Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Christadelfiaanse geloofspunten #10 Uitzending om redding te verkondigen

De Christadelphians of Broeders in Christus geloven dat de Nazareense leermeester Jeshua ben Josef, beter gekend als Jezus Christus, apostelen uitzond om redding door hem te verkondigen, als de enige Naam die onder de hemel is gegeven waardoor mensen kunnen worden gered.

Op de korte tijd dat Jezus hier op aarde predikte, verzamelde hij enkele getrouwe leerlingen waarbij hij hun inzicht verhelderde, zodat ze de Schriften konden verstaan. Zij kwamen ook te horen dat er in de Schriften geschreven stond dat de Christus zou lijden en op de derde dag uit de doden zou verrijzen; en dat in zijn naam bekering tot vergiffenis van de zonden zou worden gepreekt aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem.

44 Vervolgens zei hij: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik jullie gezegd+ dat alles wat in de Wet van Mozes, de Profeten en de Psalmen over mij geschreven staat, vervuld moest worden.’+45 Toen opende hij hun verstand volledig, zodat ze de betekenis van de Schrift begrepen.+46 Hij zei: ‘Er staat geschreven dat de Christus zou lijden en op de derde dag uit de dood zou opstaan.+47 En op basis van zijn naam zou er, te beginnen vanuit Jeruzalem, tot alle volken gepredikt worden+ dat ze berouw moesten hebben om vergeving van zonden+ te krijgen.+48 Jullie moeten daarvan getuigen.+49 En ik stuur jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Maar jullie moeten in de stad blijven totdat jullie zijn bekleed met kracht van boven.’+ (Lukas 24:44-49)

Wij geloven dat de vertrouwelingen van Jezus gesterkt werden door de Kracht van God en daardoor durfden te spreken over hun meester en het Goede Nieuws dat hij bracht. Voordat de door Jezus beloofde Geest over hen kwam had Jezus zijn apostelen al de opdracht gegeven om de wereld in te trekken om te gaan getuigen over hem en zijn Vader.

Maar jullie zullen kracht ontvangen wanneer de heilige geest op jullie komt,+ en jullie zullen getuigen+ van mij zijn in Jeruzalem,+ in heel Judea en Sama̱ria,+ en tot in de meest afgelegen delen van de aarde.’+ (Handelingen 1:8)

19 Ga dus en maak discipelen van mensen uit alle volken.+ Doop ze+ in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest, 20 en leer ze om zich te houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen.+ En weet: ik ben met jullie, alle dagen, tot het einde van het tijdperk.’+ (Mattheüs 28:19, 20)

26 Wanneer de helper komt die ik van de Vader naar jullie zal sturen — de geest van de waarheid,+ die van de Vader komt — zal die over mij getuigen.+ 27 En ook jullie moeten getuigen,+ want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest. (Johannes 15:26, 27)

In de Messiaanse Geschriften of het Nieuwe Testament vinden wij ook dat zelfs een tegenstander tot inkeer kan komen en dan een felle voorvechter van het geloof kan zijn. Wij geloven ook dat het Jezus en God toebehoort om bepaalde mensen als dienaar voor hen uit te kiezen. Zo vinden wij bijvoorbeeld bij de keuze die Jezus maakte, naast de talmidim die met hem meegingen, na zijn dood de verkiezing van de godsvruchtige Saul die apostel Paulus werd.

16 Kom overeind, sta op, want ik ben aan je verschenen om je uit te kiezen als dienaar en getuige van dingen die je hebt gezien en van dingen die ik je nog over mij zal laten zien.+17 Ik zal je beschermen tegen dit volk en tegen de heidenen,* naar wie ik je stuur+18 om hun ogen te openen,+ om hen van de duisternis+ naar het licht te keren+ en van de macht van Satan+ naar God, zodat hun zonden worden vergeven+ en ze een erfenis krijgen onder degenen die door hun geloof in mij geheiligd zijn.” (Handelingen 26:16-18)

Tegenover andere kerken in het christendom geloven wij in het christadelfianisme niet dat het één bepaalde kerk is die redding aan de mensen kan geven. Natuurlijk hopen wij wel dat wij door onze houding en getuigenis mensen tot het geloof in slechts één God en het geloof in Die Ene God Zijn enig geboren welbeminde zoon kunnen brengen. Maar wij beseffen wel dat dit enkel kan door ons als dienaar van Christus op te stellen. Maar wij beseffen dat als volgers van Christus wij ook die opdracht van getuigenis of verkondiging moeten opnemen en dat dit nog belangrijker wordt naarmate wij naar het Einde der tijden komen.

Christadelphians of Broeders in Christus zijn er van overtuigd dat aan ieder van ons de genade is geschonken naar de maat, die Christus heeft toegemeten. Jezus die opgestegen is naar de hemelen is door God daar opgenomen om Zijn hogepriester te zijn maar ook om voor ons als een bemiddelaar tussen God op te treden. Het is Jezus zelf geweest, die sommigen tot apostelen heeft aangesteld, anderen tot profeten, evangelisten, herders en leraars. Dat is gebeurd met het doel, om de apart geplaatsten of ‘heiligen‘ tot volmaakte plichtsvervulling te brengen, om hen de juiste richting aan te geven, te verbeteren en op te bouwen tot het Lichaam van Christus. Het is in samenwerking dat mensen dat lichaam van Christus samen moeten opbouwen en mensen moeten oproepen om berouw te gaan tonen en geloof te stellen in dat Goede Nieuws dat Jezus bracht.

14 Nadat Johannes gevangen was genomen,+ ging Jezus naar Galilea.+ Hij predikte daar het goede nieuws van God+15 en zei: ‘De vastgestelde tijd is aangebroken en Gods Koninkrijk is nabij. Heb berouw,+ en geloof in het goede nieuws.’ (Markus 1:14, 15 )

Aan elk van ons werd onverdiende goedheid gegeven zoals de Christus de vrije gave heeft verdeeld.+Want er staat: ‘Toen hij opsteeg naar boven, heeft hij gevangenen meegevoerd, hij heeft gaven in mensen gegeven.’+Wat kan de uitspraak ‘hij steeg op’ anders betekenen dan dat hij ook is afgedaald naar beneden, dat wil zeggen naar de aarde? 10 Hij die is afgedaald, is ook degene die tot hoog boven alle hemelen+ is opgestegen+ om aan alle dingen volheid te geven.

11 En hij heeft sommigen gegeven als apostelen,+ sommigen als profeten,+ sommigen als evangeliepredikers,*+ sommigen als herders en leraren,+12 met het doel de heiligen te corrigeren,* om te dienen, om het lichaam van de Christus op te bouwen,+ (Efeziërs 4:7-12)

12 Ook zal er via niemand anders redding komen, want er is onder de hemel geen andere naam+ aan mensen gegeven waardoor we gered kunnen worden.’+ (Handelingen 4:1)

Wij geloven dat elke volgeling van Christus onder die opdracht valt om God tevreden te stellen met een juiste houding, bij praten en handelen, alsook bij het bidden en brengen van dankzeggingen bij een leven dat in alle vroomheid en eerbaarheid plaats grijpt. Onze verkondiging is belangrijk want het is immers goed en welgevallig aan God onze Zaligmaker, Die wil, dat àlle mensen zalig worden en tot de kennis van de waarheid komen.

2 Allereerst dring ik erop aan dat er smeekbeden, gebeden, voorbeden en dankzeggingen worden gedaan voor alle soorten mensen, ook voor koningen en iedereen met een hoge positie,*+ zodat we een kalm en rustig leven kunnen blijven leiden met volledige toewijding aan God en ernst.+ Dat is goed en aangenaam in de ogen van God, onze Redder.+ Het is zijn wil dat alle soorten mensen worden gered+ en nauwkeurige kennis van de waarheid krijgen. Want er is één God+ en één bemiddelaar+ tussen God en mensen,+ een mens, Christus Jezus,+ (1 Timotheüs 2:1-5)

+

Voorgaande

Hoe uniek is het christadelfianisme?

Christadelfiaanse geloofspunten #1 Enige eeuwige alwetende Allerhoogste Godheid

Christadelfiaanse geloofspunten #2 Jezus de zoon van God

Christadelfiaanse geloofspunten #3 Zonde en zondigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #4 Oplossing voor gevolgen van zondigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #5 Beloften over Herstelplan

Christadelfiaanse geloofspunten #6 Redding uit vrouw van het nageslacht van koning David

Christadelfiaanse geloofspunten #7 Jezus de Emmanuel of God met ons

Christadelfiaanse geloofspunten #8 Boodschap van Jezus wiens vergoten bloed vergeving van onze overtredingen brengt

Christadelfiaanse geloofspunten #9 Jezus verheven tot de hemel als priesterlijke middelaar tussen God en mens

++

Lees verder ook

 1. Bijbel, helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest ter onderricht
 2. De Bijbel als instructieboek
 3. Christus in Profetie #1 De Knecht in Jesaja (1)
 4. Christus in Profetie #5 De Knecht in Jesaja (5) Verhoging van de Knecht
 5. Dienaar van zijn Vader
 6. Jezus’ laatste reis Opgaan naar Jeruzalem
 7. Gedachte bij de dagelijkse bijbellezing van 16 december
 8. Opgaan naar Jeruzalem: Jezus’ laatste reis #2
 9. Paulus dienaar van het evangelie
 10. Gods vergeten Woord 19 Het Lichaam van Christus 2 Gezamenlijkheid
 11. Gods vergeten Woord 19 Het Lichaam van Christus 5 Leerschool en Gemeenschappelijk bezit
 12. Schapen en bokken 3 Addendum 1: Tweede kans
 13. Overdenking: De vertrouwelijke omgang van God is met wie Hem vrezen (Psalm 25:14)
 14. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #1 Geestelijke ondersteuning
 15. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #3 Groeiende beweging uit Joodse sekte De Weg
 16. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #4 Openbare prediking en Wederdopers
 17. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus
 18. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #6 Volgers van de ware Jezus zijn volgers van Jeshua of Jeshuaisten
 19. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #2 Christenheid tegenover christendom
 20. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #3 Volgers van de ware Jezus
 21. Volgers van Jeshua
 22. Eenheid van spreken onder de loep genomen
 23. Uitgezonden door de geliefde zoon van God
 24. Zendelingen van Jeshua
 25. Secularisatie, materialisme, atheïsme en Evangelie van het Leven
 26. Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen
 27. Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld
 28. Laatste dagen omroepers
 29. Vermoeid zijn en rust vinden
 30. Redding
 31. Ernstig strijdend voor het geloof
 32. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #7 Adverteren
 33. Gospel of Evangelie – het Goede Nieuws
 34. Verkondigen
 35. Getuigenis afleggen
 36. Tekenen te herkennen in Tijden der Laatste dagen
 37. Advertentieoorlog tussen atheïsten en christenen
 38. Vastberaden Christus aankondigen
 39. Kerk van eenzelfde lichaam levendig houden of laten groeien
 40. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt
 41. Gebed voor de vele zendelingen
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

21 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: