Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

De te volgen Weg van God

Voorgaand zagen wij dat er mensen zijn die de voorkeur er aan geven om de weg van de wereld te bewandelen, terwijl er anderen zijn die het voorbeeld van Abraham zien en begrijpen dat de weg die die aartsvader bewandelde misschien wel een betere weg is. Abraham was gekend voor zijn geloof en voor het nageslacht dat volgens zijn weg verder ging, door het bewaren van Gods voorschriften, en er alles aan deden om gerechtigheid en recht te doen. 

Het komt er op aan dat geloof van Abraham eigen te maken en zoals hij begreep, te beseffen dat de Elohim Hashem Jehovah goed en oprecht is en dat Hij zondaars op de weg onderwijst en de nederige in gerechtigheid leidt.

“Daarom juist heb Ik hem uitverkoren, opdat hij aan zijn zonen en zijn nageslacht zou bevelen, de weg van Jehovah te bewaren door gerechtigheid en recht te beoefenen; en Jehovah dus aan Abraham vervullen kan, wat Hij hem heeft beloofd.” (Ge 18:19)

“8 Jehovah is goed en rechtvaardig: Daarom wijst Hij de zondaars terecht. 9 De nederigen houdt Hij in het rechte spoor, De eenvoudige toont Hij zijn pad;” (Ps 25:8-9)

“Wend mijn ogen van de ijdelheid (of van wat leeg is) af, En laat mij uw wegen gaan en leven naar uw woord.” (Ps 119:37)

“Maar Jehovah, de God van zijn voorouders, verliet hij, gehoorzaamde Hem niet en bewandelde de weg van Jehovah niet.” (2Kon 21:22)

Doorheen de eeuwen toonde de mens dat deze graag zijn eigen weg ging en het liefst eigen roem verzamelde. Velen gingen zelfs zo ver dat zij naast hun god mensen plaatsten, zoals een Maria als een zogenaamde ‘moeder van God” (dit terwijl God nooit een moeder heeft gehad) en allerhande personen die ze ‘heiligen‘ noemden. Want voor hen moest de mens ook kunnen wat God vermag te doen. Allerlei werken of gebeurtenissen schreven ze dan ook toe aan hun heilige helden, die ze verheerlijkten op allerlei wijzen, met aanbidding en met processies.

Voor de meerderheid van de mensen moet de weg waarop zij wandelen heel breed en gemakkelijk zijn, en mag er niet te veel in de gelegd worden van de manier waarop zij die weg willen afleggen.

De Nazareense leermeester Jeshua, Jezus Christus, verteld de mensen dat zij moesten uitkijken welke weg zij zouden willen volgen. Volgens hem heeft elke mens wel de keuze tussen brede en smalle wegen. Over die wegen zegt Jezus dat de smalle weg tot het leven leidt.

“13 Gaat binnen door de enge poort; want wijd is de poort en breed is de weg, waar velen door naar binnen gaan maar die tot verderf en de ondergang leidt. 14 Hoe eng is de poort en hoe smal is de weg daar naartoe, die tot leven voert; en weinigen zijn er, die hem weten te vinden.” (Mt 7:13-14)

Later in de eerste eeuw werden vroege christenen bekend als een Joodse groepering met de naam ‘De Weg’ die de bevolking als een ketterse groepering aanzagen. (handelingen 19:23, 24:14, 22).

“Maar juist in deze tijd brak er een geweldige opschudding los aangaande de Weg” (Hnd 19:23 Canis)

“Maar dit beken ik u wel: Ik dien den God onzer vaderen volgens de richting, die zij ketterij gelieven te noemen, ofschoon ik toch alles geloof, wat in de Wet en de Profeten geschreven staat.” (Hnd 24:14 Canis)

“Ofschoon Felix zeer goed bekend was met al wat deze richting betrof, verdaagde hij toch het proces, en zeide tot hen: Wanneer de overste Lúsias hier is gekomen, zal ik uw zaak onderzoeken.” (Hnd 24:22 Canis)

Men kan zich echter de vraag stellen wie er in werkelijkheid de juiste weg was aan het bewandelen. Men had de vele leermeesters in de synagogen en tempel, die hun leer wensten op te dringen aan de mensen en waarvan velen tegen de leer van Jezus in gingen. Zo kwamen ook de apostelen en hun volgelingen tegenover valse profeten en hun vele ‘structurele manieren’ te staan en kwam hun gemeenschap onder druk van laster te staan.

“En velen zullen hun losbandigheid volgen; door hun toedoen zal de weg der Waarheid worden gelasterd.” (2Pe 2:2 Canis)

In de Heilige Schrift wordt meermaals de weg van God genoemd. Ook wordt er in meerdere passages getoond hoe mensen omgingen met keuzes die ze moesten maken en hoe zij al of niet voor de weg van God kozen of eerder voor de weg van hun medemensen, welke een veel populairdere weg was en nog steeds is.
De “verkeerde manier” wordt de brede weg genoemd die tot vernietiging leidt. Hoe ironisch dat de zeer populaire straat in New York waar alle ‘kijk naar mij’ mensen hun spullen ondersteunen ‘Broadway’ heet.

Hier zijn enkele “Wegen van God” verzen

“Wijs mij, o Jehovah, uw weg, Geleid mij op het pad van de deugd; En om wille van mijn verdrukkers, o Jehovah,” (Ps 27:11)

“Jehovah, toon mij uw weg, opdat ik zal wandelen in uw waarheid, Vervul enkel mijn hart van de vrees voor uw Naam;” (Ps 86:11)

“Voor muziekbegeleiding. Wijze: De dood van de zoon. Een psalm van David. (9-2) Met heel mijn hart wil ik U loven, o Jehovah En al uw wonderen vermelden;” (Ps 9:1)

“Ik maak ze één van hart en één van zin, om Mij voor altijd te vrezen, tot heil van zichzelf en van hun kinderen na hen.” (Jer 32:39)

“Laat Jehovah, uw God, ons de weg doen kennen, die wij hebben te volgen, en de beslissing, die wij moeten nemen.” (Jer 42:3)

“Maar zelf zijt gij afgeweken van de weg, en hebt vele anderen door uw lering doen struikelen; gij hebt het verbond met de Levieten geschonden, spreekt Jehovah van de heirscharen!” (Mal 2:8)

“De stem van een roepende in de woestijn: Bereidt de weg van Jehovah, Maakt recht zijn paden.” (Mr 1:3)

“Daar roept men: Baant Jehovah een weg in de steppe, Effent een pad in de woestijn voor onze God;” (Jes 40:3)

“Ik zal tot de groten gaan spreken, Want zij kennen Jehovah’s weg, de dienst van hun God. Maar ze hebben allemaal samen het juk verbroken, De banden aan flarden gescheurd.” (Jer 5:5)

“Hij was in de weg van Jehovah onderwezen, sprak met veel vuur, en leerde nauwkeurig alwat Jesus betrof; toch kende hij alleen de doop van Johannes” (Hnd 18:25)

“God! Volmaakt zijn Zijn wegen, Jehovah’s Woord is gelouterd. Hij is voor allen een schild, Die vluchten tot Hem.” (2Sa 22:31)

In een wereld waarin wij omringd zijn door veel verleidelijke spullen, is het makkelijk om ons te laten verleiden en dingen te doen die niet in lijn liggen met de verlangens van God.
Voor velen is het moeilijk om de juiste weg te kiezen, maar Jehovah God verlangt van Zijn schepselen dat zij toch een keuze maken. Voor God komt het er ook op aan dat iedereen bij zijn keuze zuiver op de graad zal kunnen zijn. Daarbij kan men dan wel stellen:

“Wie kan zeggen: Ik heb mijn hart gezuiverd en rein gehouden, Ik ben vrij van zonde?” (Spr 20:9)

+

Voorgaand

Niet zo onbelangrijk

De weg van God of de weg van de wereld?

++

Aanvullende lectuur

  1. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8
  2. Als jouw mening die van de meerderheid is
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

7 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: