Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Christadelfiaanse geloofspunten #13 Koninkrijk van God na vernietiging van wereldse machten gegeven aan Zijn uitverkoren zoon

De Christadelphians of Broeders in Christus geloven dat het Evangelie bestaat uit “De dingen betreffende het Koninkrijk van God waarbij dat God een koninkrijk op aarde zal vestigen, dat alle andere omver zal werpen en hen zal veranderen in “de koninkrijken van onze Heer en Zijn Christus.”

De mensheid zal moeten komen te zien dat in de dagen van die koningen die alsmaar vechten voor hun macht en rijkdom te vergroten, dat de God van de hemelen een koninkrijk zal doen opstaan op aarde dat in eeuwigheden niet zal vergaan en welks koningschap nooit zal worden overgelaten aan een ander volk. Hierbij zullen alle andere koninkrijken worden verpulverd en tenietgedaan worden, maar zelf zal het blijven bestaan in eeuwigheid.

44 In de dagen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten+ dat nooit vernietigd zal worden.+ En dat koninkrijk zal nooit aan een ander volk worden overgedragen.+ Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken.+ Als enige zal het eeuwig blijven bestaan,+ (Daniël 2:44)

13 Ik bleef toekijken en zag in de nachtelijke visioenen dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die leek op een mensenzoon.+ Hij kreeg toegang tot de Oude van Dagen+ en werd vlak voor hem gebracht. 14 Hij kreeg heerschappij,+ eer+ en een koninkrijk, en alle volken, naties en taalgroepen moesten hem dienen.+ Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal voorbijgaan, en zijn koninkrijk zal niet worden vernietigd.+ (Daniël 7:13, 14)

15 De zevende engel blies op zijn trompet.+ Er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden: ‘Het koninkrijk van de wereld is het Koninkrijk van onze Heer+ en van zijn Christus+ geworden, en hij zal voor altijd en eeuwig als koning regeren.’+ (Openbaring 11:15)

32 Luister! Een koning+ zal regeren voor rechtvaardigheid+ en vorsten zullen regeren voor gerechtigheid. (Jesaja 32:1)

De gehele wereld zal op Gods gerichte tijd Zijn dienaar komen te zien aan wie God verknocht is. Jezus Christus is de uitverkorene van God, die Hem behaagt. Wij geloven dat Jehovah God op hem Zijn geest heeft gelegd. Het is die gezondene van God die ook de wet verkondigde en verduidelijkte.

42 Kijk! Mijn dienaar,+ die ik mijn steun geef!  Mijn uitverkorene,+ die ik* heb  goedgekeurd!Ik heb mijn geest in hem gelegd.Hij zal de volken gerechtigheid brengen.+ (Jesaja 42:1)

Wij mogen er op aan dat die uitverkoren zoon van God onvermoeid en nooit gebroken was totdat hij op aarde de wet had gevestigd, en de landen deden uitkijken naar zijn lering.

 Hij zal niet zwak worden of geknakt worden totdat hij het recht op aarde heeft gevestigd.+  De eilanden kijken uit naar zijn wet.* (Jesaja 42:4)

Wij geloven dat in dat door Jezus Christus gevormde koninkrijk er steeds recht en gerechtigheid zal zijn met een volk van enkel rechtvaardigen. Ook nemen wij aan dat dat dat koninkrijk een van volledige vrede zal zijn. Het zal gedaan zijn met al de oorlogen. En Jezus zal het land voor eeuwig bezitten om Jehovah God te verheerlijken.

 Vele volken zullen komen en zeggen: ‘Kom, laten we naar de berg van Jehovah gaan, naar het huis van de God van Jakob.+

Hij zal ons zijn wegen leren en wij zullen zijn paden bewandelen.’Want de wet* zal uit Sion komen, het woord van Jehovah uit Jeruzalem.+

 Hij zal rechtspreken onder de naties en de zaken rechtzetten in verband met veel volken. Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen.+

Geen natie zal het zwaard trekken tegen een andere natie, en oorlog zullen ze niet meer leren.+ (Jesaja 2:3, 4)

 Ze zullen geen kwaad doen+ of schade aanrichten op heel mijn heilige berg,want de aarde zal beslist vervuld zijn van de kennis van Jehovah zoals water de zeebodem bedekt.+

10 Op die dag zal de wortel van I̱saï+ opstaan als een signaal* voor de volken.+ Tot hem zullen de volken zich wenden voor leiding*+ en zijn rustplaats zal schitterend worden. (Jesaja 11:9, 10)

16 Dan woont gerechtigheid in de woestijn en rechtvaardigheid in de boomgaard.+ (Jesaja 32:16)

21 En je hele volk zal rechtvaardig zijn, ze zullen het land voor eeuwig bezitten. Ze zijn de spruit* die ik heb geplant, het werk van mijn handen,+ zodat ik eer krijg.+ (Jesaja 60:21)

Wij geloven dat voor dit doel te bereiken God Jezus Christus persoonlijk naar de aarde zal sturen aan het einde van de tijd van de heidenen, wanneer gelovigen zonder uitstel Gods Woord zullen prediken aan zij die tot inkeer willen komen maar ook aan hen die willen volharden in hun ongeloof of zelfs die prediking niet verdragen.

20 en zal hij de Christus sturen die hij voor jullie heeft aangesteld, Jezus. 21 Die moet in de hemel blijven tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld waarover God via zijn heilige profeten uit de oudheid heeft gesproken.(Handelingen 3:20, 21)

4 Ten overstaan van God en Christus Jezus, die de levenden en de doden+ zal oordelen,+ en krachtens zijn manifestatie+ en zijn Koninkrijk,+ beveel ik je plechtig: Predik het woord.+ Doe het zonder uitstel,* in gunstige tijd en in moeilijke tijd. Wijs terecht,+ berisp en spoor aan, met veel geduld en onderwijskunst.+Want er komt een tijd dat ze de gezonde* leer+ niet verdragen maar hun eigen verlangens volgen en leraren om zich heen verzamelen die hun vertellen wat ze graag willen horen.*+Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren en zullen aandacht besteden aan verzinsels. Maar jij moet in alles je verstand erbij houden, lijden doorstaan,+ het werk van een evangelieprediker doen* en je dienst grondig uitvoeren.+ (2 Timotheüs 4:1-5)
In het christadelfianisme is er een grote verwachting voor die aangekondigde tijd, waarbij diegene die in de hemel is opgenomen zal terugkomen.

Nadat hij die dingen had gezegd, werd hij voor hun ogen omhooggeheven, en een wolk onttrok hem aan het gezicht.+ (Handelingen 1:9)

11 die zeiden: ‘Mannen van Galilea, waarom staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die vanuit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde manier komen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’ (Handelingen 1:11)

13 Ik bleef toekijken en zag in de nachtelijke visioenen dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die leek op een mensenzoon.+ Hij kreeg toegang tot de Oude van Dagen+ en werd vlak voor hem gebracht. (Daniël 7:13)

Doorheen de tijden hebben de Joden het niet makkelijk gehad en werd er zelfs een poging gedaan om hen uit te roeien. Maar de wereld zal moeten komen te beseffen dat zij het Uitverkoren Volk van God zijn. Aan hen heeft Hij een Land beloofd en dat zullen ze ook krijgen. Rond Jeruzalem werd er veel gestreden en zal er nog veel om gestreden worden, maar wij geloven dat met 1948 er een kentering kwam waarbij de opbouw van het Beloofde Land aanvatte.

24 Ze zullen door het zwaard omkomen of als gevangenen naar alle volken worden weggevoerd.+ En Jeruzalem zal door de heidenen worden vertrapt totdat de vastgestelde tijd van de heidenen voorbij is.+

25 Ook zullen er tekenen zijn in de zon, de maan en de sterren,+ en op aarde zullen de volken doodsbang zijn en geen uitweg weten vanwege het gebulder van de woeste zee. 26 De mensen zullen bezwijken van angst en spanning om wat er over de bewoonde aarde komt, want de hemelse krachten zullen worden geschud.+ 27 En dan zullen ze de Mensenzoon+ in een wolk zien komen met kracht en grote majesteit.*+ (Lukas 21:24-27)

25 Broeders, om te voorkomen dat jullie wijs worden in je eigen ogen, wil ik dat jullie op de hoogte zijn van dit heilige geheim:+ Israël werd gedeeltelijk ongevoelig, en dat zal zo blijven totdat het volledige aantal heidenen* is binnengekomen. 26 Op die manier zal heel Israël+ worden gered. Zoals er staat geschreven: ‘De bevrijder* zal uit Sion komen+ en de goddeloosheid van Jakob wegnemen. (Romeinen 11:25, 26)

+

Voorgaande

Hoe uniek is het christadelfianisme?

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #13 Onbegrijpelijk verkeerde voorstelling door het Wachttorengenootschap #2 Koninkrijk van God

Christadelfiaanse geloofspunten #1 Enige eeuwige alwetende Allerhoogste Godheid

Christadelfiaanse geloofspunten #2 Jezus de zoon van God

Christadelfiaanse geloofspunten #3 Zonde en zondigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #4 Oplossing voor gevolgen van zondigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #5 Beloften over Herstelplan

Christadelfiaanse geloofspunten #6 Redding uit vrouw van het nageslacht van koning David

Christadelfiaanse geloofspunten #7 Jezus de Emmanuel of God met ons

Christadelfiaanse geloofspunten #8 Boodschap van Jezus wiens vergoten bloed vergeving van onze overtredingen brengt

Christadelfiaanse geloofspunten #9 Jezus verheven tot de hemel als priesterlijke middelaar tussen God en mens

Christadelfiaanse geloofspunten #10 Uitzending om redding te verkondigen

Christadelfiaanse geloofspunten #11 Redding door het evangelie te geloven

Christadelfiaanse geloofspunten #12 Evangelie bestaand uit Dingen betreffende het Koninkrijk van God

++

Vindt ook te lezen:

 1. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 2. Jezus of Jeshua en God over zich zelf en over de ander pratend
 3. Gods vergeten Woord 24 Getuigen 2 Jezus’ rede op de Olijfberg
 4. Jezus of Jeshua (Yeshua) aanvaardbaar voor Joden of niet
 5. Jezus’ onderworpenheid aan God
 6. Judaïsme of Jodendom
 7. Jood of niet Jood
 8. Joodse afwijzing van Jeshua als Messias
 9. Joodse bezwaren tegen Jezus weerlegd
 10. Joden en redding
 11. Joden en goyim die Jeshua als Messias aannemen
 12. Joden en niet-Joden deelgenoten van Gods Volk
 13. Joodse beweging de Weg
 14. Joods-christelijke beweging De Weg
 15. Joodse beweging ‘de Weg’ tussen twee vuren
 16. Joodse christenen
 17. Joden, bang voor uitsluiting van hun Joodse geestelijke leiders
 18. Jood, Jeshuaist, Christen, Jezuist of Jesuist
 19. Joods-christelijke groepen, Nazoreeërs of Ebionieten
 20. Joods-christelijke sekten
 21. Joden – over wereld verstrooid
 22. Jodenvervolging
 23. Joodse canon
 24. Joodse families verspreid over de aarde, die Jeshua aanvaarden als Messias
 25. Joodse gebruiken al of niet voor niet-Joden
 26. Joodse gelovigen in Jezus
 27. Joodse Geschriften
 28. Joodse identiteit behouden
 29. Joodse leefwijze en de wet strikt onderhouden
 30. Joodse leven en praktijk
 31. Joodse mensen en geloof in Jeshua of geloof in Jezus
 32. Joodse ras en hun redding
 33. Joodse religieuze autoriteiten in conflict met volgers van Jeshua
 34. Joodse sekte de Weg
 35. Joodse sekte De Weg verbannen uit Joodse synagoge
 36. Joodse volgelingen van De Weg
 37. Joodse volgelingen van Jeshua de Messias
 38. Joodse volgers van de Nazareen Jeshua en hun vrees
 39. Joodse wortels
 40. Joodse wortels niet te verbreken
 41. Joods of niet-Joods
 42. Joods of ‘on-joods’ gebeuren
 43. Jood voor Jezus
 44. Jeruzalem en Joodse en Christenen hun angst voor uitsluiting
 45. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 3 De Weg – een Joodse sekte
 46. Uitkijkend naar 2017 en aankomende tijden
 47. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt
 48. Trinitarische zendelingen die Joden tot Christus willen brengen
 49. De Ekklesia #11 Addendum 2: Een antichrist
 50. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #2 Christenheid tegenover christendom
 51. Tijden van gevangenschap, verbanning en verlossing
 52. Schapen en bokken 4 Addendum 2: Eeuwig branden in de hel
 53. Muur uit tijd van Salomo
 54. Vijfduizend fragmenten van de Dode Zeerollen online
 55. Palestijnse staat niet langer haalbaar
 56. Vermindert aantal pelgrims voor Heilige Land
 57. Blootleggen van de grondslagen van het geloof
 58. Opgaan naar Jeruzalem: Jezus’ laatste reis #1
 59. Jeruzalem – Eerst de vernietiging van de tempel
 60. Jeruzalem – Verlaten van de tempel
 61. Jeruzalem – Vernietiging van de heilige stad
 62. De nacht is ver gevorderd 4 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan?
 63. De nacht is ver gevorderd 8 Studie 2 Schrik of troost 4 De wereld rond Israël
 64. De nacht is ver gevorderd 10 Studie 2 Schrik of troost 6 Gebeuren in oordeel
 65. De nacht is ver gevorderd 12 Studie 3 Lessen uit het verleden 1 Makkabeese opstand
 66. Eerste Joods-Romeinse Oorlog
 67. De nacht is ver gevorderd 13 Studie 3 Lessen uit het verleden 2 Joodse opstand van 66
 68. De nacht is ver gevorderd 14 Studie 3 Lessen uit het verleden 3 Hizkia-Sedekia, Jesaja-Jeremia
 69. De nacht is ver gevorderd 15 Studie 3 Lessen uit het verleden 4 Opstand van 66
 70. De nacht is ver gevorderd 16 Studie 3 Lessen uit het verleden 5 Aanpakken
 71. De Dag is nabij #5 Terugkijken naar verleden
 72. De Dag is nabij #8 Overzicht
 73. Overdenking: “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij …” (Op. 22:12)
 74. De Wederkomst en de eindtijd #1 Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan
 75. De Wederkomst en de eindtijd #2 Blik op de nabije toekomst
 76. De wederkomst en de eindtijd #3 Let op de Vijgeboom
 77. De Wederkomst en de eindtijd #4 De komende toorn
 78. Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning
 79. Wereld waarheen? #5 De Val van Babel
 80. Zoekt eerst het Koninkrijk van God – lied
 81. Begrijpend Zingen: Psalm 87
 82. Niet allen zullen het Koninkrijk beërven
 83. Amerikaanse profeten in het ongelijk gesteld
 84. Niet de hemel maar de aarde
 85. De bouwer van een Koninkrijk
 86. Koninkrijken
 87. Koning Jeshua door God aangesteld
 88. Koning Jeshua het Lam van God
 89. Koningspositie eerst opzij gezet
 90. Koning van de koningen der aarde
 91. Koninklijke heerschappij of regering
 92. Koninkrijk van vrede
 93. Koninklijke regering tijd en ruimte overstijgend
 94. Koninkrijk en Beloofde Land nog in opbouw
 95. Koninkrijk in eigen wereld
 96. Koninkrijk Israël en koninkrijk Juda – Verbondsluiting door God
 97. Koninkrijk Juda en Koninkrijk Israël in verbondsluiting met God
 98. Koninkrijk nu al onder ons te vinden
 99. Koninkrijk opgevat als dynamisch van aard
 100. Koninkrijk te zoeken als een schat
 101. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 102. Koninkrijk van God
 103. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 104. Koninkrijk van God (Jeshuaist focus)
 105. Koninkrijk Gods
 106. Koninkrijk van God – aandacht voor
 107. Koninkrijk van God – hemels of aards
 108. Koninkrijk van God meer dan een fysieke plaats
 109. Koninkrijk van God – mogelijkheden tot deelname
 110. Koninkrijk voor altijd
 111. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 112. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 113. Israël en Gods koninkrijk hand in hand
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

20 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: