Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Niet zo onbelangrijk

In het vorige artikel hebben wij duidelijk gemaakt dat tegenover vele andere kerkgemeenschappen de Christadelphians niet beweren dat men lid moet worden van hun kerk om gered te worden.

Een bewering dat het behoren tot de een of andere kerk niet zal bepalen of men gered zal zijn en het Koninkrijk van God zal binnen gaan, betekent niet dat het niet onbelangrijk zou zijn tot welke Kerk men behoort.

Een aangegeven weg

God laat de mensheid weten dat de mens er belang bij heeft om voor Hem te kiezen en Zijn uitgezonden mensen, zoals o.a. Mozes, Abraham, Jesaja en Jezus te volgen. Hij heeft het niet over een bepaalde Kerk die men moet volgen. Wel wordt er heel goed duidelijk gemaakt dat Jehovah voor een oplossing zal zorgen tegen het verzet tegen God en dat die persoon die uit het geslacht van David zal komen de verlosser en de te volgen weg zal zijn. Maar ook wordt er gewag van gemaakt dat het niet zo simpel zou zijn om die weg te volgen. Want men zal veel horen om toch van die weg af te dwalen (naar rechts of links te gaan) terwijl er maar één goede maar smalle weg is die naar een enge poort  tot leven leidt. De Bijbel laat ons weten dat er slechts weinigen zijn die hem zullen vinden. (Mt 7:14)
Die weg tot leven wordt aangevoerd door Jezus, die door God verklaard werd Zijn welbeminde zoon te zijn.  Die Jesus of Jezus is de weg en de waarheid en het leven.
Het Boek der boeken, de Bijbel, vertelt ons ook dat niemand tot God de Vader komt dan door hem. (Joh 14:6) Jezus wordt daarin voorgesteld als de deur om behouden te worden en een goede plaatst te vinden om te vertoeven of te “weiden” (Joh 10:9).

“met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: ‘Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.’” (Jes 30:21)

“Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.” (Mt 7:14)

“Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.” (Joh 14:6)

“Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.” (Joh 10:9)

Enkel door offerlam verlossing

Die kerken die beweren dat het enkel via hen is dat men redding kan verkrijgen, vergeten dat het enkel Jezus is die door zijn dood aan de martelpaal, verlossing heeft gebracht voor alle mensen, door zich als offerlam als losprijs aan te bieden.

“Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood, wanneer het pesachlam wordt geslacht, zeiden zijn leerlingen tegen hem: ‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen gaan treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?’” (Mr 14:12)

“De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.” (Joh 1:29)

“Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God.’” (Joh 1:36)

“Doe de oude desem weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedesemd brood omdat ons pesachlam, Christus, is geslacht.” (1Co 5:7)

Het is het geloof in dat pesachlam, de gezondene van God die God ook terug tot zich genomen heeft om voor hem als opperpriester te dienen maar ook om bemiddelaar te zijn tussen Hem en de mens, dat ons redding geeft.

“omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.” (1Pe 1:9)

“Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,” (1Ti 2:5)

“Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardiger dienst, in die zin dat hij bemiddelaar is van een beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften.” (Heb 8:6)

“Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen.” (Heb 9:15)

“voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel.” (Heb 12:24)

Toegang tot geloof

Het is niet bij één bepaalde kerk dat men toegang tot geloof zou krijgen. Elk individu heeft de vrije keuze om in iets te geloven. Welke kerk men ook kiest zal het door Jezus zijn dat men de toegang zal hebben verkregen in het geloof tot deze genade, waarin men zal moeten staan, maar eveneens zal moeten roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Want het is niet door die gekozen kerk maar door Jezus zelf dat men tot de Vader dankzij één Geest de toegang heeft.

“Dankzij hem (Jeshua/Jezus) hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig.” (Ro 5:2)

“dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.” (Efe 2:18)

Het is namelijk de gezondene van God, Jezus de Kristos of Christus, die de weg heeft geopend om naast het Volk van God, de Joden, ook niet Joden of goyim toe te laten. Het is Jezus die de heidenen ook een kans heeft gegeven om ingewijd te worden, door zijn vlees aan de paal te laten slaan.

“omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen.” (Heb 10:20)

“Ze zullen hem uitleveren aan mensen van alle natieën (de heidenen), die de spot met hem zullen drijven en hem zullen geselen en aan de paal hangen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood.’” (Mt 20:19)

“De God van onze voorouders (Jehovah) heeft Jezus weer tot leven gewekt, nadat u hem had vermoord door hem aan een stuk hout te hangen.” (Hnd 5:30)

“Hij heeft in zijn lichaam onze zonden de paal op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.” (1Pe 2:24)

Voor wat te gaan

Als men voor een kerk gaat kiezen wat zal er dan mee bepalen om voor die of een andere kerk te kiezen?

Eerst zal de persoon zich moeten afvragen in wat hij of zij wil geloven. Dat geloof gaat mee de geloofsgroep bepalen waar men naar zal uitzien. Men moet echter weten dat dit voor de Schepper wel belangrijk is hoe men Hem al of niet wil volgen en wie men zal gaan aanbidden. Hieromtrent heeft God duidelijke regels of voorschriften gegeven.

De gezondenen van God hebben ook de Wensen van God duidelijk kenbaar willen maken. Zoals het toen aan de mensen vrij was Hem al of niet te volgen, is dat vandaag niet anders.

Hierbij zal de hedendaagse mens zich de vraag moeten stellen of hij of zij de leer van Jezus zal willen volgen. Hierbij komt als eerste punt of men wil geloven in die God waarin Jezus geloofde, een God van orde. Dat was niet zichzelf maar wel zijn hemelse Vader, de Enige Ware God van Israël.

Vandaag zien wij heel wat naam-christenen die verkiezen om niet in die God van Jezus te geloven maar om in hun iegen gefabriceerde godheid, de Drie-Eenheid te geloven waar Jezus voor hen een vatbare zichtbare godheid is, god de zoon.

Zal men een kerk kiezen om zich daar veilig beschermd te voelen of wil men eerder rekenen op de bescherming door Jezus Christus en door God?

Er zijn genoeg kerken die mensen doen willen geloven dat God een ongenadig schepsel is dat mensen graag eeuwig laat branden in een hel. Voor diegenen die willen geloven dat bij elke ziekte, miskraam, inbraak of ongeval een demonische vloek op hun leven is, kunen zulke kerken soelaas bieden. Maar wij geloven niet dat die kerken de juiste kerken zijn voor God liefhebbenden.

als men gelooft in  buitengewone geesten en demonische figuren zijn er ook genoeg kerken te vinden die zulke elementen in hun geloofsleer houden.

Maar men kan ook de vraag stellen of het niet beter is in de God van de bijbel te geloven die Goedhartig en Barmhartig is; en in die liefhebbende God Die een koning heeft voorzien die de dood overwonnen heeft.Wil men die Jezus de Koning laten heersen over uw leven, of wil men eerder dat kerkelijke mensen,pausen, biscchoppen en priesters, over uw leven zullen oordelen?

Voor de keuzebepaling van een kerk is het wel belangrijk voor God, welke richting u uit wil gaan. Hij houdt er aan dat u slechts één God zou aanbidden en niet gaat neerknielen voor meerdere goden of zelfs voor beeltenissen van Hem of andere goden.

“want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in waarheid.’” (Joh 4:24)

“Luister, Israël: Jehovah, onze God, de Elohim (één Jehovah) is de enige!” (De 6:4)

“(83:19) Dan zullen zij weten dat uw naam Jehovah is, dat u alleen de Allerhoogste bent op aarde.” (Ps 83:18)

“Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde.” (Ex 20:4)

“Met wie wil je mij vergelijken, zegt de Heilige, aan wie ben ik gelijk te stellen?” (Jes 40:25)

“Ik ben Jehovah, dat is mijn naam. Ik deel mijn majesteit niet met een ander, noch de lof die mij toekomt met een beeld.” (Jes 42:8)

“Maak geen afgodsbeelden, zet geen godenbeelden neer, richt geen gewijde stenen op en plaats in jullie land geen stenen met afbeeldingen om je daarvoor neer te buigen, want ik, Jehovah, ben jullie God.” (Le 26:1)

“misdraag u niet door een godenbeeld te maken, een afbeelding van welk wezen dan ook, man of vrouw,” (De 4:16)

“Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde.” (De 5:8)

Met kennis van de Oude Geschriften juiste handeling verwacht

Zij die Christus Jezus willen volgen zouden eigenlijk zoals Jezus en zijn apostelen  moeten beseffen dat men datgene dat in de Oude Geschriften geschreven staat moet geloven en zoals de apostelen ook Gods nageslacht (of kinderen van God) willen zijn, die zich neit beroepen of beelden, voorwerpen, relikwieën of schilderijen van enig soort heilige of god. Als men tot het geloof is gekomen in Die Ene Ware God moet men ook toepasselijk bij Zijn kinderen aasluiting zoeken. De onwetendheid moet opgeruimd worden door kennis van de Schrift waarnaar dan ook gehandel zal moeten worden.

“29 Uit angst om op een klip te lopen, wierpen ze van de achtersteven vier ankers uit en baden dat het dag mocht worden. 30 Maar toen de bemanning het schip wilde verlaten en de sloep te water liet onder het mom dat ze ook boegankers wilden uitbrengen,” (Hnd 27:29-30)

“Wat nu het eten van offervlees betreft: wij weten dat er in de hele wereld niet één afgod echt bestaat en dat er maar één God is.” (1Co 8:4)

“Maar de andere mensen, die deze plagen overleefden, keerden zich niet af van hun zelfgemaakte goden. Ze bleven die goden aanbidden en de beelden van goud, zilver, brons, steen en hout, die niet kunnen horen of zien en zich niet kunnen verroeren.” (Opb 9:20)

Noodzaak om de bijbel te lezen

Herken je Jehovah God, Gods gezonden profeten, alsook de belangrijke zoon van God die de beloofde Messias is?

Het is de kennis van al de Bijbelse figuren die mee uw keuze van een kerk zal gaan moeten bepalen. Daarom is het zo belangrijk om vooreerst de Bijbel ter hand te nemen en deze grondig door te nemen.

Als u zodanig door voortdurend Zijn Woord gaat lezen zal u meer inzicht krijgen. Bij het verkrijgen vna meer inzicht zal u ook komen in te zien dat u naar die kennis en inzicht zal moeten gaan handelen.

Als u zal gaan doen naar wat de Bijbel u zegt zal u het makkelijker gaan vinden om een keuze te gaan maken voor aan te slutien bij een of andere kerk. Als een persoon de Bijbel niet regelmatig leest, laat dat zien dat deze er ook niet echt in geïnteresseerd is en dat hij of zij er ook de voorkeur aan geeft de eigen gedachtengang te volgen.

Sommige kerken hechten niet zo veel belang aan wat er werkelijk in de Bijbel staat. Die kerken zijn juist de kerken die het verst zijn afgedwaald van het Woord van God. En men zou moeten weten en inzien dat het juist niet onbelangrijk is om dat Woord van God, verkondigt in de Bijbel, te volgen.

In de keuze van een kerk zal u aan anderen laten zien waar uw hart ligt, bij de wereld of bij God. Als u rondom u kijkt, zal u ook merken dat de meerderheid van de bevolking echter verkiest te leven zoals zij willen en niet zozeer hoe dat God wil.

In het Christendom zien wij heel wat kerken die wel zeggen dat Jezus de Messias is, maar ze leven er niet naar. Hoe wil u leven? En vindt u het belangrijk welke kerk u kiest?
Bent u bereid voordat u een kerk kiest om er eens duchtig over na te denken?

Volgens ons is het echt niet zo onbelangrijk welke kerk een mens kiest.

¨¨¨¨¨¨

+

Voorgaande

Verlossing Niet enkel voor Christadelphians

++

Aanvullende lectuur

 1. Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid
 2. Waar de waarheid te leren
 3. Een vrije keuze voor iedereen
 4. Wereld van een Bijbels analfabetisme is ontstaan
 5. Missionaire hermeneutiek 3/5
 6. Keuze van kijken
 7. Keuze tot verwantschap
 8. Kennis van Ene Ware God
 9. Kennis van de gezonden zoon van God
 10. Geloof
 11. Geloof en geloven
 12. Omtrent Geloof en Gospel
 13. Geloof voor God aanvaardbaar
 14. Geloof in slechts één god
 15. Christen mensen met ons geloof
 16. Kerk van God hoort niet trinitarisch te zijn
 17. Kloof tussen de boodschap van God en de mensen van vandaag
 18. Christen worden iets anders dan lid worden van een kerk.
 19. De Ware Kerk
 20. Wedergeboorte en lidmaatschap tot een kerk
 21. Een samenkomst of meeting
 22. Judaisme & Katholicisme Universele ‘kerken’
 23. Focussen op Christus
 24. Christen Focus
 25. Scheiding van kerk en staat
 26. Vreemdelingschap
 27. Kerk dak boven evangelie
 28. Maken van een kerk
 29. De voordelen van een kleine gemeenschap of een huiskerk
 30. Parochie
 31. Kerkgroei en samengaan
 32. Al of niet toegeven aan de wereld
 33. Zichtbaar houden van oudste kerken
 34. Stop met zeuren over uw kerk
 35. De Kerk als realiteitsspel
 36. Waarom lopen kerken leeg?
 37. Apathie voor het geloof en Vorm van Eredienst
 38. Dementia in de Kerk
 39. Wat levert het mij op?
 40. Kerklidmaatschap belangrijk of niet
 41. Predikant wijst op verveling en vermoeidheid in de kerk
 42. Meerderheid protestantse kerken zit op zwart zaad
 43. Ontdopen gaat verder in België, een keerpunt om stil bij te staan
 44. Verlangen naar vernieuwing in de kerk
 45. Een kerk verlaten om lid te worden van een ander
 46. Keerpunt in de Kerk
 47. Tijden van verandering prachtige kansen voor Kerk
 48. Helft Amerikanen verandert wel van geloofstraditie
 49. Kerkshoppen: “Arrogant tegenover kerklidmaatschap”
 50. Kerk van eenzelfde lichaam levendig houden of laten groeien
 51. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #1 Geestelijke ondersteuning
 52. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #2 Christenheid tegenover christendom
 53. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #3 Groeiende beweging uit Joodse sekte De Weg
 54. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #4 Openbare prediking en Wederdopers
 55. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus
 56. Die Kerk (1): Die woord ‘kerk’ – prof. WJ Snyman
 57. Die Kerk (2): Die eienskappe van die kerk – prof. WJ Snyman
 58. Die Kerk (3): Die kentekens van die kerk – prof. WJ Snyman
 59. De kerk moet blijvend hervormd worden
 60. Reli-Quote 500: de bestbetaalde voorgangers
 61. Een Manifest voor Gelovigen
 62. Manifest Gelovigen nemen het woord
 63. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde
 64. Jongmense wil nie meer sit en luister nie
 65. Secularisatie en opdrachten voor alle mensen
 66. On-Bijbelse instituut van de kerk
 67. Kerk hospitaal voor zondaars
 68. De Ekklesia #1 De uitgeroepenen
 69. Intenties van de ecclesia
 70. Kerkzijn in een ik-gerichte tijd
 71. Ernstig strijdend voor het geloof
 72. Redding (Bijbelstudenten artikel)
 73. Redding (Christadlphian artikel)
 74. Reddingsplan
 75. Gods Redding
 76. Redding door Volharding
 77. Niet gebonden door labels maar vrij in Christus
 78. Bijbelonderzoekers, Bijbelstudents, Jehovah Getuigen, Russell en denominaties
 79. Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3
 80. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging
 81. Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import
 82. Doop en Geloof
 83. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
 84. Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus
 85. Verkondigen
 86. Wie of wat is een Jeshuaist of Jesjoeaist?
 87. Broers en broeders
 88. Wie zijn de Broeders in Christus?
 89. Broeders in Christus of Christadelphians – Wie zijn ze
 90. Wie – wat en hoe Christadelphians
 91. Vernieuwde Christadelphian Wereld
 92. Actief over de gehele wereld
 93. Broeders in Christus 2016 jaaroverzicht
 94. Bij de opening van het seizoen 2018-2019
 95. Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België

+++

Verder aanvullende & aanverwante lectuur

 1. leven
 2. Religie
 3. Religie – religio
 4. Astrologie en Skepsis
 5. Ik Geloof Er Niks Van
 6. Wetenschappers geven Knevel antwoord zonder antwoord te geven. Laat geloof een geloof zijn en maak er niet meer van dan het is
 7. Dwaasheid, Aanmatiging of Geloof?
 8. Geen geloof maar weten
 9. Godsvrucht
 10. Geloven
 11. Geloofsverval?
 12. Vragen over geloof, kennis en wetenschap
 13. God, zingeving en verbondenheid
 14. Het enige, universele geloof
 15. The rage against God.
 16. Geloof – 1 Februarie 2020
 17. De mens kiest zijn eigen lot.
 18. Geloof soos ’n mosterdsaad – 2 Februarie 2021
 19. Herman Bavinck preek vir Paul Kruger: Die wêreldoorwinnende krag van geloof (1 Joh. 5:4)
 20. Die Gereformeerde standaardwerk in Afrikaans oor Kerk en Volk in die lig van die Heilige Skrif
 21. Als anderen niet langer meedoen en/of niet meer in God geloven: hoe houden we het dan vol om kerk te zijn?
 22. Stel dat een moskee kerkasiel zou verlenen. Ofwel: in welke context leeft de kerk?
 23. Roeping van de kerk in een bijna postkerkelijke samenleving
 24. De Nederlandse kerk is nog teveel bezig met aardse, politieke macht
 25. Godsdienst geven in tijden van corona
 26. Roomschen godsdienst in Vierlingsbeek
 27. Term ‘secularisme’ moet ingevoerd worden bij onderzoeken naar religie en levensovertuiging. Het is ongewenst dat de maatstaf religieus is
 28. Bijbelverkondigers zijn de traditionele complotdenkers. Jure Ambroz zegt dat onderzoek van de bijbel en het zoeken van God ‘nu nog kan’
 29. Kledij en levensfilosofie
 30. Atheïst of toch gelovig?
 31. Weggaan uit een sekte: kan dat? Deel 1
 32. Weggaan uit een sekte #2: wolf in schaapskleren
 33. Onveilige hechting beinvloed geloofsleven
 34. Bön, de oorspronkelijke religie van Tibet (2) de bön religie en het boeddhisme
 35. God van Christendom is vergelijkbaar met God van het Vliegend Spaghettimonster. Kwantiteit is historisch onbruikbaar argument
 36. Die ware weg tot die lewe
 37. Onderzoek van KN zegt dat het dorp anno 2020 het prima zonder kerk kan stellen. Maar hoofdredacteur De Wit geeft dat feit niet toe
 38. De zorgzame macht van Jezus Christus
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

29 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: