Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Christadelfiaanse geloofspunten #6 Redding uit vrouw van het nageslacht van koning David

Doorheen het Oude Testament kunnen wij een rode draad trekken die een verbintenis maakt met de belofte voor een oplossing tegen de banvloek van de dood voor zonde en de belofte van redding en intrede in een beloofd land.

De Christadelphians of Broeders in Christus zijn er stellig van overtuigd dat het niet God was die naar de aarde kwam om dan te doen alsof Hij stierf (want God kan niet sterven), alsook dat het niet een man was die al bij God was voor Hij alles begon te ontwerpen, maar dat het iemand was die beloofd werd in de Tuin van Eden dat hij zou komen uit een vrouw van het geslacht van koning David. Men kan er namelijk niet naast zien dat deze beloften gemaakt in de Koninklijke Tuin, betrekking hadden op Jezus Christus, die zou worden opgewekt worden in de veroordeelde lijn van Abraham en David, en die, hoewel hij hun veroordeelde natuur droeg, een recht op opstanding zou verkrijgen door volmaakte gehoorzaamheid en, door te sterven, de wet van veroordeling voor zichzelf kon opheffen net als die voor allen die in hem zouden komen te geloven, gehoorzamen en volgen.

“En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.” (Ge 3:15 NBG51)

“En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt.” (Ge 22:18 NBG51)

“Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal als koning regeren en verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid doen in het land.” (Jer 23:5 NBG51)

“En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isai en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen.” (Jes 11:1 NBG51)

“15 In die dagen en te dien tijde zal Ik aan David een Spruit der gerechtigheid doen ontspruiten, die naar recht en gerechtigheid in het land zal handelen. 16 In die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem veilig wonen, en zo zal men het noemen: De Here onze gerechtigheid. (Jer 33:15-16 NBG51)

Het was uit liefde voor de mens dat God een oplossing voorzag. God herhaalde Zijn belofte meermaals aan mensen die Hem trouw waren, zoals aan Abraham, David, Daniël, Jesaja, Zacharias, en nog vele anderen die ook de mensen op de hoogte brachten van wat er nog de mensheid zou toekomen. Dat het deze missie was die de wonderbaarlijke verwekking van Christus van een menselijke moeder noodzakelijk maakte, moest ingezien worden door velen. Al die beloften en betrouwbare Woorden van God werden opgetekend zodat mensen het zouden komen te zien wie die persoon uit het geslacht van David wel mocht zijn.

“Hoor toch, gij hogepriester Jozua, gij en uw gezellen die voor u zitten (zij zijn immers mannen die ten wonderteken dienen) voorwaar, zie, Ik zal mijn knecht, de Spruit, doen komen;” (Zac 3:8 NBG51)

Het was de vrouw die gunst had gevonden bij Jehovah God die een mensenzoon zou mogen baren, die als zendeling van God en Gods zoon gekend zou komen te staan. Het is bij Gods Kracht (de Heilige Geest) die over haar kwam dat zij vruchtbaar werd zonder enige seksuele daad met een man.

12 Wanneer je leven ten einde loopt+ en je gaat rusten bij je voorvaders, zal ik je laten opvolgen door je nageslacht,* je eigen zoon.* Ik zal hem het koningschap stevig in handen geven.+ (2 Samuël 7:12)

11 Jehovah heeft aan David gezworen en op zijn belofte* komt hij niet terug: ‘Een van je nakomelingen* zet ik op je troon.+ (Psalm 132:11)

26 In haar zesde maand stuurde God de engel Gabriël+ naar Na̱zareth, een stad in Galilea, 27 naar een maagd+ die Maria heette. Ze was verloofd met Jozef, een man uit de familie van David.+ 28 Hij kwam bij haar en zei tegen haar: ‘Gegroet! Je bent bijzonder gezegend en Jehovah is met je.’ 29 Ze schrok van wat hij zei en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had.

30 Daarom zei de engel: ‘Wees niet bang, Maria, want je geniet de gunst van God. 31 Luister! Je zult zwanger worden* en een zoon krijgen,+ en je moet hem Jezus noemen.+32 Hij zal groot zijn+ en de Zoon van de Allerhoogste worden genoemd.+ Jehovah God zal hem de troon van zijn vader David geven.+33 Hij zal voor eeuwig als Koning over het huis van Jakob regeren en aan zijn Koninkrijk zal geen eind komen.’+

34 Maar Maria zei tegen de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Want ik heb geen gemeenschap met een man.’+35 De engel antwoordde: ‘Heilige geest zal over je komen+ en kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat wordt geboren, heilig worden genoemd,+ Gods Zoon.+ (Lukas 1:26-35)

14 Daarom zal Jehovah zelf jullie een teken geven: Luister! De jonge vrouw* zal zwanger worden en een zoon krijgen,+ en ze zal hem Imma̱nuël* noemen.+ (Jesaja 7:14)

Maar toen de termijn volledig verstreken was, stuurde God zijn Zoon, die uit een vrouw werd geboren+ en onder de wet stond,+ (Galaten 4:4)

14 Het Woord is vlees geworden+ en heeft bij ons gewoond. We hebben zijn glorie gezien, een glorie die hoort bij een eniggeboren zoon+ van een vader. Hij was vol gunst van God en vol waarheid.+ (Johannes 1:14)

Want een kind is ons geboren,+ een zoon is ons gegeven en de heerschappij* zal op zijn schouders rusten.+ Hij zal worden genoemd: Wonderbaar* Raadgever,+ Sterke God,+ Eeuwige Vader, Vredevorst. Zijn heerschappij zal zich blijven uitbreiden en aan vrede zal geen einde komen,+ op de troon van David+ en in zijn koninkrijk,om het te bevestigen+ en te ondersteunen door gerechtigheid+ en rechtvaardigheid,van nu tot in eeuwigheid.
Jehovah van de legermachten zal dat in zijn ijver doen. (Jesaja 9:6, 7)

Diegene die uit die vrouw werd geboren moest alles nog leren, zoals elk mens, en zou beperkt zijn in zijn kennis. God is namelijk de Enige Die alles weet, maar Jezus wist zelfs niet wanneer hij terug zou komen of wie er naast hem zou zetelen, omdat dat enkel aan God toebehoort om te weten. Maar als gezondene van God en welbeminde zoon van God had hij de autoriteit van God gekregen om in Gods Naam te spreken en te handelen. God Zelf heeft verklaard dat Jezus zijn zoon is.

In de loop van die dagen kwam Jezus uit Na̱zareth in Galilea, en hij werd door Johannes in de Jordaan gedoopt.+10 Zodra hij uit het water omhoogkwam, zag hij dat de hemel geopend werd en dat de geest als een duif op hem neerdaalde.+11 Ook klonk er een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon. Ik heb je goedgekeurd.’+ (Markus 1:9-11)

21 Toen de mensen zich lieten dopen, werd ook Jezus gedoopt.+ Terwijl hij bad, werd de hemel geopend+22 en de heilige geest daalde in de gedaante van een duif op hem neer. Ook klonk er een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon. Ik heb je goedgekeurd.’+

23 Toen Jezus+ met zijn werk begon, was hij ongeveer 30 jaar.+ De mensen kenden hem als de zoon van Jozef,de zoon van Eli, (Lukas 3:21-23)

17 Ook kwam er een stem uit de hemel,+ die zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon.+ Ik heb hem goedgekeurd.’+ (Mattheüs 3:17)

5 Hij was nog niet uitgesproken of ze werden omhuld door een stralende wolk. Er kwam een stem uit de wolk+ die zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, die ik heb goedgekeurd.+ Luister naar hem.’+ (Mattheüs 17:5)

Wij zijn er van overtuigd dat Jezus niet zichzelf hoog achte of verhoogde, maar dat het God was Die hem machtigde en later ook eer gaf.

18 Jezus kwam naar ze toe en zei: ‘Ik heb alle autoriteit in de hemel en op aarde gekregen.+ (Mattheüs 28:18)

Zo heeft ook de Christus niet zichzelf de eer gegeven+ hogepriester te worden. Dat deed degene die tegen hem zei: ‘Jij bent mijn zoon, vandaag ben ik je vader geworden.’+ (Hebreeën 5:5)

17 Want hij kreeg van God, de Vader, eer en glorie toen door de verheven majesteit deze woorden* aan hem werden overgebracht: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, die ikzelf heb goedgekeurd.’+18 Die woorden hebben wij uit de hemel horen komen toen we met hem op de heilige berg waren. (2 Petrus 1:17, 18 )

Door zijn eigen wil opzij te zetten en God te verzoeken Zijn Wil te laten gebeuren heeft hij het op zich genomen om onze veroordeling op zich te nemen en tegelijkertijd als een zondeloze drager daarvan zich aan te bieden als loskoopoffer.

13 Christus heeft ons gekocht+ en ons verlost+ van de vloek van de wet door in onze plaats een vloek te worden, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is iedereen die aan een paal is gehangen.’+ (Galaten 3:13)

23 Jullie zijn gekocht tegen een prijs.+ Wees geen slaven van mensen meer. (1 Korinthiërs 7:23)

12 Hij is eens en voor altijd de heilige plaats binnengegaan, niet met het bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed,+ en hij heeft voor ons een eeuwige bevrijding* verkregen.+ (Hebreeën 9:12)

Broeders in Christus zijn er van overtuigd dat Jezus, wiens oorspronkelijke naam Jeshua is, niet enkel de brenger is van het Goede Nieuws, maar het ook zelf is. Wij geloven dat die zoon van God, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de geest van de heiligheid of apart plaatsing, door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Heiland en heer.

Het goede nieuws gaat over zijn Zoon, die als mens* werd geboren uit het nageslacht* van David.+ Maar toen hij uit de dood werd opgewekt,+ werd dankzij de kracht van de geest van heiligheid bevestigd dat hij Gods Zoon+ is — Jezus Christus, onze Heer.(Romeinen 1:3, 4)

Wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, is door de lievelingszoon van God wel geslaagd. God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een stuk levend vlees, aan dat van de zonde gelijk gesteld, en wel om de zonde te laten veroordelen in dat vlees van diegene die zich gewillig heeft aangeboden aan God om God Zijn Wil te volbrengen. Want Jezus kon wel zondigen maar heeft het niet gedaan.

Wat de wet niet kon doen+ omdat die zwak was+ vanwege het vlees, heeft God gedaan: met het oog op de zonde heeft hij zijn eigen Zoon gestuurd+ in de gedaante van het zondige vlees.+ Zo heeft hij de zonde in het vlees veroordeeld, (Romeinen 8:3 )

21 Hij maakte degene die geen zonde kende+ voor ons tot zonde,* zodat we via hem rechtvaardig zouden worden in Gods ogen.+ (2 Korinthiërs 5:21)

Nooit tegen Gods Wil ingaand heeft Jezus zich zo gedragen dat hij volledig in de gunst van God viel.

14 Het Woord is vlees geworden+ en heeft bij ons gewoond. We hebben zijn glorie gezien, een glorie die hoort bij een eniggeboren zoon+ van een vader. Hij was vol gunst van God en vol waarheid.+ (Johannes 1:14)

Ook al was hij de gelijke van elke mens, was hij toch zo bijzonder doordat hij niet heeft gezondigd. Maar wij moeten inzien dat Jezus op gelijke wijze aan het mens heeft deel genomen in alle opzichten. ZO is hij ook meermaals verzocht of verleid geworden. Zulke gebeurtenissen, zoals de verleidingen in de woestijn na zijn doopsel, waren er om na te gaan of de tegenstander van God hem, zoals de eerste Adam, in de luren kon leggen, opdat hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de satan of duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Ontfermend over het nageslacht van Abraham is hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk geworden, opdat hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen.

14 Omdat de ‘kinderen’ van vlees en bloed zijn, werd ook hij vlees en bloed+ om door zijn dood degene uit te schakelen die het vermogen heeft om de dood te veroorzaken,+ namelijk de Duivel,+15 en om allen te bevrijden die hun leven lang slaven waren door hun angst voor de dood.+16 Want het zijn in feite niet de engelen die hij helpt, hij helpt het nageslacht* van Abraham.+17 Daarom moest hij in elk opzicht aan zijn ‘broeders’ gelijk worden.+ Zo kon hij een barmhartige en trouwe hogepriester worden in de dienst voor God om een zoenoffer te brengen*+ voor de zonden van het volk.+ (Hebreeën 2:14-17)
Omdat Jezus net als wij op alle vlakken op de proef is gesteld, geloven wij dat hij de beste bemiddelaar voor ons bij God is.

15 We hebben geen hogepriester die niet mee kan voelen met onze zwakheden,+ want net als wij is hij in alle opzichten op de proef gesteld, alleen heeft hij niet gezondigd.+ (Hebreeën 4:15)

26 Want het is passend dat we zo’n hogepriester hebben die loyaal is, onschuldig, onbesmet,+ afgescheiden van de zondaars en verheven boven de hemel.+ (Hebreeën 7:26)

Maar de vrouw die hem ter wereld bracht moest wel aanschouwen hoe haar zoon tot de dood werd gebracht en als een misdadiger aan een houten martelpaal werd gehangen. Door die ophanging is echter onze bevrijding gekomen.

24 Hijzelf heeft aan de paal*+ onze zonden gedragen+ in zijn eigen lichaam, zodat wij dood zouden zijn voor* de zonde en zouden leven voor rechtvaardigheid. En ‘door zijn wonden zijn jullie genezen’.+ (1 Petrus 2:24)

13 Christus heeft ons gekocht+ en ons verlost+ van de vloek van de wet door in onze plaats een vloek te worden, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is iedereen die aan een paal is gehangen.’+ (Galaten 3:13)

Voor hen die denken dat Maria de moeder van God is, wordt er vergeten dat God er altijd al geweest is terwijl Maria lange tijd na Abraham en David geboren is en een kleine tweeduizend jaar geleden geleefd heeft. Jehovah God heeft helemaal geen moeder. Hijzelf was het Zijn of Wezen dat er altijd is geweest. Hij heeft geen geboorte en kent geen dood.

Maria daarentegen heeft wel een geboorte en dood gehad, zoals ook haar kinderen, waarond haar eersteling Jezus. Ook Jezus heeft een begin gehad met zijn plaatsing in de baarmoeder door de Kracht van God en dan door de ter wereld koming als zoon van Maria en Jozef. Vervolgens heeft Jezus een jeugd gehad waar hij lering kreeg en is hij vervolgens tijdens zijn korte publieke leven gaan prediken. In tegenstelling tot God kon de mens heel wat doen tegen Jezus. Het is zelfs zo ver gegaan dat zij Jezus ter dood hebben gebracht. De Messiaanse Geschriften of het Nieuwe Testament brengt het verhaal van die zoon van Maria en schept duidelijkheid dat hij ook de eniggeboren geliefde zoon van God is die er in geslaagd is Gods Wil te doen.

+

Voorgaande

Hoe uniek is het christadelfianisme?

Christadelfiaanse geloofspunten #1 Enige eeuwige alwetende Allerhoogste Godheid

Christadelfiaanse geloofspunten #2 Jezus de zoon van God

Christadelfiaanse geloofspunten #3 Zonde en zondigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #4 Oplossing voor gevolgen van zondigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #5 Beloften over Herstelplan

++

Lees ook

 1. Onvergankelijke Onzichtbare Enige God
 2. Onzichtbare God boven alle goden
 3. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 4. Woord van God
 5. Verzamelde woord van God
 6. Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven
 7. Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting
 8. Bijbelteksten bij de op het hart geschreven teksten en toepassing van het nieuwe verbond
 9. Gods vergeten Woord 18 Geopenbaarde Woord 3 De ene boodschap
 10. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 11. Naamsverandering voor het behoud van vrede
 12. De Taal van de Bijbel, producten van hun tijd – liefde en geloven
 13. Maker God en zijn schepselen
 14. Menselijk geslacht – eerste ouders, begin
 15. Mens gemaakt om speciale relatie met God te hebben
 16. Mens geschapen in evenbeeld van God
 17. Mens naar beeld van God geschapen
 18. Mens naar Gods gelijkenis geschapen met een doel
 19. Mens in prachtige tuin geplaatst – De Tuin van Eden of Paradijs van geneugte
 20. Een Boom van kennis wordt een Boom van moraal
 21. Oorzaak van ellende
 22. Jehovahs onverdiende goedheid
 23. Opgetekend Verbond
 24. Verscheidene Verbondakkoorden 1 Eerste beloften en overeenkomsten
 25. Verscheidene Verbondakkoorden 5 Aangekondigde Zaad bezegeld door Verbond met Abraham
 26. Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing
 27. Verlossing #3 Het onvolmaakte dieroffer
 28. Voorzieningen voor de keuzes van de mens
 29. Mensenzoon uit de Stam van David tot Joodse Volk
 30. Maagd Maria
 31. Christus verwekt door de Kracht van de Heilige Geest
 32. Gezondene van God
 33. De gezondene van God (Belgische Christadelphians)
 34. De gezondene van God (Our World)
 35. Wereld waarheen? #3 De Wortelscheut van David
 36. Het begin van Jezus #2 Aller Begin
 37. Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen
 38. Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham
 39. Het begin van Jezus #13 Een te komen mens
 40. Jeshua Ben Josef
 41. Jezus van Nazareth #1 Jezus Geboorte
 42. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 43. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 44. Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft
 45. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
 46. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht
 47. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
 48. De Knecht des Heren #1 De Bevrijder
 49. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
 50. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 51. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 52. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 53. Dienstknecht voor velen terwille van de waarheid van God
 54. Dienaar van zijn Vader
 55. Jeshua de Christus
 56. Heil tot de gezondene van God of Zeus
 57. Jezus als dienaar
 58. Jezus als voorbeeld
 59. Jezus bovennatuurlijke gave
 60. Jezus Christus betaler van de losprijs
 61. Jezus Christus – Controversieel figuur
 62. Autoriteit van God
 63. Jezus Christus hogepriester
 64. Jezus Christus koning
 65. Jezus Christus koning opgehangen
 66. Jezus Christus rechtvaardigingsverklaarder
 67. Jezus Christus – Uit Nazareth
 68. Jezus de lang geleden aangekondigde, de verwachte Redder voor allen
 69. Jezus de offervaardige
 70. Jezus’ dood aan een martelpaal
 71. Jezus Goed Nieuws brenger
 72. Jezus hoeksteen om op te bouwen
 73. Jezus Lam van God
 74. Jezus’ Losprijs
 75. Zoenoffer
 76. Lijden bedekt door Zoenoffer
 77. Jezus niets uit zichzelf doende
 78. Jezus’ ophanging
 79. Jezus’ opwekking uit de dood als voorbeeld voor ons
 80. Jezus’ overwinning over dood
 81. Jezus verkondiger en weldoener
 82. Jezus waarbij goedheid kan gevonden worden
 83. Jezus vrijspraakgever
 84. Jezus vrijspreker
 85. Jezus zaad van David
 86. Mensenzoon Jeshua, de gezondene van God en redding brengende
 87. Mensenzoon Rebbe Jeshua
 88. Vleesgeworden Woord
 89. Zoon van God
 90. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 91. Jezus Christus in het vlees gekomen
 92. Jezus Christus De Zoon van Adam, de Zoon van God
 93. Christus Jezus – de zoon van God
 94. De Leidsman van geloof
 95. Wie zijt Gij, Here?
 96. Zoon van God – de weg naar God
 97. Christus in Profetie #12 De psalmen (6) Psalm Psalm 118 – De verworpen hoeksteen
 98. Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1
 99. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
 100. Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed
 101. Niemand heeft zulk een grote liefde als hij die zij leven gaf voor zijn vrienden
 102. Jezus moest sterven
 103. Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus
 104. Verzoening doende
 105. Achtergelaten aan een paal tot in de dood
 106. Verschil in woordbetekenis doorheen de tijd 2 Liefhebben en Geloven
 107. Het treffen van tijd en toeval
 108. Oplossing tonend tot toegang van het Koninkrijk
 109. Overwinnaar voor de wereld
 110. Wees gewaarschuwd niet te bestaan in een staat van toom’ah
 111. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 112. Uit- en In- Ademen
 113. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
 114. Geloofspunten van de Christadelphians in het kort
 115. Het credo van de Christadelphian
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

24 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: