Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Christadelfiaanse geloofspunten #21 Missie van het komend Koninkrijk

In het Christadelfianisme geloven wij dat er een goddelijke Schepper is Die als Enige God verantwoordelijk is voor het bestaan van alles en met dat alles een Plan had. Gods Plan bestond er in om een vredige wereld te hebben die bewoond zou worden door veel mensen die het goed zouden hebben met elkaar. Hiervoor had hij de mens in een goddelijke koninklijke tuin geplaatst. Alles wat de mens maar wenste kon deze vinden in de Tuin van Eden. Erg genoeg had de mens de idee dat God hem tekort deed en rebelleerde tegen Hem door tegen Zijn verbod in te gaan om te eten van de Boom van kennis van goed en kwaad. Na ingegaan te zijn op de verleiding om van die Boom van moraal te eten, kwam de mens tot kennis van goed en kwaad en kwam in het vervolg ook het goede maar ook het slechte over hem, na deze zondeval die de dood tot gevolg had.

Maar de mensheid moet weten dat God een God van Zijn Woord is, Die Zijn beloften houdt en Zijn Plannen ten uitvoer brengt. Uit liefde voor Zijn schepselen was God na de verbanning van de mens uit de Tuin van Eden, nog steeds bereid hen te begeleiden indien zij dat wensten.

God heeft de mens het recht gegeven om zelf voor de natuur en zichzelf zorg te dragen. Tot op vandaag kunnen wij zien dat de mens er niet veel goeds van gebakken heeft. Het is een heel vieze soep geworden. Overal om ons heen zien wij niet enkel beschadigde natuur maar ook armoede, honger en geweld. Als Broeders in Christus zien wij dit alles niet moedeloos aan. Wij proberen zo goed mogelijk volgens Gods geboden te leven en Zijn schepping in eer te houden. Waar wij kunnen helpen wij zowel mens als dier om een goed leven te hebben, maar laten hen, die rondom ons wonen, ook weten hoe belangrijk die natuur met haar planten, dieren en mensen zijn en hoe wij moeten uitkijken naar een betere wereld. De Broeders in Christus geloven dat er een ommekeer mogelijk is en dat niet alles verder in de dieperik moet geraken. Niet alleen waarschuwen wij de mensen rondom ons voor het verkeerd verloop in deze tijden maar ook voor het grote gevaar dat er nog staat aan te komen (een derde wereld oorlog of Armageddon, de Grote strijd en Grote verdrukking) met een beëindiging van het kwade.

God heeft de aarde in de handen van de mens gegeven, maar Zijn geduld met de mens komt op een bepaald ogenblik tot een einde. Op Gods gepaste tijd zal Hij ingrijpen om de wereld terug te herstellen zoals deze hoort te zijn in Gods Plan. Het doel dat God had met het universum zal volbracht worden. Toen de mens voor het eerst gezondigd had verwittigde God hen dat de dood over hen ging komen, maar ook dat de vijand van God en van Gods Volk aan de voeten van een verlosser zouden gelegd worden.

Wij geloven dat iedereen al van het begin der tijden, zoals Jezus en Abraham toen al stonden opgetekend, ook zullen opgetekend zijn in de boekrol van het leven of in de boekrol van de dood.

De Broeders in Christus of Christadelphians geloven dat de missie van het Koninkrijk zal zijn om alle vijanden te onderwerpen, en uiteindelijk de dood zelf te niet te doen, door de weg van het leven open te stellen voor de naties, die zij door geloof zullen binnengaan, gedurende de duizend jaar, en (in werkelijkheid) aan hun einde.

44 In de dagen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten+ dat nooit vernietigd zal worden.+ En dat koninkrijk zal nooit aan een ander volk worden overgedragen.+ Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken.+ Als enige zal het eeuwig blijven bestaan,+ (Daniël 2:44)

13 Ik bleef toekijken en zag in de nachtelijke visioenen dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die leek op een mensenzoon.+ Hij kreeg toegang tot de Oude van Dagen+ en werd vlak voor hem gebracht. 14 Hij kreeg heerschappij,+ eer+ en een koninkrijk, en alle volken, naties en taalgroepen moesten hem dienen.+ Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal voorbijgaan, en zijn koninkrijk zal niet worden vernietigd.+ (Daniël 7:13, 14)

13 Hij is het die een huis voor mijn naam zal bouwen,+ en ik zal de troon van zijn koninkrijk voor eeuwig bevestigen.+ (2 Samuël 7:13)

Zijn heerschappij zal zich blijven uitbreiden en aan vrede zal geen einde komen,op de troon van David+ en in zijn koninkrijk, om het te bevestigen+ en te ondersteunen  door gerechtigheid+ en rechtvaardigheid,+ van nu tot in eeuwigheid. Jehovah van de legermachten zal dat in zijn ijver doen. (Jesaja 9:7)

24 Vervolgens het einde, wanneer hij het Koninkrijk aan zijn God en Vader overdraagt, wanneer hij alle regeringsautoriteit en alle gezag en kracht heeft uitgeschakeld.+25 Want hij moet als koning regeren totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd.+26 De laatste vijand die wordt uitgeschakeld is de dood.+27 Want God ‘heeft alles onder zijn voeten onderworpen’.+ Maar als hij zegt dat ‘alles onderworpen is’,+ is het duidelijk dat dit niet geldt voor degene die alles aan hem onderwierp.+28 Als alles aan hem onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan degene die alle dingen aan hem onderwierp,+ zodat God alles zal zijn voor iedereen.+ (1 Korinthiërs 15:24-28)

Hij zal elke traan uit hun ogen wissen.+ De dood zal er niet meer zijn.+ Er zal geen rouw, geen gehuil en geen pijn meer zijn.+ De dingen van vroeger zijn voorbij.’ (Openbaring 21:4 )

12 Ik zag de doden, van groot tot klein, voor de troon staan, en er werden boekrollen geopend. Maar er werd nog een andere boekrol geopend: de boekrol van het leven.+ Op grond van de dingen die in de boekrollen geschreven stonden, werden de doden geoordeeld naar hun daden.+13 De zee stond haar doden af en de dood en het Graf* stonden hun doden af, en ze werden afzonderlijk geoordeeld naar hun daden.+14 De dood en het Graf* werden in het meer van vuur gegooid.+ Dit meer van vuur+ betekent de tweede dood.+15 Bovendien werd iedereen die niet in het boek van het leven geschreven bleek te zijn,+ in het meer van vuur gegooid.+ (Openbaring 20:12-15)

Op deze berg+ zal Jehovah van de legermachten voor alle volken een feestmaal klaarmaken, een feestmaal met heerlijke gerechten,een feestmaal met uitgelezen wijn,met heerlijke gerechten rijk aan merg, met uitgelezen, zuivere wijn.

Op deze berg zal hij de sluier vernietigen* die alle volken omhult, de bedekking* die over alle volken heen geweven is. Hij zal de dood voor altijd verslinden,*de Soevereine Heer Jehovah zal de tranen van elk gezicht wissen.De schande van zijn volk zal hij van de hele aarde wegnemen, want Jehovah zelf heeft het gezegd. (Jesaja 25:6-8)

De Christadelphians zijn er van overtuigd dat vanaf de berg Sion, Gods heilige berg, Zijn Rijk weer zal uitbreiden en met Jeruzalem als hoofdstad, een toevluchtsoord weer zal zijn voor Gods Volk, de Joden, maar in de herstelde wereld ook voor diegenen die onder Christus kinderen van God zijn geworden en als broeders en zusters in Christus Die Ene Ware God eren en aanbidden.

Hij zal zeggen: ‘Ikzelf heb mijn koning+ geïnstalleerd op Sion,+ mijn heilige berg.’ (Psalm 2:6)

Vele volken zullen komen en zeggen: ‘Kom, laten we naar de berg van Jehovah gaan, naar het huis van de God van Jakob.+ Hij zal ons zijn wegen leren en wij zullen zijn paden  bewandelen.’Want de wet* zal uit Sion komen, het woord van Jehovah uit Jeruzalem.+ (Jesaja 2:3)

‘Zeg tegen de dochter Sion: “Kijk! Je koning komt naar je toe.+ Hij is zachtaardig+ en rijdt op een ezel, op een veulen, het jong van een lastdier.”’+ (Mattheüs 21:5)

Die koning op een ezel gezeten, uit het geslacht van David, is de Nazareen Jeshua, die nu beter gekend is onder de naam Jezus Christus. In hem hebben de Christadelphians hun vertrouwen geschonken en zijn leerstellingen zijn wij bereid te volgen. Aan die leer van Jezus geven wij alle voorrang boven alle theologische geschriften van de vele geestelijken die de wereld kent. Wij stellen geen vertrouwen in bedrieglijke woorden van hen die de mensen van Enige Ware God Jehovah en van de Bijbelse Waarheid willen afwenden.Wij geloven dat door Jezus de nieuwe wereld tot bestaan is gekomen, waarin de vernieuwing zal verwezenlijkt worden in een duizendjarig rijk. In die tijd aanvaarden wij Jezus als ons hoofd, terwijl God, die groter is dan Jezus, het hoofd van Jezus is.

Maar ik wil dat jullie weten dat de Christus het hoofd is van elke man.+ En de man is het hoofd van de vrouw+ en God het hoofd van de Christus.+ (1 Korinthiërs 11:3)

28 Jullie hebben gehoord dat ik tegen jullie zei: “Ik ga weg en ik kom bij jullie terug.” Als jullie van mij hielden, zouden jullie blij zijn dat ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan ik.+ (Johannes 14:28)

Het is de bedoeling dat Jezus datgene wat hij al begonnen was toen hij hier op aarde predikte, verder voort zet, namelijk iedereen voorbereiden op het koninkrijk van God en ok zijn aardse koninkrijk dat zal moeten gevormd worden. Na de Grote Verdrukking of Derde Wereldoorlog zal alles weer moeten opgebouwd worden en zal de koninkrijksregering onder het koningschap van Christus Jezus dit laten gebeuren. Ook geloven wij dat als alles onderworpen zal zijn aan Jezus, hij zijn koningschap zal overdragen aan zijn hemelse Vader, Jehovah God.

17 Vanaf die tijd begon Jezus te prediken en te zeggen: ‘Heb berouw, want het Koninkrijk van de hemel is nabij.’+ (Mattheüs 4:17)

31 Wanneer de Mensenzoon+ komt in zijn majesteit,* samen met alle engelen,+ zal hij op zijn verheven troon plaatsnemen. (Mattheüs 25:31)

28 Jezus zei tegen ze: ‘Ik verzeker jullie: in de herschepping, als de Mensenzoon op zijn verheven troon gaat zitten, zullen jullie, mijn volgelingen, op 12 tronen zitten en de 12 stammen van Israël oordelen.+ (Mattheüs 19:28)

27 Want God ‘heeft alles onder zijn voeten onderworpen’.+ Maar als hij zegt dat ‘alles onderworpen is’,+ is het duidelijk dat dit niet geldt voor degene die alles aan hem onderwierp.+ 28 Als alles aan hem onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan degene die alle dingen aan hem onderwierp,+ zodat God alles zal zijn voor iedereen.+ (1 Korinthiërs 15:27, 28)

+

Voorgaande

Hoe uniek is het christadelfianisme?

Christadelfiaanse geloofspunten #1 Enige eeuwige alwetende Allerhoogste Godheid

Christadelfiaanse geloofspunten #2 Jezus de zoon van God

Christadelfiaanse geloofspunten #3 Zonde en zondigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #4 Oplossing voor gevolgen van zondigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #5 Beloften over Herstelplan

Christadelfiaanse geloofspunten #6 Redding uit vrouw van het nageslacht van koning David

Christadelfiaanse geloofspunten #7 Jezus de Emmanuel of God met ons

Christadelfiaanse geloofspunten #8 Boodschap van Jezus wiens vergoten bloed vergeving van onze overtredingen brengt

Christadelfiaanse geloofspunten #9 Jezus verheven tot de hemel als priesterlijke middelaar tussen God en mens

Christadelfiaanse geloofspunten #10 Uitzending om redding te verkondigen

Christadelfiaanse geloofspunten #11 Redding door het evangelie te geloven

Christadelfiaanse geloofspunten #12 Evangelie bestaand uit Dingen betreffende het Koninkrijk van God

Christadelfiaanse geloofspunten #13 Koninkrijk van God na vernietiging van wereldse machten gegeven aan Zijn uitverkoren zoon

Christadelfiaanse geloofspunten #14 Koninkrijk van God aan het nageslacht van Abraham en David toekomend

Christadelfiaanse geloofspunten #15 Koninkrijk van God en een Volk om trots op te zijn

Christadelfiaanse geloofspunten #16 Koninkrijk van God voor sommigen tot eeuwig leven en anderen tot schande en eeuwige verachting

Christadelfiaanse geloofspunten #17 Koninkrijk van God – Gehoorzamen en ongehoorzamen opgeroepen voor Jezus zijn rechterstoel

Christadelfiaanse geloofspunten #18 Koninkrijk van God – Beloning voor trouw en bestraffing voor ontrouw

Christadelfiaanse geloofspunten #19 Koninkrijk van God en Een Duizendjarig rijk

Christadelfiaanse geloofspunten #20 Vastgestelde Wet voor instructie in gerechtigheid

++

Vindt ook te lezen

 1. Onzichtbare Schepper
 2. Schepper en schepping
 3. Schepping & goedbevinding door God
 4. De Enige Ware God
 5. Jehovah wiens Naam Heilig is
 6. Geloof in slechts één God
 7. God is één
 8. Onuitputtelijk Wijselijk Schepper
 9. Onvergankelijke God
 10. Onwraakzuchtige God
 11. Goddelijke redenen hoger dan de onze
 12. God de Vader
 13. God Helper en Bevrijder
 14. God komt ons ten goede
 15. Gods beloften
 16. Gods Hoop en onze hoop
 17. Gods Redding
 18. God versus goden
 19. Tuin van God
 20. Tuin van Eden het lusthof
 21. Straf van God
 22. Slecht nieuws naast Goed Nieuws
 23. Theologen en godsgeleerden
 24. Verwachtingen
 25. Uitzicht op de toekomst
 26. Tijd om te waken en alert te zijn
 27. Teken van het verbond
 28. Goedheid en liefde openbaar gemaakt
 29. Het begin van alles
 30. Een boekrol van leven en dood
 31. Homo sapiens
 32. Aanvang van de mens
 33. Menselijke Natuur
 34. De mens volgens de Bijbelse chronologie
 35. Mens, mensheid en mensdom
 36. Verwachtingen naar de mens toe en de mens zijn verkeerde keuze
 37. Levenslessen
 38. Opdracht voor de mens
 39. Beperktheid van de mens tot in zijn dood
 40. Oorzaak lijden en dood
 41. Uitspraak van straf over de mens
 42. Wereld van moeilijkheden en veel ongemakken
 43. Wat is de zin van dit leven
 44. Dood
 45. Dood en doden
 46. Het loon der zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jesus
 47. Bereshith 2:15-25 De mens geplaatst in de tuin van Eden
 48. Dagelijkse Gedachte voor de Bijbellezing van de dag: Een waardig gebruik voor Gods Schepping (januari 02)
 49. Sterfelijk en spiritueel lichaam
 50. Fundamenten van het Geloof 9 De hoop op eeuwig leven door opstanding uit de doden
 51. Christus in Profetie #1 De Knecht in Jesaja (1)
 52. Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham
 53. Verlossing #6 Deel hebben aan zijn offer
 54. Wereld waarheen? #4 Het Lied van de Serafs
 55. Hoop
 56. Hoop op Leven
 57. Hoop voor de toekomst
 58. Het universum makende Woord van God
 59. Waarom laat God het kwade toe
 60. Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper
 61. Een goddelijk Plan #5 Gods doel met de Schepping
 62. Verstand, kennis, wijsheid en verstandelijke vermogens
 63. Tijd door de Maker gegeven
 64. Een boekrol van leven en dood
 65. Operatie mens
 66. Persoonlijke verantwoordelijkheid
 67. Uitdaging van Bijbels Christendom
 68. Overwinning over dood te behalen
 69. Grote verdrukking en Armageddon
 70. Armageddon
 71. Overleven van de Eindtijd
 72. Reddingsplan (Broeders in Christus artikel)
 73. Redding
 74. Redding mogelijk voor allen
 75. Reddingsplan (Biblestudents artikel)
 76. Redding door Volharding
 77. Plan van de Goddelijke Maker
 78. Plan van God en wereldvrede
 79. Uitzien naar blijvende vrede met reden om op God te vertrouwen
 80. Het hoofd van Jezus
 81. Uitverkoren Volk
 82. Israël in Gods Doel
 83. Paradijs
 84. Paradijselijke tuin
 85. Paradijselijk Koninkrijk
 86. Wereldwijde Koninkrijksregering
 87. Autoriteit van God
 88. Bekommerende God
 89. Beloften van God
 90. Bevrijding
 91. Christelijke Hoop op Eeuwig Leven
 92. Christus Koning
 93. Christus Wederkomst
 94. Beloofde land
 95. Toevlucht en waar geluk te vinden bij Jehovah God
 96. Toegang tot Koninkrijk en geloofsgroepen
 97. Bestemming Getrouwen en Rechtvaardigen
 98. Bestemming van de aardeHeerlijke einde
 99. Vrede van God
 100. Verzoend met God
 101. Verzoening
 102. Verzoening met verbintenis
 103. Uitkijken naar twee adventen
 104. Eeuwig of oneindig leven
 105. Opstanding
 106. Opstanding en Oordeel
 107. Rechtvaardigen
 108. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 109. Koninkrijk Gods
 110. Koninkrijk van God
 111. Waarheid van het geloof
 112. Omtrent Geloof en Gospel
 113. Geloof voor God aanvaardbaar
 114. Gelovige tegenover niet gelovige
 115. Gemoedsrust of Innerlijke vrede
 116. Geloof volgens eerste eeuw patronen
 117. God aanbidden
 118. Broers en Broeders
 119. Broeders in Christus of Christadelphians – Wie zijn ze
 120. Wie, wat, hoe Christadelphians
 121. Christen mensen met ons geloof
 122. Mijn Geloof
 123. Christadelphian mens – Wie of wat
 124. Geloofspunten van de Christadelphians
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

16 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: