Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Opgeroepen door Jezus

Hoop in een te volgen grote verteller

De Broeders in Christus zijn geen passieve Christenen maar actieve volgelingen van de Joodse Nazareense leermeester Jezus Christus.

Twee millennia geleden liep Jezus (eigenlijk Jeshua ben Josef) al predikend hier op aarde om over zijn God Jehovah en het komende Koninkrijk te vertellen. Hij verklaarde zijn God en vertelde hoe belangrijk het is om Deze tegemoet te komen. Dichter bij Die God komen zou mogelijk zijn door hem te volgen, want hij was hier op aarde om het licht in de duisternis te zijn en als weg naar God te dienen.

Die Grote Verteller, die zelfs al op zijn twaalfde jaar mensen in de tempel kon verwonderen en aan zijn mond gekluisterd houden, riep toen tijdens het Romeins bewind mensen op om tot inkeer te komen, Jehovah als Enige Ware God te erkennen, en om als boodschappers de weg vrij te gaan maken voor zijn wederkomst. Want hij zou gaan sterven maar ook verrijzen om dan opgenomen te worden in de hemel om daar als hogepriester voor God op te treden en bemiddelaar voor ons te zijn bij Die Ene Ware God, zijn hemelse Vader Die ook onze hemelse Vader hoort te zijn.

De man van vlees en bloed die zijn leven gaf voor zijn medemensen, had zich bereid gevonden steeds de wil van God te doen en schoof daarom zijn eigen wil opzij. Door zijn offergave als een Lam van God, betaalde hij de nodige losprijs om de mensheid te bevrijden van de Vloek der dood. Na de zondeval van de mens zou niemand kunnen ontsnappen aan die in de Tuin van Eden uitgesproken banvloek welke over iedereen de dood zou brengen waarna het vergaan tot stof en as zou komen.

Maar voor diegenen die Jezus zullen volgen is er hoop in hem. Jezus is namelijk diegene die het leven terug tot ons kan brengen, doordat zijn loskoopoffer aanvaard heeft.  Dankzij die losprijs verkrijgen wij nu leven in hem. De genadegave is voor iedereen voorzien, maar men moet ze wel willen aannemen en gebruiken. Men mag daarbij niet vergeten dat God een Wet heeft gegeven die men moet opvolgen.

Tijd van wetteloosheid

Vandaag lijkt het wel alsof er wetteloosheid heerst. Over die tijd waarbij mensen hun eigen zin gaan doen is er in het Boek der boeken, de Bijbel geschreven. Daaruit kan men ook leren dat diegenen die voor Jezus en zijn God gekozen hebben de Wet van God in hun hart hebben laten schrijven. Niemand zal zo maar iets kunnen voordoen of “faken”, want God doorvorst en kent het hart. Zij die zich niet aan dat Woord van God zullen ook makkelijker van de juiste weg kunnen afdwalen. In en door de Schrift kan men de aangegeven weg vinden. Zij die met die teksten niet gekend zijn lopen het gevaar makkelijk misleid te worden en in de val te trappen van valse profeten en leermeesters hun valse doctrines en valse kerken of slachtoffer te worden van de bewuste Hoer van Babylon. die mag dan wel de grootste Kerk zijn in het Christendom, maar mensen zullen moeten komen inzien dat de grootste kerk daarmee nog niet de juiste kerk is. Juist doordat er een tijd van verduistering en een tijd naar het einde toe komt zal men merken dat meerderen de kerken zullen verlaten alsook een groot deel God de rug zal toekeren. Het kerkverval maakt onderdeel uit van de aangekondigde tijden. Er komen nog woelige tijden waarin meerdere mensen misnoegd zullen zijn maar ook tijden waarin verscheidene mensen zullen uitkijken naar de dichterbij komende tijd dat Jezus zijn koningschap hier op aarde zal opeisen. Er zullen dan voor gelovigen Tekenen der tijden zijn die duidelijk zullen make dat de Tijden der heidenen aan hun einde komen. Dan zal de mens moeten beseffen dat eenieder een toegemeten tijd krijgt maar dat het einde der tijden uiteindelijk voor velen onverwacht voor de deur zal staan.

De Hoer van Babylon en de Antichrist

De Hoer van Babylon of Babylon de Grote zal komen in te zien dat voor haar de tijd ten einde zal lopen. De Antichrist zal niets anders kunnen vaststellen dat er toch mensen zullen zijn, ook al worden ze zo hard tegen gewerkt door de mainstream kerken, die voor Die Enige Ware God zullen gaan.

Ook al zal de Antichrist er alles aan gedaan hebben om het Volk van God te doen verdwijnen, zal dat Volk uit haar as herrijzen en zullen de Jehudi weer naar het Beloofde land komen toestromen. Wij kunnen nu al zien dat het bestaansrecht van dat Volk weer erkend wordt en dat zij hun geloof weer met zekerheid durven uitdrukken. In 1947 kwam het eindelijk zo ver dat door de Verenigde Naties een onafhankelijke Joodse en een onafhankelijke Arabische staat werden erkend, met een aparte status voor Jeruzalem. Het verdelingsplan dat omarmd werd door joodse leiders werd wel afgewezen door de Arabieren en leidde tot de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948. Dit kon geen geloofsgroep weerhouden dat de onafhankelijke staat Israël in mei 1948 boven de doopvont werd gehouden, en een jaar later met Resolutie 273 toegelaten werd tot het lidmaatschap van de Verenigde Naties. Dit zou maar het begin zijn van het verval van het rijk van de heerser der aarde. Zij die beseffen over wie er gesproken is die de satan of tegenstander van God zal vermorzelen beseffen dat Jeshua of Jezus die beloofde Messias is.

Ingaan op Jezus roep

Sinds de jaren zeventig van vorige eeuw vonden Bijbelstudenten in Europa oude grond die hard moest omgeploegd worden om terug vruchtbaar te worden. Thomasiten, Dawn Biblestudents, Dawn Christadelpians, Broeders en Christus gingen naast de Russellieten en Jehovah’s Getuigen in op Jezus roep om uit te gaan en het Goede Nieuws van het komende Koninkrijk van God te verkondigen.

Terwijl de menselijke of institutionele machten, over wereldlijke en geestelijke zaken, meer en meer uiteen vallen, verenigen de ware volgers van Jezus zich meer om hun werk van prediking beter te doen laten inslaan. Al gaat het tergend traag lijkt het wel of er meer leden van de standaardkerken oog en oor beginnen te hebben voor de Bijbelse Waarheid en hun (geboorte)kerk de rug toe keren. Het kerkverval bevalt de antichrist wel, maar dat velen van hun kerk overlopen naar een unitarische kerk is voor de satan een hevige boksstoot in de borst.

Meerderen beginnen door het mistgordijn te zien dat Constantijn de Grote had gespannen. De in die tijd aangegane valse leer om de wereld te plezieren wordt nu gewroken door de predikers die er niet voor terugschrikken om de ware Jezus aan de mensen te leren kennen.

Verbonden met Jezus

De Broeders in Christus zijn er van overtuigd dat meerdere mensen in de wereld bereid zijn om zich onder Jezus te plaatsen. Verenigd met elkaar voelen zij allemaal zich verbonden door zijn bloed. Als een menszenzoon genageld aan een paal is zijn bloed voor de gehele wereld vergoten, maar de hele wereld heeft dat niet aanvaard.

Over de gehele wereld zijn er gelovigen in de Ene Ware God die zich zodanig verbonden voelen dat zij als eenheid zich aan de buitenwereld voorstellen en deze Jezus en zijn God laten kennen als hun grote geliefden. Want voor hen zijn zij onder Christus een broer of zuster van Christus Jezus, die één en dezelfde hemelse God de Vader hebben. Als Jehovah God Zijn Gezin zal de Eeuwige Hoogst Almachtige Vader voor iedereen zichtbaar worden. Terwijl de Broeders in Christus rondtrekken en ook op het net Gods Woord verduidelijken laten zij zich steeds onder het leiderschap van Jezus bemoedigen. voor hen is het Jezus die hun trektocht dirigeerten dit tot meerdere de glorie van Jezus zijn Vaders Naam. Als broeders en zusters van Christus mogen wij onze hogepriester dienen door de mensen om ons heen te leiden in aanbidding van God, met de offergave van het Lam.

Dankzij dat loskoopoffer van Jezus moeten wij nu geen offers meer brengen tot God en daar zijn wij dankbaar voor en getuigen wij dan ook van die dankbaarheid. Als Broeders en zusters in Christus zijn wij bewust dat wij uit naastenliefde Gods Woord moeten verspreiden en mensen moeten bewust maken van wat wij als mens en schepsels van God horen te doen.

Jezus roept ons op om zijn boodschap verder te verspreiden terwijl wij de broederlijke liefde met iedereen delen.

Oproep tot verlichting van alle volkeren

Jezus roept allen op om hem te volgenen geen andere zogenaamde leraren van God (of theologen) en zijn God te aanbidden, en niet die god van de valse leraren en valse kerken. Hij vraagt ons om deelgenoten te worden van zijn lichaam. Jezus is de hoeksteen van de kerk die mede om die stamboom van David moet gebouwd worden, met de Joodse bakstenen als basis. Dat Geslacht of Huis van David is van oorsprong het Joodse Volk dat slechts één God heeft en geen Drievoudige godheid.

Het is aan dat Huis van David of Gods verbondsvolk met de twaalf stammen van Israël dat Jezus zich verder zal openbaren. Dit zal dan ool leiden tot een vernieuwd heil voor de christelijke kerk waar naar de tijd vordert meer zuiverheid zal in komen.

Op dit moment bevinden we ons nog in een overgangsperiode waar God de mens nog tijd geeft om te veranderen en juiste stappen te ondernemen; Maar Zijn geduld kan niet eeuwig op de proef gesteld worden. Eens zal er een punt komen dat het te laat zal zijn om nog een keuze te maken. Dan zal het zijn als bij de twaalf maagden en zla men de deuren gelsoten vinden. Daarom is het nu zo belangrijk om mensen te waarschuwen en hen er op te wijzen dat de tijd maar kort is.

Jezus roept op om tot inzicht te komen en keuzes te maken. Met dezelfde verwachtingen als de apostelen roepen ook wij mensen op om Jezus te erkennen voor wat hij gedaan heeft, zich opgeofferd voor ons en steeds de wil doende van zijn hemelse Vader. Vandaag staan wij midden in dat leven van keuzes maken, maar ook midden in de realiteit dat God zich door de Messias elk moment zal komen te openbaren in gerechtigheid en vrede. Gods Plan van wereldvrede zal komen en wij horen dat kenbaar te maken, als herauten aan te kondigen.

+

Voorgaande

Manifestering van Jehovah God

Niet zo onbelangrijk

Over lege en volle kerken

Stilstaan of uitvliegen

Een ongoddelijke wereld

Predikend naar en voor iedereen

++

Aanvullende lectuur

 1. De Enige Ware God
 2. Woord van God
 3. Mens, mensheid en mensdom
 4. Loon van de zonde
 5. Loon van de zonde en wraak
 6. Dood
 7. Beperktheid van de mens tot in zijn dood
 8. Wat gebeurt er als wij sterven
 9. Wij zijn sterfelijk en zullen tot stof vergaan
 10. Vergaan, afsterven, ontbinding
 11. Sheol, Sheool, Sjeool, Hades, Hel, Graf, Sepulcrum
 12. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 3 Leven, straf, dood en stof
 13. Hoop
 14. Hoop op een man
 15. Jezus als dienaar
 16. Jezus als voorbeeld
 17. Jezus bovennatuurlijke gave
 18. Jezus Christus betaler van de losprijs
 19. Jezus Christus – Controversieel figuur
 20. Jezus Christus hogepriester
 21. Jezus Christus koning
 22. Jezus Christus koning opgehangen
 23. Jezus Christus rechtvaardigingsverklaarder
 24. Jezus Christus – Uit Nazareth
 25. Jezus de lang geleden aangekondigde, de verwachte Redder voor allen
 26. Jezus de offervaardige
 27. Jezus’ dood aan een martelpaal
 28. Jezus Goed Nieuws brenger
 29. Jezus hoeksteen om op te bouwen
 30. Jezus Lam van God
 31. Jezus’ Losprijs
 32. Jezus niets uit zichzelf doende
 33. Jezus’ ophanging
 34. Jezus’ opwekking uit de dood als voorbeeld voor ons
 35. Jezus’ overwinning over dood
 36. Jezus verkondiger en weldoener
 37. Jezus waarbij goedheid kan gevonden worden
 38. Jezus vrijspraakgever
 39. Jezus vrijspreker
 40. Jezus zaad van David
 41. Christelijke Hoop op Eeuwig Leven
 42. Gods hoop en onze hoop
 43. Christelijke Hoop op Eeuwig Leven
 44. Werking van de hoop
 45. Leven na de dood
 46. Loskoopoffer als betaling van schuld
 47. Loskoopoffer van Jezus
 48. Losprijs betaald door Jezus Christus
 49. Losprijs bewerkt door de zoon van God
 50. Loon van zonde opgeheven
 51. Door Christus dood kunt u worden aangenomen als een kind van God
 52. Lam van God -Voorspeld
 53. Jezus moest sterven
 54. Zoenoffer
 55. Genade
 56. Wet en Genade
 57. Een heiden of niet-Jood en de mozaïsche wet
 58. Noahide-wetten of Noachitische geboden – zeven geboden die op de hele mensheid rusten
 59. Christus wederkomst
 60. De Wederkomst en de eindtijd #1 Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan
 61. Het nieuwe verbond in het evangelie en de koninkrijkstijdperken
 62. Bijbelteksten bij de op het hart geschreven teksten en toepassing van het nieuwe verbond
 63. Wetteloosheid
 64. Dit kan gewoon echt niet meer
 65. Tekenen te herkennen in Tijden der Laatste dagen
 66. Het Geschreven Woord: anomos
 67. Wetteloosheid doorn in het oog van velen
 68. Wet van de Geest
 69. Wet van God voor ogen houden en er op mediteren
 70. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen
 71. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad
 72. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde
 73. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #4 Ambitieuze mannen, verdraaide woorden en akkoorden met wereldleiders
 74. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #5 Valse leraren en afvalligen
 75. De nacht is ver gevorderd 16 Studie 3 Lessen uit het verleden 5 Aanpakken
 76. Uitkijkend naar 2017 en aankomende tijden
 77. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #6 Constantijn de Grote
 78. Dankbaar voor datgene dat ons toekomt
 79. Bijbellezing van Vandaag geeft aan hoe God er voor zorgde dat men zich zou herinneren hoe Hij voor Zijn volk zorgde
 80. Dagelijkse gedachte voor 27 februari: Denkend aan Gods zegeningen
 81. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Atttude
 82. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 83. Opkomend voor Christus #3 Noodzaak van verkondiging
 84. Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België
 85. Vergeten predikers van het Goede Nieuws
 86. De nacht is ver gevorderd 24 Studie 4 Zorg voor de naaste
 87. Elkaar Liefhebben van God geleerd
 88. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 89. Goede Nieuwsbrengers
 90. Opkomend voor Christus #4 Wereldwijde prediking
 91. Broeders in Christus — geschiedenis in het kort
 92. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #4 Volgelingen van Jezus

+++

Verder aanverwant

 1. “Vrees het my aangegryp vanweë die goddelose wat u wet verlaat.” – Psalm 119: 53
 2. Corona, de eindtijd en het getal 666. Wat zegt de Bijbel?
 3. Is de huidige corona-pandemie een teken van de eindtijd?
 4. Dodelijke Epidemieën in de Eindtijd
 5. Actuele Bijbelstudies over de eindtijd. Wat zegt de Bijbel?
 6. Robert Fleming en zijn eindtijd visie
 7. De Islam en het antichristelijk rijk wat gaat komen. Wat zegt de Bijbel?
 8. De Islam in de eindtijd en de rol van Turkije. Wat zegt de Bijbel?
 9. Israël en de eindtijd: deel 1, 2 en 3
 10. Wie is de Antichrist?
 11. Eindtijd in het licht van de Bijbel
 12. Henk Binnendijk: Bevinden we ons in de eindtijd?
 13. De antichrist; zijn regeringsperiode en zijn val door de oprichting van Israël
 14. Annexatie van Palestijnse gebieden door Israël, is het plan van God.
 15. End Times Part 1: Apostasy / Eindtijd Deel 1: Afvalligheid – Robert Breaker
 16. End Times Part 3: The Tribulation / Eindtijd deel 2: de Grote Verdrukking
 17. End Times Part 4: The Antichrist / Eindtijd deel 4: de Antichrist
 18. Aanvallen!!!
 19. Jezus’ boodschap aan de gemeente in de eindtijd – Liefdeloosheid en de kans op verdrukking.
 20. Satans aanval op boodschappers van God
 21. Het eeuwige leven?
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

19 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: