Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Christadelfiaanse geloofspunten #14 Koninkrijk van God aan het nageslacht van Abraham en David toekomend

De Christadelphians of Broeders in Christus geloven dat het Evangelie bestaat uit “De dingen betreffende het Koninkrijk van God en de Naam van Jezus Christus.” Zo zal het Koninkrijk dat Jezus Christus hier op aarde zal vestigen het hersteld Koninkrijk Israël zijn, op het grondgebied dat het voorheen bezette, namelijk het land dat door een verbond voor een eeuwig bezit aan Abraham en zijn zaad (de Christus) werd bewoond.

Wij zijn er van overtuigd dat Jehovah, de God van Abraham de beloften die Hij heeft gegeven aan Abraham en anderen in vervulling zal brengen en uiteindelijk al de letterlijk en figuurlijk kreupelen zal samen brengen met de verstrooiden. Zijn Volk dat zeer verstrooid is geworden zal Hij terug tot een machtig volk maken.

 ‘Op die dag’, verklaart Jehovah, ‘zal ik verzamelen wie* kreupel was en bijeenbrengen wie verdreven was,+ samen met degenen die ik streng heb behandeld.

 Van wie* kreupel was maak ik een overblijfsel+ en van wie ver verwijderd was een machtig volk.+

Jehovah zal als koning over hen regeren op de berg Sion, van nu tot in eeuwigheid.  En jij, toren van de kudde, wal van de dochter van Sion,tot jou komt weer de vroegere* heerschappij,+ het koningschap dat de dochter van Jeruzalem toebehoort.+ (Micha 4:6-8)

De mensheid zal zien dat de heerschappij van vroeger terug keert tot hen aan wie God het beloofd heeft. Ook al mocht de hut van David vervallen zijn, zal de wereld moeten zien hoe zij weer opgericht wordt. Zoals in vroeger tijd zal er weer geplant worden op hun bodem, en nooit meer zullen ze dan nog weggerukt worden van de grond, die Jehovah God hun gaf.

11 “Op die dag zal ik de ingestorte hut* van David+ oprichten, ik zal de* bressen dichtmaken en de puinhopen herbouwen. Ik zal hem herstellen als in de dagen van vroeger,+ (Amos 9:11)

15 “Ik zal ze planten op hun grond en ze zullen nooit meer worden weggerukt uit het land dat ik hun heb gegeven”,+ zegt Jehovah, jullie God.’ (Amos 9:15)

Wij geloven dat in de wereld alles zal gebeuren zoals God het uiteindelijk voorziet en zegt dat er zal gebeuren. Hij zal de zonen en dochters van Israël weg halen uit de volken. Jehovah God zal Zijn Volk, Israël weer samen brengen waarheen ze zich begeven moesten, ook al zullen ze dan bijeengebracht worden van alle kanten. De Elohim Hashem Jehovah God zal het zijn Die hen terug naar hun eigen grond brengt, om ze weer tot één volk in het land te maken, op de bergen van Israël. En daar zal er één koning, die uit het geslacht van David komt,  over hen allen heersen; nimmermeer zullen ze twee volken vormen, of in twee koninkrijken verdeeld zijn.

21 Zeg dan tegen ze: “Dit zegt de Soevereine Heer Jehovah: ‘Ik zal de Israëlieten wegleiden uit de volken waar ze naartoe zijn gegaan, en ik zal ze uit elke richting bijeenbrengen en ze naar hun land brengen.+ 22 Ik zal één volk van hen maken in het land,+ op de bergen van Israël, en één koning zal over hen allen regeren.+ Niet langer zullen ze twee volken zijn, verdeeld in twee koninkrijken.+ (Ezechiël 37:21, 22)

10 De scepter zal niet van Juda worden weggenomen+ en de heersersstaf zal tussen zijn voeten blijven, totdat Silo* komt,+ en aan hem zal de gehoorzaamheid van de volken toekomen.+ (Genesis 49:10)

‘Luister! Er komt een tijd’, verklaart Jehovah, ‘dat ik voor David een rechtvaardige spruit* laat opkomen.+ En een koning zal regeren,+ inzicht hebben en opkomen voor recht en rechtvaardigheid in het land.+ (Jeremia 23:5)

32 Hij zal groot zijn+ en de Zoon van de Allerhoogste worden genoemd.+ Jehovah God zal hem de troon van zijn vader David geven.+ (Lukas 1:32)

 Want een kind is ons geboren,+ een zoon is ons gegeven en de heerschappij* zal op zijn schouders rusten.+ Hij zal worden genoemd: Wonderbaar* Raadgever,+ Sterke God,+ Eeuwige Vader, Vredevorst. (Jesaja 9:6)

Wij kunnen er op aan dat Jehovah God zijn kinderen (of schapen) uit alle landen zal bijeenbrengen, waarheen Hij ze had verstrooid. Daar naar waar God ze weer zal heen brengen zullen ze weer gedijen en groeien.

3 ‘Dan zal ik het overblijfsel van mijn schapen verzamelen uit alle landen waarheen ik ze verdreven heb.+ Ik zal ze terugbrengen naar hun weidegrond+ en ze zullen vruchtbaar zijn en talrijk worden.+ (Jeremia 23:3)

maar: “Zo zeker als Jehovah leeft, die de nakomelingen van het huis van Israël heeft weggeleid en teruggebracht uit het land van het noorden en uit alle landen waarheen ik hen verdreven had”, en ze zullen in hun eigen land wonen.’+ (Jeremia 23:8 )

Aan Abram was gezegd zijn ogen open te doen, en een blik te nemen van de plaats, waar hij stond. Aan hem was beloofd dat al het land dat hij kon zien hij en zijn nageslacht zou krijgen voor altijd. En dat nageslacht zal talrijk gemaakt worden als het stof van de aarde.

14 Nadat Lot was weggegaan, zei Jehovah tegen Abram: ‘Kijk alsjeblieft om je heen, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen, 15 want het hele land dat je ziet, zal ik als een blijvend bezit aan jou en je nageslacht* geven.+ 16 En ik zal je nageslacht* zo talrijk maken als de stofdeeltjes op aarde. Alleen als iemand de stofdeeltjes op aarde kon tellen, zou je nageslacht* geteld kunnen worden.+ 17 Trek nu in de lengte en in de breedte door het land, want aan jou zal ik het geven.’ (Genesis 13:14-1)

Door geloof gehoorzaamde Abraham,+ toen hij werd geroepen, door naar een plaats te trekken die hij als erfenis zou krijgen. Hij vertrok zonder te weten waar hij naartoe ging.+ Door geloof woonde hij als vreemdeling in het land van de belofte, alsof het niet zijn land was.+ Met Isaäk en Jakob, erfgenamen van precies dezelfde belofte,+ woonde hij in tenten.+ (Hebreeën 11:8, 9)

Velen vergeten dat de Beloften zijn gedaan aan Abraham en aan zijn Zaad en dat er niet wordt gezegd: “aan zijn zaden,” alsof er spraak was van meerderen, maar “aan uw Zaad,” als van één, en men zal moeten weten dat dit Jeshua of Jezus, de Christus is, die ver na Abraham tot leven kwam (namelijk 42 generaties verder).

16 De beloften werden aan Abraham en zijn nageslacht* gedaan.+ Er staat niet ‘je nakomelingen’* in de betekenis van velen. Maar er staat ‘je nageslacht’* in de betekenis van één, en dat is Christus.+ (Galaten 3:16)

17 Van Abraham tot David waren er dus 14 generaties, van David tot de deportatie naar Babylon+ 14 generaties en van de deportatie naar Babylon tot de Christus 14 generaties. (Mattheüs 1:17)

Christadelphians of Broeders in Christus geloven dat God meerdere overeenkomsten gemaakt heeft met mensen die Hij graag had. Die gemaakte verbonden met Jakob, Izaäk en Abraham zal God niet vergeten. Er komt namelijk een tijd dat Jehovah God het land weer zal gedenken. En de mens zal moeten erkennen dat God geen leugenaar is en altijd Zijn beloften houdt. Het is op dat feit dat God altijd Zijn Woord en beloften houdt dat wij ook onze hoop en vertrouwen op Hem kunnen laten rusten.

19 God liegt niet, zoals mensen doen,hij is geen mensenzoon die van gedachten verandert.*Als hij iets zegt, zal hij het dan niet doen? Als hij spreekt, zal hij het dan niet uitvoeren?+ (Numeri 23:19)

29 Bovendien zal de verheven God van Israël+ zijn woord niet breken+ en zal hij niet van gedachten veranderen,* want hij is niet als een mens, die van gedachten verandert.’*+ (1 Samuël 15:29)

en is gebaseerd op de hoop op het eeuwige leven+ dat God, die niet kan liegen,+ lang geleden heeft beloofd.(Titus 1:2)

42 En ik zal denken aan mijn verbond met Jakob,+ aan mijn verbond met Isaäk+ en aan mijn verbond met Abraham,+ en ik zal ook aan het land denken.(Leviticus 26:42)

20 U zult Jakob uw trouw tonen en Abraham uw loyale liefde, zoals u lang geleden hebt gezworen aan onze voorvaders.+ (Micha 7:20)

18 Met deze twee onveranderlijke dingen waarin God onmogelijk kan liegen,+ krijgen wij die naar de veilige plaats zijn gevlucht een krachtige aanmoediging om de hoop vast te grijpen die ons in het vooruitzicht is gesteld. (Hebreeën 6:18)

+

Voorgaande

Hoe uniek is het christadelfianisme?

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #13 Onbegrijpelijk verkeerde voorstelling door het Wachttorengenootschap #2 Koninkrijk van God

Christadelfiaanse geloofspunten #1 Enige eeuwige alwetende Allerhoogste Godheid

Christadelfiaanse geloofspunten #2 Jezus de zoon van God

Christadelfiaanse geloofspunten #3 Zonde en zondigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #4 Oplossing voor gevolgen van zondigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #5 Beloften over Herstelplan

Christadelfiaanse geloofspunten #6 Redding uit vrouw van het nageslacht van koning David

Christadelfiaanse geloofspunten #7 Jezus de Emmanuel of God met ons

Christadelfiaanse geloofspunten #8 Boodschap van Jezus wiens vergoten bloed vergeving van onze overtredingen brengt

Christadelfiaanse geloofspunten #9 Jezus verheven tot de hemel als priesterlijke middelaar tussen God en mens

Christadelfiaanse geloofspunten #10 Uitzending om redding te verkondigen

Christadelfiaanse geloofspunten #11 Redding door het evangelie te geloven

Christadelfiaanse geloofspunten #12 Evangelie bestaand uit Dingen betreffende het Koninkrijk van God

Christadelfiaanse geloofspunten #13 Koninkrijk van God na vernietiging van wereldse machten gegeven aan Zijn uitverkoren zoon

++

Lees ook

 1. Scheppers ster verbinding tussen hemel en aarde
 2. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #1 Abraham de aartsvader
 3. Een goddelijk Plan #4 Beloften
 4. Beloften van God
 5. Gods beloften
 6. Gods hoop en onze hoop
 7. Christelijke Hoop op Eeuwig Leven
 8. Hoop op Leven
 9. Hoop op een man
 10. Verscheidene Verbondakkoorden 7 Het nieuwe verbondsslachtoffer en bemiddelaar
 11. Beloften van beterschap en herstel
 12. Belofte aan Abraham nog steeds geldig
 13. Belofte aan Abraham wegens zijn geloof
 14. Beloften betrouwbaar
 15. Beloften van God en vertrouwen
 16. Beloften van God volkomen betrouwbaar
 17. Beloften van God zijn betrouwbaar en komen altijd uit
 18. Beloften van toekomstige zegeningen
 19. Beloning van rechtvaardigen
 20. Beloofde bij het begin der tijden keert terug bij het einde der tijden
 21. Beloofde Land en Koninkrijk nog in opbouw
 22. Beloofde Messias of Verlosser
 23. Beloofde voor het verbreken van de schuldstraf
 24. Bemiddelaar bij God
 25. Bemiddelaar Jeshua onder Nieuw Verbond
 26. Wanneer Joden uitschelden een routine werd
 27. Synode: Jezus annuleerde Bijbels ‘Gekozen volk’
 28. Gods vergeten Woord 21 #1 Pelgrims onderweg
 29. Bijbellezing van Vandaag geeft aan hoe God er voor zorgde dat men zich zou herinneren hoe Hij voor Zijn volk zorgde
 30. Want het is geen leeg woord
 31. Wereld waarheen #1 Terug naar Egypte
 32. Christus in Profetie #3 De Knecht in Jesaja (3) Gezalfde
 33. Fragiliteit en actie #15 Lossen of Verlossen
 34. God zelf gaat ons voor
 35. Beloofde Koninkrijk van vrede
 36. Op weg naar het eindstation
 37. De Ekklesia #3 Het koninkrijk
 38. De nacht is ver gevorderd 8 Studie 2 Schrik of troost 4 De wereld rond Israël
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

10 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: