Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #13 Onbegrijpelijk verkeerde voorstelling door het Wachttorengenootschap #2 Koninkrijk van God

Misverstand door het niet lezen en kennen van onze leerstellingen

Als laatste artikel in de reeks “Het Wachttorengenootschap over Christadelphians” bekijken wij het misverstand dat er mag heersen bij de Jehovah’s Getuigen en ex-Jehovah’s Getuigen over onze prediking van het Koninkrijk van Christus en het Koninkrijk van God, terwijl zij dat eerste niet zo zeer specifiëren.

Het is de Jehovah’s Getuigen niet toegestaan andere geestelijke lectuur door te nemen dan deze gepubliceerd door het Wachttorengenootschap. Doordat zij geen theologische werken van andere schrijvers dan Jehovah’s Getuigen mogen lezen krijgen ze dikwijls een vertekend beeld van de buitenwereld en andere kerken.

De Wachttoren Aankondiger van Jehovah’s Koninkrijk (15 juni 2002)

Dat Bijbel- en Traktaatgenootschap (WTBTG) dat de tijdschriften De Wachttoren en Ontwaakt uitgeeft, heeft de neiging om mensen er toe te dwingen om enkel aan te nemen wat zij zeggen in hun tijdschriften. Voor hen is er geen plaats voor andere opinies; Vraagstellingen omtrent hun gedachtegoed worden niet op prijs gesteld. Maar zij zijn niet de enigen die beweren dat men lid van hun kerk moet zijn om gered te worden. Toch zijn ze betreft mogelijkheid tot redding wel heel strikt dat men zich bij hen moet aansluiten omdat men anders de mogelijkheid ontloopt om het koninkrijk van God binnen te gaan.

Het WBTG is een zeer goed raaiende machine. Men kan wel zeggend at heden we meerdere leiders zien opstaan in evangelische kringen die zichzelf eerder zien als een soort manager van een groot bedrijf, dan zichzelf te zien als nederige dienaren van God. Wat er bij die heerschappen opvalt is dat zij er in slagen om mensen zodanig te manipuleren dat hun commanderen en manipuleren als normaal en aanvaardbaar wordt aanschouwd door de goegemeente. Maar het WTBTG slaagt er in als geen ander om hun gemeenten met meerdere Koninkrijkszalen als een goed lopend commercieel bedrijf te runnen. Met hun twee gerenomeerde tijdschriften en massa’s boekjes weten zij ook buiten hun gemeente mensen te bereiken en zo een beeld te scheppen dat zij graag willen hebben dat mensen zouden geloven.

Ontwaakt – Jehovah’s Getuigen tijdschrift

Maar ook in hun Wachttoren en Ontwaakt schetsen zij niet altijd een rechtvaardig beeld van andere gemeenschappen. Zoals u in de vorige hoofdstukken hebt kunnen lezen, zitten zij er soms dik naast als zij kritiek geven of een andere kerkgemeenschap, zoals de onze, beschuldigen. Als zij zeggen en schrijven dat wij op een bepaalde wijze zouden antwoorden op vragen als

“Gelooft u in de drie-eenheid?” , “In eeuwige kwelling?”, “In de aarde die wordt vernietigd?”,  “Om naar de hemel te gaan?” , “In tiende?” , “In oorlog gaan?” alsook “En wat kan uw religie zijn?”

dat wij hiertoe kijken naar wat de Bijbel te zeggen heeft, stelt het WBTG:

Christadelphians beweren hun antwoorden op zulke vragen te baseren op hun aanvaarding van de Bijbel als geheel geïnspireerd. {Christadelphianism—of God or of Men? –The Watchtower Announcing Jehovah’s Kingdom — 1962}

Let daar op het woordje “beweren”, dat een indicatie zou kunnen geven dat die bewering niet juist zou kunnen zijn. Het Wachttorengenootschap erkent wel dat Broeders in Christus of Christadelphians:

… moedigen persoonlijke studie van religie aan, en als gevolg daarvan weten ze gewoonlijk veel meer over hun religie dan de meeste andere belijdende christenen. {Christadelphianism—of God or of Men? –The Watchtower Announcing Jehovah’s Kingdom — 1962}

Ook beseffen zij dat er bij ons niemand betaald wordt en dat wij op die manier allemaal vrijblijvende predikers zijn.

Onder hen is er geen bezoldigde geestelijkheid, geen onderscheid tussen geestelijken en leken.
Elke ecclesia of gemeente kiest haar eigen “dienende broeders” voor een periode van drie jaar om de zaken te regelen, en deze moeten allemaal mannen zijn, hoewel er geen bezwaar tegen is dat vrouwen bijdragen aan hun religieuze tijdschriften. {Christadelphianism—of God or of Men? –The Watchtower Announcing Jehovah’s Kingdom — 1962}

Vreemd genoeg zeggen ze hier dat wij een stemming doen terwijl op een andere plaats beweren ze dat wij onze leden zouden verbieden een stemming uit te brengen, wat dan contradictorisch zou zijn met onze eigen werking in de ecclesia, waar dan wel gestemd zou worden.

Na de dood naar welke plaats

Het WBTG vergeet in haar tijdschrift duidelijk te maken hoe wij over de doden denken en hoe wij erg uitkijken naar de terugkomst van Jezus, waarin wij geloven dat hij dan de plaats zal innemen, niet enkel van de rechtersstoel maar ook van de troon als koning van zijn rijk. Foutief schrijven de Jehovah’s Getuigen dat wij zouden denken dat niemand naar de hemel zou gaan. Zij schrijven dan ook:

Ter ondersteuning van hun standpunt dat niemand van de aarde ooit naar de hemel zal gaan en dat Gods koninkrijk geheel aards zal zijn, citeren Christadelphische schrijvers teksten als: “De Heer der heerscharen zal regeren op de berg Sion en in Jeruzalem.” ‘De Heer zal koning zijn over de hele aarde.
“” En hebt ons tot onze God gemaakt tot koningen en priesters; en wij zullen als koningen heersen op aarde. “- Jes. 24:23; Zech. 14: 9; Openbaring 5:10, AV.

Vanwege dergelijke profetieën vestigen Christadelphians grote hoop op de terugkeer van de Joden naar Palestina, voorbijgaand aan het feit dat deze allemaal samenkomen in ongeloof, louter uit zelfzuchtige overwegingen, en dat de hele strekking van de christelijke Griekse Geschriften is dat wat telt, niet een Jood zijn naar het vlees maar naar de geest. – Rom. 2: 25-29; Gal. 3:28. {Christadelphianism—of God or of Men? –The Watchtower Announcing Jehovah’s Kingdom — 1962}

De Wachttoren, Aankondiger van Jehovah’s Koninkrijk 15 juli 2002: Wat is er gebeurd met het hellevuur?

Onterecht zeggen zij dat wij dus beweren dat niemand naar de hemel zou gaan. Dit berust op hun lezing dat wij zeggen dat in vele kerken wordt geleerd dat mensen na hun overlijden naar de hemel, naar het vagevuur of naar de hel gaan, terwijl er in de Bijbel duidelijk aangegeven staat dat als de mens sterft het met hem gedaan is en dat hij dan tot stof en as vergaat.

Over het naar de hemel gaan zeggen wij dat dit maar een beperkt aantal personen is, waarvoor een (mogelijks) figuurlijk getal is voor opgetekend in de Heilige Schrift, namelijk 144.000, waarvan wij zeker mogen zijn dat daaronder de profeten en de apostelen zullen zijn. Het zijn namelijk de door Jezus Christus uitverkoren discipelen die apostel werden tijdens zijn leven, tijdens het Koninkrijk van Christus mee zullen zetelen in de hemel als mederegeerders.

Zij die het Koninkrijk mogen ontvangen

Wij geloven namelijk dat Jehovah’s loyale dienstknechten uitverkoren zullen zijn om zoals Jezus gezalfd te worden en zegevierend bijeenvergaderd te worden.

Wij waarschuwen de mensen dat er nog een zware oorlog zal komen, waarbij de tegenstander van God (satan) het onderspit zal moeten delven tegenover de loyalen van God, die zich niettegenstaande de vele weerstand aan de Geboden van God houden.

17 De draak werd woedend op de vrouw en ging weg om oorlog te voeren tegen de overgeblevenen van haar nageslacht,*+ die zich aan de geboden van God houden en de taak hebben over Jezus te getuigen.+ (Openbaring 12:17 NWV studie-uitgave)

Wij waarschuwen de mensen dat het er op aan komt om te volharden in het houden aan de  regels van God.

10 Wie bestemd is voor gevangenschap, zal in gevangenschap gaan. Wie met het zwaard doodt,* moet met het zwaard gedood worden.+ Hier komt het voor de heiligen+ aan op volharding+ en geloof.+ (Openbaring 13:10  NWV studie uitg.)

Volgens ons zijn het slechts de apart geplaatsten of de heiligen van de hoogste God die het koningschap ontvangen. Wij geloven namelijk dat de bijbel aangeeft dat het enkel voor de gelukkig apart geplaatsten (of heiligen) die deelhebben aan de eerste opstanding, dat de tweede dood geen macht over hen zal hebben en zij met Jeshua of Jezus de hogepriester van God, ook priesters van God en van de messias zullen mogen zijn en duizend jaar lang samen met Jezus zullen mogen heersen.

Dit zouden de Getuigen van Jehovah ook uit hun Bijbelvertaling moeten kunnen opmaken, want daar staat geschreven:

18 Maar de heiligen van het Opperwezen+ zullen het koninkrijk ontvangen,+ en ze zullen het koninkrijk+ voor eeuwig bezitten, ja, voor altijd en eeuwig.” (Daniël 7:18 Nieuwewereldvertaling van de Bijbel – studie-uitgave)

Kleine en grote schare

In het zevende hoofdstuk van de Openbaring van de apostel Johannes maakt de schrijver eerst gewag van de verzegeling van 144.000 slaven van God

„uit elke stam van de zonen van Israël” (Opb 7:2-8).

Vervolgens zag de apostel Johannes in een visioen „een grote schare” uit alle natiën, stammen, volken en talen. Hij heeft het er over dat een hele massa mensen voor de troon van God zullen verschijnen. Terwijl de leden van deze „grote schare” voor Gods troon staan, schrijven zij hun redding toe aan God en aan het Lam. Die grote groep zullen zij zijn die uit „de grote verdrukking” gekomen zijn en bereid zijn om God in zijn tempel te dienen. Die tempel bevindt zich in Jeruzalem.

Uit hoeveel mensen de „grote schare” bestaat weten wij niet, omdat het niet aangegeven staat in de Bijbel. Maar wel kunnen wij inzien dat zij zich onderscheiden door het feit dat zij niet tot „de zonen van Israël” behoren maar afkomstig zijn uit alle natiën, stammen, volken en talen. Zij worden niet, zoals de 144.000, ’met het Lam’ gezien (Opb 14:1), maar staan „voor het Lam”. Al deze verschillende factoren wijzen erop dat de „grote schare” een andere groep is dan de 144.000 verzegelden.

Grootse natie in beloofde land

Wij weten ook dat op de bestemde tijd Jehovah God zelf een einde maakte aan de ononderbroken heerschappij van de tijden der heidenen. Voorlopig zitten wij nog in die tijd van de heidenen, maar wij zijn er van overtuigd dat de beloften aan Abraham van een grootse natie werkelijkheid zullen worden.

De Jehovah’s Getuigen beschuldigen ons van veel te veel aandacht te geven aan de belofte van Abraham en zijn nakomelingen dat zij een Beloofd Land zouden toegewezen krijgen. Maar doorheen de geschiedenis van het Joodse Volk is gebleken hoe belangrijk deze belofte ook is en dat wij daar niet naast mogen en kunnen kijken.Wij worden er ook van verzekerd dat het een fantasctisch land zal zijn zonder tekortkomingen. Zo een plek wordt door de mens ook wel een “paradijs” genoemd. Mozes, Abraham, met het hele volk van Israël keken uit naar dat Beloofde Land van melk en honing.

15 want het hele land dat je ziet, zal ik als een blijvend bezit aan jou en je nageslacht* geven.+ (Genesis 13:15 Nieuwewereldvertaling van de Bijbel – studie-uitgave)

Ik zal afdalen om ze uit de greep van de Egyptenaren+ te bevrijden en om ze vanuit Egypte naar een goed en uitgestrekt land te brengen, naar een land dat overvloeit van melk en honing,+ het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten.+ (Exodus 3:8 Nieuwewereldvertaling van de Bijbel – studie-uitgave)

Want ‘luister, er komt een tijd’, verklaart Jehovah, ‘dat ik de gevangenen van mijn volk, Israël en Juda, zal verzamelen’,+ zegt Jehovah, ‘en ik zal ze terugbrengen naar het land dat ik aan hun voorouders heb gegeven en ze zullen het weer in bezit nemen.’”’+ (Jeremia 30:3 NWV)

36 Over de stad waarover jullie zeggen dat die door het zwaard, de hongersnood en de epidemie in handen van de koning van Babylon zal worden gegeven, zegt Jehovah, de God van Israël, daarom: 37 “Ik zal ze verzamelen uit alle landen waarheen ik ze in mijn woede, boosheid en grote verontwaardiging heb verdreven,+ en ik zal ze terugbrengen naar deze plaats en ze in veiligheid laten wonen.+ 38 En zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn.+ (Jeremia 32:36-38 NWV)

Mozes twijfelde geen ogenblik aan de belofte van zijn God Jehovah om het beloofde land ter beschikking te stellen van het volk van Israël. Miljoenen mensen bleven verder leven met die gedachte eens die belofte tot waarheid te zien komen. Ook Christadelphians zien daar naar uit en kijken dan ook naar de vele Bijbelse voorspellingen en naar de geschiedkundige feiten, waarbij men er niet naast kan kijken toen de “Staat Israël” officieel in 1948 werd gesticht. Die gebeurtenis met teksten uit de Bijbel geeft volgens ons ook een beeld van de tijden die naderbij zullen komen.

24 Er zijn voor je volk en je heilige stad+ 70 weken* vastgesteld om de overtreding te beëindigen, om een eind te maken aan zonde,+ om verzoening te doen voor fouten,+ om eeuwige rechtvaardigheid te brengen,+ om het visioen en de profetie* te verzegelen+ en om het heilige der heiligen* te zalven. 25 Je moet dit weten en begrijpen: vanaf het moment dat het woord uitgaat om Jeruzalem te herstellen+ en te herbouwen tot Messi̱as*+ de Leider+ zullen er 7 weken voorbijgaan en ook 62 weken.+ Ze zal hersteld en herbouwd worden, met een plein en een gracht, maar in moeilijke tijden.

26 Na de 62 weken zal de Messi̱as worden verwijderd,*+ met niets voor zichzelf.+

Het volk van een leider die komt, zal de stad en de heilige plaats vernietigen.+ Het einde ervan zal zijn door de vloed. En tot het einde zal er oorlog zijn, er is besloten tot verwoestingen.+

27 Hij zal het verbond voor de velen één week van kracht laten blijven. Op de helft van de week zal hij slachtoffer en offergave laten ophouden.+

Op de vleugel van walgelijke dingen zal degene komen die verwoesting veroorzaakt,+ en tot aan de vernietiging zal wat besloten is ook worden uitgestort over degene die woest ligt.’  (Dan. 9:24-27, NW)

In het christendom waren en zijn er naast ons heel wat kerken die ook geloven in dat groot nageslacht en zij die door Christus Jezus nu ook onder die verbondsvoorwaarden vallen .

Grote dwarsbomer toch tot zwijgen gebracht

Openbaring hoofdstuk 13 heeft een levendige beschrijving gegeven van de politieke organisaties die door Gods tegenstander (Satan) op aarde in het leven zijn geroepen om een intense druk op Jehovah’s getrouwe dienstknechten uit te oefenen en hen wreed te vervolgen. Maar die aartsvijand kan Gods voornemen niet dwarsbomen! De mensheid zal vernemen dat in weerwil van deze satans boosaardige activiteiten alle 144.000 zegevierend zullen worden bijeenvergaderd.

Ook al zal er een Grote Verdrukking komen met de Derde Wereldoorlog, zullen de tegenstanders van God die strijd toch niet winnen, maar zal Jezus zegevierend verschijnen en alle levenden en doden toch zich roepen om hen te beoordelen en al of niet in zijn koninkrijk toe laten.

Indien de Jehovah’s Getuigen zouden denken dat alle gelovigen naar de hemel zouden gaan, warom leggen zij dan in hun boekjes, die ze gebruiken om mensen voor te bereiden op de doop in hun gemeenschap, zo de nadruk op een te komen paradijselijk leven hier op aarde?

Zij kunnen er niet naast zien dat Jezus de opstandelingen of tegenstanders van God zal verbrijzelen, zoals reeds in Genesis vermeld. Zij geven ook toe dat vanaf de dagen van de getrouwe man Abel  Gods dienstknechten al verlangend hadden uitgezien naar het door Jehovah God zelf voorzegde zaad;

15 En ik zal vijandschap+ stichten tussen jou+ en de vrouw+ en tussen jouw nageslacht*+ en haar nageslacht.*+ Hij zal jouw kop verbrijzelen*+ en jij zult hem in de hiel treffen.’*+ (Genesis 3:15 NWV)

Dat zaad van David bracht door zijn offerdaad verzoening, en werd door God aangesteld tot koning der Joden en van Zijn Rijk. De Joden keken uit naar hun eigen land, met hun eigen koning, welke de Messias zou zijn.

Waar opgewekt?

In een van hun boekjes stellen de Jehovah’s Getuigen de vraag:

Waarom zullen sommigen van de mensheid tot leven in de hemel worden opgewekt, en wat voor lichaam zal God hun geven?

en geven een antwoord waarbij onze bevindingen over mensen die hier een aards paradijs zouden komen opvullen bevestigd worden.

19 Een beperkt aantal mannen en vrouwen zal tot leven in de hemel worden opgewekt. Samen met Jezus zullen zij er als koningen en priesters een aandeel aan hebben alle gevolgen van de dood die de mensheid van de eerste mens, Adam, heeft geërfd, ongedaan te maken (Romeinen 5:12; Openbaring 5:9, 10).

Hoevelen zal God er in de hemel opnemen om met Christus te regeren? Volgens de bijbel slechts 144.000 (Openbaring 7:4; 14:1). Jehovah zal aan ieder van deze uit de dood opgewekte personen een geestelijk lichaam geven, opdat zij in de hemel kunnen leven. — 1 Korinthiërs 15:35, 38, 42-45; 1 Petrus 3:18. (Wat gebeurt er met onze gestorven geliefden? –Kennis die tot eeuwig leven leidt)

U kan lezen dat zij zelf ook vinden dat er slechts een klein aantal mannen en vrouwen in de hemel zullen komen en dan anderen een plaats toegewezen zullen krijgen hier op aarde. Indien u bij die 144.000 zou behoren zal u naar de hemel gaan, maar indien u daar niet bij hoort zal u tevreden moeten zijn met een leven hier op aarde. Mits er dus meerdere mensen zullen zijn die onder de genade van God hier een oneindig leven op aarde zullen mogen slijten geven wij daarom ook het meest aandacht aan die mensen die deze zegen van oneindig leven op een aards paradijs zullen mogen genieten.

Het Wachttorengenootschap beweert zelf, zoals wij, op de vraag:

Wat zal de gehoorzame mensheid, met inbegrip van opgestane personen, ervaren?

20 De overgrote meerderheid van degenen die zijn gestorven, zullen op een paradijsaarde worden opgewekt (Psalm 37:11, 29; Mattheüs 6:10). De reden waarom sommigen tot hemels leven zullen worden opgewekt, is onder meer om Gods voornemen met betrekking tot de aarde te voltooien. Jezus Christus en de 144.000 in de hemel zullen de gehoorzame mensheid geleidelijk terugbrengen tot de volmaaktheid die onze oorspronkelijke ouders verspeeld hebben. Zoals Jezus te kennen gaf, zullen hier ook opgestane personen bij inbegrepen zijn, want tot de stervende man die naast hem aan de paal hing, zei hij: „Gij zult met mij in het Paradijs zijn.” — Lukas 23:42, 43. (Wat gebeurt er met onze gestorven geliefden? –Kennis die tot eeuwig leven leidt)

Laat ons dus niet vergeten:

11 De zachtmoedigen zullen de aarde bezitten,+ ze zullen intens genieten van vrede in overvloed.+

29 De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten+ en ze zullen er eeuwig leven.+ (Psalm 37:11, 29)

Om die reden durven wij ook tot Jehovah bidden zoals Jezus het ons geleerd heeft:

“Onze Vader in de hemel, laat uw naam+ geheiligd worden.+ 10 Laat uw Koninkrijk+ komen. Laat uw wil+ gedaan worden op aarde+ net zoals in de hemel. (Mattheüs 6:10)

Indien dat leven van de meerderheid van overgebleven mensen niet op aarde zou zijn, waarom besteden de Jehovah’s Getuigen er dan toch ook zo een aandacht aan als wij? Wij geloven namelijk dat wij hier tot een tijd zullen komen waar geen lijden noch dood zal zijn.

Het Wachttorengenootschap schrijft o.a. ook:

Wat zal er volgens de profeet Jesaja en de apostel Johannes met de dood gebeuren?

21 Op de Paradijsaarde zal de dood, waardoor in deze tijd zoveel wordt voortgebracht wat aan ijdelheid onderworpen is, tenietgedaan worden (Romeinen 8:19-21). De profeet Jesaja verklaarde dat Jehovah God „werkelijk de dood voor eeuwig [zal] verzwelgen” (Jesaja 25:8). De apostel Johannes kreeg een visioen van de tijd waarin de gehoorzame mensheid bevrijd zal zijn van pijn en de dood. Ja,

„God zelf zal bij hen zijn. En hij zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan.” —  Openbaring 21:1-4. {Wat gebeurt er met onze gestorven geliefden?}

Uitwerking van kennis van de opstanding

De Broeders in Christus of Christadelphians proberen mensen kennis van de Bijbel te brengen doormiddel van een meervoudig gebruik van de Bijbel, dat zij aanschouwen als het onfeilbaar Woord van God.

Door de duidelijke leringen van de bijbel wordt verwarring weggenomen omtrent de vraag wat er met de doden gebeurt.

Zij kunnen niet anders dan toe te geven wat wij altijd zeggen:

De Schrift zegt ronduit dat de dood de „laatste vijand” is die tenietgedaan zal worden (1 Korinthiërs 15:26). Wat een kracht en vertroosting kunnen wij uit kennis van de opstandingshoop putten! En hoe blij kunnen wij zijn dat onze gestorven geliefden die zich in Gods herinnering bevinden, uit de doodsslaap zullen ontwaken om zich te verheugen in alle goede dingen die hij in petto heeft voor degenen die hem liefhebben! (Psalm 145:16) Zulke zegeningen zullen door middel van Gods koninkrijk tot stand worden gebracht. {Wat gebeurt er met onze gestorven geliefden?}

Een wereld en hemelse regering op aarde

Het mag verwonderlijk heten dat de Getuigen ons beschuldigen van te beweren dat er ook een Koninkrijk van Christus hier op aarde zal zijn en dat niet iedereen naar de hemel zal gaan om tot dat Koninkrijk te behoren.

Zij schrijven zelf:

Wanhoop niet! Een stabiele wereldregering is niet slechts een droom. Het was het thema van Jezus’ prediking. Hij noemde die regering „het koninkrijk Gods”, en hij leerde zijn volgelingen erom te bidden (Lukas 11:2; 21:31). Natuurlijk wordt er in religieuze kringen nu en dan over Gods koninkrijk gesproken. In feite bidden miljoenen mensen er dagelijks om wanneer zij het Onze Vader (ook wel het Modelgebed genoemd) opzeggen. Maar mensen geven uiteenlopende antwoorden wanneer hun wordt gevraagd: „Wat is Gods koninkrijk?” Sommigen zeggen: „Het bevindt zich in iemands hart.” Anderen noemen het de hemel. Zoals wij zullen zien, geeft de bijbel een duidelijk antwoord.

Maar wanneer zal de heerschappij ervan beginnen? Laten wij eens zien.

Dan gaan de Jehovah’s Getuigen ook over tot het inzien wat Jezus zei:

Volgens één vertolking van de woorden die Jezus tot de goddeloze Farizeeën sprak, zei hij: „Het Koninkrijk Gods is binnen in u” (Lukas 17:21, Leidse Vertaling; zie ook Statenvertaling). Bedoelde Jezus dat het Koninkrijk zich in het goddeloze hart van die verdorven mannen bevond? Nee. Een nauwkeuriger vertaling van het oorspronkelijke Grieks luidt: „Het koninkrijk Gods is in uw midden” (Nieuwe-Wereldvertaling). Jezus, die zich in hun midden bevond, duidde aldus op zichzelf als de toekomstige Koning. Verre van iets te zijn wat iemand in zijn hart heeft, is Gods koninkrijk een werkelijke, functionerende regering met een regeerder en onderdanen. Het is een hemelse regering, want het wordt zowel „het koninkrijk der hemelen” als „het koninkrijk Gods” genoemd (Mattheüs 13:11; Lukas 8:10). In een visioen zag de profeet Daniël dat de Heerser ervan als „iemand gelijk een mensenzoon” voor de Almachtige God werd gebracht en dat hem duurzame „heerschappij en waardigheid en een koninkrijk [werd] gegeven, opdat de volken, nationale groepen en talen alle hèm zouden dienen” (Daniël 7:13, 14). Wie is deze Koning? Welnu, in de bijbel wordt Jezus Christus „de Zoon des mensen” genoemd (Mattheüs 12:40; Lukas 17:26). Ja, Jehovah stelde zijn Zoon, Jezus Christus, tot Koning aan.

Het Wachttorengenootschap geeft ook toe dat Jehovah ons de verzekering geeft dat het Koninkrijk een realiteit is. Zoals het bijbelboek Hebreeën laat zien, waren veel aspecten van de Wet een afschaduwing van de Koninkrijksregeling (Hebreeën 10:1). Ook geven zij toe dat toekomstbeelden van Gods koninkrijk ook werden verschaft door het aardse koninkrijk Israël. Ook geven zij toe dat het niet gaat om zo maar een gewone regering,

want de regeerders zaten op „Jehovah’s troon” (1 Kronieken 29:23). Er was bovendien voorzegd: „De scepter zal van Juda niet wijken, noch de gebiedersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt; en aan hem zal de gehoorzaamheid der volken behoren” (Genesis 49:10).* Ja, in deze Judese geslachtslijn van koningen zou Jezus, de permanente Koning van Gods regering, geboren worden. — Lukas 1:32, 33.

Toen Jezus op aarde was konden mensen het ‘Koninkrijk’ onder hen vinden, ook al beseften zij dat niet. Maar eveneens zouden zij hebben moeten komen inzien, zoals de mensen vandaag ook nog moeten komen in te zien, dat Jezus het licht is, leidend naar God en de weg naar de toegang van Gods Koninkrijk.

8 12 Jezus nam opnieuw het woord en zei: ‘Ik ben het licht van de wereld.+ Wie mij volgt zal nooit in duisternis lopen, maar zal het licht+ van het leven bezitten.’(Johannes 8:12 NWV)

25 Jezus zei tegen haar: ‘Ik ben de opstanding en het leven.+ Wie in mij gelooft, zal, ook al sterft hij, weer tot leven komen.(Johannes 11:25  NWV)

Jezus antwoordde hem: ‘Ik ben de weg+ en de waarheid+ en het leven.+ Alleen via mij kun je bij de Vader komen.+ (Johannes 14:6  NWV)

Wij geloven en verkondigen dat allen die geloven in slechts één God en in Jezus Christus, de mensenzoon en zoon van God, in de hoop mogen leven van een oneindig leven hier op aarde.

Dit betekent eeuwig leven,+ dat ze u leren kennen, de enige ware God,+ en ook degene die u hebt gestuurd, Jezus Christus.+ (Johannes 17:3 NWV)

Dat eeuwige of oneindige leven ligt volgens ons in ieders bereik en zal voor hen die niet naar de hemel gaan hier op een aards paradijs verlopen.

Wanneer de kennis van God de aarde vervult

Het Wachttorengenootschap schrijft in meerdere publikaties ook over de wijze waarop kennis van God de aarde zal vullen en hoe hier op aarde dan eeuwige vrede zal komen. Toch vinden zij het verkeerd dat wij zulk een boodschap verspreiden?!?

Zoals een ware kunstenaar voor deze een werk creëert had God een Plan en al komen niet alle kunstenaarsdromen tot werkelijkheid, zal dit wel met Gods Plan gebeuren..

Evenals die kunstenaar heeft Jehovah een meesterwerk gewrocht door de aarde toe te bereiden en de mens erop te plaatsen. Nadat hij de man en de vrouw had geschapen, verklaarde hij dat al zijn aardse werk „zeer goed” was (Genesis 1:31). Adam en Eva waren Gods eigen kinderen, en hij had hen lief. Hij voorzag een gelukkige, prachtige toekomst voor hen. Satan bracht hen er weliswaar toe in opstand te komen, maar Gods schitterende schepping werd niet onherstelbaar beschadigd. — Genesis 3:23, 24; 6:11, 12.

Al te veel wordt er vergeten dat God besloten heeft de dingen recht te zetten. Niettegenstaande de beschuldigende vinger naar ons dat wij niet geloven dat allen naar de hemel gaan schrijven en zeggen de Jehovah’s Getuigen, zoals ons, ook over God en het toekomende Rijk:

Hij ziet graag dat wij zo leven als hij oorspronkelijk bedoeld had. Ons korte en door moeilijkheden gekwelde bestaan is niet „het werkelijke leven”, want het is verre inferieur aan wat Jehovah in gedachten heeft. „Het werkelijke leven” dat God voor ons wil, is ’eeuwig leven’ onder volmaakte omstandigheden. — 1 Timotheüs 6:12, 19. {Kennis –kl hfst. 19 blz. 181-191 – Wanneer de kennis van God de aarde vervult}

Na Armageddon — Een Paradijsaarde

In de wereld van de christenen denken zeer velen dat zij naar de hemel zullen gaan, terwijl wij de Bijbelse woorden liever voor zeker aannemen en onze hoop stellen op een fantastisch leven hier op aarde. Dat wij daar de hoop op stellen en geloven dat wij met vele anderen deel zullen kunnen uitmaken van een wereld waar geen zorgen meer zullen zijn en waar niemand meer honger of dorst of ander lijden zal moeten doorstaan en waar elke traan uit de ogen zal worden weggewist, mag voor de Jehovah’s Getuigen dan niet juist lijken, maar toch vinden wij het dan vreemd dat zij, ook al beschuldigen zij ons van die (zogezegd onterechte) gedachte, zij er toch ook meermaals naar verwijzen.

Het Wachttorengenootschap schrijft:

Wij vernemen dat Satan en zijn demonen gedurende de duizendjarige regering van Jezus Christus uitgeschakeld zullen zijn, opgesloten in een afgrond van inactiviteit. Niet langer zullen die goddeloze, boosaardige schepselen achter de schermen op de loer liggen, moeilijkheden veroorzaken en proberen ons tot ontrouw jegens God aan te zetten. Wat een verlichting! — Openbaring 20:1-3. {Kennis kl hfst. 19 blz. 181-191- Wanneer de kennis van God de aarde vervult}

In hun publikaties geven zij toe dat zij, net als ons, ook geloven dat er een nieuwe wereld zal gevormd worden na Armageddon, waarbij mettertijd ziekte in al haar vormen zal verdwijnen.

24 En geen inwoner zal zeggen: ‘Ik ben ziek.’De bewoners van het land zullen vergeving krijgen voor hun zonden.+(Jesaja 33:24).

Ook de Getuigen schetsen dan hetzelfde beeld als wij schetsen:

De kreupelen zullen dan gezonde, sterke benen hebben en kunnen staan, lopen, rennen en dansen. Na jaren in hun wereld van stilte te hebben geleefd, zullen de doven de vreugdeklanken om hen heen kunnen horen. De blinden zullen met ontzag vervuld zijn wanneer een wereld van briljante kleuren en schitterende vormen zich voor hun ogen ontvouwt. {Kennis kl hfst. 19 blz. 181-191- Wanneer de kennis van God de aarde vervult}

Wij mogen dan ook aannemen dat zij de profetische woorden van Jesaja als waar aan nemen:

In die tijd worden de ogen van de blinden geopenden de oren van de doven ontsloten.In die tijd zal de kreupele springen als een herten de tong van de stomme zal het uitroepen van vreugde.Want in de wildernis zal overal water opwellen, in de woestijnvlakte zal water stromen. (Jesaja 35:5, 6).

Wij vragen ons dan af, wanneer zij ons beschuldigen van onze hoop in dat vredevol rijk of zij de volgende verzen niet in acht hebben geslagen:

10 Degenen die door Jehovah zijn losgekocht zullen juichend+ terugkomen+ naar Sion. Hun hoofd is gekroond met eindeloze vreugde.+ Ze krijgen grote vreugde en blijdschap, verdriet en gezucht verdwijnen.+ (Jesaja 35:10).

Vandaag al zien wij velen van het Volk Israël (de Joden – de uitvinders van de hoop) naar Jeruzalem trekken om daar te gaan wonen. Meerderen willen zich daar vestigen in wat zij beschouwen “het Beloofde Land“. Naar dat “Beloofde Land” zien wij ook op.

Ook al doet het Wachttorengenootschap voorkomen dat wij verkeerd zouden denken, schrijven zij zelf:

Denk u eens in! Geen brillen meer, geen krukken en stokken meer, geen medicijnen meer, geen tandheelkundige klinieken of ziekenhuizen meer! Nooit meer zullen emotionele ziekten en depressiviteit mensen van geluk beroven. Kinderjaren zullen niet door ziekte bedorven worden. Het ouderdomsproces met zijn verwoestende uitwerking zal worden omgekeerd (Job 33:25). Wij zullen gezonder, sterker worden. Elke morgen zullen wij uit een verkwikkende nachtrust ontwaken met hernieuwde energie, vol levenslust en verlangend naar een nieuwe dag van bruisend leven en voldoening gevend werk.

En op de vraag:

Welke werktoewijzing zullen overlevenden van Armageddon ter hand nemen?

antwoorden zij:

Er zal voor de overlevenden van Armageddon volop vreugdevol werk te doen zijn. Zij zullen de aarde in een paradijs veranderen. {Kennis kl hfst. 19 blz. 181-191- Wanneer de kennis van God de aarde vervult}

Geloven zij dus dan toch zoals wij dat de aarde in een paradijs zal veranderen? Volgens ons dus ook, want als wij verder lezen, vernemen wij hetzelfde als wat wij prediken.

Elk spoortje van het vervuilde oude samenstel zal uit de weg geruimd worden. Parken en tuinen zullen de plaats innemen van sloppenwijken en geruïneerd land. Allen zullen gerieflijke, aangename huisvesting hebben (Jesaja 65:21).

De profeet Jessaja voorspelt ons een heerlijke wereld

15 Jullie zullen een naam nalaten die mijn uitverkorenen als een vloek zullen gebruiken en de Soevereine Heer Jehovah zal jullie allemaal ter dood brengen, maar zijn eigen dienaren zal hij een andere naam geven,+ 16 zodat iemand die een zegen voor zichzelf zoekt op aarde, gezegend zal worden door de God van waarheid* en iemand die een eed zweert op aarde, zal zweren bij de God van waarheid.+ Want de vroegere moeilijkheden* zullen worden vergeten, ze zullen voor mijn ogen verborgen zijn.+ 17 Want kijk, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde+ en aan de dingen van vroeger zal niet meer worden gedacht,ze zullen niet meer in het hart opkomen.+ 18 Juich dus en wees blij voor eeuwig over wat ik schep. Want kijk, ik maak van Jeruzalem een reden voor blijdschap en van haar volk een reden voor gejuich.+ 19 Ik zal blij zijn over Jeruzalem en juichen over mijn volk.Er zal geen gehuil of gejammer meer in haar worden gehoord.’20 ‘Er zal in die plaats geen baby meer zijn die maar een paar dagen leeft en ook geen oude man die zijn dagen niet volmaakt. Want een honderdjarige die sterft zal bezien worden als nog maar een jongen en de zondaar zal vervloekt worden, ook al is hij honderd jaar oud.* 21 Ze zullen huizen bouwen en erin wonen,+ ze zullen wijngaarden planten en de vruchten ervan eten.+ 22 Wat ze bouwen zal niet door iemand anders worden bewoond. Wat ze planten zal niet door anderen worden gegeten. Want de dagen van mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom+ en mijn uitverkorenen zullen volop genieten van het werk van hun handen. 23 Ze zullen niet voor niets* zwoegen*+ en ze zullen geen kinderen baren voor ellende, want ze zijn het nageslacht* dat bestaat uit de gezegenden van Jehovah,+ samen met hun nakomelingen.24 Nog voordat ze roepen, zal ik antwoorden, terwijl ze nog praten, zal ik ze verhoren. 25 Een wolf en een lam zullen samen grazen, een leeuw zal stro eten net als een stier+ en een slang zal zich voeden met stof. Ze zullen geen kwaad doen en geen schade aanrichten op heel mijn heilige berg’,+ zegt Jehovah. (Jesaja 65:17-25 NWV)

Met het voortschrijden van de tijd zullen die paradijselijke delen van de aarde zich uitbreiden en in elkaar overgaan totdat de gehele aardbol voldoet aan de maatstaf van schoonheid die destijds in de tuin van Eden door de Schepper vastgesteld werd. Hoe voldoening gevend zal het zijn een aandeel aan dat herstellingswerk te hebben!

Eindelijk zullen zij de gezichten zien van degenen die zij liefhebben! Misschien zal hun blik dan kortstondig vertroebeld worden door vreugdetranen. {Kennis kl hfst. 19 blz. 181-191- Wanneer de kennis van God de aarde vervult}

De Getuigen van Jehovah zouden moeten inzien, zoals ook andern die zoudenmoeten doen, dat onze gedachte van dat leven in een aards paradijs berust op de voorspellingen die in de Bijbel zijn gedaan.
Wij geloven namelijk dat God Zijn oorspronkelijke Plan zal uitvoeren, waarbij al het onrecht dat de mens aan de natuur heeft gedaan zal hersteld worden.
Wij geven toe dat wij vol goede hoop uitzien naar die periode waarbij de mens in vrede met de dieren zal leven. Wij zijn er van overtuigd dat in plaats van de dieren moedwillig af te slachten, dat de mens zijn verantwoordelijke beheer over de aarde weer op zich zal nemen en goed voor de dieren zal zorgen.

Wij verzoeken de mensen dan ook om te proberen een beeld te vormen van wolven en lammetjes, leeuwen en kalfjes, die samen weiden — en van een wereld waar de huisdieren niets te vrezen hebben. Zelfs een klein kind zal niet bang hoeven te zijn voor wilde dieren, noch zal de rust van de nieuwe wereld verstoord worden door wrede, meedogenloze mensen.

 Een wolf en een lam zullen samen rusten,*+ een luipaard zal naast een geitje liggen, een kalf, een leeuw* en een vetgemest dier zullen allemaal samen zijn,*+ en een kleine jongen zal ze leiden.  Een koe en een beer zullen samen grazen en hun jongen zullen bij elkaar liggen. Een leeuw zal stro eten net als een stier.+  Een zuigeling zal spelen bij het hol van een cobra en een kind zal zijn hand leggen op het nest van een giftige slang.  Ze zullen geen kwaad doen+ of schade aanrichten op heel mijn heilige berg,want de aarde zal beslist vervuld zijn van de kennis van Jehovah zoals water de zeebodem bedekt.+ 10 Op die dag zal de wortel van I̱saï+ opstaan als een signaal* voor de volken.+ Tot hem zullen de volken zich wenden voor leiding*+ en zijn rustplaats zal schitterend worden. (Jesaja 11:6-10).

Wat een vredige nieuwe wereld zal dat zijn!

Mensheid verandert

U zelf kan lezen in Jesaja 11:9 waarom er nergens op aarde kwaad gedaan zal worden. Er zal dan namelijk een tijd zijn waarbij kennis van de Almachtige God de aarde zal vervullen, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Dit heeft betrekking op mensen, want dieren kunnen niet „de kennis van Jehovah” in zich opnemen en veranderingen aanbrengen, aangezien ze door instinct worden geleid. Maar de kennis van onze Schepper verandert wel ménsen. Ongetwijfeld hebt u zelf reeds enkele veranderingen aangebracht als gevolg van het toepassen van de kennis van God in uw leven. Gelukkig kunnen wij vaststellen dat met de jaren er verder aan een verspreiding van het Woord van God  is gedaan. Beetje bij beetje zien wij in de wereld een verandering van meeer mensen die zich bereid tonen op Gods Woord toe te leggen. Miljoenen hebben zich zo ingezet om de bijbel te bestuderen. Ook al mocht het tot in de negentiende eeuw duren eer er meerdere Bijbelstudenten naar buiten kwamen om de Gospel te verkondigen, en dat Blijde Nieuws over heel de wereld te laten ‘openbloeien’, kunnen wij nu toch vast stellen dat de Goede Boodschap zich verder verspreidt.

Wij zijn er van overtuigd dat meerdere mensen in dit tijdstelsel onder Gods Hand het werk mogen uitvoeren om naar een betere wereld te komen. Daarom gaat deze profetie van Jesaja nu al in vervulling in degenen die Jehovah dienen. Toch wijst ze ook vooruit naar een tijd waarin mensen over de gehele wereld alle dierlijke of gewelddadige trekken zullen afleggen en voor eeuwig vreedzaam zullen worden.

Met vreugdevolle verwachting kijken wij uit naar een tijdperk waarbij de mensheid geen oorlog, maar vrede zal leren. Alle vernietigingswapens zullen dan voor altijd verdwenen zijn (Psalm 46:9). Zoals wij nu al mensen aanraden om elkaar lief te hebben zullen in die toekomende tijd de bewoners van de nieuwe wereld geleerd worden hun medemensen met liefde, achting en waardigheid te bejegenen.

Wij zijn er van overtuigd dat na die Grote verdrukking hier op aarde een tijd zal aanbreken waarbij de mensheid één verenigde familie zal worden. Dan zullen er geen barrières voor eenheid en broederschap zijn (Psalm 133:1-3). Het is op de bergen van Sion.+ dat Jehovah zijn zegen gaf voor een niet eindigend (of oneindig) leven. Terwijl wij nu alles beveiligen zal het terug zoals in vroegere tijden worden toen niemand zijn huis op slot deed. In ieders hart, in elk huis en in elk deel van de aarde zal vrede heersen.

Iedereen zal zitten* onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom,voor niemand bang,want de mond van Jehovah van de legermachten heeft gesproken. Want alle volken wandelen in de naam van hun god, maar wij zullen wandelen in de naam van Jehovah, onze God,+ voor altijd en eeuwig. (Micha 4:4-5).

Tijd van herstel

Wij geloven dat er een duizendjarige periode zal plaatsgrijpen om alles tot herstel te brengen.

Gedurende dat Millennium zal er een schitterend wonder geschieden met naast het herstel van de wereld in alle schoonheid zullen de mensen veranderd worden in zulke mate dat er niets meer als verstorend zal ondervonden worden. Voor de mensheid zal dit misschien wel het vreugdevolste aspect van Christus’ duizendjarige regering zijn. Jehovah zal zijn zoon instrueren de voordelen van het loskoopoffer ten behoeve van iedere individuele getrouwe en gehoorzame man en vrouw aan te wenden. Hierdoor zal alle zonde uit de weg geruimd worden en zal de mensheid tot volmaaktheid worden opgeheven.

Hij is een zoenoffer*+ voor onze zonden,+ niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld.+Hierdoor weten we dat we hem hebben leren kennen: als we ons aan zijn geboden blijven houden. (1 Johannes 2:2-3)

21 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.+ Want de vroegere hemel en de vroegere aarde waren voorbijgegaan,+ en de zee+ is er niet meer. Ik zag ook de heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem, bij God vandaan uit de hemel neerdalen,+ klaar als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man.+Toen hoorde ik een luide stem vanaf de troon zeggen: ‘Kijk! De tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn.+Hij zal elke traan uit hun ogen wissen.+ De dood zal er niet meer zijn.+ Er zal geen rouw, geen gehuil en geen pijn meer zijn.+ De dingen van vroeger zijn voorbij.’  (Openbaring 21:1-4).

Het zal niet zijn dat alles gelijk zal zijn. Alle mensen zullen hun eigenheden hebben. Elk van hen zal zich verheugen in leven zoals God het bedoeld had. Openbaring 20:5 zegt:

„De overigen der doden kwamen niet tot leven totdat de duizend jaar geëindigd waren.”

Net als de grote schare overlevenden van Armageddon zullen de uit de dood opgewekte personen zich in de volheid van leven verheugen wanneer zij tot zondeloze volmaaktheid zijn geraakt.

Een toeleggende gemeenschap van Broeders en zusters in Christus

Het mag dus zeer eigenaardig genoemd worden dat het besturend orgaan van het Wachttorengenootschap ons beschuldigd van de mensen deze hoop op een fantastisch leven op aarde voor te stellen. Hoe het ook zij, wij zouden graag hebben dat iedereen komt in te zien dat Jezus de zoon van God is (het Lam, Jo 1:29) die de weg voor ons heeft voorbereid en ons ook naar de wateren van het leven leidt. (Opb 7:9-17).

Wij blijven er ons op toeleggen Jezus en God Zijn Goede Nieuws of Blijde Boodschap van dat aardse paradijs te verkondigen. Alsook blijven wij duiden op die komende regering waar er bepaalde mensen mee met Jezus zullen regeren en waar dat koningschap altijd behouden zal blijven -voor eeuwig en altijd.

18 Maar de heiligen van het Opperwezen+ zullen het koninkrijk ontvangen,+ en ze zullen het koninkrijk+ voor eeuwig bezitten, ja, voor altijd en eeuwig.” (Da 7:18)

Jezus is ons voor gegeaan om ons een plaats voor te bereiden. Jezus heeft ons ook geleerd om te bidden voor het op aarde verschijnen van Gods koninkrijk, en daarom moeten wij ook onze hoop daarin stellen. Wij mogen niet vergeten dat Jezus ook zegt dat behalve Gods afgezant niemand is opgevaren naar de hemel. De hemel is Gods thuis en Jezus vraagt ons te bidden dat Gods koninkrijk op aarde komt.

13 Bovendien is er nooit iemand naar de hemel opgestegen+ behalve hij die uit de hemel is neergedaald,+ de Mensenzoon.(Johannes 3:13)

Indien mensen na hun dood naar de hemel zouden gaan, moesten er in de tijd dat Jezus rond liep op aarde, al heel wat mensenopgestegen zijn naar de hemel. Laat ons overtuigd zijn van de profetieën in het Oude testament en van de woorden van Jezus uit het Nieuwe Testament. Jezus is in het vlees gekomen om de mensheid te verlossen en dit was ook op aarde gedaan. De bestemming van de mensheid is dus op aarde, niet in de hemel, en dit was zo lang geleden door God voorbestemd.

Komeet Hale-Bopp op 29 maart 1997 gefotografeerd boven Pazin, Kroatië

Laat ons het scheppingsverhaal niet vergeten waarin duidleijk wordt gemaakt hoe de Goddelijke Schepper alles schiep en zag dat het goed was. Uit dat verhaal kunnen wij ook opmaken dat het Zijn Wil was dat het universum zou bestaan uit hemelen, kometen, sterren en zonnen, maar ook uit een aarde waar water en land gescheiden zijn om leven te bieden aan dieren, planten en mensen.

Het zonnestelsel met zijn planeten.

Wij zijn er van overtuigd dat God Zijn Plan volledig ten uitvoer zal gebracht worden en dat elk wezen, waaronder dus ook de mens zal terugkeren naar zijn of haar respectievelijke plaats. Dit zijn de bestemmingen waar Jehovah God en de mens respectievelijk zullen verblijven na het volbrengen van Gods volledige management. Jehovah God heeft Gods bestemming in de hemel en de mens heeft de bestemming van de mens. Het is van uit die verhoogde positie dat Jehovah God de mens gadeslaat en begeleidt. Daar is het dat Hij Zijn zoon als middelaar voor ons heeft. Jehovah heeft het volmacht aan Zijn zoon gegeven om hier op aarde als Koning der Joden te fungeren en de andere schapen die niet tot de Jehudi of Bnei Israel (of de kinderen van Israël) behoren te leiden zodat zij ook volwaardige kinderen van God zullen zijn. De Getrouwen van God zullen hier op aarde mee helpen om kinderen en volwassenen er toe te brengen om in het licht van God Die Ene Ware God in de hemel te aanbidden.

+

Vindt hier ook

Voor voormalige Jehovah’s Getuigen

Voorgaande

Verlossing Niet enkel voor Christadelphians

Wat wij te horen krijgen van Jehovah’s Getuigen

Verklaringen van het Wachttorengenootschap

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #1 Over namen en groepen

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #2 Over liefde

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #3 Verkondigen van het Goede Nieuws

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #4 Over dood en hoop

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #5 Wereldse gebruiken 1 Stemmen

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #6 Wereldse gebruiken 2 Roken

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #7 Wereldse gebruiken 3 Strengheid

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #8 Wereldse gebruiken 4 Verslaving

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #9 Wereldse gebruiken 5 Huwelijken en scheidingen

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #10 Zogezegd kardinale fouten van het christadelfianisme #1 menselijke en geestelijke wijsheden en wezens

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #11 Zogezegd kardinale fouten van het christadelfianisme #2 Jezus voor David of pas na David tot bestaan gekomen

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #12 Onbegrijpelijk verkeerde voorstelling door het Wachttorengenootschap #1 Overeenkomstige losprijs

++

Aanverwant

 1. Hemel en hemelen
 2. Hemel en hel
 3. Sheol, Sheool, Sjeool, Hades, Hel, Graf, Sepulcrum
 4. Hel een eeuwige marteling – geen Bijbelse leer
 5. Gehenna of hellevuur
 6. Betrouwbaarheid van eeuwenoude teksten
 7. God zelf gaat ons voor
 8. Scheppers ster verbinding tussen hemel en aarde
 9. De verzoening in type en antitype 2 Uitgaan naar Jezus
 10. Verscheidene Verbondakkoorden 2 Een Wetsverbond of wetsverdrag
 11. Verscheidene Verbondakkoorden 3 Als persoonlijke verbintenis en tot voordeel van gehele mensheid
 12. Verscheidene Verbondakkoorden 7 Het nieuwe verbondsslachtoffer en bemiddelaar
 13. Gods vergeten Woord 21 #7 Op weg naar een betere wereld
 14. Koninkrijk van God
 15. Koninkrijk Gods
 16. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 17. Prediking van het Koninkrijk
 18. Wereldwijde Koninkrijksregering
 19. Paradijselijk Koninkrijk
 20. Voorspellingen
 21. Kinderen van God
 22. Christadelphians kinderen van God
 23. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #12 Anabaptisten
 24. Synode: Jezus annuleerde Bijbels ‘Gekozen volk’

+++

Verder verwant

 1. Gericht zijn op Gods aanwezigheid.
 2. Waar is Gods koninkrijk? Vind het antwoord in het Onze Vader
 3. Christelijke koormuziek ‘Koninkrijkshymne: het koninkrijk daalt neer op de wereld’
 4. Geestelijke manipulatie in de gemeente, komt nog steeds voor.
 5. De bijzondere gunst van Jahweh.
 6. Terug naar de basis
 7. Generaties in de kerk
 8. Genesis en de rust
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

19 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: