Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Zacharia: de profeet van Israëls herstel #6 De Koning, Jehovah van de legermachten

God, de Heer zal koning worden

Dat de aanvallende vijanden van Israël gedecimeerd zullen worden, blijkt uit de woorden:

“Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, Jehovah de Heer van de heerscharen” (Zach. 14:16).

In plaats van menselijke koningen komt de wereld onder één centrale goddelijke regering:

“En Jehovah de Heer zal koning worden over de gehele aarde” (Zach. 14:9).

10 Maak onder de volken bekend: ‘Jehovah is Koning geworden!+

De aarde* staat vast en is onwankelbaar.*

Hij zal de volken eerlijk oordelen.’*+ (Psalm 96:10)

97 Jehovah is Koning geworden!+

Laat de aarde blij zijn.+

Laten de vele eilanden juichen.+ (Psalm 97:1)

En ik hoorde iets dat klonk als een stem van een grote menigte en als bulderend water en als zware donderslagen. Ze zeiden: ‘Loof Jah,+ want Jehovah,* onze God, de Almachtige,+ is als koning gaan regeren!+ (Openbaring 19:6)

Zijn dramatische tussen­komst om Zijn volk te redden heeft de sluier van onwetendheid en dwaling van de mensheid ineens weggenomen. De aardbewoners hebben geleerd dat God leeft, dat Israël Zijn uitverkoren volk is. Lange tijd keek het Volk van God uit naar een koning die hen pijs en vree zou brengen. Op een bepaald ogenblik dachten sommigen dat die koning eindelijk gekomen was en huldigden zij hem bij zijn intrede in Jeruzalem.

Toen Gods zoon, Jezus Christus, de stad Jeruzalem binnenreed en zich als koning aanbood, was er het gewone volk, dat tot een grote menigte was aangegroeid, dat uitriep:

„Gezegend is hij die komt in Jehovah’s naam! Gezegend is het komende koninkrijk van onze vader David! Red toch in de hoogste hoogten.”

„Gezegend is Hij die komt als de Koning in Jehovah’s naam! Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen!” (Mark. 11:1-10; Luk. 19:28-38, NW)

Maar vele Joden zagen dat niet zitten en zowel zij als de Romeinen weigerden Jezus en zijn God als koning over zich te hebben, wat werd bewezen door het feit dat zij Zijn zoon Jezus Christus weigerden te aanvaarden. Ook al hadden de profeten eerder duidelijk aangegeven dat Jehovah, de God van Israël, een redder zou zenden die hier op aarde zou komen te regeren, leek de tijd toen nog niet rijp om die gezondene van God te erkennen en als koning te ontvangen. In een poging te verhinderen dat Gods Zoon in het aardse Jeruzalem en over het land Israël zou regeren, lieten de priesters hem arresteren en aan een schijnverhoor onderwerpen, om hem vervolgens uit te leveren aan de Romeinse bestuurder van Jeruzalem om hem, doordat zij door middel van een religieuze rel druk uitoefenden, aan een misdadigerspaal te laten nagelen waardoor hij stierf.

Toch hadden meerdere profeten over die te komen man gesproken die hier op aarde zou komen te spreken in Gods Naam en hier zou komen te regeren in de naam van de Allerhoogste Koning, Jehovah de God boven alle goden.

In de hoofdstukken 1-8 van Zacharia’s werk staan de tempelbouw en de messiaanse verwachting centraal. De schrijver haalt de voorgaande profeten hun voorzeggingen aan en kijkt mee uit naar de telg die uit het huis van David zou komen. Ook al zouden zij nu, in Zacharia’s tijd, de tempel weer opbouwen, wist hij dat die weer vernietigd zou worden, maar dat daarna een figuurlijke tempel na drie dagen zou opgetrokken worden om een nieuw tijdperk in te luiden. Bij die tempel heropbouw door de gezondene van God zal aldus een messiaanse heilstijd ingeluid worden. Deze koning-messias zal volgens Zacharia bijgestaan worden door de hogepriester. Hieruit blijkt dat de politieke macht van de priesters na de ballingschap zeer groot is geweest. In de komende heilstijd met haar heilstaat, zal het herstelde Jeruzalem met zijn herbouwde tempel uitgroeien tot het centrum van de volken.

De Nazareen Jeshua of Jezus heeft nooit beweerd alles te kunnen of God te zijn. Altijd gaf hij aan dat hij niets kon zonder zijn God, de God van Israël, Die de Enige is die alles kan en vermag. Nooit gaf Jezus aan dat het aan hem lag om alles hier op aarde te bepalen. Wel gaf hij aan dat hij enkel de Wil van zijn hemelse Vader wenste te doen en dat hij van zijn hemelse Vader de autoriteit had gekregen om te spreken en te handelen.

Uit de Heilige Geschriften kunnen wij opmaken dat voortaan Christus de Koning van de wereld zal zijn, maar tevens de hogepriester voor God.  en dat de grote dag van toorn zal komen om de wereld te zuiveren in voorbereiding op een nieuwe eerbiedige samenleving.Eveneens leren wij uit die boeken dat Jezus hier op aarde als koning zal regeren, maar later zijn koninkrijk aan God, de Opperkoning, zal overdragen.

Zacharia heeft reeds gesproken van de houding van degenen die de storm hebben overleefd:

“Laten wij toch heengaan om de gunst van Jehovah af te smeken en om de Heer van de heerscharen te zoeken. Ja, vele natiën en machtige volken zullen komen om Jehovah van de legermachten te Jeruzalem te zoeken en de gunst van Deze Heer af te smeken” (Zach 8:20-23).

  • ‘In die dagen en in die tijd’, verklaart Jehovah, ‘zullen het volk van Israël en het volk van Juda bij elkaar komen.+ Ze zullen huilend op weg gaan+ en samen zullen ze Jehovah, hun God, zoeken.+Ze zullen de weg naar Sion vragen, met hun gezicht in die richting,+ en zeggen: “Kom, laten we ons aansluiten bij Jehovah met een eeuwig verbond dat niet vergeten wordt.”+(Jeremia 50:4-5)

De schrijver van de psalmen herinnert er ons ook aan dat men Jehovah als Opperkoning zal komen te gedenken en dat men van alle uithoeken van de aarde men zich tot Hem zal wenden.tot

  • 27 Alle uiteinden van de aarde zullen aan Jehovah denken en zich tot hem wenden.

   De families van alle volken zullen zich voor hem buigen.+ (Psalm 22:27)

In de vorige hoofdstukken spraken wij erover hoe Zacharia het huis voor Jehovah terug wenste op te bouwen. Want hij herinnerde zich ook dat dat stevig bevestigd zou worden boven de toppen van de ‘bergen’ waarop Gods stad zou groeien.

  •  Aan het einde van de dagen*

   zal de berg van Jehovah’s huis

   stevig bevestigd worden boven de top van de bergen

   en verheven worden boven de heuvels,+

   en daarheen zullen alle volken stromen.+

    Vele volken zullen komen en zeggen:

   ‘Kom, laten we naar de berg van Jehovah gaan,

   naar het huis van de God van Jakob.+

   Hij zal ons zijn wegen leren

   en wij zullen zijn paden bewandelen.’+

   Want de wet* zal uit Sion komen,

   het woord van Jehovah uit Jeruzalem.+ (Jesaja 2:2-3)

De profeet vertelt ons dat deze volken die naar Jeruzalem komen, het Loofhut­tenfeest of Soekkoth zullen vieren. Het Loofhuttenfeest was de laatste van de driejaarlijkse feesten die de Israëlieten moesten vieren.
Het werd ook “feest van de inzameling” genoemd want bij deze gelegenheid werd het binnenbrengen van de oogst, de opbrengst van akker, dorsvloer en wijnpers gevierd. Het was het meest vreugdevol van de feesten, een familieaangelegenheid waaraan ook de vreemdelingen onder het volk deel mochten nemen:

“Gij zult u verheugen op uw feest, gij, met uw zoon en uw dochter… de vreemdeling, de wees en de weduwe… Zeven dagen zult gij feest vieren ter ere van Jehovah, uw God, op de plaats die Jehovah verkiezen zal; want Jehovah, uw God, zal u zegenen in heel uw oogst en in al het werk van uw handen, zodat gij waarlijk vrolijk kunt zijn” (Deut. 16:13-17).

Op deze wijze zullen de pelgrims uit alle werelddelen Jehovah dank betuigen voor zijn goedheid,

“door van de hemel regen en vruchtbare tijden te geven en overvloed van spijs en vrolijkheid te schenken” (Hand. 14:17).

In erkentelijkheid voor al het goede dat God de mens geeft horen wij ons dankbaar op te stellen.

92 Het is goed om u te danken, Jehovah,+

en om uw naam te bezingen,* o Allerhoogste,

 om in de morgen uw loyale liefde+ bekend te maken

en in de nacht uw trouw,

 begeleid door een tiensnarig instrument en een luit,

door het melodieuze geluid van een harp.+

 Want u geeft mij vreugde, o Jehovah, met uw daden,

ik juich van vreugde om de werken van uw handen.

 Hoe groot zijn uw werken, Jehovah!+

Hoe diep zijn uw gedachten!+ (Psalm 92:1-5)

Ook al moeten wij nu nog lijden, is er de hoop in die zendeling van God en in dat komende koninkrijk op aarde waar Jezus als koning zal mogen regeren. Zacharia voorzag dan ook dat hiertoe scholing belangrijk was om de mensen dat te doen inzien. Ook de apostelen wisten maar al te goed dat het samenkomen in gemeenschap belangrijk was voor de groei in het geloof, en een getuigenis van dankbaarheid naar God toe kon zijn.

Wij moeten God altijd voor jullie danken, broeders.* Daar is alle reden toe, want jullie geloof groeit heel sterk en de liefde die jullie allemaal voor elkaar hebben wordt groter.+We spreken dan ook vol trots over jullie+ in de gemeenten van God vanwege jullie volharding en geloof onder alle vervolging en onderdrukking die jullie meemaken.*+Dat alles bewijst dat God rechtvaardig oordeelt en leidt ertoe dat jullie waardig worden bevonden voor het Koninkrijk van God, waarvoor jullie lijden.+ (2 Thessalonicenzen 1:3-5)

In het laatste boek van de bijbel wordt aangegeven dat Gods Volk hun dank aan Jehovah God en aan zijn Koning zullen betuigen, terwijl zij vreugdevol in de zegestoet meelopen en luid uitroepen:

„Redding hebben wij te danken aan onze God, die op de troon is gezeten, en aan het Lam” (Openb. 7:10, NW).

Zacharia wenst daarom de tempel vlug op te bouwen om zo ook een plaats voor lering en debat te voorzien. Daar zullen de mensen dan kunnen leren over dat komende Koninkrijk waar de mensen van de vorsten en priesters in Christus’ Koninkrijk onderricht zullen ontvangen, overeenkomstig het verlangen waar­ mee zij daarheen zijn gereisd:

“Komt, laten wij opgaan naar de berg van Jehovah, naar het huis van de God van Jakob, opdat Hij ons zal leren aangaande Zijn wegen en opdat wij Zijn paden zullen bewandelen. Want de wet (of het onderwijs) zal uit Sion komen, het Woord van Jehovah uit Jeruzalem.” (Jes. 2:3).

  •  Vele volken zullen komen en zeggen:

   ‘Kom, laten we naar de berg van Jehovah gaan

   en naar het huis van de God van Jakob.+

   Hij zal ons zijn wegen leren

   en wij zullen zijn paden bewandelen.’

   Want de wet* zal uit Sion komen,

   het woord van Jehovah uit Jeruzalem. (Micha 4:2)

Het zal ons dan ook wellicht verbijsteren dat er in deze profetie reke­ning wordt gehouden met de mogelijk­heid dat sommige volken weigeren te komen en daarom gestraft zullen worden.
Zou dit hun aanvankelijke houding zijn, een reactie van mensen die nog niet hebben begrepen wat te Jeruzalem is geschied?

+

Voorgaande

Zacharia: de profeet van Israëls herstel #1 Joodse ballingen in het rijk van Darius de Grote

Zacharia: de profeet van Israëls herstel #2 Jeruzalem als navel van de aarde

Zacharia: de profeet van Israëls herstel #3 Jeruzalem verhoogd

Zacharia: de profeet van Israëls herstel #4 Levende wateren

Zacharia: de profeet van Israëls herstel #5 De vijanden verdelgd

Het evangelie in het boek Jesaja – De Openbaring van Gods Gerechtigheid

God heeft nooit Zijn Naam veranderd en zal deze ook niet veranderen

Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #13 Onbegrijpelijk verkeerde voorstelling door het Wachttorengenootschap #2 Koninkrijk van God

Christadelfiaanse geloofspunten #5 Beloften over Herstelplan

Christadelfiaanse geloofspunten #6 Redding uit vrouw van het nageslacht van koning David

Christadelfiaanse geloofspunten #9 Jezus verheven tot de hemel als priesterlijke middelaar tussen God en mens

Christadelfiaanse geloofspunten #13 Koninkrijk van God na vernietiging van wereldse machten gegeven aan Zijn uitverkoren zoon

Christadelfiaanse geloofspunten #14 Koninkrijk van God aan het nageslacht van Abraham en David toekomend

Christadelfiaanse geloofspunten #15 Koninkrijk van God en een Volk om trots op te zijn

Christadelfiaanse geloofspunten #21 Missie van het komend Koninkrijk

++

Aanvullende teksten

 1. Hoe ver wil je gaan in je geloof
 2. Enkele kernpunten van het Christelijk geloof
 3. Fundamenten van het Geloof 12 Verzoening met God door het offer van Christus
 4. Rond God de Allerhoogste
 5. De Enige Ware God
 6. Bijbellezing van Vandaag geeft aan hoe God er voor zorgde dat men zich zou herinneren hoe Hij voor Zijn volk zorgde
 7. De gedachte van vandaag “God woont niet in huizen” (29 april)
 8. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God
 9. Bedenkingen: Gods eigen Volk
 10. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad
 11. De gedachte van vandaag: “Geen stilte zodat iedereen zal weten dat er slechts één Allerhoogste Heerser is over de hele aarde” (17 februari)
 12. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 13. Christus in de Tora: In de boekrol staat van mij geschreven
 14. De Ekklesia #4 De troon van David en De gezalfde des Heren
 15. Christus in Profetie #1 De Knecht in Jesaja (1)
 16. Christus in Profetie #2 De Knecht in Jesaja (2) Behoefte aan Verlossing
 17. Christus in Profetie #5 De Knecht in Jesaja (5) Verhoging van de Knecht
 18. Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God
 19. Betreffende Christus # 1 Een god of de God, een mensenzoon en zoon van God
 20. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 21. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 22. Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus
 23. De verzoening in type en antitype 2 Uitgaan naar Jezus
 24. De Ekklesia #3 Het koninkrijk
 25. Commentaar van Calvijn bij de uitverkiezing der apostelen
 26. Gezondene van God (Broeders in Christus)
 27. Gezondene van God (Belgische Christadelphians)
 28. Jezus zoon van God
 29. Christus Jezus: de zoon van God
 30. In deze oorlogstijden: Aangaande 14 Nisan, 5782 Erev Pesach op 15 April 2022
 31. Zeven Feesten van God de belangrijkste feesten van de hele Bijbel
 32. Dr. Visser bekijkt de eindtijd
 33. Op weg naar het eindstation

+++

Gerelateerd

 1. Wat is het feest van Christus Koning
 2. Koning van de harten; Da 7,13-14; Apk 1,5-8; Joh 18,33-37
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

1 reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: