Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Het pad en de roep van Christus

De God boven alle goden heeft Zijn verlangens geuit met de Woorden die Hij mee gaf aan Zijn Volk. Ook heeft de Goddelijke Maker Zijn eniggeboren zoon aan de mensheid gegeven om Zijn Woorden te verduidelijken en om de mensen de weg naar Hem te tonen.

Jehovah God heeft Zijn zoon naar de wereld gestuurd om iedereen de kans te geven om Hem en zijn hemelse Plan te leren kennen. De gezondene van God vertelde over zijn hemelse Vader en toonde de weg naar hem. Jezus onderwees de Wil van God en toonde de mensheid hoe een mens werkelijk de wil van iemand kan doen.

Jezus werd geboren in een tijd naar keuze van God

– “toen de volheid van de tijd was gekomen, zond God Zijn Zoon uit, gemaakt uit een vrouw” (Gal. 4: 4)

ter vervulling van beloften en profetieën die gedurende duizenden jaren zijn gedaan en getrouw zijn opgetekend in het Oude Testament. In Lukas 24 zien we de heer Jezus, na zijn opstanding, dit bevestigen aan de discipelen op de weg naar Emmaüs (vs. 27) en aan de elf die verzameld waren in Jeruzalem (vs. 44).

“En te beginnen met Moses en al de profeten, verklaarde Hij hun, wat in heel de Schrift over Hem was voorspeld.” (Lu 24:27 Canis)

“Hij sprak tot hen: Dit is het, wat Ik tot u heb gesproken, toen Ik nog bij u was: “Alles moet worden vervuld, wat in de Wet van Moses, in Profeten en Psalmen van Mij staat geschreven”.” (Lu 24:44 Canis)

De wet, de profeten en de psalmen spreken allemaal over degene die zou komen, geboren uit een vrouw, voorbestemd om te lijden en te sterven als een offer voor de zonde, maar die nog moet worden opgewekt en dan glorieus zal regeren.

Het Nieuwe Testament begint met het bevestigen van zijn verband met de beloften die aan David en Abraham zijn gedaan:

“het boek van de generatie van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham” (Mt. 1:1).

Toen Jezus op dertigjarige leeftijd met zijn openbare prediking begon, was er grote verwachting in Juda. Zijn volgelingen noemden hem ‘Messias’ of ‘Gezalfde’ – de komende ‘Verlosser‘. Met de titel ‘Christos’ of Christus in het Grieks van het Nieuwe Testament, wordt hetzelfde aangeduid als de ‘Messias’ uit het Oude Testament. Diegenen die op keken naar Jezus hadden hoge verwachtingen. Zij verwachtten dat Jezus Rome zou uitdagen, Israël zou bevrijden van haar vijanden en de troon zou opnemen. Zijn buitengewone genezingswonderen versterkten deze overtuiging dat hij door God was gezonden en die beloofde persoon was die hen zou bevrijden.

De mensen waren gedoemd tot teleurstelling. Jezus bleef een ronddolende leraar en wees politieke banden af. Zijn vijanden, de leiders van Israël, jaloers op zijn populariteit, beraamden met succes zijn dood. Na drie jaar, waarin hij de levens van duizenden transformeerde door zijn voorbeeld en zijn stille leer, werd hij verraden en geëxecuteerd als een crimineel. Hij werd opgehangen aan een paal en liet de eerste dagen na zijn dood een enorme leegte achter. Zelfs zijn getrouwe apostelen waren vertwijfeld en angstig dat hun hetzelfde lot zou beschoren worden als hun meester als zij in het openbaar zouden komen. Daarom verstopten zij zich.

De Joden bleven verstrooid, niet verzameld. Davids troon bleef leeg. Zelfs het lichaam van Jezus verdween. Het zag eruit alsof God opnieuw een belofte had gedaan, en het was allemaal op niets uitgelopen. Zes lange weken sliep Jeruzalem.

Terwijl hij predikte, riep hij anderen op om in de Enige Ware God te gaan geloven en in hem te gaan geloven als de gezondene van de Allerhoogste. Hij vroeg ook zijn discipelen en andere volgelingen om de wereld in te trekken en het evangelie van het komende Koninkrijk te blijven prediken.

Jezus zijn roeping was er een van vrede. Maar de eerste roeping van de discipel is tot geloof. Elke leerling van Jezus moet een geloof als Abraham hebben. Noch Abraham, noch Jezus hebben gewankeld, maar stelden hun vertrouwen in hun God. Ook zo moet een volgeling van Christus of een christen geloven in datgene wat God heeft beloofd dat Hij dat kan en zal uitvoeren.

“en bleef ten volle overtuigd, dat Deze machtig is, om te verwezenlijken, wat Hij beloofd heeft.” (Ro 4:21 Canis)

Gods garanties liggen in de onfeilbare waarheid van Zijn Woord; de geboorte, het leven, de dood en de opstanding van de heer Jezus Christus; en het bewijs van talloze vervulde profetieën.

De ware discipel zal daarom geloven wat Jezus leerde, namelijk dat hij naar de aarde zal terugkeren (Mattheüs 16:27) en Koning op aarde zal zijn (25:31). De leerling zal doen wat zijn meester van hem vraagt. Hij zal belijden dat hij de dingen betreffende het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus gelooft (Handelingen 8:12), en gedoopt worden door onderdompeling in water zoals Jezus hem geboden had (Johannes 3:22; Marcus 16:16).

“Maar nu ze aan de prediking van Filippus geloofden over het koninkrijk Gods en over de naam van Jesus Christus, lieten mannen en vrouwen zich dopen.” (Hnd 8:12 Canis)

“Daarna ging Jesus met zijn leerlingen naar het platteland van Judea, waar Hij met hen enige tijd verbleef, en er doopte.” (Joh 3:22 Canis)

“Wie gelooft en gedoopt is, zal zalig worden; maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld.” (Mr 16:16 Canis)

Zo krijgen wij een les tot leven te horen. Wij als mensen hebben de keuze al of niet in Jezus en zijn God te geloven, maar dat houdt gevolgen in.

“Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld; maar wie niet gelooft, is reeds geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van Gods eengeboren Zoon.  — ” (Joh 3:18 Canis)

“Ze zeiden: Geloof in den Heer Jesus, en ge zult gered worden met uw gezin.” (Hnd 16:31 Canis)

Wij kunnen kiezen om in die heer Jezus te geloven. Vandaag zijn er wel velen die de indruk geven in die Jezus te geloven en die zich christen noemen. Maar vergis u niet, zij zijn slechts naam-christenen, die niet in de Jezus van de Bijbel geloven noch in de God van Jezus of de God van de Bijbel geloven. Zij hebben zich een driekoppige godheid toegemeten in plaats van in Die Ene Ware God te geloven die slechts één is.

Er wordt door God verlangd en verwacht dat men gelooft dat Jezus Zijn zoon is die hem welgevallig is.

“En zie, een stem uit de hemel sprak: Deze is mijn beminde Zoon, in wien Ik mijn welbehagen heb.” (Mt 3:17 Canis)

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eengeboren Zoon heeft gegeven: opdat allen die in Hem geloven, niet verloren zouden gaan, maar het eeuwige leven zouden hebben.” (Joh 3:16 Canis)

Door in die afgezant van God te geloven kunnen wij behouden blijven. In hem kunnen wij leven vinden en met hem leven verkrijgen.

“Jesus sprak tot haar: Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven;” (Joh 11:25 Canis)

“Dan zal Ik den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Helper geven, om bij u te blijven voor eeuwig.” (Joh 14:16 Canis)

“Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enig waarachtigen God, en Hem dien Gij gezonden hebt, Jesus Christus.” (Joh 17:3 Canis)

Het zijn er niet slechts een paar die worden opgeroepen. Jezus riep iedereen op om naar hem toe te komen en deel te nemen aan de hemelse roeping en deel te nemen aan zijn lichaam. Ook riep Jezus op om zijn boodschap verder te verspreiden, zodat meer mensen tot God zouden komen. Zij die zich christen noemen moeten daarom mee bijdragen aan die verkondiging van het Goede Nieuws.

“Ga naar huis, en verhaal al wat God u gedaan heeft. Hij ging heen, en vertelde heel de stad door, wat Jesus hem had gedaan.” (Lu 8:39 Canis)

“Welnu, zo dikwijls gij dit brood eet en de kelk drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.” (1Co 11:26 Canis)

Zo wel het herhalen van de handeling die Jezus heeft gedaan toen hij voor het laatst aan tafel zat met zijn apostelen, als het regelmatig aan anderen spreken over die Nazareense leermeester, maken deel uit van de beleving van het geloof.

Zij die zich christen noemen moeten aan anderen ook laten zien welke zegeningen over hen vallen en hoe die man van vlees en bloed voor ons verlossing en hoop heeft gebracht en ons kan doen uitzien naar een veel betere wereld.

Door onder Jezus zijn vleugels te komen kunnen mensen gesterkt worden. Dat moet ons ook de kracht en zekerheid geven dat het waard is om, uit liefde voor anderen, hem ook kenbaar te maken aan hen die hem nog niet kennen.

Jezus mag dan wel dat licht zijn dat God naar de wereld stuurde, maar als mensen dat licht niet willen zien zullen zij in de duisternis blijven. Elk individu moet zelf de keuze maken om naar dat licht te willen komen en Jezus te erkennen als zoon van God. Om tot die erkenning te komen moeten zij naar het licht toekomen en bereid zijn om zoals Jezus, Gods Woord goed leren te kennen. Door meer inzicht te krijgen in dat Woord van God zullen zij dingen duidelijker komen te zien en beter begrijpen.

Iedereen is het gegeven om zo wel de roep van Jezus als de roep van Jehovah te horen, maar elk individu heeft ook de eigen keuze om te reageren op dat licht met er naar toe te gaan of met er zich van af te wenden. Men kan zich er van afwenden en de schaduw en de duisternis gaan opzoeken. Een leven in liefde en geloof brengt ons naar het licht. De keuze is aan ons. Wij zijn vrije mensen.

Laten we de roep van Jezus horen en ervoor zorgen dat we hem volgen, niet vasthouden aan menselijke doctrines maar aan bijbelse leer, zoals Jezus ook het Woord van God volgde.

+

Voorgaand

Niet zo onbelangrijk

De weg van God of de weg van de wereld?

De te volgen Weg van God

Wie zijn verlangen opvolgen

++

Aansluitend

 1. De Enige Ware God
 2. Rond God de Allerhoogste
 3. Plan van de Goddelijke Maker
 4. Plannen van God
 5. Reddingsplan
 6. Plan van God en wereldvrede
 7. Beloften van God
 8. Gods beloften
 9. Gezondene van God
 10. De gezondene van God (Our World)
 11. Heil tot de gezondene van God of Zeus
 12. Jezus de gezonden afgezant van God
 13. Zoon van God
 14. Christus Jezus – de zoon van God
 15. Hij die komt – de Mensenzoon
 16. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 17. Zoon van God – de weg naar God
 18. Jezus zoon van God
 19. Dankbaar voor verkregen offer
 20. Zoenoffer
 21. Lam van God – offer gebracht ter verzoening
 22. Vraag: Als men uit God geboren zou zijn waarom zouden wij dan nog vergiffenis moeten vragen?
 23. Gospel of Evangelie – het Goede Nieuws
 24. Geloof
 25. Geloof en geloven
 26. Geloof in slechts één god
 27. Geloof in Jezus Christus
 28. Christendom
 29. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #3 Volgers van de ware Jezus
 30. Opdracht voor christen
 31. Opkomend voor Christus #2 Sprekend uit liefde voor Christus
 32. Opkomend voor Christus #3 Noodzaak van verkondiging
 33. Opkomend voor Christus #4 Wereldwijde prediking
 34. Verkondigen
 35. Christenmensen met ons geloof
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

7 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: