Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Christadelfiaanse geloofspunten #11 Redding door het evangelie te geloven

In het vorige artikel hebben wij gezien dat Jezus apostelen uitzond om de zaligheid door hem te verkondigen, als de enige naam die onder de hemel gegeven werd, waardoor de mensen gered zouden kunnen worden.

De Christadelphians of Broeders in Christus geloven dat de manier om deze redding te verkrijgen is door het Evangelie te geloven dat de apostelen predikten, en de naam en dienst van Christus op zich te nemen, door daarna ondergedompeld te worden in water en geduldig door te gaan met het naleven van alle dingen die hij geboden heeft.

48 Toen de heidenen* dat hoorden, waren ze blij en begonnen ze het woord van Jehovah te prijzen. En iedereen die de goede instelling voor het eeuwige leven had, werd een gelovige.(Handelingen 13:48)

31 Ze zeiden: ‘Geloof in de Heer Jezus en jij en je huisgenoten zullen gered worden.’+ (Handelingen 16:31)

16 Want Gods liefde voor de wereld was zo groot dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,+ zodat iedereen die in hem gelooft niet vernietigd zal worden, maar eeuwig leven zal hebben.+ (Johannes 3:16)

In het christadelfianisme is er geen ruimte voor schaamte om Jezus Christus naam uit te dragen. Onze gemeenschap draagt de titel van Jeshua de Christus en duidt aan op het broederschap onder de leden. Wij behoren tot Christus: “Christa” (van Christus of Christus toebehorend) en zijn als broeders: “delpha” van “delphos”: broeder.
Wij kiezen niet zo zeer voor de naam “christen” omdat een groot deel van christenen zich helemaal niet houdt aan de leerstellingen van Christus en een heel andere godheid aanbid dan Christus Jezus die de God van Abraham, de God van Israël aanbad, welke een Enige God is Die Één is en geen twee of drie. Voor ons geloof in slechts één God, die Één is, worden wij vaak beschimpt door drie-eenheidsdenkers en zwart gemaakt door de reguliere kerken van het christendom.

16 Ik schaam me niet voor het goede nieuws,+ want het is het krachtige middel van God om iedereen die geloof heeft te redden,+ eerst de Jood+ maar ook de Griek.+ (Romeinen 1:16)

38 Want wie zich in deze ontrouwe en zondige generatie voor mij en mijn woorden schaamt, voor hem zal de Mensenzoon zich ook schamen+ wanneer hij met de macht* van zijn Vader komt samen met de heilige engelen.’+ (Markus 8:38)

Schaam je dus niet voor het getuigenis over onze Heer,+ en ook niet voor mij, die ter wille van hem gevangenzit.+ Maar draag je deel in het lijden voor het goede nieuws door op de kracht van God te vertrouwen.+ (2 Timotheüs 1:8)

Zoals Jezus zich liet dopen geloven wij ook dat zij die tot geloof in de Enige Ware God komen en geloven dat Jeshua of Jezus Christus Zijn zoon is, zich moeten keren in hun leven en als teken van berouw zich moeten laten witwassen door onderdompeling in water.

38 Petrus antwoordde: ‘Heb berouw,+ en laat je dopen+ in de naam van Jezus Christus, zodat je zonden vergeven kunnen worden.+ Dan zul je als vrije gave de heilige geest ontvangen.(Handelingen 2:38)

46 Hij zei: ‘Er staat geschreven dat de Christus zou lijden en op de derde dag uit de dood zou opstaan.+47 En op basis van zijn naam zou er, te beginnen vanuit Jeruzalem, tot alle volken gepredikt worden+ dat ze berouw moesten hebben om vergeving van zonden+ te krijgen.+ (Lukas 24:46, 47)

In tegenstelling tot de trinitarische kerken geloven wij dat Jehovah God lang genoeg geduldig is geweest maar nu dat Hij Zijn welbeminde zoon aan de wereld heeft gegeven de onwetendheid van de mensen niet meer zal aanvaarden, omdat Jezus en zijn volgelingen nu verkondiging hebben uitgevoerd zo dat mensen tot inzicht kunnen komen. Nu zijn er het volledige Boek der boeken, de Bijbel alsook meerderen die het opnemen om te getuigen over God en gebod, alsook over het komende Koninkrijk van God, dat maken dat men niet meer gerechtvaardigd kan worden als men zijn eigen weg wil gaan, zoals dat wel kon in het verleden. God verlangt dat iedereen de weg van de ongelovigen verlaat en op het juiste pad naar Hem toe komt, waarbij Jezus de weg is die men kan of moet lopen.
30 Het is waar dat God in het verleden zo’n onwetendheid door de vingers heeft gezien,+ maar nu maakt hij overal aan alle mensen bekend dat ze berouw moeten hebben. (Handelingen 17:30)

16 In het verleden heeft hij alle volken toegestaan hun eigen weg te gaan.+ (Handelingen 14:16)

17 Daarom zeg ik en getuig ik dit in de Heer: ga niet meer de weg die de heidenen* volgen,+ met hun doelloze* manier van denken.+ 18 Hun verstand is verduisterd en ze zijn vervreemd van het leven dat van God komt, omdat ze onwetend zijn en een ongevoelig* hart hebben. (Efeziërs 4:17, 18)

14 Maar nauw is de poort en smal is de weg die naar het leven leidt, en maar weinig mensen vinden die.+ (Mattheüs 7:14)

Jezus antwoordde hem: ‘Ik ben de weg+ en de waarheid+ en het leven.+ Alleen via mij kun je bij de Vader komen.+ (Johannes 14:6)

Zoals in het verleden gebeurde moeten zij die tot het geloof in God en geloof in Christus komen, zich laten dopen. Tegenover die doop moet wel staan dat men de woorden uit de Bijbel aanvaard en als waar aan neemt.

41 Degenen die zijn woorden van harte aannamen, werden gedoopt.+ Op die dag kwamen er ongeveer 3000 personen bij.+ (Handelingen 2:41)

47 ‘Kan iemand nog weigeren deze mensen in water te dopen+ nu ze net als wij de heilige geest hebben ontvangen?’ 48 Daarna gaf hij opdracht ze in de naam van Jezus Christus te dopen.+ Vervolgens vroegen ze hem om nog een aantal dagen te blijven. (Handelingen 10:47, 48)

12 Maar toen Fili̱ppus het goede nieuws van Gods Koninkrijk+ en van de naam van Jezus Christus bekendmaakte, geloofden ze hém en er werden zowel mannen als vrouwen gedoopt.+ (Handelingen 8:12)

Zoals doorheen de eeuwen meerdere verkondigers mensen opriepen om berouw te hebben en zich te laten dopen, blijven Broeders in Christus die roep herhalen in de hoop weer nieuwe volgelingen van Christus te verkrijgen die op hun beurt als goede discipelen dat verkondigingswerk ook weer zullen voortzetten.

Cri̱spus,+ de bestuurder van de synagoge, ging in de Heer geloven, net als al zijn huisgenoten. En veel Korinthiërs die luisterden, gingen geloven en werden gedoopt. (Handelingen 18:8)

19 Ga dus en maak discipelen van mensen uit alle volken.+ Doop ze+ in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest, (Mattheüs 28:19 )

Als gedoopten voelen de broeders en zusters in Christus verbonden met elkaar, waar ze ook maar wonen in de wereld. Zij voelen zich één in eendracht met hun leermeester Jezus.

27 Want jullie die in Christus werden gedoopt, hebben je allemaal met Christus bekleed.+28 Er zijn geen Joden of Grieken,+ geen slaven of vrije mensen,+ geen mannen of vrouwen,+ want in eendracht met Christus Jezus zijn jullie allemaal één.+29 En als jullie bij Christus horen, zijn jullie echt Abrahams nageslacht,*+ erfgenamen+ volgens een belofte.+ (Galaten 3:27-29)

Wij geloven dat allen die gedoopt zijn tot de gemeenschap met Christus Jezus, gedoopt zijn tot de gemeenschap met Jezus zijn dood. Zo beschouwen wij ons als gestorven in de oude wereld en in die gemeenschap met Jezus zijn dood begraven met hem, door het onder gaan in het water bij ons doopsel, opdat ook wij een nieuw leven zouden leiden, zoals Christus door de glorie van de Vader uit de doden is opgewekt.  Wij zijn er namelijk van overtuigd dat als wij ons door de Bijbel laten gidsen en daar verder uit leren, wij in gemeenschap kunnen samengroeien door het beeld van Jezus zijn dood, en dan dit ook zullen zijn door dat van zijn verrijzenis.

Of weten jullie niet dat wij die in Christus Jezus zijn gedoopt+ allemaal in zijn dood zijn gedoopt?+ We zijn dus met hem begraven door onze doop in zijn dood,+ zodat ook wij een nieuw leven zouden leiden,*+ net zoals Christus door de macht* van de Vader uit de dood is opgewekt. Als we één met hem zijn geworden door te sterven zoals hij,+ zullen we zeker ook één met hem zijn doordat we worden opgewekt zoals hij.+ (Romeinen 6:3-5)

42 Zo is het ook met de opstanding van de doden. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid.+ (1 Korinthiërs 15:42)

eeuwig leven voor degenen die glorie en eer en onvergankelijkheid+ zoeken door te volharden in werk dat goed is, (Romeinen 2:7)

Om zo ver te komen, geloven wij toch dat wij elkaar moeten helpen. Wij zijn er van overtuigd dat Jezus en zijn apostelen al het nodige hebben medegedeeld om verder te kunnen.

20 En ik heb niet nagelaten om jullie alles te vertellen wat nuttig was* en om jullie in het openbaar en van huis tot huis+ te onderwijzen.+ (Handelingen 20:20)

3 Lieve vrienden, dit is al de tweede brief die ik jullie schrijf. Hierin stimuleer ik, net als in mijn eerste brief, jullie vermogen om helder te denken door jullie dingen in herinnering te brengen,+ zodat jullie zouden terugdenken aan de woorden die vroeger door de heilige profeten gesproken zijn* en aan het gebod van de Heer en Redder dat door de* apostelen is overgebracht. (2 Petrus 3:1, 2)

Tezamen moeten wij de Bijbel bestuderen en dienst voor God leveren. Gelovend in Jezus Christus moeten wij zijn liefde met ons meedragen en overdragen aan anderen. Voortdurend moeten wij elkaar steunen en er voor zorgen dat iedereen de geboden van God zal leren onderhouden en er zich zal aan houden aan wat Jezus geboden heeft.

23 Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus+ en van elkaar houden,+ zoals hij ons geboden heeft. (1 Johannes 3:23)

20 en leer ze om zich te houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen.+ En weet: ik ben met jullie, alle dagen, tot het einde van het tijdperk.’+ (Mattheüs 28:20)

+

Voorgaande

Niet zo onbelangrijk

Angst van reguliere kerken #1 Aanvoerders van nieuw gezond zaad

Angst van reguliere kerken #2 Naar de slag na 1975

Hoe uniek is het christadelfianisme?

Christadelfiaanse geloofspunten #1 Enige eeuwige alwetende Allerhoogste Godheid

Christadelfiaanse geloofspunten #2 Jezus de zoon van God

Christadelfiaanse geloofspunten #3 Zonde en zondigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #4 Oplossing voor gevolgen van zondigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #5 Beloften over Herstelplan

Christadelfiaanse geloofspunten #6 Redding uit vrouw van het nageslacht van koning David

Christadelfiaanse geloofspunten #7 Jezus de Emmanuel of God met ons

Christadelfiaanse geloofspunten #8 Boodschap van Jezus wiens vergoten bloed vergeving van onze overtredingen brengt

Christadelfiaanse geloofspunten #9 Jezus verheven tot de hemel als priesterlijke middelaar tussen God en mens

Christadelfiaanse geloofspunten #10 Uitzending om redding te verkondigen

++

Lees ook

 1. Drie-Eenheid
 2. Drie-eenheids-mysterie
 3. Drievuldige God
 4. Drievuldigheid of Drie-eenheid in Christengeloof
 5. Drie-eenheid of niet
 6. Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid
 7. Drie-eenheid – God de zoon of Zoon van God
 8. Drie-eenheid denkers
 9. Drie-eenheid geloofsleer
 10. Drie-eenheid – leerstelling
 11. Drie-eenheid of één God aanbidders bij christenen
 12. Drie-eenheidsleer veroorzakers
 13. Drie-eenheidsleer een menselijke dwaling
 14. De Enige Ware God
 15. Zoon van God
 16. Christus Jezus – de zoon van God
 17. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden
 18. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 19. Jezus Christus in het vlees gekomen
 20. Doop van Jeshua
 21. Doop van Jeshua en verklaring van God
 22. Door God gestuurd, om het Licht en de Weg naar Verlossing en Leven te zijn naar Gods Wil
 23. Zoon van God – de weg naar God
 24. Verkondiger Jezus
 25. Leer van de Nazareense leermeester Jeshua (Jezus Christus) als uitgangspunt
 26. Leerstelling van een Drie-eenheid
 27. Leerstrengen doorheen de Bijbel
 28. Leer van Christus of Nazareense leer
 29. Leer van Christus verkondigend
 30. Leer van God
 31. Door het leven gaan – te kiezen hoe
 32. Leer van Jeshua in onderricht
 33. Leer van Jeshua volgen
 34. De Bijbel bestuderend
 35. Gods vergeten Woord 5 Verloren Wetboek 4 De ‘katholieke’ kerk
 36. Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 1 Waterdoop en Vuur
 37. Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 4 Leiding door de Geest
 38. Zichzelf redden kon hij niet
 39. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren
 40. Redenen om gedoopt te worden
 41. Zelfverloochening en witwassen door doop
 42. Doop
 43. Doopsel
 44. Doop begin van een nieuw leven
 45. Doop en verder opgroeien in geloof
 46. Doopsel en bloedvergieten ter vergeving
 47. Dopen en herdopen
 48. De Ekklesia #6 Bad der Wedergeboorte
 49. De Ekklesia #8 Doop als wedergeboorte
 50. De Ekklesia #9 Daad van geloof
 51. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #9 Controverse betreft doop
 52. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #12 Anabaptisten
 53. 16° Eeuwse Broeders in Christus
 54. Missionaire hermeneutiek 4/5
 55. Uit- en In- Ademen
 56. Verkondigende Jeshuaisten
 57. Verkondigen een gegeven opdracht
 58. Verkondigen – voorziening van God tegen de angst om te spreken
 59. Verkondiger van het Koninkrijk van God
 60. Verkondiging aan hen die willen luisteren of niet
 61. Verkondigers
 62. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij
 63. Verkondiging naar eindtijd toe
 64. Dagelijkse bemoediging – Er komen goede dingen aan
 65. Gospel of Evangelie – het Goede Nieuws
 66. Verkondigen
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

17 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: