Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #11 Zogezegd kardinale fouten van het christadelfianisme #2 Jezus voor David of pas na David tot bestaan gekomen

Woorden onderzoeken vooraleer ze aan te nemen

Volgens het Wachttorengenootschap van de Jehovah’s Getuigen zijn de Christadelphians slachtoffer geworden van hun eigen menselijk denken zelf wijsheid te hebben omtrent Bijbelse zaken. Dat de Getuigen zoiets zeggen is zeer vreemd, want het zijn zij juist die zichzelf een vorm van onfeilbaarheid toe meten, waarbij wordt aangenomen dat alles wat het Bijbel- en Traktaatgenootschap (WTBTG) de enige waarheid is die men moet (of mag) volgen.

Overal geven wij duidelijk aan dat mensen niet onze woorden klakkeloos moeten aannemen maar dat zij deze altijd moeten onderzoeken en datgene wat wij zeggen moeten vergelijken met wat de bijbel zegt. Want daar in dat Boek der Boeken de Bijbel moet de mens de waarheid zoeken en vinden. Met recht en rede is dat omvangrijke Boek de Bestseller aller tijden geworden.

Het Wachttorengenootschap schrijft over ons:

Tot de hoofdfouten van het christadelfianisme behoren de ontkenning van de persoonlijkheid van Satan en de demonen; de ontkenning dat Jezus een voormenselijk bestaan ​​had; zijn ontkenning dat het offer van Jezus een overeenkomstige losprijs was en zijn ontkenning van de geestelijke aard van Gods koninkrijk. {Christadelphianism—of God or of Men? – The Watchtower Announcing Jehovah’s Kingdom—1962}

In het vorig hoofdstuk hebben wij al een sluier opgelicht over de persoonlijkheid van Satan en demonen, waar wij later nog uitgebreider op gaan terug komen.
Ook over de ontkenning van een voormenselijk bestaan van Jezus zullen wij later nog een uitgebreider artikelenreeks moeten gaan brengen om onze visie degelijk te verduidelijken en al de Bijbelse punten aan te halen die onze visie bevestigd.

Overeenkomstige Losprijs

Waar de Jehovah’s Getuigen vandaan moge halen dat wij het offer van Jezus volgens een overeenkomstige losprijs zouden ontkennen weten en begrijpen wij echt niet! Eindeloos veel geschriften wijzen juist op die belangrijkheid die wij vinden van de “Losprijs” of het “Zoenoffer” dat Jezus Christus heeft gebracht en hoe hij diegene is die juist redding voor alle mensen heeft gebracht.

Geestelijke of werkelijke koninkrijk

Ook omtrent een zogenaamde ontkenning van “de geestelijke aard van Gods koninkrijk” denken wij dat er een enorm misverstand is bij dat Genootschap over onze zegging dat het Koninkrijk van Christus en het Koninkrijk van God zo wel hier op aarde als in de hemel zullen plaats grijpen. Ja, wij zien het niet als een fantasietje of een wijze van spreken, maar kijken uit naar een werkelijke wereldse én geestelijke regering waarbij Christus de koning zal zijn, maar ook later zijn koninkrijk zal overdragen aan zijn hemelse Vader Jehovah de Koning boven de koning der koningen.

Wij dachten dat de Getuigen van Jehovah ook overtuigd waren van een werkelijk reëel koninkrijk geleid door Christus, maar hun schrijven geeft precies aan dat zij enkel in een geestelijk rijk geloven en niet in een echt tastbaar bewoonde Beloofde Land en wereldwijde koninkrijksregering.
Het is juist in dat toekomende Koninkrijk dat wij onze hoop stellen en geloven dat er een paradijselijke vrede hier op aarde zal heersen.

In latere artikelen zullen wij nog verder uitweiden over Gods Plan en Zijn Koninkrijk, hier op arde zowel als in de hemel.

Voormenselijk bestaan van Jezus

Jezus voor of na koning David in bestaan gekomen

In het koninkrijk dat wij verwachten, geloven wij dat Jezus Christus koning zal zijn voor altijd, ook al zal hij later nog zijn koninkrijk ook aan God overhandigen. Maar wij geloven niet dat die koning al zou bestaan hebben vooraleer er enig mens op de wereld was.

Voor alles begon was er enkel Jehovah God. Hij is De Enige Eeuwige God boven alle goden, die niet uit twee, drie of meerdere goden of personen bestaat. God is één. Men zou van de Getuigen van Jehovah verwachten dat zij dat ook geloven en dat zij het scheppingsverhaal als voor waar aan nemen, dat Jehovah God uit het niets hemel en aarde schiep en er dieren en mensen op plaatste.

Opgetekend in een boek en beloofd voor later

Als men het eerste boek uit de Geschriften er op na slaat kan men daar in vinden hoe een eerste Adam werd geschapen en in de Koninklijke Tuin geplaatst werd. Maar daar in de Tuin van Eden, waar de eerste mensen vredevol konden verblijven zonder zich zorgen te moeten maken, kreeg de partner van Adam de gedachte in zich dat God hun iets zou onthouden. In haar hoofd liet zij die slechte gedachte over God aangroeien en bracht zij haar echtgenoot er toe ook te denken dat God hen iets onthield en dat zij daarom niet van de Boom van moraal mochten eten. Dit bracht hun in de val van hun eigen verleiding, waardoor zij tegenstanders van God werden en satan toesloeg.

Men mag niet vergeten dat Jehovah God van bij de aanvang een Plan had met daarbij voor Zich een Boek van de levenden en doden voor zich had; In dat Boek van God, dat ook wel het Boek of Boekrol van het leven genoemd wordt,  zijn alle namen opgetekend van al de wezens die in Gods universum zouden komen te leven.

“Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het lam.” (Opb 21:27)

Ook uw naam is daarin opgetekend, maar ook de naam van uw achter kleinkinderen al zijn deze wie weet nog niet geboren. Zo is het ook met Jeshua (Jezus Christus). Zijn naam stond, zoals de namen van Mozes, Jozua, Samuël, Jeremia, Ezra, Nehemia, net als koning David al in dat boek genoteerd vooraleer zij, maar ook voor Abraham geboren waren. Omdat Gad, Nathan, Daniël zo wel als Amos en Obadja ook daarin stonden betekent dat eveneens niet dat zij al bestonden voor Abraham ter wereld kwam.

Ook al werd er niet gezegd dat Micha, Nahum, Habakuk en Zefanja er ook in stonden betekent dat niet dat God deze profeten niet in Zijn hoofd had en dat deze profeten zoals de profeet Jezus niet in Zijn Plan zouden passen.

Wij mogen niet over het hoofd zien over wie het eigenlijk gaat wanneer Jehovah God de banvloek over de eerste mensen uitspreekt maar tevens ook voor hen te kennen geeft dat er een oplossing zal komen. Het is die oplossing de wij als Broeders in Christus een zeer belangrijke belofte aanschouwen en waarin wij ook onze hoop hebben op gesteld. Dus is de beschuldiging van de Jehovah’s Getuigen daar volledig ten onrechte. Wij nemen namelijk aan dat daar in de Tuin van Eden voor het eerst sprake is van diegene die God later zal komen te zenden naar de aarde en de vloek der dood, die over de mens kwam door zijn zonde, zal te niet maken.

Jehovah God zei tot de verzetter (satan):

“Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’” (Ge 3:15)

Duidelijk gaat het daar over een nageslacht, dus nog een te komen geslacht. Alsook beloofd God later aan anderen ook dat uit hun nageslacht de verlosser en zegeningen zouden komen.

“En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd.’” (Ge 22:18)

“In Juda’s handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heersersstaf, totdat hij komt die er recht op heeft, die alle volken zullen dienen.” (Ge 49:10)

Het Wetboek van God (de Thora) geeft ook duidelijk aan dat de beloften aan Abraham en zijn nakomelingen werden gegeven.

“Nu gaf God zijn beloften aan Abraham en zijn nakomeling. Let wel, er staat niet ‘nakomelingen’, alsof het velen betreft, maar het gaat om één: ‘je nakomeling’ en die nakomeling is Christus.” (Ga 3:16)

Dit beduidt dat toen Abraham leefde die nakomeling er nog niet was, anders zou het trouwens geen nakomeling van Abraham, noch van koning David zijn maar een voorouder zijn.

Het was pas vele jaren nadat Abraham en David al gestorven waren dat een boodschapper van God (een engel) de eerder in de Tuin van Eden aangekondigde vrouw kwam vertellen dat zij een kind zou baren. Ook die vrouw bestond niet eerder dan de eerste mensen. Pas die zoon van Maria (Miriam) zou mogen komen, te zitten op de troon van David. Het kind Jezus kan niet geboren zijn of bestaan hebben voor David, want anders had David niet zijn “vader” kunnen zijn.

“30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Miriam (Miryam/Maria), God heeft je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jeshua (Jezus) noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en Jehovah God, zal hem de troon van zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 34 Miriam (Maria) vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ 35 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.” (Lu 1:30-35)

Pas als Maria het kind baarde werd Jezus “het Woord” (het gezegde van God) “in het vlees” in werkelijkheid als een man van vlees en bloed om over Gods Waarheid te getuigen.

“Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat ik koning ben, ‘zei Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.’” (Joh 18:37)

“Hem die de weg naar het leven wijst hebt u gedood, maar God heeft hem uit de dood doen opstaan, en daarvan getuigen wij.” (Hnd 3:15)

De overwinning over het kwaad of satan kwam er ook maar pas als Jezus zich als loskoopoffer aan God had aangeboden. Met het sterven aan de martelpaal werd het offer volbracht en kwam die belofte van in de Tuin van Eden volledig in vervulling.

“heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan aan een martelpaal.” (Flp 2:8)

Wij, als Broeders in Christus hebben onszelf aan Christus aangeboden en geloven dat wij daadwerkelijk onder zijn zoenoffer de Gratie van God, of de Genadegave mogen ontvangen. Door ons geloof in Jeshua of Jezus Christus, de Messias, en het in dank aanvaarden van zijn verzoeningsdaad zijn wij er ook van overtuigd dat de Worden van de Heilige Schrift zijn uitgekomen en dat hij die veel later dan Abraham en david is geboren, en twee duizend jaar geleden pas in de hemel werd opgenomen, om daar naast God te zetten als een hogepriester voor Jehovah te zijn en een bemiddelaar tussen ons en Jehovah God.

“waar Jezus als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van ons: hij is hogepriester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek dat was.” (Heb 6:20)

“Maar vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand stond,” (Hnd 7:55)

“Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardiger dienst, in die zin dat hij bemiddelaar is van een beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften.” (Heb 8:6)

“terwijl hij, na zijn eenmalig offer voor de zonden, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen,” (Heb 10:12)

“voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel.” (Heb 12:24)

“Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,” (1Ti 2:5)

Dat is een strikt geloof van alle Christadelphians over de gehele wereld waarmee zij allen in eenheid verbonden zijn tot dat geloof in Christus Jezus, zodat wij ook kunnnen aanemen dat wij erfgenamen mogen zijn volgens de beloften van God.

“En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.” (Ga 3:29)

*

In latere artikelen zullen wij nog dieper in gaan op het al of niet voorbestaan van Jezus, zodat u zal kunnen zien hoe wij op basis van de gegevens uit de Heilige Schrift kunnen opmaken dat Jezus niet bestond in werkelijkheid, maar wel in de Gedachten van God (zoals wij allemaal in Zijn hoofd zijn opgetekend) voor de schepping, alsook  er niet was voor Abraham en voor David.

+

Vindt hier ook

Voor voormalige Jehovah’s Getuigen

Voorgaande

Wat wij te horen krijgen van Jehovah’s Getuigen

Verklaringen van het Wachttorengenootschap

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #1 Over namen en groepen

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #2 Over liefde

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #3 Verkondigen van het Goede Nieuws

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #4 Over dood en hoop

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #5 Wereldse gebruiken 1 Stemmen

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #6 Wereldse gebruiken 2 Roken

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #7 Wereldse gebruiken 3 Strengheid

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #8 Wereldse gebruiken 4 Verslavin

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #9 Wereldse gebruiken 5 Huwelijken en scheidingen

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #10 Zogezegd kardinale fouten van het christadelfianisme #1 menselijke en geestelijke wijsheden en wezens

++

Aanvullende lectuur

 1. Plan van de Goddelijke Maker
 2. Plan van God en wereldvrede
 3. Gods redding
 4. Verscheidene Verbondakkoorden 5 Aangekondigde Zaad bezegeld door Verbond met Abraham
 5. Op wie Hopen
 6. Redding komt vanuit de Joden
 7. Het loon der zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jesus
 8. Redding (Christadelphian Bijbelstudenten artikel)
 9. Redding (Belgian Christadelphians artikel)
 10. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 11. Hij die komt – de Mensenzoon
 12. Zoon van God
 13. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 14. Jezus Christus in het vlees gekomen
 15. Zoon van God dé Weg naar God
 16. Rond Jezus
 17. Voorbestaan Jezus
 18. Vertrouwen in Jezus Christus
 19. Jezus de Zoon
 20. Christus Jezus: de zoon van God
 21. Eigenheden aan Jezus toegeschreven
 22. Lam van God -Voorspeld
 23. Lam van God – offer gebracht ter verzoening
 24. Onschuldige
 25. Onschuldig Lam
 26. Lijden bedekt door Zoenoffer
 27. Zoenoffer
 28. Loon van zonde opgeheven
 29. Loskoopoffer als betaling van schuld
 30. Loskoper
 31. Loskoper van de vloek van de dood
 32. Loskoopoffer van Jezus
 33. Losprijs betaald door Jezus Christus
 34. Losprijs bewerkt door de zoon van God
 35. Loskoop tot verlossing om aanneming als zonen te kunnen ontvangen
 36. Bevrijding
 37. Christus koning
 38. Sterfelijke koning uit de lijn van David
 39. Priesterschap van Christus
 40. Bestemming Getrouwen en Rechtvaardigen
 41. Bestemming van de aarde
 42. Koninkrijk van Jezus Christus
 43. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 44. Koninkrijk van God
 45. Koninkrijk Gods
 46. Wereldwijde Koninkrijksregering
 47. Christelijke Hoop op Eeuwig Leven
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

4 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: