Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Christadelfiaanse geloofspunten #9 Jezus verheven tot de hemel als priesterlijke middelaar tussen God en mens

In het Christendom zijn er heel wat gelovigen die denken dat Jezus God is. Zij houden daarbij geen rekening dat God een Geestelijk Wezen is dat door geen enkele mens kan gezien worden, en dat als Eeuwige Alwetende Overal Zijnde Geest Hij onaantastbaar is voor de mens en geen begin of geboorte heeft maar ook de dood niet kan ondergaan.

De Christadelphians of Broeders in Christus zijn er van overtuigd dat Jehovah God de allerhoogste god is, die machtiger is dan alle andere goden samen.

18 Mogen de mensen weten dat u, wiens naam Jehovah is,+ u alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde.+ (Psalm 83:18)

12 Rijkdom en eer zijn van u afkomstig,+ en u regeert over alles.+ In uw hand zijn kracht+ en macht+ en het vermogen iedereen groot te maken+ en kracht te geven.+ (1 Kronieken 29:12)

20 Maar hij voegde eraan toe: ‘Mijn gezicht kun je niet zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven.’ (Exodus 33:20)

God kan niet gezien of aangeraakt worden door de mens, maar Jezus werd door velen gezien en ook aangeraakt. Jezus werd ook regelmatig lastig gevallen door mensen die hem liever kwijt dan rijk waren. Zij die erg gesteld waren op hun macht en zeggingskracht vonden in de Nazarener Jeshua, Jezus Christus, een lastige tegenhanger die ze uit de weg wensten en daarom ook lieten martelen en doden door ophanging aan een paal als een grote misdadiger.

25 Het was het derde uur toen ze hem aan een paal hingen. (Markus 15:25)

Toch heeft God over die Jezus een overwinning over de dood laten komen, door hem uit de doden op te wekken.

23 Deze man is volgens de wil en voorkennis van God overgeleverd,+ en jullie hebben hem door de hand van wetteloze mensen aan een paal gehangen en ter dood gebracht.+ 24 Maar God heeft hem opgewekt+ door hem te bevrijden uit de greep van de dood, want de dood kon hem niet vasthouden.+ (Handelingen 2:23, 24)

30 De God van onze voorvaders heeft Jezus, die jullie hebben gedood door hem aan een paal te hangen, uit de dood opgewekt.+ (Handelingen 5:30)

De Christadelphians geloven dat het op de derde dag na Jezus dood was, dat Jehovah God hem uit de dood opwekte. Dit als beloning voor de getrouwheid van Jezus aan zijn hemelse Vader. Jezus heeft namelijk er altijd alles aan gedaan om God Zijn Wil te doen in plaats van zijn eigen wil. Zelfs toen het Jezus heel zwaar was bad hij nog dat God Zijn wil zou volbracht worden.

42 Hij zei: ‘Vader, als u het wilt, neem deze beker dan van mij weg. Maar laat niet mijn wil gebeuren, maar die van u.’+ (Lukas 22:42)

Dat gebed geeft ook heel duidelijk aan dat Jezus niet God is.

De Broeders in Christus zijn er van overtuigd dat Jezus niets uit zichzelf deed, maar rekende op zijn God, de God van Abraham, waar hij steeds op vertrouwde.

19 Daarop zei Jezus tegen ze: ‘Echt, ik verzeker jullie: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, maar alleen wat hij de Vader ziet doen.+ Want alles wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. (Johannes 5:19)

30 Ik kan niets uit mezelf doen. Ik oordeel naar wat ik hoor, en mijn oordeel is rechtvaardig+ omdat ik me niet laat leiden door mijn eigen wil maar door de wil van hem die mij heeft gestuurd.+ (Johannes 5:30)

38 Want ik ben niet uit de hemel neergedaald+ om mijn eigen wil te doen, maar de wil van hem die mij heeft gestuurd.+ (Johannes 6:38)

In het christadelfianisme volgen wij op wat er in de Heilige Schrift staat. Daarin vinden wij de aankondiging voor de eerste komst van Christus, de verlosser en worden wij er op gewezen dat hij na zijn dood begraven werd en zoals in de oude geschriften voorspeld staat dat hij zou opgenomen worden na drie dagen.

 Hij kreeg een graf* bij slechte mensenen na zijn dood werd hij bij de rijken* begraven,hoewel hij niets verkeerds had gedaanen er geen bedrog in zijn mond was.+ (Jesaja 53:9)

57 Laat in de middag kwam er een rijke man uit Arimathe̱a die Jozef heette en die ook een discipel van Jezus was geworden.+ 58 Hij ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus.+ Pilatus gaf opdracht het aan hem te geven.+ 59 Jozef nam het lichaam, wikkelde het in schoon, fijn linnen+ 60 en legde het in zijn nieuwe graf,+ dat hij in de rotsen had uitgehakt. Nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf had gerold, ging hij weg. (Mattheüs 27:57-60)

 4 dat hij is begraven+ en op de derde dag+ is opgewekt,+ zoals in de Schrift staat,+ (1 Korinthiërs 15:4)

De apostelen schreven verslagen waarin wij meer over Jezus kunnen leren en waarin ook staat vermeld dat Jezus werd opgenomen in de hemel.

1 In het eerste verslag, Theo̱filus, heb ik geschreven over alles wat Jezus heeft gedaan en onderwezen, vanaf het begin+ tot aan de dag dat hij in de hemel werd opgenomen.+ Daarvóór had hij door middel van heilige geest instructies gegeven aan de apostelen die hij had uitgekozen.+ (Handelingen 1:1, 2)

51 Terwijl hij hen zegende, werd hij van hen gescheiden en in de hemel opgenomen.+ (Lukas 24:51)

10 Hij die is afgedaald, is ook degene die tot hoog boven alle hemelen+ is opgestegen+ om aan alle dingen volheid te geven. (Efeziërs 4:10)

16 Ja, het heilige geheim van deze toewijding aan God is inderdaad groot: ‘Hij is geopenbaard in het vlees,+ rechtvaardig verklaard in geest,+ verschenen aan engelen,+ gepredikt onder de volken,+ geloofd in de wereld,+ opgenomen in majesteit.’ (1 Timotheüs 3:16)

Het was Jehovah God die Jezus uit de dood wekte en hem tot de hemel verhoogde als priesterlijke middelaar tussen God en de mens, terwijl hij onder hen een volk verzamelde dat gered zou moeten worden door het geloof en de gehoorzaamheid van de Waarheid.

30 Maar God wekte hem uit de dood op,+ 31 en dagenlang verscheen hij aan degenen die met hem waren meegegaan van Galilea naar Jeruzalem. Zij zijn nu zijn getuigen voor het volk.+

32 Daarom vertellen wij jullie het goede nieuws over de belofte die aan de voorvaders is gedaan. 33 God heeft die voor ons, hun kinderen, volledig vervuld door Jezus op te wekken,+ zoals in de tweede psalm staat geschreven: “Jij bent mijn zoon, vandaag ben ik je vader geworden.”+ 34 En dat hij hem uit de dood heeft opgewekt om nooit meer terug te keren tot vergankelijkheid, heeft hij op de volgende manier gezegd: “Ik zal jullie de uitingen van loyale liefde geven die aan David beloofd zijn, die betrouwbaar* zijn.”+ 35 Daarom staat er ook in een andere psalm: “U zult niet toelaten dat wie loyaal is aan u, tot ontbinding overgaat.”*+ 36 David heeft in zijn tijd* dienst voor God gedaan en is gestorven* en bij zijn voorvaders gelegd. Hij is wél tot ontbinding overgegaan.+ 37 Maar degene die God heeft opgewekt, is niet tot ontbinding overgegaan.+ (Handelingen 13:30-37)

24 Maar God heeft hem opgewekt+ door hem te bevrijden uit de greep van de dood, want de dood kon hem niet vasthouden.+ 25 David zegt namelijk over hem: “Ik houd Jehovah steeds voor ogen, want omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik nooit wankelen. 26 Daarom werd mijn hart vrolijk en juichte mijn tong. En ik zal blijven hopen, 27 want u zult me niet achterlaten in het Graf, en u zult niet toelaten dat wie loyaal is aan u, tot ontbinding overgaat.*+ (Handelingen 2:24-27)

27 Want zowel Herodes als Po̱ntius Pilatus+ was in deze stad met heidenen* en met volken van Israël bij elkaar gekomen om uw heilige dienaar Jezus, die u hebt gezalfd,+ tegen te werken, 28 om te doen wat u met uw macht en wil* van tevoren had bepaald dat moest gebeuren.+ 29 Nu dan, Jehovah, heb aandacht voor hun dreigementen, en stel uw slaven in staat om uw woord vrijmoedig te blijven spreken, 30 terwijl u uw hand uitstrekt om zieken te genezen en terwijl er tekenen en wonderen worden gedaan+ in de naam van uw heilige dienaar Jezus.’+

31 Na hun smeekgebed begon de plaats waar ze waren samengekomen te schudden. Ze werden allemaal vervuld met de heilige geest+ en spraken vrijmoedig over het woord van God.+

32 Ook was de grote groep gelovigen één van hart en ziel. Niet één van hen zei dat zijn bezittingen alleen van hem waren, maar ze deelden alles wat ze hadden.+ 33 De apostelen bleven een krachtig getuigenis geven over de opstanding van de Heer Jezus,+ en er rustte een grote mate van onverdiende goedheid op hen allemaal. (Handelingen 4:27-33)

51 Terwijl hij hen zegende, werd hij van hen gescheiden en in de hemel opgenomen.+ (Lukas 24:51)

20 die hij gebruikte toen hij Christus uit de dood opwekte en hem een plaats gaf aan zijn rechterhand+ in de hemelse gewesten,(Efeziërs 1:20)

31 God heeft hem als de Voornaamste Leider+ en Redder+ tot zijn rechterhand verhoogd,+ zodat Israël berouw kan hebben en vergeving van zonden kan krijgen.+ (Handelingen 5:31)

Want er is één God+ en één bemiddelaar+ tussen God en mensen,+ een mens, Christus Jezus,+ (1 Timotheüs 2:5)

8 De kern van ons betoog is dat wij zo’n hogepriester hebben+ en dat hij heeft plaatsgenomen aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemel.+ (Hebreeën 8:1)

Wij geloven dat Jehovah God eerst Zijn aandacht schonk aan Zijn eigen Volk, maar de anderen toch niet uit het oog verloor. Op een bepaald punt in de tijd was de tijd gekomen dat Jehovah dan ook meer aandacht ging schenken aan de heidenen, om ook uit hen een volk voor Zijn Naam te vormen. De mens zou moeten te weten komen dat God helemaal niet partijdig is en iedereen de kans geeft om tot Hem te komen.

14 Simeon+ heeft uitgebreid verteld hoe God voor het eerst zijn aandacht op de heidenen* heeft gericht om uit hen een volk voor zijn naam te vormen.+ (Handelingen 15:14)

34 Toen nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik echt dat God niet partijdig is,+35 maar in elk volk is iedereen die ontzag voor hem heeft en het juiste doet, aanvaardbaar voor hem.+ (Handelingen 10:34, 35)

Maar iedereen zal er steeds aan moeten denken dat het Joodse Volk wel Gods Volk blijft en de ereplaats verdient. Zij blijven Gods uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een aangeworven volk. Dit wel omdat zij ook moeten getuigen en om de deugden van de Elohim Hashem Jehovah God te verkondigen, die hen uit de duisternis heeft geroepen tot Zijn wonderbaar licht. Zij zijn slaven geweest en vroeger van genade verstoken geweest, maar nu zijn zij begenadigd.

Maar jullie zijn ‘een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie,+ een volk dat een speciaal eigendom is,+ zodat jullie overal de schitterende eigenschappen*+ bekend zouden maken’ van degene die jullie uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.+10 Want ooit waren jullie geen volk, maar nu zijn jullie Gods volk.+ Ooit was er geen barmhartigheid voor jullie, maar nu hebben jullie barmhartigheid ontvangen.+(1 Petrus 2:9, 10)

De Broeders in Christus, in tegenstelling tot vele andere geloofsgroepen, geloven dat een ieder, die gelooft, gerechtvaardigd wordt door Jezus.

39 En dankzij hem wordt iedereen die gelooft, vrijgesproken+ van alle dingen waarvan de wet van Mozes jullie niet kon vrijspreken.+ (Handelingen 13:39)

14 Omdat we een grote hogepriester hebben die de hemel is binnengegaan, Jezus, de Zoon van God,+ moeten we vasthouden aan onze openbare bekendmaking van hem.+15 We hebben geen hogepriester die niet mee kan voelen met onze zwakheden,+ want net als wij is hij in alle opzichten op de proef gesteld, alleen heeft hij niet gezondigd.+ (Hebreeën 4:14, 15)

De Christadelphians of Broeders in Christus geloven dat Jezus alleen een priester is over zijn eigen huis, en geen voorbede doet voor de wereld, of voor professoren die zijn overgeleverd aan ongehoorzaamheid (d.w.z. “zij die onjuiste leer onderwijzen”). Dat hij voorbede doet voor zijn dwalende broeders, als zij hun zonden belijden en verzaken.

Ik doe een verzoek voor hen. Ik doe geen verzoek voor de wereld, maar voor hen die u me gegeven hebt, want ze zijn van u. (Johannes 17:9)

Terwijl er heel wat kerken prediken dat iedereen zo maar gered is en niets meer hoeft te doen om de toegang tot de hemel of het Koninkrijk te verzekeren, geloven de Broeders in Christus dat men zich wel van zonde moet afhouden eens men in het geloof is gekomen. Want eens we in de waarheid zijn gekomen en dan terug verkeerd gaan is er niemand meer die een losprijs kan betalen of niemand meer die nog geslacht kan worden als offergave.

26 Als we met opzet zonde beoefenen nadat we de nauwkeurige kennis van de waarheid hebben gekregen,+ blijft er geen slachtoffer voor zonden meer over.+

Zonder werken is het geloof trouwens dood. Bij het berouw hebben, hoort een daad en houding die dat duidelijk moeten maken.

20 Ik ben eerst naar de inwoners van Damaskus+ gegaan en vervolgens naar die van Jeruzalem,+ en naar het hele gebied van Judea en ook naar de heidenen* — om ze allemaal de boodschap te brengen dat ze berouw moesten hebben en zich tot God moesten keren door werken te doen die bij berouw passen.+ (Handelingen 26:20)

26 Zoals het lichaam zonder geest* dood is,+ zo is ook geloof zonder daden dood.+ (Jakobus 2:26 )

10 Want voor rechtvaardigheid moet je geloven met je hart, maar voor redding moet je een openbare bekendmaking doen+ met je mond. (Romeinen 10:10)

Wel mogen wij er altijd op rekenen dat wij iemand in de hemel hebben die ons volledig begrijpt en voor ons wil instaan. Als voorspreker bij God toont hij zich altijd bereid om voor ons op te treden en ons te verdedigen.

2 Mijn lieve kinderen, ik schrijf jullie deze dingen zodat jullie geen zonde zullen begaan. Als iemand toch een zonde begaat, dan hebben we een helper* bij de Vader: Jezus Christus,+ een rechtvaardige.+ (1 Johannes 2:1)

Om die reden van de permanente aanwezigheid voor een voorspreker of verdediger in de hemel kunnen de leden die behoren tot de familie van Christadelphia geloven dat hun hoop gegrond is. Wij geloven dat er geen reden is om onze zonden nog te bedekken, want dat het beter is ze toe te geven en er iets proberen aan te doen dat ze niet meer zullen voorvallen.

13 Wie zijn fouten bedekt zal geen succes hebben,+ maar wie ze bekent en vermijdt, ondervindt barmhartigheid.+ (Spreuken 28:13)

13 David zei tegen Nathan: ‘Ik heb gezondigd tegen Jehovah.’+ Nathan antwoordde: ‘Jehovah vergeeft je je zonde.*+ Je zult niet sterven.+ (2 Samuël 12:13)

 Uiteindelijk bekende ik mijn zonde aan u, ik bedekte mijn fout niet.Ik zei: ‘Ik zal mijn overtredingen aan Jehovah bekennen.’+ En u vergaf mijn fouten en zonden.+ (sela) (Psalm 32:5)

+

Voorgaande

Hoe uniek is het christadelfianisme?

Christadelfiaanse geloofspunten #1 Enige eeuwige alwetende Allerhoogste Godheid

Christadelfiaanse geloofspunten #2 Jezus de zoon van God

Christadelfiaanse geloofspunten #3 Zonde en zondigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #4 Oplossing voor gevolgen van zondigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #5 Beloften over Herstelplan

Christadelfiaanse geloofspunten #6 Redding uit vrouw van het nageslacht van koning David

Christadelfiaanse geloofspunten #7 Jezus de Emmanuel of God met ons

Christadelfiaanse geloofspunten #8 Boodschap van Jezus wiens vergoten bloed vergeving van onze overtredingen brengt

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #4 Over dood en hoop

++

Lees ook

 1. Voor hen die beweren dat Jezus God is
 2. Geloof en Geloven
 3. Drie-Eenheid
 4. Drie-eenheid – God de zoon of Zoon van God
 5. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 6. Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid
 7. Drie-eenheid of niet
 8. Drie-eenheidsleer een menselijke dwaling
 9. Geloof – Vertrouwen voor het ongeziene
 10. Rond God de Allerhoogste
 11. Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens
 12. Beloften aan Adam, Noah, Abraham e.a.
 13. Beloften van beterschap en herstel
 14. Beloofde Koninkrijk van vrede
 15. Zoon van God
 16. Christus Jezus – de zoon van God
 17. Jezus zoon van God
 18. Jezus Christus in het vlees gekomen
 19. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 20. Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus
 21. Zoon van God dé Weg naar God
 22. Mensenzoon niets uit zichzelf doende
 23. Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam
 24. Achtergelaten aan een paal tot in de dood
 25. Kijk op Jeshua
 26. Jezus de Heer
 27. Jezus de Zoon
 28. Geloof een verbintenis tot de beloften van Christus en een verbintenis aan de eisen van Christus
 29. Fundamenten van het Geloof 10 De Verlosser uit de dood
 30. Hogepriester Jezus
 31. Bemiddelaar bij God
 32. Bemiddelaar Jeshua onder Nieuw Verbond
 33. Verscheidene Verbondakkoorden 7 Het nieuwe verbondsslachtoffer en bemiddelaar
 34. Verscheidene Verbondakkoorden 9 Op het hart geschreven
 35. Doopsel en bloedvergieten ter vergeving
 36. Zonde en rekenschap
 37. Wat de Bijbel zegt omtrent Geloof
 38. Berouwhebbende zondaars welkom in familie van God
 39. Vertrouwen in Jezus Christus
 40. Geloof niet zonder daden
 41. Zij die Geulah verdienen en tot de uitverkorenen zullen mogen behoren
 42. Volk van God
 43. Niet alle Getuigen behorend tot Getuige van Jehovah
 44. Willem J. Ouweneel wil ware volgers van de echte Jezus niet als christenen erkennen
 45. Belangrijke Leerpunten van de Broeders in Christus
 46. Broeders in Christus of Christadelphians – Waar staan zij voor
 47. Broeders in Christus of Christadelphians – Wie zijn ze

 

Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

19 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: