Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Christadelfiaanse geloofspunten #12 Evangelie bestaand uit Dingen betreffende het Koninkrijk van God

De Christadelphians of Broeders in Christus geloven dat het Evangelie bestaat uit “De dingen betreffende het Koninkrijk van God en de Naam van Jezus Christus.”

Na Jezus dood duurde het wel even voor zijn volgelingen terug in het openbaar durfden te komen om over Jezus te praten. Nadat de Heilige Geest over hen was gekomen hield niets hen meer tegen. Toen zij vol goede moed het Goede Nieuws gingen verkondigen kwamen ook meerdere mensen tot het geloof en lieten zich dopen om vervolgens zich aan te sluiten bij de groepering die ook wel “De Weg” genoemd werd.

12 Maar toen Fili̱ppus het goede nieuws van Gods Koninkrijk+ en van de naam van Jezus Christus bekendmaakte, geloofden ze hém en er werden zowel mannen als vrouwen gedoopt.+ (Handelingen 8:12)

Zoals Jezus over de plannen van zijn hemelse vader had gesproken, hadden zijn volgelingen hun angst om buiten te komen overwonnen en durfden terug in de synagogen binnen te gaan om, zoals hun leermeester, ook over dat Koninkrijk te praten.

8 Kort daarna trok hij van stad naar stad en van dorp naar dorp om het goede nieuws van Gods Koninkrijk te prediken en bekend te maken.+ De twaalf gingen met hem mee, (Lukas 8:1)

Nadat hij had geleden, liet hij door veel overtuigende bewijzen aan hen zien dat hij in leven was.+ Gedurende 40 dagen werd hij door hen gezien en hij praatte over het Koninkrijk van God.+ (Handelingen 1:3)

Drie maanden lang ging hij naar de synagoge,+ waar hij vrijmoedig sprak. Hij hield toespraken en redeneerde met overtuiging over Gods Koninkrijk.+ (Handelingen 19:8)

10 Dat ging twee jaar lang zo door, zodat alle bewoners van A̱sia het woord van de Heer hoorden, zowel Joden als Grieken. (Handelingen 19:10)

De apostelen die rondtrokken om te prediken hadden het geloof in de Thora niet verlaten en hielden zich ook aan De Wet. Regelmatig gebeurde het dat zij van ’s morgens vroeg tot ‘s avonds laat uitleg gaven en hen getuigde van het koninkrijk Gods. Hierbij leverde zij hun het bewijs over Jezus uit de Wet van Moses en uit de Profeten.

23 Ze spraken een dag met hem af en kwamen toen met een nog grotere groep naar de plaats waar hij verbleef. Van ’s morgens tot ’s avonds gaf hij hun uitleg door grondig getuigenis te geven over Gods Koninkrijk, en aan de hand van de Wet van Mozes+ en de Profeten+ probeerde hij hen ervan te overtuigen om in Jezus te geloven.+ (Handelingen 28:23)

30 Hij bleef twee volle jaren in het huis dat hij gehuurd had+ en iedereen die bij hem kwam, ontving hij vriendelijk. 31 Zonder belemmerd te worden en met grote vrijmoedigheid+ predikte hij Gods Koninkrijk+ tot hen en gaf hij onderwijs over de Heer Jezus Christus. (Handelingen 28:30, 31)

Wij geloven dat die “Dingen van het Koninkrijk van God” de feiten zijn die over het Koninkrijk van God worden getuigd in de geschriften van de profeten en apostelen, en definieerbaar zijn zoals in de volgende 12 paragrafen waar wij in de komende artikelen nog dieper zullen op ingaan.

 1. Dat God de wereldse machten ten einde zal brengen met het koninkrijk dat Hij op aarde zal vestigen.
 2. Voor Gods Koninkrijk zal Jehovah Zijn welbeminde zoon Jezus Christus persoonlijk terug naar de aarde sturen aan het einde van de tijden van de heidenen.
 3. Dat het koninkrijk dat hij zal vestigen het herstelde koninkrijk Israël zal zijn, in het gebied dat het voorheen werd bezet door andere wereldse machten.
 4. Zo zal er een herstel van het Koninkrijk weer aan Israël aan het uitverkoren Volk van God gegeven worden.
 5. Dat het besturende lichaam van het aldus gevestigde koninkrijk de broeders van Christus zullen zijn, van alle generaties, ontwikkeld door opstanding en verandering, en met Christus als hun hoofd het collectieve ‘zaad van Abraham’ vormen, in wie alle naties zullen worden gezegend , en bestaande uit “Abraham, Izaäk en Jakob, en al de profeten”, en allen in hun tijdperk van gelijke trouw.
 6. Dat bij de verschijning van Christus voorafgaand aan de oprichting van het Koninkrijk, de verantwoordelijken (namelijk degenen die de geopenbaarde wil van God kennen en die zijn opgeroepen om zich eraan te onderwerpen), dood en levend – gehoorzaam en ongehoorzaam – worden opgeroepen voor zijn rechterstoel “om geoordeeld te worden naar hun werken”, en “in lichaam ontvangen naar wat ze hebben gedaan, of het nu goed of slecht is.”
 7. De ontrouwen zullen worden overgeleverd aan schaamte en ‘de tweede dood’ moeten ondergaan terwijl de ware gelovigen, bekleed met onsterfelijkheid, verheven zullen worden om met Jezus te regeren als mede-erfgenamen van het Koninkrijk, en mede-bezitters van de aarde zullen mogen zijn alsook mede-beheerders van Gods gezag onder mannen in alles.
 8. Dat het aldus gevormde koninkrijk van Christus nog duizend jaar zal voortduren, waarbij no nieuwe kinderen zullen gevormd worden die ook nog alles zullen moeten leren en op het einde van de duizend jaar op de proef zullen gesteld worden.
 9. Dat er een wet zal worden vastgesteld die naar de naties zal uitgaan voor hun “instructie in gerechtigheid,” resulterend in de afschaffing van de oorlog aan de einden van de aarde, en het “vullen van de aarde met de kennis van de glorie van de Jehovah als de wateren de zee bedekken.”
 10. Dat de missie van het Koninkrijk zal zijn om alle vijanden te onderwerpen, en de weg van het leven open te stellen voor al de naties die het geloof in God en Christus zullen aannemen.
 11. Dat er aan het einde van de duizend jaar een algemene opstanding en een allerlaatste oordeel zal zijn, resulterend in de definitieve uitsterving van de goddelozen, en de immortalisatie van degenen die hun titel (onder de genade van God) tot het eeuwige leven in de duizend jaar zullen hebben gevestigd.
 12. Dat de regering dan door Jezus zal worden overgeleverd aan de Vader, die zichzelf zal manifesteren als de “Alles-in-Allen”; waarbij zonde en dood uit de weg zullen genomen zijn, en het ras volledig hersteld zal zijn in de vriendschap van de Allerhoogste Eenige Godheid.
+

Voorgaande

Hoe uniek is het christadelfianisme?

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #13 Onbegrijpelijk verkeerde voorstelling door het Wachttorengenootschap #2 Koninkrijk van God

Christadelfiaanse geloofspunten #1 Enige eeuwige alwetende Allerhoogste Godheid

Christadelfiaanse geloofspunten #2 Jezus de zoon van God

Christadelfiaanse geloofspunten #3 Zonde en zondigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #4 Oplossing voor gevolgen van zondigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #5 Beloften over Herstelplan

Christadelfiaanse geloofspunten #6 Redding uit vrouw van het nageslacht van koning David

Christadelfiaanse geloofspunten #7 Jezus de Emmanuel of God met ons

Christadelfiaanse geloofspunten #8 Boodschap van Jezus wiens vergoten bloed vergeving van onze overtredingen brengt

Christadelfiaanse geloofspunten #9 Jezus verheven tot de hemel als priesterlijke middelaar tussen God en mens

Christadelfiaanse geloofspunten #10 Uitzending om redding te verkondigen

Christadelfiaanse geloofspunten #11 Redding door het evangelie te geloven

++

Vindt ook te lezen

 1. Vertrouwelijke geschriften
 2. Bijbel op de eerste plaats #2/3
 3. Missionaire hermeneutiek 4/5
 4. De taal van de Bijbel: Zuurdesem
 5. De Taal van de Bijbel: De derde hemel
 6. Elohim’s keuze in de wereld
 7. Het pre-messiaans tijdperk
 8. Het begin van Jezus #10 Een Heraut kondigt aan
 9. Ik ben de ware wijnstok
 10. Opgaan naar Jeruzalem: Jezus’ laatste reis #1
 11. Opgaan naar Jeruzalem: Jezus’ laatste reis #2
 12. Gospel of Evangelie – het Goede Nieuws
 13. Niet op vernuftige verzinsels gebaseerd
 14. Verkondigen
 15. Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 3 Einde van de gaven
 16. Gods vergeten Woord 21 #2 Vreemdelingen en bijwoners
 17. Gods vergeten Woord 21 #3 Gelovig afwachten
 18. Gods vergeten Woord 23 De andere wang 3 Geen geweld
 19. De Weg tot verlossing
 20. Zoekt eerst het Koninkrijk van God – lied
 21. Christus in Profetie #7 De psalmen (1B) Psalm 110 – Priester aan de Rechterhand van God
 22. Christus in Profetie #8 De psalmen (2B) De Gezalfde goede herder spreekt
 23. De bouwer van een Koninkrijk
 24. Koninkrijken
 25. Koning Jeshua door God aangesteld
 26. Koning Jeshua het Lam van God
 27. Koningspositie eerst opzij gezet
 28. Koning van de koningen der aarde
 29. Koninklijke heerschappij of regering
 30. Koninkrijk van vrede
 31. Koninklijke regering tijd en ruimte overstijgend
 32. Koninkrijk en Beloofde Land nog in opbouw
 33. Koninkrijk in eigen wereld
 34. Koninkrijk Israël en koninkrijk Juda – Verbondsluiting door God
 35. Koninkrijk Juda en Koninkrijk Israël in verbondsluiting met God
 36. Koninkrijk nu al onder ons te vinden
 37. Koninkrijk opgevat als dynamisch van aard
 38. Koninkrijk te zoeken als een schat
 39. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 40. Koninkrijk van God
 41. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 42. Koninkrijk van God (Jeshuaist focus)
 43. Koninkrijk Gods
 44. Koninkrijk van God – aandacht voor
 45. Koninkrijk van God – hemels of aards
 46. Koninkrijk van God meer dan een fysieke plaats
 47. Koninkrijk van God – mogelijkheden tot deelname
 48. Koninkrijk voor altijd
 49. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 50. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 51. Israël en Gods koninkrijk hand in hand
 52. Fundamenten van het Geloof 11 Christus, de door God gezonden Verlosser
 53. Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed
 54. Verscheidene Verbondakkoorden 8 Onze plaats bij de voorgestelde Verbonden
 55. Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten
 56. Geestelijke energie noodzakelijk voor de mens
 57. Verschil in woordbetekenis doorheen de tijd 2 Liefhebben en Geloven
 58. Geloven of niet geloven
 59. Lering over het Koninkrijk der Hemelen was een van de belangrijkste lessen van Jezus
 60. Paulus waarschuwt voor trotse Christenen
 61. Niet allen zullen het Koninkrijk beërven
 62. Keuze van kijken
 63. Keuzevrijheid voor iedereen
 64. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #1 Abraham de aartsvader
 65. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #6 Constantijn de Grote
 66. Fragiliteit en actie #7 Gebeurtenissen en Prioriteiten
 67. Kiezen hoe door het leven te gaan
 68. Kiezen voor een wereld
 69. Op zoek naar het kostbaarste kerstgeschenk
 70. Weten waar naartoe te gaan
 71. Het juiste perron vinden
 72. De grote oceaan van waarheid volledig onontdekt voor mij
 73. Zijn als een kind
 74. Weest heilig
 75. Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning
 76. Wereld waarheen? #3 De Wortelscheut van David
 77. Wereld waarheen? #4 Het Lied van de Serafs
 78. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #5 Verblijven in Christus
 79. Sleepnet
 80. Voorbereiden op het Koninkrijk
 81. Schapen en bokken 1 Aangenomen, verworpenen en slaven
 82. Schapen en bokken 2 Bruikbaar en onbruikbaar – Goede en slechte daden
 83. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #6
 84. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7
 85. De Ekklesia #1 De uitgeroepenen
 86. De Ekklesia #7 De vrijwillige toetreding
 87. De Wederkomst en de eindtijd #6 De Dagen van Noach en Lot
 88. Het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden
 89. Samen deel uitmakend van het Lichaam van Christus
 90. Wanneer zal de bruiloft van het Lam gebeuren
 91. Op zoek naar spiritualiteit 7 Prediking van het goede nieuws
 92. Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld
 93. Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden
 94. Trinitarische zendelingen die Joden tot Christus willen brengen
 95. Francis Chans Angst voor velen die niet naar de hemel gaan
 96. Coronacrisis en Hand van God
 97. De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen
 98. Als de tijd ten einde loopt …… Slechts een klein deel gered
 99. Tekenen der Laatste Dagen
 100. Help ons U in deze deze dag te erkennen
 101. U God houdt de toekomst in handen
 102. Overdenking: “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij …” (Op. 22:12)
 103. Hoe leest u? Om het koninkrijk van God binnen te gaan
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

15 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: