Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Hoe uniek is het christadelfianisme?

Heel wat kerken of denominaties

In het christendom zijn er heel wat kerken waarbij een grote meerderheid is geschoeid op eenzelfde basisleer. Of het nu Katholieken of protestanten zijn gaan velen die zich christen noemen beweren dat men tot hun kerk moet horen om gered te zijn. Dat is al één zeer voornaam punt waar de Christadelphians zich niet aan houden.
Broeders in Christus geloven dat het belangrijk is dat men eerst en vooral in God gelooft en ten tweede dat men verder in Jeshua of Jezus Christus de Messias gelooft. Het is dat geloof in de Messias dat er voor zorgt dat men gered zal worden en eeuwig leven zal kunnen genieten indien men dan ook naar dat geloof leeft. Volgens ons kan men zelfs tot geen bepaalde kerk behoren en toch kunnen genieten van de redding die Jezus met zijn Zoenoffer voor alle mensen heeft gebracht, niemand uitgezonderd, of deze nu blank of zwart is, behoort tot het caucasische of andere ras, tot deze of gene cultuur behoort, dat zal allemaal geen hinderpaal vormen om te kunnen genieten van de gratie en genade van God.

Christadelphians volgers van Bijbelse doctrines

Het ware Evangelie omvat ongetwijfeld een reeks ware doctrines die prachtig op elkaar aansluiten. Het ene aspect verkeerd krijgen heeft de neiging de andere weg te gooien. Als Jezus bijvoorbeeld God is, dan is Maria de moeder van God en moeten hij en zij eeuwig bestaan ​​hebben … Als Jezus de Zoon van God en de Zoon des mensen is, dan moest Maria een gewone vrouw van onze aard zijn, en het feit van zijn geboorte vereist dat hij persoonlijk niet vóór zijn geboorte bestond.

Opvallend is wel bij de reguliere kerken dat deze er meestal van uit gaan dat Jezus God is. Hiertegenover staan dan enkele kleinere kerkgemeenschappen die dan weer zeggen dat Jezus God niet is maar een mens van vlees en bloed. Bij die ontkenners van het God zijn van Christus zijn de Jehovah’s Getuigen de meest gekende groep. Maar naast hen zijn er nog heel wat gelovigen die niet in de Drie-eenheid of Heilige Drievuldigheid geloven. De Christadelphians zijn één van die unitaristen.

Terwijl in de meerderheid van de meest gekende kerken in het christendom en geloofsbelijdenis word afgelegd waarbij de gelovigen zeggen dat zij in een God de Vader, god de zon en een God de Heilige geest geloven, zegt het credo van de Christadelphian of Broeder in Christus dat zij geloven in slechts één God en in Die Ene Ware God Zijn zoon, Jezus Christus die zich aan God heeft aangeboden als een offerlam en loskoopoffer. Dat is wel een zeer voornaam punt van verschil.

Om tot dat besluit van Die Ene God te komen stellen Christadelphians het voorop dat het Gods Woord is dat moet gevolgd worden. En dat Woord van God is ons aangeleverd in het Boek der boeken, de Bijbel, welke wij horen te volgen en niet zozeer de doctrines of leerstellingen van mensen.

Terwijl zeer veel kerken er de voorkeur aan geven de werken van hun theologen de werking van hun gemeenschap te laten ondersteunen geven de Christadelphians er de voorkeur aan om de Bijbelse doctrines hun gemeenschap te laten vormen.

Uniekheid in het amalgisme

En toch kan de indruk worden gewekt dat het christadelfianisme op de een of andere manier volkomen uniek is, omdat het tot conclusies is gekomen die geen andere kerken hebben.

Volgens ons kan men stellen dat het genie van Dr. John Thomas niet zozeer was dat hij ging zitten en de ware doctrines helemaal opnieuw uitwerkte, voor een open Bijbel en concordantie als het ware … maar eerder dan dat hij een doordringend vermogen had om uit andere geloofssystemen te halen wat waar was, en de rest negeerde.

Inderdaad, als je je totale kennis over iets in overweging neemt, vooral het Evangelie, zou slechts een klein percentage zijn bereikt door uw studie zonder hulp. We verwerken informatie die we van anderen ontvangen, geven het door filters en onze eigen analyse, houden vast aan wat we denken dat waar is en negeren de rest. Dit is wat alle mensen doen; er is eigenlijk heel weinig echt originele gedachte en prestatie, heel weinig is “nieuw onder de zon”.

De Broeders in Christus beweren dan ook niets nieuws onder de zon te brengen, maar volgen de leer die ook door de apostelen, Jezus zijn leerlingen en hun leerlingen werden opgevolgd. Zo is ons geloof op dat geloof afgestemd op het geloof van de volgers van de eerste eeuws Joodse groep De Weg.

Doorheen de eeuwen heen hebben heel wat religieuze denkers en/of theologen meningen geuit en heel wat geestelijke werken geschreven. Dr. Thomas heeft er heel wat gelezen en met heel wat mensen over het geloof gediscussieerd. Van alles wat hij te horen kreeg heeft hij een goede samenstelling gemaakt en alles in een goede vorm gegoten, welke door zijn volgers als een makkelijk werkinstrument is aanvaard en als het ware heeft bijgedragen tot de vorming van het christadelfianisme.

Waarin ligt het unieke karakter van het christadelfia-geloof?

Het unieke karakter van het christadelfia-geloof ligt in het feit dat de volgelingen van Dr. Thomas de moeite hebben genomen om zich te laten leiden door de studie van de gehele Schrift, het Oude en het Nieuwe Testament.

Het is niet zo dat wij, noch onze 19e-eeuwse spirituele voorouders de leerstellingen vanaf nul hebben uitgevonden. We hebben eerder een unieke synthese bereikt, met behulp van een eclectische benadering die onbeschaamd ontleent aan de conclusies van anderen, en deze samen zet op een manier die een solide afspiegeling is van het eerste-eeuwse christelijke systeem van leerstellig geloof. Dit zou ons enige nederigheid moeten leren; het is niet dat wij alleen ‘de waarheden hebben’ over dingen als de Godheid, de staat van de dood, de duivel enz. Het is niet dat we dit allemaal helemaal opnieuw hebben uitgezocht door onze studie zonder hulp.
Door genade hebben we gezien hoe we de stukjes van de evangeliepuzzel het beste in elkaar kunnen passen.

Meer een beweging dan een denominatie

Christadelphia is meer een beweging dan een denominatie. Er is geen hoofdkantoor, noch een overeengekomen systeem van machtsbemiddeling waarbij doctrine of praktijk vanuit een centraal punt wordt uitgesproken en afgedwongen.

Het is onvermijdelijk dat de lokale autonomie die door individuele kerken wordt uitgeoefend, zal betekenen dat sommige anderen het niet met hen eens zullen zijn, misschien zelfs tot het punt dat de gemeenschap met elkaar effectief wordt beëindigd – of het nu formeel of informeel is. Er is nu een enorm scala aan meningen binnen de beweging, en toch lijken de belangrijkste punten van de leer die hier in de volgende artikelen zullen worden opgesomd algemeen te worden aangenomen en gepredikt door iedereen die de naam Christadelphian of Broeder in Christus draagt. Het is juist in die algemene overeenkomst van die belangrijkste geloofspunten dat onze eenheid van geest ligt.

Predikers

Prediken is grotendeels een kwestie van mensen ertoe brengen verbindingen te leggen, wat ze al weten in de juiste context te plaatsen en wat extra stukjes aan hun plaatje toe te voegen om het compleet te maken. Zoveel mensen zullen zeggen

‘Nou,
Ik heb altijd geloofd dat ik niet de duivel ben die verantwoordelijk is voor mijn zonden … Ik heb er altijd aan getwijfeld dat Jezus als persoon had kunnen bestaan ​​vóór Zijn geboorte … ’.

Wij in de 21e eeuw – in ieder geval in Europa, een groot deel van Afrika, Amerika en Australazië – prediken niet tot mensen met een blanco lei voor zover het christendom betreft. Mensen hebben enkele ideeën, enkele twijfels, enkele stukjes van een foto.

Gegeven de juiste aanpak, zou het Christadelphiaanse begrip van het evangelie zelfs in de westerse samenleving grote doorbraken kunnen maken. De grond is zo rijp; maar succes hangt allemaal af van de juiste en gebedsvolle benadering.

Met onze artikelen en prediking hopen wij een beter beeld te kunnen scheppen van ons geloof en hoe dat dit geloof volgens de lijnen van de Bijbel is.

+

Voorgaande

Over lege en volle kerken

Angst van reguliere kerken #2 Naar de slag na 1975

++

Aanverwante lectuur

 1. Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid
 2. Ongelezen bestseller
 3. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 4. Redding
 5. Evangelie of Goede Nieuws
 6. Drie-Eenheid
 7. Drie-eenheid God de Vader of zoon van God
 8. Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid
 9. Drie-eenheid of niet
 10. Drie-eenheidsleer een menselijke dwaling
 11. Groot Drie-eenheidsdebat
 12. De Messiaanse beweging onder de loep
 13. Kijk naar verleden, heden en toekomst en zin van het leven
 14. Het credo van de Christadelphian
 15. Zoon van God
 16. Christus Jezus: de zoon van God
 17. Jezus zoon van God (Belgische Bijbelstudenten)
 18. Zoon van God dé Weg naar God
 19. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 20. John Thomas – Naamgever en inspirator
 21. Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

21 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: