Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Christadelfiaanse geloofspunten #5 Beloften over Herstelplan

In de vorige post hebben wij gezien dat God, in Zijn goedheid, een herstelplan of “Plan van restauratie” heeft bedacht om de mens toch nog de kans te geven terug onder het origineel Plan van God te vallen, waarbij de mens oneindig zou kunnen leven zonder enige moeilijkheden of pijn.

Christadelphians of Broeders in Christus geloven dat Jehovah God dit plan heeft ingewijd door beloften te doen aan Adam, Abraham en David, en het daarna in meer detail heeft uitgewerkt door middel van de profeten. Zo geloven wij dat de strijd tussen de tegenstanders van God en de Goddelijke Schepper ten einde zal komen, en dat door het beloofde nageslacht mensen weer verzoend kunnen geraken met God en een zegen zullen kunnen krijgen.

15 En ik zal vijandschap+ stichten tussen jou+ en de vrouw+ en tussen jouw nageslacht*+ en haar nageslacht.*+ Hij zal jouw kop verbrijzelen*+ en jij zult hem in de hiel treffen.’*+ (Genesis 3:15)

18 En door jouw nageslacht*+ zullen alle volken op aarde een zegen voor zichzelf verkrijgen, omdat jij naar mijn stem hebt geluisterd.”’+ (Genesis 22:18 )

Wij zijn er van overtuigd dat eens wij sterven wij weer tot stof en as vergaan, maar dat God een voorziening heeft getroffen om ons terug uit de dood te laten op staan.

Het is één van de fundamenten van ons geloof dat wij aannemen dat Jezus onze verlosser is en dat het Beloofde Land en het Koninkrijk van Christus een werkelijkheid zullen worden hier op aarde. Bij ons heerst die overtuiging voor die dingen die God in de afgelopen eeuwen beloofd heeft. Zo geloven wij dat de dood voor altijd teniet zal gedaan worden.

14 Uit de macht van het Graf* zal ik ze verlossen, uit de dood zal ik ze terughalen.Dood, waar zijn je angels?+ Graf, waar is je vernietigende kracht?Mijn oog zal geen medelijden kennen. (Hosea 13:14)

‘Luister! Er komt een tijd’, verklaart Jehovah, ‘dat ik voor David een rechtvaardige spruit* laat opkomen.+ En een koning zal regeren,+ inzicht hebben en opkomen voor recht en rechtvaardigheid in het land.+ (Jeremia 23:5)

Op deze berg zal hij de sluier vernietigen* die alle volken omhult, de bedekking* die over alle volken heen geweven is. Hij zal de dood voor altijd verslinden,*de Soevereine Heer Jehovah zal de tranen van elk gezicht wissen.+ De schande van zijn volk zal hij van de hele aarde wegnemen,want Jehovah zelf heeft het gezegd. Op die dag zal men zeggen: ‘Kijk! Dit is onze God!+ Op hem hebben we gehoopt,hij zal ons redden.Dit is Jehovah! Op hem hebben we gehoopt. Laten we juichen en blij zijn met de redding door hem.’+ (Jesaja 25:7-9)

51 Luister naar me, jullie die rechtvaardigheid najagen, jullie die Jehovah zoeken. Kijk naar de rots waaruit jullie gehouwen zijn en naar de groeve waaruit jullie gegraven zijn. Kijk naar Abraham, jullie vader, en naar Sara,+ die jullie ter wereld heeft gebracht.Toen ik hem riep was hij alleen+ maar ik zegende hem en maakte hem talrijk.Want Jehovah zal Sion troosten,+ hij zal troost brengen aan al haar ruïnes.Hij zal haar woestijn maken als Eden+ en haar woestijnvlakte als de tuin van Jehovah.Er zal blijdschap en gejuich in haar gevonden worden, dankbaarheid en melodieus gezang.Let goed op, mijn volk, luister goed naar me, mijn natie.+ Want van mij zal een wet uitgaanen mijn recht zal ik instellen als een licht voor de volken.+ Mijn rechtvaardigheid komt dichtbij.Mijn redding is onderweg+ en mijn armen zullen de volken oordelen.Op mij zullen de eilanden hopenen op mijn arm* zullen ze wachten. Sla je ogen op naar de hemel en kijk naar de aarde beneden. Want de hemel zal vervliegen als rook, de aarde zal verslijten als een kledingstuk en haar bewoners zullen sterven als muggen. Maar mijn redding zal eeuwig zijnen mijn rechtvaardigheid zal nooit verdwijnen.*+ Luister naar me, jullie die rechtvaardigheid kennen, het volk dat mijn wet* in het hart heeft.Wees niet bang voor de spot van sterfelijke mensen en laat je geen angst aanjagen door hun beledigingen. Want een mot zal ze opeten alsof ze kleding zijn, de kleermot* zal ze verslinden alsof ze wol zijn.Maar mijn rechtvaardigheid zal er altijd zijn en mijn redding tot in alle generaties.’+ (Jesaja 51:1-8)

Die beloofde persoon die een eind zou brengen aan de dood bestond nog niet bij de creatie van de de oorspronkelijk geschapen aarde waarop Adam en Eva woonden. Hij was er ook nog niet voor Abraham. Hij kwam maar na koning David tot ontstaan. Het zou namelijk een erfgenaam van die koning zijn, behorende tot het geslacht van Isaï.

‘Luister! Er komt een tijd’, verklaart Jehovah, ‘dat ik voor David een rechtvaardige spruit* laat opkomen.+ En een koning zal regeren,+ inzicht hebben en opkomen voor recht en rechtvaardigheid in het land.+ (Jeremia 23:5)

11 Er zal een twijgje+ groeien uit de stronk van I̱saï+ en een spruit*+ uit zijn wortels zal vrucht dragen. (Jesaja 11:1)

Het zal door die nakomeling van David zijn dat er weer recht en rechtvaardigheid op de wereld zal komen en Juda haar volledige vrijheid zal terug vinden en weer Jeruzalem zal bevolken, zodat hun God herkend worden als de Rechtvaardige.

15 In die dagen en in die tijd zal ik voor David een rechtvaardige spruit*+ laten opschieten, en hij zal opkomen voor recht en rechtvaardigheid in het land.+16 In die tijd zal Juda worden gered+ en zal Jeruzalem in veiligheid wonen.+ En zo zal ze worden genoemd: Jehovah is onze rechtvaardigheid.”’+ (Jeremia 33:15, 16 )

In zijn tijd zal Juda worden gered+ en Israël zal in veiligheid wonen.+ En dit is de naam die hij krijgt: Jehovah is onze rechtvaardigheid.’+ (Jeremia 23:6 )

Hij zou geboren worden te Bethlehem (de stad van David) na Zacharia en de hogepriester Jozua en de priesters die voor hem zaten en komen te wonen in Nazareth.

“Luister alsjeblieft, hogepriester Jozua, jij en de priesters die voor je zitten, want deze mannen dienen als teken. Kijk, ik stuur mijn dienaar,+ de Spruit!*+ (Zacharia 3:8)  

2 Jezus werd in Bethlehem+ in Judea geboren in de tijd dat Herodes+ koning was. Er kwamen toen astrologen uit het Oosten naar Jeruzalem, (Mattheüs 2:1)

23 Daar vestigde hij zich in de stad Na̱zareth,+ zodat vervuld werd wat via de profeten was gezegd: ‘Hij zal een Nazarener+ worden genoemd.’ (Mattheüs 2:23)

De Broeders in Christus geloven dat deze beloften die meermaals herhaald zijn geworden betrekking hadden op Jezus Christus, die zou worden opgewekt in de veroordeelde lijn van Abraham en David, en die, hoewel hij hun veroordeelde natuur droeg, een recht op opstanding zou verkrijgen door volmaakte gehoorzaamheid en, door te sterven, om zo de wet van veroordeling voor zichzelf en voor allen die hem zouden moeten geloven en gehoorzamen op te heffen. [1 Kor. 15:45; Heb. 2:14-16; Rom. 1:3; Heb. 5:8-9; 1:9; Rom. 5:19-21; Gal. 4:4-5; Rom. 8:3-4; Heb. 2:15; 9:26; Gal. 1:4; Heb. 7:27; 5:3-7; 2:17; Rom. 6:10; 6:9; Acts 13:34-37; Rev. 1:18; John 5:21-22, 26-27; 14:3; Rev. 2:7; 3:21; Matt. 25:21; Heb. 5:9; Mark 16:16; Acts 13:38-39; Rom. 3:22; (Psa. 2:6-9; Dan. 7:13-14; Rev. 11:15; Jer. 23:5; Zech. 14:9; Eph. 1:9-10)]

Zo kunnen wij spreken van een eerste Adam en een tweede Adam. Jezus namelijk door God geschapen als eersteling van een nieuwe wereld.

45 Zo staat er geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd een levend wezen.’*+ De laatste Adam werd een levengevende geest.+ (1 Korinthiërs 15:45)

26 Want de Vader heeft leven in zichzelf+ en heeft het mogelijk gemaakt dat ook de Zoon leven in zichzelf heeft.+ (Johannes 5:26)

16 Ja, het heilige geheim van deze toewijding aan God is inderdaad groot: ‘Hij is geopenbaard in het vlees,+ rechtvaardig verklaard in geest,+ verschenen aan engelen,+ gepredikt onder de volken,+ geloofd in de wereld,+ opgenomen in majesteit.’ (1 Timotheüs 3:16)

Die beloofde redder gekomen uit het nageslacht van Abraham, is een wezen van vlees en bloed, en niet een geest zoals zijn hemelse Vader een geest is. Ook kan zijn hemelse Vader niet sterven maar hij wel. Hij, die geboren werd uit het nageslacht van David, stierf namelijk door zich zelf te geven als losprijs en als een lam van God, voor hen die na Abraham geboren zijn te helpen.

14 Omdat de ‘kinderen’ van vlees en bloed zijn, werd ook hij vlees en bloed+ om door zijn dood degene uit te schakelen die het vermogen heeft om de dood te veroorzaken,+ namelijk de Duivel,+15 en om allen te bevrijden die hun leven lang slaven waren door hun angst voor de dood.+16 Want het zijn in feite niet de engelen die hij helpt, hij helpt het nageslacht* van Abraham.+ (Hebreeën 2:14-16)

Het goede nieuws gaat over zijn Zoon, die als mens*(naar het vlees) werd geboren uit het nageslacht* van David.+ (Romeinen 1:3)

Hoewel hij een zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd door wat hij heeft geleden.+En toen hij volmaakt was geworden,+ werd hij verantwoordelijk voor de eeuwige redding van iedereen die hem gehoorzaamt,+ (Hebreeën 5:8, 9)

Het is juist omdat die mensenzoon de gerechtigheid zo lief had dat God hem gezalfd en verhoogd heeft. Door zijn gehoorzaamheid aan God kunnen wij nu oog gerechtvaardigd worden omdat hij ons heeft losgekocht.

Je hebt rechtvaardigheid liefgehad en wetteloosheid gehaat. Daarom heeft God, jouw God, je gezalfd+ met de olie van vreugde, meer dan je metgezellen.’+ (Hebreeën 1:9)

19 Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen zondaars werden,+ zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene persoon velen rechtvaardig worden.+20 De wet is erbij gekomen zodat de overtredingen zouden toenemen.+ Maar waar zonde toenam, kwam er nog meer onverdiende goedheid. 21 Met welk doel? Zodat net zoals de zonde als koning heeft geregeerd met de dood,+ de onverdiende goedheid ook als koning zou regeren door rechtvaardigheid, wat leidt tot eeuwig leven via onze Heer Jezus Christus.+ (Romeinen 5:19-21)

Maar toen de termijn volledig verstreken was, stuurde God zijn Zoon, die uit een vrouw werd geboren+ en onder de wet stond,+om degenen los te kopen die onder de wet stonden,+ zodat we als zonen geadopteerd zouden worden.+ (Galaten 4:4, 5)

God had Zijn Wet aan de mensen meegedeeld. Maar deze volstond niet om op het rechte pad te blijven en constant te leven zoals God het wenste. Daardoor zou er nog steeds zonde zijn onder de mensen. Jezus kon zoals alle andere mensen ook zondigen, maar heeft dat niet gedaan, en kan daarom als voorbeeld voor ons dienen. Met zijn overgave aan God heeft hij in zijn vlees de zonde veroordeeld, zodat de andere zondige mensen eveneens rechtvaardiging en vrijstelling van blijvende dood door zonde zouden kunnen krijgen. Door Jezusofferdaad kunnen wij deze slechte wereld ontvluchten en onze hoop stellen op een betere wereld.

Wat de wet niet kon doen+ omdat die zwak was+ vanwege het vlees, heeft God gedaan: met het oog op de zonde heeft hij zijn eigen Zoon gestuurd+ in de gedaante van het zondige vlees.+ Zo heeft hij de zonde in het vlees veroordeeld, zodat we kunnen voldoen aan het rechtvaardige vereiste van de wet+ door niet naar het vlees te leven* maar naar de geest.+ (Romeinen 8:3, 4)

15 en om allen te bevrijden die hun leven lang slaven waren door hun angst voor de dood.+ (Hebreeën 2:15)

26 Anders zou hij sinds de grondlegging* van de wereld steeds opnieuw moeten lijden. Maar nu heeft hij zich aan het einde van de tijdperken* eens en voor altijd geopenbaard om door zijn slachtoffer zonde weg te doen.+ (Hebreeën 9:26)

Hij heeft zichzelf gegeven voor onze zonden+ om ons te bevrijden uit deze slechte wereld.*+ Dat is de wil van onze God en Vader.+ (Galaten 1:4)

Wij zijn er van overtuigd dat er nu niet meer herhaaldelijk offers moeten gebracht worden, omdat Jezus dat voor eens en altijd heeft gedaan.

27 In tegenstelling tot de hogepriesters hoeft hij niet dagelijks eerst slachtoffers te brengen+ voor zijn eigen zonden en daarna voor die van het volk,+ want dat heeft hij eens en voor altijd gedaan toen hij zichzelf offerde.+ (Hebreeën 7:27)

En daarom moet hij niet alleen offers brengen voor de zonden van het volk maar ook voor die van hemzelf.+

Niemand kan zichzelf die eer geven, maar iemand krijgt die alleen als hij door God wordt geroepen, zoals Aäron.+Zo heeft ook de Christus niet zichzelf de eer gegeven+ hogepriester te worden. Dat deed degene die tegen hem zei: ‘Jij bent mijn zoon, vandaag ben ik je vader geworden.’+Ergens anders zegt hij ook: ‘Jij bent voor eeuwig een priester zoals* Melchize̱dek.’+

Tijdens zijn leven op aarde* heeft Christus met sterk geroep en tranen gesmeekt en gebeden+ tot degene die hem uit de dood kon redden, en hij werd verhoord vanwege zijn ontzag voor God. (Hebreeën 5:3-7)

17 Daarom moest hij in elk opzicht aan zijn ‘broeders’ gelijk worden.+ Zo kon hij een barmhartige en trouwe hogepriester worden in de dienst voor God om een zoenoffer te brengen*+ voor de zonden van het volk.+ (Hebreeën 2:17)

God kan niet sterven, maar Jezus wel. Hij is eenmaal dood gegaan voor altijd waarna hij door zijn hemelse Vader uit de doden is opgewekt. Terwijl de dood eerst iets aan Jezus kon doen kan deze hem nu niets meer doen.
10 Want de dood die hij is gestorven, is hij eens en voor altijd gestorven voor de zonde,*+ maar het leven dat hij leeft, leeft hij voor God. (Romeinen 6:10)We weten dat Christus niet meer sterft+ nu hij uit de dood is opgewekt.+ De dood is geen meester meer over hem. (Romeinen 6:9)

Doordat Jezus zo een goed gevolg heeft gegeven aan Gods Wensen en zichzelf als een trouwe dienaar van God heeft opgesteld, heeft God hem bij zich genomen om naast Hem te zetelen en als dienaar en hogepriester te functioneren.

21 “Goed gedaan!”, zei zijn meester. “Je bent een goede en trouwe slaaf. Omdat je de weinige dingen trouw hebt beheerd, zal ik je over veel dingen aanstellen.+ Kom, deel in de vreugde van je meester.”*+ (Mattheus 25:21)

Om die reden heeft God hem tot een hogere positie verheven+ en hem in zijn goedheid de naam gegeven die boven elke andere naam is,+  10 zodat in de naam van Jezus elke knie zich zou buigen — van degenen in de hemel, op aarde en onder de grond+ — (Filippenzen 2:9, 10)

20 die hij gebruikte toen hij Christus uit de dood opwekte en hem een plaats gaf aan zijn rechterhand+ in de hemelse gewesten, 21 hoog boven alle regeringen, autoriteiten, krachten en heersers en boven elke naam die wordt genoemd,+ niet alleen in dit tijdperk* maar ook in het tijdperk dat nog moet komen. (Efeziërs 1:20, 21)

+

Voorgaande

Hoe uniek is het christadelfianisme?

Christadelfiaanse geloofspunten #1 Enige eeuwige alwetende Allerhoogste Godheid

Christadelfiaanse geloofspunten #2 Jezus de zoon van God

Christadelfiaanse geloofspunten #3 Zonde en zondigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #4 Oplossing voor gevolgen van zondigheid

++

Lees ook

 1. Boek der boeken de Bijbel
 2. Woord van God
 3. Het Woord van God een hamer
 4. Een Boom van kennis wordt een Boom van moraal
 5. Een goddelijk Plan #4 Beloften
 6. Schepper en Blogger God 9 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie
 7. Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 1 Schendingen van het Oude Verbond
 8. Beloften van God
 9. Gods beloften
 10. Overtuiging voor de dingen die God beloofde
 11. Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen
 12. Geloof een verbintenis tot de beloften van Christus en een verbintenis aan de eisen van Christus
 13. Erkenning van Jehovah’s soevereiniteit
 14. Missionaire hermeneutiek 3/5
 15. Hoe leest u?: “Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met mijn naam JHWH ben Ik hun niet bekend geweest.”
 16. De man die wij als Aartsvader van ons geloof aanschouwen #1 Hebreeuwse Geschriften
 17. Belofte aan Abraham nog steeds geldig
 18. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #1 Abraham de aartsvader
 19. Belofte aan Abraham wegens zijn geloof
 20. De Ekklesia #4 De troon van David en De gezalfde des Heren
 21. Beloften betrouwbaar
 22. Beloften van God en vertrouwen
 23. Beloften van God volkomen betrouwbaar
 24. Beloften van God zijn betrouwbaar en komen altijd uit
 25. Beloften van toekomstige zegeningen
 26. Verscheidene Verbondakkoorden 1 Eerste beloften en overeenkomsten
 27. Verscheidene Verbondakkoorden 4 Behouden van de Wet maar Zwak door het vlees
 28. De taal van de Bijbel: Pistis
 29. Op Gods beloften vertrouwen
 30. Voorspellingen van de Eniggeboren zoon
 31. Het loon der zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jesus
 32. Jezus Christus De Zoon van Adam, de Zoon van God
 33. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #3 Behaging in Volhouding
 34. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #9 Gebed #7 Reden voor gebed
 35. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 36. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #17 Soorten van gebed
 37. Fundamenten van het Geloof 11 Christus, de door God gezonden Verlosser
 38. Fundamenten van het Geloof 12 Verzoening met God door het offer van Christus
 39. Christus in de Tora: In de boekrol staat van mij geschreven
 40. Wie bedoelde Jezus met de “andere schapen” (Johannes 10:16)?
 41. Samen deel uitmakend van het Lichaam van Christus
 42. Laat Gods beloften schijnen op jouw problemen
 43. Uitkijken naar twee adventen
 44. Gods vergeten Woord 21 #2 Vreemdelingen en bijwoners
 45. Verlossing #8 Gerechtigheid door geloof
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

27 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: