Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Kracht en koninkrijk van onze God en de autoriteit van Zijn Christus

In het voorgaande hoofdstuk hebben wij gezien hoe en waarom Christadelphians of Broeders in Christus hun hoop stellen op een werkelijk vredig koninkrijk hier op aarde.

Naargelang wij dichter komen tot de bestemde tijden waar in de Schrift naar verwezen wordt willen de Broeders in Christus zich inzetten om de mensen duidelijk te maken van de nood om zich tot God te wenden en zich te bekeren. Wij willen de wereld laten weten dat er voor iedereen nu een oplossing is voorzien om in een betere wereld te leven waar vrede zal heersen en waar de mens geen lijden of moeilijkheden zal moeten ondergaan. Iedereen zal moeten te weten komen dat er een eind zal komen aan de tegenstander van God (satan) en aan de gevolgen van zulk een tegenstand.

’Nu is gekomen de redding en de kracht en het koninkrijk van onze God en de autoriteit van zijn Christus [Messías], want de beschuldiger van onze broeders, die hen dag en nacht beschuldigt voor onze God, is neergeslingerd!’”

De oorlog die volgens de mensen een einde maakte aan alle oorlogen, maakte de wereld helemaal niet veilig voor democratie, dat wil zeggen, democratie volgens Westerse begrippen. Al snel kwam er een Tweede Wereldoorlog aan die de mensen weer deed denken dat zoiets niet meer zou kunnen gebeuren. Maar de Bijbel waarschuwt ons dat wij toch nog een laatste en Derde Wereldoorlog zullen moeten verwachten. Daarna zal er pas een einde komen aan alle ellende.

Jezus waarschuwde dat men zich op dat einde der tijden moest voorbereiden. Alsook vroeg hij zijn discipelen om de wereld te gaan intrekken om de mensen daar bewust van te maken. Zijn volgelingen zouden zoals hij de weg naar God moeten tonen. Maar zij zouden ook moeten beseffen dat dit niet van een leien dakje zou gaan en dat er meer tegenstand zou komen naargelang de tijden vorderde. Zo kon men vanaf de jaren zeventig van vorige eeuw zien hoe men de Naam van God wenste te verwijderen uit al de geschriften over God en hoe men lelijke woorden sprak over Bijbelstudenten die de straat op gingen om het Goede Nieuws te verkondigen. Dat weerheild bepaalde geloofsgroeperingen er niet van om zich kenbaar te maken in publieke plekken. Zo konden bijvoorbeeld de Jehovah’s Getuigen de meest gekende predikersgroep worden, waar soms lachwekkend of spottend over gesproken werd.

Men kan ook stellen dat de intergouvernementele organisatie die op 25 januari 1919 werd opgericht op basis van het Verdrag van Versailles, de Volkenbond of Volkerenbond de in zijn charter vastgelegde doelstelling niet heeft kunnen verwezenlijken en de vrede en veiligheid van de wereld niet heeft kunnen handhaven.

Toch gaan de Broeders in christus door om de hoop voor wereldvrede verder uit te dragen.

De aankondiging van de geboorte van Gods koninkrijk aan het einde van de tijden der heidenen bleef niet tot de onzichtbare hemel beperkt. De aankondiging ervan is nu reeds vele jaren hier op aarde gedaan, ten aanhoren van de mensen, en dat op steeds grotere schaal.

Toen Johannes de Doper als voorloper van Jezus Christus optrad, vestigde hij de aandacht op de aardse komst van de Messías, door te zeggen:

„Hebt berouw, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.” (Matth. 3:1, 2)

En toen Jezus Christus, nadat hij veertig dagen had gevast en in de wildernis was verzocht, tot Johannes terugkeerde, wees Johannes op hem en riep ten aanhoren van alle aanwezigen uit

„Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt!” (Joh. 1:29, 36).

Wij doen al het mogelijke omdat mensen dat Lam (+) van God zouden leren kennen, want dat lam dat naar de slachtbank werd gedragen was een mens van vlees en bloed die bewezen heeft dat het mogelijk is dat een mens volledig voldoet aan de wens van God. Daarom is die Nazareen het waard om de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht, en eer en heerlijkheid en lof te ontvangen.

12 en ze zeiden met luide stem: ‘Het Lam dat geslacht werd,+ is het waard de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en lof en zegen te ontvangen.’+ (Openbaring 5:12 )

Jezus had voorzegd dat natie tegen natie en koninkrijk tegen koninkrijk zou opstaan en hij had lessen gegeven om sterk genoeg te kunnen blijven staan. Het zijn die lessen die wij dan ook graag aan de mensen aan leren.

Toen de christelijke apostel Paulus wegens het prediken van Gods koninkrijk in de gevangenis werd opgesloten, schreef hij:

„Ik [treed op] als een gezant in ketenen” (Ef. 6:20).

En aan medechristenen te Korinthe, in Griekenland, schreef hij:

„Wij zijn daarom gezanten die optreden in de plaats van Christus, alsof God door ons een dringend verzoek deed. Als plaatsvervangers van Christus smeken wij: ’Wordt met God verzoend’” (2 Kor. 5:19, 20).

In navolging van de apostelen treden Christadelphians als broeders van Christus in de voetsporen van Gods afgezant Jezus. Zoals in de vroegere tijden Paulus en zijn medegelovigen als gezanten in de plaats van Christus afgevaardigd werden naar een vijandige wereld, die van God vervreemd was en verzoend moest worden, gaan Christadelphians vandaag ook nog de wereld in om prediking en missioneringswerk te doen.

Wij zijn bewust dat de mens ver afgedreven is van het Woord van God. Om die reden is het belangrijk dat Woord van God terug dichter bij de mens te brengen. Jezus gaf al aan dat met hem de tijd al was aangebroken:

15 en zei: ‘De vastgestelde tijd is aangebroken en Gods Koninkrijk is nabij. Heb berouw,+ en geloof in het goede nieuws.’ (Markus 1:15)

Alles wat hij kwam te vertellen is belangrijk voor mensen van alle tijden. Niets er van is te verouderd of niet meer relevant. Het is allemaal zeer ernstig te nemen.

Ook al mogen er vandaag nog veel onzekerheden zijn, is er een enorm positieve hoop waarop Broeders in Christus bouwen. Voor hen gaat de kennis van Christus Jezus, hun leermeester, alles te boven. Wij blijven mensen oproepen om tot inzicht te komen en Jezus te erkennen als de gezondene van God en als de heiland die door zijn loskoopoffer de mensheid heeft vrij gekocht.

Wij als Broeders in Christus willen het Goede Nieuws of Evangelie bekend maken. Wij wensen ook graag de mensen hun ogen open te doen en hen er aan te herinneren wat Jezus zei. Vervolgens wensen wij ook dat meer gelovigen die belangrijke taak van prediking zullen opnemen en Jezus en zijn koninkrijk verder kenbaar zullen maken. Ook al zullen wij ter wille van Jezus naam voor alle natiën voorwerpen van haat zijn.

Terwijl hij op de Olijfberg+ zat, kwamen de discipelen naar hem toe. Ze waren alleen met hem en vroegen: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En wat zal het teken zijn van je aanwezigheid+ en van het einde van het tijdperk?’+

Jezus antwoordde: ‘Pas op dat niemand je misleidt,+want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de Christus”, en ze zullen veel mensen misleiden.+Jullie zullen horen van oorlogen en berichten van oorlogen. Raak niet in paniek, want die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.+

Want het ene volk zal strijden tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere.+ In de ene plaats na de andere zullen voedseltekorten+ en aardbevingen+ zijn. Al die dingen zijn het begin van de weeën.

Dan zullen mensen jullie uitleveren, onderdrukken+ en doden,+ en jullie zullen vanwege mijn naam door alle volken worden gehaat.+10 Ook zullen velen dan struikelen, elkaar verraden en elkaar haten. 11 Er zullen veel valse profeten verschijnen en zij zullen velen misleiden.+12 En omdat de mensen steeds wettelozer zullen worden, zal de liefde van de meesten bekoelen.+13 Maar wie volhardt tot het einde zal worden gered.+14 En dit goede nieuws van het Koninkrijk zal op de hele bewoonde aarde worden gepredikt als een getuigenis voor alle volken,+ en dan zal het einde komen. (Mattheüs 24:3-14)

Er zal dan ook een ogenblik komen dat de wereld zal moeten erkennen dat er meerdere loyalen van God en Christus zijn.

45 „Ik [zag], en zie! een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natiën en stammen en volken en talen, staande voor de troon [van God] en voor het Lam [Jezus Christus], gehuld in lange witte gewaden, en er waren palmtakken in hun handen. En zij blijven met een luide stem roepen, zeggende: ’Redding hebben wij te danken aan onze God, die op de troon is gezeten, en aan het Lam.’” (Openb. 7:9, 10).

Wij vragen u en mensen rondom u om samen te komen en voor Jezus te gaan. Word vergaderd aan de rechterhand van gunst en bescherming van de Herder-Koning. Dan zult u te bestemder tijd zijn woorden van goedkeuring horen waarmee hij u verwelkomt tot eeuwig leven op een paradijsachtige aarde onder Gods Messiaanse koninkrijk.

31 Wanneer de Mensenzoon+ komt in zijn majesteit,* samen met alle engelen,+ zal hij op zijn verheven troon plaatsnemen. 32 Alle volken zullen vóór hem worden samengebracht, en hij zal de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. 33 De schapen+ zal hij aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand.+

34 Dan zal de Koning tegen degenen aan zijn rechterhand zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend. Kom, jullie zullen het Koninkrijk erven dat vanaf de grondlegging van de wereld voor jullie bestemd is. 35 Want toen ik honger had, hebben jullie me iets te eten gegeven. Toen ik dorst had, hebben jullie me iets te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en toch hebben jullie me gastvrij ontvangen.+36 Ik was naakt en jullie hebben me kleding gegeven.+ Toen ik ziek was, hebben jullie me verzorgd. Toen ik in de gevangenis zat, hebben jullie me bezocht.”+37 Dan zullen de rechtvaardigen hem vragen: “Heer, wanneer hebben we gezien dat u honger of dorst had en hebben we u iets te eten of te drinken gegeven?+38 Wanneer hebben we u als vreemdeling gezien en u gastvrij ontvangen, of naakt en hebben we u kleding gegeven? 39 Wanneer hebben we gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en hebben we u bezocht?” 40 De Koning zal antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van de minsten van deze broeders van mij hebben gedaan, hebben jullie voor mij gedaan.”+

41 Dan zal hij tegen degenen aan zijn linkerhand zeggen: “Jullie zijn vervloekt! Ga weg van mij,+ naar het eeuwige vuur+ dat voor de Duivel en zijn engelen bestemd is.+42 Want toen ik honger had, hebben jullie me niets te eten gegeven, en toen ik dorst had, hebben jullie me niets te drinken gegeven. 43 Ik was een vreemdeling, maar jullie hebben me niet gastvrij ontvangen. Ik was naakt, maar jullie hebben me geen kleding gegeven. Toen ik ziek was en in de gevangenis zat, hebben jullie me niet verzorgd.” 44 Dan zullen ook zij zeggen: “Heer, wanneer hebben we u hongerig of dorstig gezien, als vreemdeling, naakt, ziek of in de gevangenis en hebben we u niet geholpen?” 45 Dan zal hij tegen ze zeggen: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie niet voor een van deze minsten hebben gedaan, hebben jullie ook niet voor mij gedaan.”+46 Zij zullen voor eeuwig worden afgesneden,+ maar de rechtvaardigen zullen het eeuwige leven krijgen.’+ (Matth. 25:31-46).

Laat Gods koninkrijk dit op liefderijke wijze voor u doen!

+

Vindt hier ook

Voor voormalige Jehovah’s Getuigen

Voorgaande

Angst van reguliere kerken #2 Naar de slag na 1975

Verlossing Niet enkel voor Christadelphians

Wat wij te horen krijgen van Jehovah’s Getuigen

Verklaringen van het Wachttorengenootschap

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #1 Over namen en groepen

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #3 Verkondigen van het Goede Nieuws

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #12 Onbegrijpelijk verkeerde voorstelling door het Wachttorengenootschap #1 Overeenkomstige losprijs

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #13 Onbegrijpelijk verkeerde voorstelling door het Wachttorengenootschap #2 Koninkrijk van God

Opgeroepen door Jezus

Missieverklaring

Vervolg: Om de noodzakelijke prediking te verwezenlijken

++

Aanverwante lectuur

 1. Woord van God (Broeders in Christus artikel)
 2. Woord van God (Christadelphian artikel)
 3. Woord van God (Bijbelstudenten artikel)
 4. Evangelie of Goede Nieuws
 5. Verkondigen van evangelie opgetekend in de Bijbel
 6. Beoordeel elke prediker naar zijn prediking van het evangelie van uw redding
 7. Jezus de Gezonden Afgezant van God
 8. Gezondene van God (Broeders in Christus artikel)
 9. Gezondene van God (Belsgische Christadelphians artikel)
 10. Heil tot de gezondene van God of Zeus
 11. Lam van God #1 Sprekers voor God
 12. Zoenoffer
 13. Lijden bedekt door Jezus’ Zoenoffer
 14. Gods vergeten Woord 21 #7 Op weg naar een betere wereld
 15. Koninkrijk van God
 16. Koninkrijk Gods
 17. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 18. Prediking van het Koninkrijk
 19. Wereldwijde Koninkrijksregering
 20. Paradijselijk Koninkrijk

+++

Verder gerelateerd

 1. Gericht zijn op Gods aanwezigheid.
 2. Waar is Gods koninkrijk? Vind het antwoord in het Onze Vader
 3. Wij zouden een levend offer moeten zijn
 4. Leerprediking: Nederlandse Geloofsbelydenis artikel 1, deel 1 – Die enige God (Deut. 6:4 & Mark. 12:29)
 5. Preek: Die prediking van God se magsryk gaan aan alle nasies en koninkryke, nie net oor individue en kerk nie (Jer. 1:10)
 6. Terug naar de basis
 7. De Heer ontmoeten; Hb 2,14-18; Lc 2,22-40
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

18 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: