Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Predikend naar en voor iedereen

De Broeders in Christus of Christadelphians zijn ware volgers van de Joodse Nazareense leermeester Jeshua ben Josef (de zoon van Jozef en Maria), beter gekend als Jezus Christus, de zoon van God.

Die mensenzoon uit Nazareth heeft in de korte tijd die hij rond ging in het openbaar om het Woord van God uit te leggen, de vele gezegden van God verduidelijkt en uitgelegd hoe de mens zich moet voorbereiden op de komende bestemde tijden en op het komende Koninkrijk van God.

Tijdens zijn predikingsjaren gaf Jezus meerdere voorbeelden waaraan zijn volgelingen zouden kunnen aan gaan spiegelen. Ook gaf hij hen die hem wilden volgen enkele opdrachten die ze zouden moeten naleven. Één van die opdrachten is uit te gaan in de wereld om het Goede Nieuws te verkondigen en getuigenis af te leggen van Gods Werken en Gods Plan.

Wereldwijd zijn er Christadelphians of Christen mensen met ons geloof te vinden, maar toch zijn het slechts een zeer beperkt aantal gelovigen in slechts Ene Ware God, Jehovah de Allerhoogste.
De meest mensen denken dat er enkel de Getuigen van Jehovah zijn die rond gaan om te getuigen over Jehovah. Sommigen van hen gaan zelfs zo ver om te zeggen dat Christadelphians geen aanzien van personen hebben als het gaat om de verkondiging van het evangelie. dit omdat ze niet terugschrikken om iedereen aan te spreken en met iedereen vredelievend te willen omgaan. Bij Christadelphians of Broeders in Christus is er namelijk geen uitsluitsel van enig persoon, wat die van geloof moge zijn of wat die ook maar gedaan kan hebben.

De Broeders in christus of Christadelphians verkondigen de evangelieboodschap aan iedereen met oren om te horen, of ze nu Jehovah’s getuigen, rooms-katholieken, moslims, atheïsten of ongelovigen zijn.
De geloofsgemeenschap van de Christadelphians is er om tot iedereen te prediken, en dit omvat “alles”, en is niet beperkt tot, het afvallige christendom. Christadelphian zendingswerk in Brits Guyana, India, en Afrika heeft geleid tot bekeerlingen van de islam en het hindoeïsme.

Als lichaam geloven de Broeders in Christus dat zij zo wel gospelgetrouw als plichtsgetrouw moeten blijven aan de leer van Jezus Christus en zijn opdracht niet in de wind mogen slaan. De Broeders in Christus die leven in de 21ste eeuw zijn er van overtuigd dat het doorgeven van de Blijde Boodschap nu nog dringender is dan vroeger.  Zij zijn er van overtuigd dat de opdracht aan Timoteüs om

“het woord te prediken, wees er dringend mee bezig” (2 Tim. 4: 2)

net zo krachtig van toepassing is op de één-en-twintigste eeuw als in de eerste.

De Christadelphiaanse houding ten opzichte van de prediking komt tot uiting in de volgende fragmenten:

Het Woord van Leven verkondigen is daarom niet het vrijwillige tijdverdrijf van enkelen van ons: in een of andere vorm is het de verantwoordelijkheid van ons allemaal.
Zeker, de eerste geboden om te prediken werden aan de apostelen zelf gegeven (wat onvermijdelijk was), maar deze voorbeelden laten zien hoe veel ruimer hun reikwijdte was. Naast de apostelen of degenen die rechtstreeks door hen zijn aangesteld, vinden we alleenal in de Handelingen van de Apostelen dat het evangelie wordt gepredikt door Prisca en Aquila, door Apollos, door mannen van Cyprus en Cyrene, en door “vele anderen ook” (Handelingen 8: 4; 11:20; 15:35; 18: 2- -‐3, 24).

Er zouden evenveel predikers moeten zijn als leerlingen:

“De Geest en de bruid zeggen: kom, en laat hem die hoort zeggen: kom.” (Openbaring 22:17).

Dit geeft geen uitzondering. Onze plicht is niet een kwestie van vermoeden of voorkeur.
{A.D. Norris, Preaching the Word, Birmingham, 1944, p. 9 The Bible Missionary, oktober 1956, p. 29}

Alsook kan men in onze vroegere twintigste-eeuwse geschriften vinden:

We hebben een doel te vervullen. Wij zijn predikers. We moeten zeggen: kom. God heeft verordineerd dat het zo zal zijn. {The Bible Missionary, October 1956, p. 29}

Wij moeten ontegensprekelijk toegeven dat Broeders in Christus of Christadelphians niet talrijk zijn in vergelijking met andere kerken. Ze verwachten geen massale respons op de boodschap die ze verkondigen. Als ze dat deden, zou er (voor sommigen “vreemd genoeg”) een goede reden zijn om te vermoeden dat ze niet langer De Weg verkondigden. Want de lering van de vroegere Joodse groepering De Weg, volgde enkel de leer van Christus en Gods geboden. Opvallend bij het kijken naar de vel Christelijke kerken is dat er zeer verschillende leringen of leerstellingen zijn in de vele denominaties die het Christendom heeft. Ergerlijk daarbij is dat in dat Christendom de leerstellingen van de bewegingen of denominaties in de Christenheid “overal worden tegengesproken”. Onder meer om deze en andere redenen zei Jezus:

“Smal is de poort en smal de weg die naar het leven leidt, en weinigen zijn degenen die het vinden. “(Mt 7:14).

De Broeders in Christus werken helemaal anders dan bijvoorbeeld de Getuigen van Jehovah, maar hebben echter advertentieschema’s die in veel landen werken. Deze omvatten naast België: Nederland, Groot-Britannië, Duitsland, Frankrijk, Scandinavië en de Baltische Staten (Lithuanië, Latvia en Estonia), Slovakijë, Tsjechië, Rusland, Wit-Rusland, Tsjetsjenië, India, Ceylon, Oost-, Centraal- en Zuid-Afrika, Malaya, Ghana , Kameroen, de Filippijnen, Nigeria, Pakistan, Birma, Latijns- en Noord-Amerika, Canada, de Stille Zuidzee, Jamaica, Trinidad, Brits Guyana, Tobago, Australië, Tasmanië, Nieuw-Zeeland, Borneo, Sarawak, Zimbabwe, Barbados, China, en Japan.
In sommige van deze gebieden hebben Christadelphians ecclesia’s gesticht. In Groot-Brittanië en Australie kunnen de grootste en meeste ecclesiae gevonden worden, dit opgevolgd door de Verenigde Staten  Dit wordt niet aangehaald om de Christadelphians hun inspanningen te verheerlijken, maar eerder om de ongeïnformeerde commentaren van Wachttoren- en andere publikaties te corrigeren.

De Getuigen van Jehovah en een groot deel van Trinitarische Christen Kerken calimen dat men lid van hun kerk moet zijn om gered te worden. De Broeders eisen zulk een enigheid van redding niet op.

Broeders in Christus of Christadelphians beweren niet dat alleen degenen met een handelsmerk “Christadelphian” het koninkrijk zullen vormen. Ze erkennen dat Jehovah (of Jahweh voor sommigen) over de hele aarde nog steeds vele mannen zou kunnen hebben,

“die de knie niet voor Baäl hebben gebogen”. (Rom.11: 4).

Christadelphians speculeren liever niet over hoeveel de “grote schare” van Openbaring 7: 9 vormen en houden zich, voor de meerderheid, niet bezig met voorspellingen of voorzeggingen met bepaalde data. Ook de naamgever en inspirator van onze beweging, Dr. John Thomas, heeft nooit beweerd een profeet te zijn of geëist zijn bedenkingen over bepaalde besproken voorspellingen als enige waarheid aan te nemen.

Belangrijk is wel dat de Broeders in Christus, in tegenstelling tot de meerderheid van Christen Kerken de Joodse gemeenschap voorop stellen. Want voor de Christadelphians is en blijven de Joden het Uitverkoren Volk van God. Op schriftuurlijk gezag zeggen de Broeders in Christus of Christadelphians dat “de getuige van Gods Waarheid” de “onsterfelijke Jood” is geweest.
De Elohim Hashem Jehovah heeft

“praktisch de hele wereld niet verlaten zonder een getuige van zijn waarheid.”

In elke natie onder de hemel is de Jood de onwillige getuige geweest, bv. vergelijk Is. 41:21, 22; 42: 9 met Deut. 28, Lev. 26 en passages als Ez. 11:16 en Jer. 31-33.

Met vreugde merken wij wel op dat er een verschuiving aan het komen is in het Joodse ras, waar zo wel gelovige Joden als niet gelovige Joden aanwezig zijn, maar onder de gelovige Joden ook een aangroei is van gelovigen in Christus. Zij worden door anderen dikwijls Messiaanse Joden genoemd. Maar bij de Messiaansen zijn erg genoeg ook Joden die over gestapt zijn naar groeperingen waar Christenen vonden dat zij de Sabbat en Joodse gewoonten moesten aannemen maar toch houden aan de valse leerstelling van de Drievuldigheid. Om die reden wensen de Joden die willen blijven geloven in de God van de Bijbel, God van Israël of de God van Abraham, Isaak, Jakob, Jeshua (Christus Jezus) en zijn leerlingen, zich liever niet Messiaansen noemen maar verkiezen zij de naam Jeshuaisten of Jesjoeanen als dragers van de naam Jeshua, de Christus of Messias.
Voor die gelovige Joden in Christus die liever niet Christen wensen genoemd te worden omdat zij willen erkend worden als aanbidders van enkel één God en niet van een Drie-Eenheid, is het daarom beter als Jeshuaist erkend te worden. In hun geloof sluiten zij aan bij het geloof van de Broeders of Christadelpians die als het ware door hun geloof in slechts één God, de God van Israël, ook het geloof van de Joodse leermeester Jeshua (Jezus Christus) volgen.

Samen verbonden in de eenheid van Christus, beseffen de Jeshuaisten en Christadelphians dat wij een tijd naderen die in de Heilige Geschriften voorspeld werd. Daar er vermeld werd dat pas als over de gehele aarde het Woord van God zal gepredikt worden men die voorspelling van de eindtijd met zijn kenmerken zal zien tot vervulling komen. Om die reden is er dan ook een dringende noodzaak om het predikingswerk zeer ernstig te nemen. En daarom, ook al krijgen wij zo veel tegenwerking, zullen wij naarstig voort werken om dat Woord over geheel de wereld kenbaar te maken.

Voor die prediking houden de Broeders in Christus zich niet aan menselijke geschriften, maar blijven zij getrouw aan het Woord van God dat ons met de Bijbel is mee gegeven.

“16 Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, 17 zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.” (2Ti 3:16-17)

(Jehovah) Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.” (Ps 119:105)

Voor de verwezenlijking van hun prediking blijven de Broeders in Christus zich richten op dat Woord van God, dat voorrang verkrijgt op enig mensenwoord, en blijven zij mensen uitnodigen om naar hun vergaderingen en Bijbelstudies te komen, waar dat Woord van God volle aandacht krijgt en men in liefde voor elkaar bereid is om elkaar te helpen te groeien in het geloof en aan te sporen een leven te leiden naar Gods Wil.

“Petrus en de andere apostelen antwoordden: ‘Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen.” (Hnd 5:29)

“Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.” (Hnd 2:42)

“Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.” (Hnd 2:46)

“23 Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. 24 Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, 25 en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.” (Heb 10:23-25)

+

Foto door mentatdgt op Pexels.com

Vindt ook te lezen

 1. Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel
 2. Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem
 3. Belangrijkheid van de Heilige Schrift
 4. Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing
 5. Bijbel, helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest ter onderricht
 6. Bijbel op de eerste plaats #2/3
 7. Lezen wat er staat geschreven
 8. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen
 9. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 10. Blijde Boodschap kwam het eerst tot eenvoudige lieden
 11. Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken
 12. Het Geschreven Woord: Gebruik en verklaring van het woord “Evangelie”
 13. Een vrije keuze voor iedereen
 14. Volgers van Jeshua
 15. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #1 Geestelijke ondersteuning
 16. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #2 Christenheid tegenover christendom
 17. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #3 Groeiende beweging uit Joodse sekte De Weg
 18. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #4 Openbare prediking en Wederdopers
 19. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus
 20. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #6 Volgers van de ware Jezus zijn volgers van Jeshua of Jeshuaisten
 21. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #1 Verontreiniging
 22. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #2 Aanhangers of verbondenen
 23. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #3 Volgers van de ware Jezus
 24. Het eerste op de lijst van de zorgen van de heilige
 25. Levend geloof
 26. Congregatie voor Jeshua
 27. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
 28. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 29. Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus
 30. Verzoening en Broederschap 6 Geestelijk tabernakel
 31. Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn
 32. Wie zijn de Broeders in Christus?
 33. Broeders in Christus of Christadelphians – Wie zijn ze
 34. Broeders in Christus of Christadelphians – Waar staan zij voor
 35. Wat de Broeders in Christus geloven
 36. Wie,wat & hoe Christadelphians
 37. Christadelphians
 38. Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België
 39. Eerste Eeuw van het Christendom
 40. Positie en macht – Geschiedenis van het Christendom 1. De vroege dagen van het Christendom
 41. Hoogdag voor vele protestanten
 42. Gewortelden in Christus en factoren voor het succes van de reformatie
 43. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #9 Controverse betreft doop
 44. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #12 Anabaptisten
 45. 500 jaar Evangelieverkondiging, en de verdediging van de Bijbelse leer
 46. Wie kan zich beroepen op C.T. Russell
 47. De Hoer van Babylon en een in stilte verstoppende Paus
 48. Nieuw tijdperk van Geloofsverkondiging voor Katholieke kerk
 49. Verbum Domini
 50. Oorlog in kerkenland
 51. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt
 52. Een kerk naar smaak en taal
 53. Manifest Gelovigen nemen het woord
 54. Fragiliteit en actie #6 Juistheid van handelen
 55. Over gaan tot een juiste focus
 56. Bekeerlingen en omgang
 57. Samen werken aan een Open Gemeenschap
 58. Kleine huiskring ook mogelijke ecclesia
 59. De ecclesia als lichaam van Christus
 60. Opbouw van een ecclesia en verbonden kosten
 61. Intenties van de ecclesia
 62. Aankondigingsweek in Nederland
 63. De Leidsman van geloof
 64. Zondag 16 november Een dag in het leven van Christus
 65. Jezus volgen
 66. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren
 67. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #7 Adverteren
 68. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen
 69. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen
 70. Doeners en priesterschap
 71. Opkomend voor Christus #4 Wereldwijde prediking
 72. Jezus volgen bevrijdt van faalangst en prestatiedruk
 73. Door verkondiging ook geruster
 74. Gemeente voor Christus
 75. Gods vergeten Woord 24 Getuigen 3 De opdracht om te prediken
 76. Schijnbaar onmogelijke opdracht
 77. Opdracht voor Christen
 78. Opdracht tot getuigenis
 79. Zendingsopdracht
 80. Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld
 81. Getuig van een levende God en zijn zegeningen voor jou
 82. Christelijk leven
 83. Verscheidene Verbondakkoorden 9 Op het hart geschreven
 84. Verschil in woordbetekenis doorheen de tijd 2 Liefhebben en Geloven
 85. Aanwijzingen voor de Eenheid en Eenvoud te vinden
 86. Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen
 87. Getuig van het gehoorde
 88. Getuigenis van wie Jezus Christus is
 89. Verkondiger Jezus
 90. Verkondiging naar eindtijd toe
 91. Verkondigers
 92. Getuigenis afleggen
 93. Verkondigen
 94. Verkondigen van evangelie opgetekend in de Bijbel
 95. Verkondigen een gegeven opdracht
 96. Verkondigen – voorziening van God tegen de angst om te spreken
 97. Verkondiger van het Koninkrijk van God
 98. Verkondiging aan hen die willen luisteren of niet
 99. Getuigende gemeenschap onder Jeshua
 100. Getuigen van Gods heerlijkheid
 101. Getuigen van Jehovah
 102. Getuigen over Jeshua, de eerstgeborene van de doden, en de vorst van de koningen der aarde
 103. Getuige zijn voor niet-Joden
 104. Getuigen voor Joden
 105. Betekenis van ‘Spreken in Tongen’ en ‘Uitstorting van de Geest’
 106. Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal
 107. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 108. Missionaire hermeneutiek 4/5
 109. Wat verstaan wij onder catechese
 110. De betrokkenheid van geniaal leerlingschap
 111. Evangelisatie en open karakter
 112. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #5 Valse leraren en afvalligen
 113. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij
 114. Als broeders en zusters samen op weg voor een nieuw jaar
 115. Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid
 116. Kerkzijn in een ik-gerichte tijd
 117. Hoe staat het met de vrouw in de verkondiging van Gods Woord
 118. Conservatieve rolpatronen en huishoudtaken
 119. Zendingsdag HHK: Predikant is als een soldaat
 120. Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3
 121. Predikings werk met goede moed steeds kunnen verwezenlijken
 122. Omgaan met zorgen in ons leven
 123. Doop en Geloof
 124. Ademen om les te geven
 125. Als sneeuwvlokken een zacht tapijt vormen
 126. Een richtlijn om zich van het verkeerde af te houden
 127. Jood of Christen zijn
 128. Bouwend op de leermeester van God
 129. Christadelphians kinderen van God
Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: