften over Herstelplan

Christadelfiaanse geloofspunten #6 Redding uit vrouw van het nageslacht van koning David

Christadelfiaanse geloofspunten #7 Jezus de Emmanuel of God met ons

Christadelfiaanse geloofspunten #8 Boodschap van Jezus wiens vergoten bloed vergeving van onze overtredingen brengt

Christadelfiaanse geloofspunten #9 Jezus verheven tot de hemel als priesterlijke middelaar tussen God en mens

Christadelfiaanse geloofspunten #10 Uitzending om redding te verkondigen

Christadelfiaanse geloofspunten #11 Redding door het evangelie te geloven

Christadelfiaanse geloofspunten #12 Evangelie bestaand uit Dingen betreffende het Koninkrijk van God

Christadelfiaanse geloofspunten #13 Koninkrijk van God na vernietiging van wereldse machten gegeven aan Zijn uitverkoren zoon

Christadelfiaanse geloofspunten #14 Koninkrijk van God aan het nageslacht van Abraham en David toekomend

Christadelfiaanse geloofspunten #15 Koninkrijk van God en een Volk om trots op te zijn

Christadelfiaanse geloofspunten #16 Koninkrijk van God voor sommigen tot eeuwig leven en anderen tot schande en eeuwige verachting

Christadelfiaanse geloofspunten #17 Koninkrijk van God – Gehoorzamen en ongehoorzamen opgeroepen voor Jezus zijn rechterstoel

++

Lees ook

 1. Als God bestaat
 2. Opgetekend in boekrollen
 3. Een Boom van kennis wordt een Boom van moraal
 4. Opgetekend Verbond
 5. Opgetekend voor het goed van de mens
 6. Want het is geen leeg woord
 7. Kroniekschrijvers en profeten #4b Vroege of Grote Profeten
 8. Dwalen door het leven
 9. Tot bewust zijn komen voor huidig leven
 10. Dagelijkse keus betreffende de houding die wij voor die dag zullen maken
 11. Lichaam en ziel één
 12. Hoop op Leven
 13. Hoop voor de toekomst
 14. Gedachte voor vandaag “Dwaasheid en slechtheid van de mens” (06 januari)
 15. Zonde en ongerechtigheid
 16. Zonde – loon of straf
 17. Sterfelijkheid
 18. Al of niet onsterfelijkheid
 19. Wat gebeurt er als wij sterven
 20. De Staat van onze doden
 21. Wij zijn sterfelijk en zullen tot stof vergaan
 22. Ontbinding
 23. De wereld van onbijbelse leer #3
 24. Dood als loon van de zonde
 25. Dood betaling voor zijn fouten
 26. Dood betaling voor zonden
 27. Dood overwinnen
 28. Dood van Jezus
 29. Dood verbreken
 30. Doodgaan tot er een verbreker van de dood zou komen
 31. Gehenna of hellevuur
 32. In leven na dood gelovende Duitsers
 33. De Taal van de Bijbel: De derde hemel
 34. Leven gedefinieerd door de dood
 35. Verwachtingen
 36. Werking van de Hoop
 37. Dood teniet gedaan
 38. Vergieten van Bloed, een Oud en een Nieuw Verbond
 39. Zoon van God vrijkoper
 40. Zoenoffer als Betaling van schuld en loskoopoffer
 41. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
 42. Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam
 43. Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed
 44. Missionaire hermeneutiek 5/5
 45. Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding
 46. Opkomend voor Christus #4 Wereldwijde prediking
 47. De nacht is ver gevorderd 10 Studie 2 Schrik of troost 6 Gebeuren in oordeel
 48. Als de tijd ten einde loopt…. 2 Zonen en bastaards
 49. Twee soorten mensen
 50. Gelovige tegenover niet gelovige
 51. Ongehoorzaamheid aan de Stem of het Woord
 52. Ongehoorzaamheid aan God
 53. Ongehoorzaamheid en straf
 54. Christelijke Hoop op Eeuwig Leven
 55. Eeuwig of oneindig leven
 56. Opstanding van Jezus Christus
 57. Christus Wederkomst
 58. Christus Koning
 59. Ontmaskering van de satans of de tegenstanders van God
 60. Oorlog met Satan en zijn demonen
 61. Armageddon
 62. Grote verdrukking en Armageddon
 63. Heerlijke einde
 64. Opstanding en Oordeel
 65. Hoe zullen de doden weer levend gemaakt worden?
 66. Redding verliezen
 67. God liefhebbenden gerechtvaardigd
 68. Rechtvaardigen
 69. Door Jeshua vrijgekochten
 70. Hoe leest u? – Wat leest u?: Eeuwig – eeuwige en eeuwigheid
 71. Op weg naar het eindstation
 72. Openbaring
 73. Openbaring over een paradijs
 74. Openbaring van Johannes – visioen
 75. Opening naar Gods Rijk
 76. Zoekt eerst het Koninkrijk van God – lied
 77. Koninkrijk van God
 78. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 79. Plan van God en wereldvrede
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

15 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: