Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Christadelfiaanse geloofspunten #16 Koninkrijk van God voor sommigen tot eeuwig leven en anderen tot schande en eeuwige verachting

De Christadelphians of Broeders in Christus geloven dat het Evangelie bestaat uit “De dingen betreffende het Koninkrijk van God en de Naam van Jezus Christus” waarbij zij aannemen dat het bestuursorgaan of koninkrijksregering van het zo gevestigde Koninkrijk de getrouwe broeders van Christus zal zijn, van alle generaties, ontwikkeld door opstanding en verandering, en dat zij met Christus als hun hoofd het collectieve “zaad van Abraham” komen te vormen, waarin alle volken gezegend zullen worden, en bestaande uit “Abraham, Isaak, en Jakob, en al de profeten,” en alles in hun tijd van dezelfde trouw.

In het christadelpfianisme is men er van overtuigd dat niet iedereen in de hemel of in het Koninkrijk zal opgenomen worden. Verrassend voor sommigen zal het vreemd zijn om de toegang geweigerd te worden, ook al behoorden ze tot een christelijke kerk, zullen ze dan Jezus horen zeggen dat hij hen niet kent. Jezus zal namelijk goed weten wie bij hem past, zoals diegenen die Jezus als hun heiland herkennen ook goed zullen weten wie hun herder is die zij bereid zijn te volgen.

14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij,+ (Johannes 10:14)

22 Onderweg naar Jeruzalem trok hij van stad naar stad en van dorp naar dorp, terwijl hij onderwijs gaf.+23 Iemand zei tegen hem: ‘Heer, worden er maar weinig mensen gered?’ Hij zei tegen ze: 24 ‘Span je krachtig in om door de smalle deur naar binnen te gaan.+ Want ik zeg jullie: veel mensen zullen proberen naar binnen te gaan, maar zullen daar niet in slagen. 25 Als de eigenaar van het huis opstaat en de deur op slot doet, staan jullie buiten op de deur te kloppen en te roepen: “Heer, laat ons binnen!”+ Maar hij zal zeggen: “Ik weet niet waar jullie vandaan komen.”+26 Dan zullen jullie antwoorden: “We hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken, en u hebt op onze brede straten onderwijs gegeven.”+27 Maar hij zal tegen jullie zeggen: “Ik weet niet waar jullie vandaan komen. Ga weg, onrechtvaardige mensen!”*28 Jullie zullen jammeren en knarsetanden wanneer jullie Abraham, Isaäk, Jakob en alle profeten in Gods Koninkrijk zien maar er zelf uit gegooid worden.+29 Ook zullen er mensen uit het oosten en westen en uit het noorden en zuiden komen, en ze zullen aan tafel gaan in Gods Koninkrijk. 30 Er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.’+ (Lukas 13:22-30)

11 Later kwamen ook de andere maagden. “Mijnheer, mijnheer, laat ons binnen!”, riepen ze.+12 Maar hij antwoordde: “Ik verzeker jullie, ik ken jullie niet.” (Mattheüs 25:11-12)

Velen van hen die in het stof van de aarde slapen, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven en anderen tot schande en eeuwige verachting. (Daniël 12:2)

De Broeders in christus geloven dat volgens het Plan van God er bepaalde tijden zullen komen waarin eerst de mens voor een laatste maal beproefd zal worden, waarna de Christus weer zal verschijnen om te oordelen de levenden en de doden.

31 Want hij heeft een dag vastgesteld waarop hij van plan is de bewoonde aarde rechtvaardig te oordelen+ door een man die hij heeft aangesteld. En hij heeft iedereen een garantie daarvoor gegeven door hem uit de dood op te wekken.’+ (Handelingen 17:31)

18 Maar de volken werden woedend, en ook u toonde uw woede. De vastgestelde tijd kwam om de doden te oordelen en om uw slaven, de profeten,+ te belonen,+ evenals de heiligen en degenen die ontzag hebben voor uw naam, de kleinen en de groten, en ook om degenen te vernietigen die de aarde aan het vernietigen zijn.’*+ (Openbaring 11:18)

51 Luister, ik vertel jullie een heilig geheim: we zullen niet allemaal gaan slapen in de dood, maar we zullen allemaal veranderd worden,+52 in een ogenblik, in een oogwenk, tijdens de laatste trompet. Want de trompet zal klinken+ en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt, en we zullen veranderd worden. (1 Korinthiërs 15:51, 52)

28 Verbaas je daar niet over, want de tijd komt dat alle mensen die in de herinneringsgraven zijn, zijn stem zullen horen+29 en tevoorschijn zullen komen — wie goede dingen hebben gedaan tot een opstanding voor leven en wie walgelijke dingen hebben gedaan tot een opstanding voor oordeel.+ (Johannes 5:28, 29)

15 Dit zeggen we jullie op basis van Jehovah’s* woord: wij die in leven blijven* tot de aanwezigheid van de Heer, zullen degenen die slapen in de dood in geen geval voorgaan. 16 Want de Heer zelf zal uit de hemel neerdalen met een bevelende roep, met de stem van een aartsengel+ en met Gods trompet, en dan zullen eerst de gestorven volgelingen van Christus opstaan.+17 Daarna zullen wij die nog in leven zijn* samen met hen in wolken worden weggerukt,+ de Heer tegemoet+ in de lucht. Zo zullen we altijd bij de Heer zijn.+ (1 Thessalonicenzen 4:15-17)

Ook al wil God niet dat er iemand verloren zou gaan is het aan de mens zelf gegeven om de juiste of verkeerde keuze te maken. Iedereen is vrij welke keuze te maken, maar zal dat tijdens zijn of haar leven toch nog moeten doen, want anders is het te laat. Dat tonen de vele illustraties aan, zoals o.a. die van de maagden, waar personen de toegang tot de bruiloftszaal missen.
Wij zijn er van overtuigd dat om het Koninkrijk van Christus te kunnen binnengaan op zijn minst de zoon van God zal moeten erkennen.

39 Dit is de wil van hem die mij heeft gestuurd: dat ik van alle mensen die hij mij heeft gegeven,+ niemand verloren laat gaan, maar dat ik hen op de laatste dag uit de dood opwek.+ 40 Want dit is de wil van mijn Vader: dat iedereen die de Zoon erkent en in hem gelooft, eeuwig leven krijgt+ en dat ik hem op de laatste dag uit de dood opwek.’+ (Johannes 6:39, 40)

27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en ze volgen mij.+ 28 Ik geef ze eeuwig leven,+ en ze zullen nooit worden vernietigd. Niemand zal ze uit mijn handen roven.+ (Johannes 10:27, 28)

16 Want de Heer zelf zal uit de hemel neerdalen met een bevelende roep, met de stem van een aartsengel+ en met Gods trompet, en dan zullen eerst de gestorven volgelingen van Christus opstaan.+ (1 Thessalonicenzen 4:16)

De gezondene van God (Jezus Christus) en zijn apostelen hun werk kan ons tot voorbeeld dienen hoe wij ons moeten gedragen en hoe wij anderen moeten helpen. Door Jezus Christus zijn leerstellingen op te volgen zullen diegenen, ook al zullen zij in deze wereld niet geliefd zijn, die getrouw aan God Woord blijven gelukkig mogen zijn, omdat ze het hen niet kunnen vergelden; want dan zal men het hen bij de opstanding van de rechtvaardigen vergelden.

35 Ik heb jullie in alles laten zien dat jullie zo, door hard te werken,+ de zwakken moeten ondersteunen. En houd in gedachte wat de Heer Jezus zelf heeft gezegd: “Geven maakt gelukkiger+ dan ontvangen.”’ (Handelingen 20:35)

14 en je zult gelukkig zijn omdat zij niets voor je terug kunnen doen.+ Je zult ervoor beloond worden in de opstanding+ van de rechtvaardigen.’ (Lukas 14:14)

Uiteindelijk zullen zij die de Nazareense Joodse leermeester Jeshua of Jezus Christus, volgen onder de hoede van die gezonden zoon van God tezamen gebracht kunnen worden om zijn Koninkrijk binnen te gaan. Die volgelingen van Jezus zijn duurbetaald, niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Jezus zijn eigen bloed, en horen daarom God te verheerlijken omdat Jezus voor hen een eeuwige verlossing heeft verworven.

20 want jullie zijn gekocht tegen een prijs.+ Eer God+ dus met jullie lichaam.+ (1 Korinthiërs 6:20 )

12 Hij is eens en voor altijd de heilige plaats binnengegaan, niet met het bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed,+ en hij heeft voor ons een eeuwige bevrijding* verkregen.+ (Hebreeën 9:12)

18 Want je weet dat jullie niet met vergankelijke dingen zoals zilver of goud zijn bevrijd*+ van je zinloze leefwijze, die door jullie voorouders aan jullie is doorgegeven, 19 maar met kostbaar bloed,+ zoals dat van een lam zonder smet of gebrek,+ namelijk dat van Christus.+ (1 Petrus 1:18, 19)

Ze zingen een nieuw lied:+ ‘U bent het waard de boekrol te nemen en de zegels te openen, want u bent geslacht en met uw bloed hebt u mensen voor God gekocht+ uit alle stammen, talen, volken en landen.+10 U hebt ze gemaakt tot een koninkrijk+ en tot priesters voor onze God,+ en ze zullen als koningen over de aarde regeren.’+ (Openbaring 5:9, 10 )

Het mag ongelofelijk lijken, maar wij geloven dat wij mogen uitzien naar een koninkrijk waar geen einde zal aan komen. Want de tijd zal komen dat de teruggekeerde Jezus Christus zijn troon zal bestijgen en zal gediend worden door alle andere rijken hier op aarde.

27 Het koninkrijk, de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel werden aan het volk van de heiligen van het Opperwezen gegeven.+ Hun koninkrijk is een eeuwig koninkrijk+ en alle regeringen zullen hen dienen en gehoorzamen.” (Daniël 7:27)

+

Voorgaande

Hoe uniek is het christadelfianisme?

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #13 Onbegrijpelijk verkeerde voorstelling door het Wachttorengenootschap #2 Koninkrijk van God

Christadelfiaanse geloofspunten #1 Enige eeuwige alwetende Allerhoogste Godheid

Christadelfiaanse geloofspunten #2 Jezus de zoon van God

Christadelfiaanse geloofspunten #3 Zonde en zondigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #4 Oplossing voor gevolgen van zondigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #5 Beloften over Herstelplan

Christadelfiaanse geloofspunten #6 Redding uit vrouw van het nageslacht van koning David

Christadelfiaanse geloofspunten #7 Jezus de Emmanuel of God met ons

Christadelfiaanse geloofspunten #8 Boodschap van Jezus wiens vergoten bloed vergeving van onze overtredingen brengt

Christadelfiaanse geloofspunten #9 Jezus verheven tot de hemel als priesterlijke middelaar tussen God en mens

Christadelfiaanse geloofspunten #10 Uitzending om redding te verkondigen

Christadelfiaanse geloofspunten #11 Redding door het evangelie te geloven

Christadelfiaanse geloofspunten #12 Evangelie bestaand uit Dingen betreffende het Koninkrijk van God

Christadelfiaanse geloofspunten #13 Koninkrijk van God na vernietiging van wereldse machten gegeven aan Zijn uitverkoren zoon

Christadelfiaanse geloofspunten #14 Koninkrijk van God aan het nageslacht van Abraham en David toekomend

Christadelfiaanse geloofspunten #15 Koninkrijk van God en een Volk om trots op te zijn

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #11 Zogezegd kardinale fouten van het christadelfianisme #2 Jezus voor David of pas na David tot bestaan gekomen

Kracht en koninkrijk van onze God en de autoriteit van Zijn Christus

++

Lees ook

 1. Getuigen van Jehovah, Data en Waarheid
 2. Gezondene van God
 3. Jezus de Gezonden Afgezant van God
 4. Heil tot de gezondene van God of Zeus
 5. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 6. Christus Jezus – de zoon van God
 7. Zoon van God – de weg naar God
 8. Christus in Profetie #8 De psalmen (2A) De messiaanse koning
 9. Christus in Profetie #9 De psalmen (3) Van wie er in de Boekrol geschreven staat
 10. Mens en leed
 11. Paulus waarschuwt voor trotse Christenen
 12. Plan van God
 13. Plan van de Goddelijke Maker
 14. Plan van God en wereldvrede
 15. Koninkrijk Gods
 16. Koninkrijk van God
 17. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 18. Wereldwijde Koninkrijksregering
 19. Koninkrijk van God (Jeshuaist focus)
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

14 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: