Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Christadelfiaanse geloofspunten #1 Enige eeuwige alwetende Allerhoogste Godheid

Het eerste en belangrijkste verschil in de geloofpunten van de Christadelphians of Broeders in Christus is hun zienswijze en verering van God.

In het grootste deel van het christendom wordt er een Drie-eenheid aanbeden, maar schrikt men er ook niet voor terug om te bidden tot een “Heilige Maagd Maria” en een hele resem heiligen, waarvan men verwacht dat die positieve dingen zouden kunnen doen voor diegene die hen om iets verzoekt.

Voor de Broeders in Christus is het duidelijk dat wij ons niet tot andere goden of heiligen moeten wenden dan Die Ene Ware God, de Elohim Hashem Jehovah, die door geen enkele mens kan gezien worden.

20 Maar hij voegde eraan toe: ‘Mijn gezicht kun je niet zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven.’ (Exodus 33:20)

Jezus was door vele mensen gezien, maar God kan door niemand gezien worden. Jezus en andere profeten hebben God wel verklaard of duidelijk gemaakt aan de mensen wie God eigenlijk is, wat Hij met de mensheid van plan is en wat wij van Hem mogen verwachten.

Ook heeft Die Allerhoogste Schepper van hemel en aarde een boek voorzien dat momenteel bekend staat als de Bijbel, bestaande uit de Schriften van Mozes, de profeten en de apostelen, dat mag aanschouwd worden als de enige bron van kennis over God en Zijn voornemens. (2 Tim. 3:16; 1 Kor. 2:13; Heb. 1: 1; 2 Pet. 1:21; 1 Kor. 14:37; Neh. 9:30; Johannes 10:35.) Het zijn die leerstellingen uit de Bijbel die de Broeders in Christus hoogschatten en opvolgen.

In dat Boek der boeken, de Bestseller van alle tijden, kan men meer te weten komen over de godheid die men als enige God moet aannemen en over nog vele andere godheden, waar wij ons eigenlijk moeten van afhouden.

De Christadelphians geloven dat de God van de Bijbel één is, de Vader alleen (1 Kor. 8: 6).

in werkelijkheid is er voor ons maar één God,+ de Vader,+ uit wie alle dingen zijn ontstaan en voor wie wij bestaan.+ En er is één Heer, Jezus Christus, via wie alle dingen zijn ontstaan+ en via wie wij bestaan. (1 Korinthiërs 8:6 )

God staat alleen en ongeëvenaard in het universum, de bron van alle goed en kwaad.

 Ik ben Jehovah en er is niemand anders. Er is geen andere God dan ik.Ik zal je kracht geven,* hoewel je me niet kende,  zodat men weet van waar de zon opgaat tot waar ze ondergaat* dat er niemand is buiten mij.Ik ben Jehovah en er is niemand anders. Ik vorm licht+ en schep duisternis,+ ik maak vrede+ en schep onheil.Ik, Jehovah, doe dat alles. (Jesaja 45:5-7 ).

Broeders in Christus houden zich aan Die Enige Ware God Die werd geopenbaard aan Abraham, Isaak en Jakob, door engelenbezoek en een visioen, en aan Mozes bij het vlammende braambos (dat niet opbrandde) en bij Sinaï, en Die Zichzelf manifesteerde in de heer Jezus Christus, als de allerhoogste op zichzelf bestaande Godheid, de Ene Vader, wonend in een ongenaakbaar licht, maar overal aanwezig door Zijn Geest, wat een eenheid is met Zijn persoon in de hemel.
Het is Die Enige Godheid die altijd al bestaan heeft Die uit Zijn eigen ondergeschikte energie hemel en aarde geschapen heeft, en alles wat daarin is. Het is Die Godheid Die Zijn Naam kenbaar heeft gemaakt als het “Zijn” of de “Ik ben Die Ben”.

14 God zei tegen Mozes: ‘Ik zal worden wat ik wil* worden.’ (Ik Ben die Ben)*+ En hij voegde eraan toe: ‘Dit moet je tegen de Israëlieten zeggen: “‘Ik zal worden’ heeft me naar jullie toe gestuurd.”’+ (Exodus 3:14)

Aan Abraham, Isaäk en Jakob ben ik altijd verschenen als God de Almachtige,+ maar wat mijn naam Jehovah+ betreft, daarmee heb ik me niet aan hen geopenbaard.+ ( Exodus 6:3)

17 Toen Abram 99 jaar oud was, verscheen Jehovah aan hem en zei tegen hem: ‘Ik ben God de Almachtige. Leef naar mijn wil* en gedraag je onberispelijk. (Genesis 17:1)

In het Christendom zijn er heel wat kerken die God in drie eenheden of personen splitsen, maar de Bijbel vertelt ons duidelijk dat God niet splitsbaar en niet veranderlijk is, alsook slechts één is en Wiens Naam niet mag bezoedeld worden op geen enkele manier (wat inhoudt ook geen andere namen tot God toeschrijven.)

18 Mogen de mensen weten dat u, wiens naam Jehovah is,+ u alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde.+ (Psalm 83:18 )

Dus wat betreft het eten van voedsel dat aan afgoden is geofferd: we weten dat een afgod niets is+ in de wereld en dat er maar één God is.+ (1 Korinthiërs 8:4)

Hij is ook een godheid Die Zelf Zijn Naam groot zal maken maar toch ook wenst dat anderen Zijn Naam kenbaar zullen maken aan anderen en deze de nodige eer zullen leveren.

23 “Ik zal mijn grote naam beslist heiligen,+ die onder de volken is ontheiligd, die jullie onder hen hebben ontheiligd. En de volken zullen moeten weten dat ik Jehovah ben”,+ verklaart de Soevereine Heer Jehovah, “als ik voor hun ogen onder jullie word geheiligd. (Ezechiël 36:23)

23 Ik zal mij beslist grootmaken en mij heiligen en mij bekendmaken voor de ogen van veel volken. En ze zullen moeten weten dat ik Jehovah ben.” (Ezechiël 38:23)

Hij zei tegen ze: ‘Wanneer je bidt, zeg dan: “Vader, laat uw naam geheiligd worden.+ Laat uw Koninkrijk komen.+ (Lukas 11:2)

13 Want ‘iedereen die de naam van Jehovah* aanroept, zal worden gered’.+ ( Romeinen 10:13)

 En op die dag zullen jullie zeggen: ‘Dank Jehovah, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken!+ Verkondig dat zijn naam hoogverheven is.+ (Jesaja 12:4)

17 Want de Schrift zegt tegen de farao: ‘Dit is de reden dat ik je heb laten bestaan: om via jou mijn kracht te tonen en om mijn naam over de hele aarde bekend te laten maken.’+ (Romeinen 9:17)

De Christadelphians of Broeders in Christus geloven dat het Die onzichtbare Geest God is Die alles tot stand brengt, laat bestaan en laat eindigen.

24 God is een Geest,+ en wie hem aanbidden, moeten hem met geest en waarheid aanbidden.’+ (Johannes 4:24)

11 ‘Jehovah,* onze God, u bent het waard de lof+ en de eer+ en de kracht+ te ontvangen, want u hebt alle dingen geschapen+ en dankzij uw wil zijn ze tot bestaan gekomen en werden ze geschapen.’ (Openbaring 4:11 )

17 ‘Ach, Soevereine Heer Jehovah! U hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht+ en door uw uitgestrekte arm. Niets is te wonderbaar voor u. (Jeremia 32:17)

27 Vervolgens schiep God de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem. Als man en als vrouw schiep hij hen.+ ( Genesis 1:27)

Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde toen ze werden geschapen, op de dag waarop Jehovah* God aarde en hemel maakte.+ (Genesis 2:4 )

148 Loof Jah!* Loof Jehovah vanuit de hemel,loof hem in de hoogten. Loof hem, al zijn engelen.+ Loof hem, heel zijn leger.Loof hem, zon en maan. Loof hem, alle stralende sterren.+ Loof hem, hoogste hemelen wateren boven de hemel. Laten ze de naam van Jehovah loven, want op zijn bevel zijn ze geschapen.+ (Psalm 148:1-5)Natuurlijk wordt elk huis door iemand gebouwd, maar degene die alles heeft gebouwd, is God. (Hebreeën 3:4)
*Om nog meer te weten te komen over Die Enige Godheid raden wij u aan volgende Schriftteksten ook te raadplegen:

Jes. 40: 13-25; 43: 10-12; 44: 6-8; 45: 5; 46: 9-10; Job 38-40; Deut. 6: 1-4; Marcus 12: 29-32; 1 Kor. 8: 4-6; Eph. 4: 6; 1 Tim. 2: 5; Neh. 9: 6; Job 26:13; Psa. 124: 8; 146: 6; 148: 5; Jes. 40: 25-27; Jer. 10: 12-13; 27: 5; 32: 17- 25; 51:15; Handelingen 14:15; 17:24; 1 Chron. 29: 11-14; Psa. 62:11; 145: 3; Is een. 26: 4; 40:26; Job 9: 4; 36: 5; Psa. 92: 5; 104: 24; 147: 4-5; Jes. 28:29; Rom. 16:27; 1 Tim. 1:17; 2 Chron. 16: 9; Job 28:24; 34:21; Psa. 33: 13-14; 44:21; 94: 9; 139: 7-12; Prov. 15: 3; Jer. 23:24; 32:19; Amos 9: 2-3; Handelingen 17: 27-28; Psa. 123: 1; 1 Koningen 8: 30-39, 43, 49; Mat. 6: 9; 1 Tim. 6: 15-16.

+

Voorgaande

In Naam van God

Even kijken naar de geloofspunten die Christadelphians zo bijzonder maken

 

++

Aansluitende lectuur

 1. Drie-Eenheid
 2. Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid
 3. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 4. Drie-eenheid – God de zoon of Zoon van God
 5. Drie-eenheid of niet
 6. Drie-eenheidsleer een menselijke dwaling
 7. Geloof in slechts één God
 8. Rond God de Allerhoogste
 9. God versus goden
 10. Enige Ware God
 11. God is Één
 12. God de Vader
 13. Voor hen die beweren dat Jezus God is
 14. God die Almachtige Geest die geen mens kan zien
 15. Indien God Zijn eigen wil niet heeft
 16. Bijbelgezegden over God
 17. Eigenheden aan God toegeschreven 
 18. Belangrijkheid van Gods Naam
 19. God over zijn Naam יהוה
 20. Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה
 21. Een Naam voor een God #7 Jahwe(h) niet Hebreeuws
 22. Een Naam voor een God #8 Vergeten of weigeren
 23. Een Naam voor een God #9 Vals geloof gevoed door vrees
 24. Een Naam voor een God #11 Y of J Kiezen
 25. Gebruik van Jehovahs naam
 26. Jehovah Wiens Naam heilig is
 27. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 28. Een Naam voor een God #10 God  en goddelijkheid
 29. Use of /Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen
 30. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 31. Erkenning van Jehovah’s soevereiniteit
 32. Looft Jehovah
 33. Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven
 34. Woord van God
 35. Boek der Boeken de Bijbel
 36. Bijbel
 37. Bijbel uitzonderlijk Boek van boeken waar niets van weggenomen mag of toegevoegd worden
 38. Bijbel – Enige bron van kennis en openbaring van God
 39. De Bijbel haar relevatie over God
 40. Bestseller Aller Tijden
 41. Geïnspireerd Woord
 42. Gods vergeten Woord 10 Schepping 2 Schepper en Schepping
 43. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 44. De gedachte van vandaag: “Geen stilte zodat iedereen zal weten dat er slechts één Allerhoogste Heerser is over de hele aarde” (17 februari)
 45. De gedachte van vandaag ‘Gods naam en trouw bekendmaken zodat velen Jehovah komen loven’ (20 februari)
 46. Om te onthouden (of niet te vergeten): God is!
 47. De gedachte van vandaag “Redenen om God te prijzen” (21 februari)
 48. Gedachte bij de Bijbellezing van 27 december: Elihu verklaart de majesteit van God
 49. God is een verhaal #2 Voorgangers niet gediend met een Enige God
 50. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

18 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: