Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Christadelfiaanse geloofspunten #2 Jezus de zoon van God

Een godheid tegenover meer godheden

Het tweede puntje waar de Broeders in Christus mee opvallen is hun geloof in Jezus Christus. Een groot deel van de kerken in het christendom heeft Jezus tot hun godheid gemaakt, maar volgens God Zijn Wil mag en kan er slechts één als God worden erkend.

“Voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij tot Hem; en één Heer, Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn, en wij door Hem.” (1Co 8:6 Palm)

Wij geloven dat de Bijbel heel duidelijk is in haar presentatie dat Christus een mens is. Overal wordt er gesproken over de mensenzoon en de zoon van God. Nergens zal u kunnen vinden dat er zou genoteerd staan “god de zoon”.

Jezus die in Bethlehem geboren is, uit het geslacht van koning David wordt omschreven als de “Zoon van God“, maar zeker niet God Zelf. Het grootste deel van het reguliere christendom heeft er alles aan gedaan om de mensen te doen geloven dat hun bewering dat Jezus God is, de enige juiste bewering is. Er zijn zelfs vele kerken die durven beweren dat diegenen die dat niet geloven geen christenen zouden zijn. Hun gedachte dat Jezus God zou zijn moet echter worden afgewezen om de volgende onontkoombare redenen, en nog veel meer:

God is één.

Er kan maar één ware God zijn.

““(83:19) Dan zullen zij weten, dat uw naam HEERE is, dat gij alleen de Allerhoogste zijt op de gansche aarde!” (Ps 83:18 Obbink)

“Aangaande het eten dan van hetgeen de Afgoden geofferd is, wij weten, dat een afgod niets is in de wereld, en dat er geen andere God is dan één.” (1Co 8:4 Palm)

Die God heeft ook geen vlees en bloed maar is een onzichtbaar geestelijk wezen.

“Voorts zeide hij: Mijn aangezicht zult gij niet kunnen zien; want niemand kan mij zien en in leven blijven.” (Ex 33:20 Obbink)

““God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid!” (Joh 4:24 Palm)

“Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft Hem verklaard.” (Joh 1:18 Palm)

Het valt niet te ontkennen dat Jezus zichzelf en de Vader afzonderlijk noemde. Jezus heeft niet zichzelf verklaard maar heeft uitleg gegeven over zijn hemelse Vader. Om hier tegenin te vliegen, op welke manier dan ook, gaat men zich op heel dun ijs wagen. Het is namelijk één van de meest fundamentele van de Bijbelse leringen.

Sterfelijkheid tegenover onsterfelijkheid

Sterfelijkheid en onsterfelijkheid sluiten elkaar wederzijds uit. God, als geestelijk eeuwig Wezen, is onsterfelijk en kan niet sterven. Jezus daarentegen stierf.
Als je dit verandert, wordt de hele Schrift onverbiddelijk verzwakt.
Jezus wees altijd heel duidelijk op zijn onderdanigheid aan God; in kracht, onderwijs en het leven zelf. Het is onhoudbaar om hun gelijkheid te laten gelden.

Sterfelijke mensen kunnen niet in de directe aanwezigheid van God bestaan. Zoals Exodus 33:20 zegt, kan niemand God zien en leven.

“Hij zeide: Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal Mij zien en leven.” (Ex 33:20 NBG51)

Daarom, te zeggen dat Jezus volledig God was en volledig de mens, is in strijd met de Schrift, aangezien duizenden mensen Jezus hebben gezien. Ook Jezus zelf geeft toe dat hij geen geest is. een geest kan men niet zien noch betasten, maar hij kon wel gevoeld of aangeraakt worden en door velen gezien worden. Hij liet trouwens na zijn verrijzenis uit de dood, de wonden zien die waren aangebracht toen hij aan een paal was opgehangen geworden.

“Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb.” (Lu 24:39 NBG51)

“Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens” (1Jo 1:1 NBG51)

Drieëenheidsideologie belediging voor God

Wij geloven dat de drieëenheidsideologie in feite een belediging is voor zowel God als Jezus. Zeggen dat God gereduceerd zou kunnen worden tot een vorm die onder ons zou kunnen lopen, is de enorme omvang van Gods macht volledig negeren.

“die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht! Amen.” (1Ti 6:16 NBG51)

Alleen God heeft onsterfelijkheid en alleen aan Hem behoren alle eer en glorie toe.

“De Koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.” (1Ti 1:17 NBG51)

Als men eer aan anderen, zoals aan Jezus of aan zijn moeder de maagd Maria of aan heiligen geeft, doet men God te kort. Maar ook als men Jezus tot God verhoogd (als god de zoon), maakt men zijn offerdaad tot een scherts. Want als Jezus God is en de mens God niets kan doen en God niet kan sterven, dan wist Jezus dat hij niets hoefde te vrezen want wat de mensen ook maar zouden doen hij zou steeds blijven leven. Als Jezus dus God is heeft hij ons ook goed bedrogen met te doen alsof hij stierf en met te zeggen dat niet zijn wil maar Gods Wil moest gebeuren. Indien hij God is dan is zijn wil ook Gods Wil.

Zij die zeggen dat God wel moest incarneren tot een menselijk figuur negeren de Kracht van God. Ook te beweren dat enkel Hij een mens kon redden geeft ook aan dat zij de offerdaad van Jezus niet naar waarde schatten. Die idee van incarnatie van God maakt God klein, in staat om aangeraakt te worden door zondige mensenhanden. Zeggen dat Jezus een deel van hem had dat onsterfelijk was en niet kon zondigen, is de omvang van zijn prestatie kleineren, zijn macht om de zonde overwinnen. God is groter en Jezus ‘prestatie was groter dan de doctrine van de Drieëenheid toestaat.

Christadelphians of Broeders in Christus nemen dus aan

 • dat Jezus van Nazareth de zoon van God was, verwekt door de Maagd Maria door de Heilige Geest, zonder tussenkomst van de mens, en daarna gezalfd met dezelfde Geest, zonder mate, bij zijn doop. (Mat. 1:23; 1 Tim. 3:16; Handelingen 2: 22-24, 36; Mat. 1: 18-25; Lk. 1: 26-35; Gal. 4: 4; Is een. 7:14; Mat. 3: 16-17; Is een. 11: 2; 42: 1; 61: 1; Johannes 3:34; 7:16; 8: 26-28; 14: 10-24.)
 • Dat de verschijning van Jezus van Nazareth op aarde noodzakelijk was door de positie en toestand waarin het menselijk ras was gebracht door de omstandigheden die verband hielden met de eerste mens. (1 Kor. 15: 21-22; Rom. 5: 12-19; Gen. 3:19; 2 Cor. 5: 19-21.)

God kan niet sterven maar Jezus is werkelijk gestorven aan een houten paal. Na drie dagen in het graf gelegen te hebben is hij door God uit de doden gewekt en als verrezen heer nog aan zijn discipelen en anderen verschenen. Daarna is Jezus ten hemel opgestegen.
Jezus is momenteel in de hemel, zittend aan de rechterhand van God (Lucas 22:69; Handelingen 7: 55-56) – een aparte positie dan God Zelf. Hij dient als onze middelaar (1 Tim. 2: 5) en hogepriester (Hebr. 5:10) – twee rollen die helemaal nergens op slaan als Jezus God is. In de nabije toekomst,
Jezus zal naar de aarde terugkeren om zijn wereldwijde koninkrijk op te richten waarover hij zal regeren.

Dienaar van God en bemiddelaar

Indien Jezus de alwetende God zou zijn, zou hij meermaals gelogen hebben, want Jezus beweerde dat hij enkel die dingen kon doen die hij deed, doordat God het hem toe liet deze te doen, alsook kon hij bepaalde dingen niet zeggen of op bepaalde vragen geen antwoord geven omdat volgens hem enkel God dat kan. (Maar als hij God is zou hij dus een antwoord hebben kunnen geven.) Zelfs wie er naast Jezus zou mogen komen te zitten was niet door Jezus maar enkel door God te bepalen.

Jezus wist duidelijk zijn plaats, welke lager is dan die van God.

28 Jullie hebben gehoord dat ik tegen jullie zei: “Ik ga weg en ik kom bij jullie terug.” Als jullie van mij hielden, zouden jullie blij zijn dat ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan ik.+29 Ik heb het jullie nu gezegd, voordat het gebeurt, zodat als het gebeurt, je zult geloven.+30 Ik zal niet veel meer met jullie praten, want de heerser van de wereld+ komt eraan, en hij heeft geen vat op mij.+31 Maar ik doe precies wat de Vader me heeft opgedragen,+ zodat de wereld weet dat ik van de Vader houd. Sta op, laten we hier weggaan. (Johannes 14:28-31)

19 Daarop zei Jezus tegen ze: ‘Echt, ik verzeker jullie: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, maar alleen wat hij de Vader ziet doen.+ Want alles wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. 20 Want de Vader is gehecht aan de Zoon+ en laat hem alle dingen zien die hij zelf doet. Hij zal hem grotere dingen laten zien dan dit, en jullie zullen versteld staan.+21 Want net zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt,+ zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil.+22 Want de Vader oordeelt helemaal niemand, maar hij heeft het hele oordeel aan de Zoon toevertrouwd,+23 zodat alle mensen de Zoon eren zoals ze de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet die hem heeft gestuurd.+24 Echt, ik verzeker jullie: wie mijn woorden hoort en hem gelooft die mij heeft gestuurd, heeft eeuwig leven.+ Hij wordt niet veroordeeld maar is van de dood overgegaan naar het leven.+

25 Echt, ik verzeker jullie: er komt een tijd, en die is er al, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en zij die hebben geluisterd en gehoorzaamd, zullen leven. 26 Want de Vader heeft leven in zichzelf+ en heeft het mogelijk gemaakt dat ook de Zoon leven in zichzelf heeft.+27 En hij heeft hem gezag gegeven om te oordelen,+ omdat hij de Mensenzoon is.+28 Verbaas je daar niet over, want de tijd komt dat alle mensen die in de herinneringsgraven zijn, zijn stem zullen horen+29 en tevoorschijn zullen komen — wie goede dingen hebben gedaan tot een opstanding voor leven en wie walgelijke dingen hebben gedaan tot een opstanding voor oordeel.+30 Ik kan niets uit mezelf doen. Ik oordeel naar wat ik hoor, en mijn oordeel is rechtvaardig+ omdat ik me niet laat leiden door mijn eigen wil maar door de wil van hem die mij heeft gestuurd.+

31 Als alleen ik over mezelf zou getuigen, zou mijn getuigenis niet waar zijn.+32 Maar er is een ander die over mij getuigt, en ik weet dat zijn getuigenis over mij waar is.+33 Jullie hebben mensen naar Johannes gestuurd, en hij heeft van de waarheid getuigd.+34 Niet dat ik het getuigenis van een mens nodig heb, maar ik zeg deze dingen zodat jullie gered kunnen worden. 35 Die man was een helder brandende lamp, en een korte tijd wilden jullie van zijn licht genieten.+36 Maar ik heb een belangrijker getuigenis dan dat van Johannes. Het werk dat mijn Vader me heeft opgedragen, het werk dat ik doe, dat getuigt ervan dat de Vader mij heeft gestuurd.+ (Johannes 5:19-36)

28 Zo is ook de Mensenzoon niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen+ en zijn leven te geven als een losprijs in ruil voor velen.’+ (Mattheüs 20:28 )

23 Hij zei: ‘Jullie zullen inderdaad mijn beker drinken,+ maar wie er aan mijn rechter- en aan mijn linkerhand mogen zitten, dat bepaal ik niet. Die plaatsen zijn voor degenen voor wie mijn Vader ze bestemt.’+ (Mattheüs 20:23 )

55 Maar vol van heilige geest staarde hij naar de hemel. Hij zag Gods majesteit* en zag Jezus aan Gods rechterhand staan.+ ( Handelingen 7:55)

12 Maar hij heeft voor altijd één slachtoffer voor zonden gebracht en is aan de rechterhand van God gaan zitten.+ (Hebreeën 10:12)

Want er is één God+ en één bemiddelaar+ tussen God en mensen,+ een mens, Christus Jezus,+ (1 Timotheüs 2:5)

Maar nu heeft Jezus een verhevener dienst* gekregen omdat hij ook de bemiddelaar+ is van een eveneens beter verbond,+ dat wettelijk gegrond is op betere beloften.+ (Hebreeën 8:6 )

24 en bij Jezus, de bemiddelaar+ van een nieuw verbond,+ en het gesprenkelde bloed, dat op een betere manier spreekt dan Abels bloed.+ (Hebreeën 12:24 )

Zij die beweren dat God Jezus zou zijn maken van Hem ook een leugenaar, want meermaals heeft Jehovah God verklaard dat Jezus Zijn gezonden en geautorizeerde zoon is.

Maar toen de termijn volledig verstreken was, stuurde God zijn Zoon, die uit een vrouw werd geboren+ en onder de wet stond,+ (Galaten 4:4)

30 Daarom zei de engel: ‘Wees niet bang, Maria, want je geniet de gunst van God. 31 Luister! Je zult zwanger worden* en een zoon krijgen,+ en je moet hem Jezus noemen.+ 32 Hij zal groot zijn+ en de Zoon van de Allerhoogste worden genoemd.+ Jehovah God zal hem de troon van zijn vader David geven.+ 33 Hij zal voor eeuwig als Koning over het huis van Jakob regeren en aan zijn Koninkrijk zal geen eind komen.’+

34 Maar Maria zei tegen de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Want ik heb geen gemeenschap met een man.’+ 35 De engel antwoordde: ‘Heilige geest zal over je komen+ en kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat wordt geboren, heilig worden genoemd,+ Gods Zoon.+ (Lukas 1:30-35)

21 Toen de mensen zich lieten dopen, werd ook Jezus gedoopt.+ Terwijl hij bad, werd de hemel geopend+ 22 en de heilige geest daalde in de gedaante van een duif op hem neer. Ook klonk er een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon. Ik heb je goedgekeurd.’+

23 Toen Jezus+ met zijn werk begon, was hij ongeveer 30 jaar.+ De mensen kenden hem als de zoon van Jozef,de zoon van Eli, (Lukas 3:21-23)

Gelovend in Jezus Christus

Wij vergeten dus niet dat Jezus de autoriteit van God heeft gekregen.

18 Jezus kwam naar ze toe en zei: ‘Ik heb alle autoriteit in de hemel en op aarde gekregen.+ (Mattheüs 28:18)

Gelovend in Jezus Christus en in eendracht met hem zijnde, nemen wij aan dat wij als broers van hem gezegend mogen zijn en door God als eerstelingen mogen uitverkoren zijn tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid.

Loof de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, want hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in eendracht met Christus.+ Hij heeft ons namelijk vóór de grondlegging* van de wereld uitgekozen om in eendracht met hem* te zijn, zodat we voor hem heilig en zonder smet+ zouden zijn in liefde. Hij heeft ons voorbestemd+ om via Jezus Christus als zijn eigen zonen+ te worden geadopteerd, want dat was wat hij graag wilde.+ Zo zou hij geëerd worden voor zijn glorieuze onverdiende goedheid+ die hij ons via zijn geliefde Zoon welwillend heeft gegeven.+ Via hem, door zijn bloed, hebben we de verlossing door losprijs,+ de vergeving van onze overtredingen,+ dankzij de overvloed van zijn onverdiende goedheid.

Hij heeft ons overladen met deze onverdiende goedheid door ons alle wijsheid en begrip* te geven. Hij heeft ons namelijk het heilige geheim+ van zijn wil bekendgemaakt. Volgens zijn wens heeft hij zich voorgenomen 10 om als de vastgestelde tijd tot voltooiing komt een bestuur te hebben* om in de Christus alle dingen te verzamelen, de dingen in de hemel en de dingen op aarde.+ Ja, in hem 11 met wie we in eendracht zijn en met wie we als erfgenamen zijn aangesteld.+ We zijn voorbestemd overeenkomstig het voornemen van degene die alles tot stand brengt zoals hij volgens zijn wil heeft besloten. 12 Zo zouden wij, de eersten die op de Christus hoopten, hem tot lof en eer zijn. 13 Maar ook jullie gingen op hem hopen toen jullie het woord van waarheid hoorden, het goede nieuws over jullie redding. Nadat jullie gingen geloven, werden jullie via hem verzegeld+ met de beloofde heilige geest, 14 een van tevoren gegeven onderpand* van onze erfenis.+ Dat was om Gods eigen bezit+ door een losprijs+ te verlossen, tot zijn lof en eer. (Efeziërs 1:3-14)

13 Maar we moeten God altijd danken voor jullie, broeders, van wie Jehovah* houdt. God heeft jullie vanwege jullie geloof in de waarheid vanaf het begin uitgekozen+ voor redding door jullie met zijn geest te heiligen.+ (2 Thessalonicenzen 2:13)

in overeenstemming met de voorkennis van God, de Vader.+ Aan jullie die door de geest zijn geheiligd+ om gehoorzaam te zijn en met het bloed van Jezus Christus besprenkeld te worden.+

Ik wens jullie onverdiende goedheid en vrede in overvloed toe. (1 Petrus 1:2)

+

Voorgaande

Vluchters van bepaalde groepen

Christadelfiaanse geloofspunten #1 Enige eeuwige alwetende Allerhoogste Godheid

++

Lees ook

 1. Christendom
 2. De wereld van onbijbelse leer #1
 3. De Bijbel haar relevatie over God
 4. Geloof in slechts één god
 5. Geloof in Één God
 6. God versus goden
 7. God is een verhaal #2 Voorgangers niet gediend met een Enige God
 8. God die Almachtige Geest die geen mens kan zien
 9. Zeus een heerser van hemel en aarde
 10. Belangrijkheid van Gods Naam
 11. Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid
 12. Drie-Eenheid
 13. Drie-eenheid – God de zoon of Zoon van God
 14. Drie-eenheid of niet
 15. Waarheid van mens of van God
 16. Woord van God tegenover dat van mensen
 17. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 18. De Enige Ware God
 19. Om te onthouden (of niet te vergeten): God is!
 20. God is één
 21. Eigenheden aan God toegeschreven
 22. God de Vader
 23. Afstraling van Gods heerlijkheid
 24. De verkeerde held
 25. Rond Jezus
 26. Christus in profetie
 27. Jezus de Heer
 28. Jezus de zoon
 29. De Gezondene
 30. Gezondene van God
 31. Zoon van God
 32. Christus Jezus: de zoon van God
 33. Jezus zoon van God
 34. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 35. Jezus Christus is in het vlees gekomen
 36. Zoon van God – de weg naar God
 37. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 38. Redenen dat Jezus niet God is
 39. Eigenheden aan Jezus toegeschreven
 40. Kijk op een afgezant van een Hogere Macht
 41. Betreffende Christus # 2 Goddelijke bron, verband en goddelijk mens
 42. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 43. Een plaats voor een vreemdeling en een vluchteling
 44. Een Groots Geschenk om te herinneren
 45. Wereld waarheen #1 Terug naar Egypte
 46. Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning
 47. Wereld waarheen #3 – de wortelscheut van David
 48. Wereld waarheen? #4 Het Lied van de Serafs
 49. Wereld waarheen? #5 De Val van Babel
 50. Een man die de geschiedenis van het mensdom veranderde
 51. Politiek en macht eerste prioriteit # 3 Verhoging van Maria en de Heilige Geest
 52. Het begin van Jezus #2 Aller Begin
 53. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden
 54. Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen
 55. Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham
 56. Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God
 57. Het begin van Jezus #13 Een te komen mens
 58. Jezus van Nazareth #1 Jezus’ geboorte
 59. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 60. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 61. Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft
 62. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
 63. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht
 64. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
 65. De Knecht des Heren #1 De Bevrijder
 66. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
 67. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 68. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 69. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 70. Toewijding van Jezus
 71. Dienstknecht voor velen terwille van de waarheid van God
 72. Dienaar van zijn Vader
 73. De Leidsman van geloof
 74. Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen
 75. De Gezalfde en de eerste dag van de feestperiode van Ongezuurde Broden
 76. Geen Wegvluchter
 77. De Onschuldige
 78. Jezus moest sterven
 79. Zoenoffer
 80. Lijden bedekt door Zoenoffer
 81. Lam van God -Voorspeld
 82. Lam van God – offer gebracht ter verzoening
 83. Jezus is verrezen
 84. Hij die zit aan de rechterhand van Zijn Vader
 85. Priesterschap van Christus
 86. Christus Wederkomst (Broeders artikel)
 87. Christus Wederkomst (Christadelphian artikel)
 88. Redding mogelijk voor allen
 89. Geloof in Jezus Christus
 90. Vertrouwen in Jezus Christus
 91. Actie bij aanvaarding van Redder Jezus
 92. Voor hen die geloven in Jezus
 93. Wat te doen om een kind van God te worden
 94. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #1 Verontreiniging
 95. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #2 Aanhangers of verbondenen 
 96. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #3 Volgers van de ware Jezus
 97. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #2 Christenheid tegenover christendom
 98. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #3 Groeiende beweging uit Joodse sekte De Weg
 99. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus
 100. Iemand die een plaats voor ons reserveert
 101. Het credo van de Christadelphian
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

27 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: