Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Angst van reguliere kerken #2 Naar de slag na 1975

In 1891 had Charles Taze Russell Antwerpen en Brussel  bezocht en gezien hoe er in dit land werd geworsteld met het Geloof volgens het Evangelie. Hij had de Zwitser Adolphe Weber gevraagd om een vertaling in het Frans van boeken van de tegenwoordige waarheid” en advertenties te publiceren  in de Zwitserse, Franse en Belgische dagbladen die verwezen naar het eerste deel van de “Studies in de Schrift” (Studies in the Scriptures) en een aantal boekjes. in de Walen bleek dat niet onsuccesvol.
In 1908 werden in België al 5000 wachttorens” verspreid.

JeanBaptiste Tilmant uit Jumet-Gohissart, gelegen in de buurt van Charleroi, was er door aangesproken en kon met de verschijning van het tijdschrift “Vuurtoren van Zion Tower” Lighthouse of Zion Tower”, voor het eerst in het Frans gepubliceerd in 1903 nog meer mensen aantrekken.

Titelpagina van een Engels exemplaar van Zion’s Watch Tower (destijds de titel van De Wachttoren) uit 1907

Na de dood van Charles Taze Russell, op 31 oktober 1916, werd zijn plaats na enkel interne strubbelingen ingenomen door Joseph Franklin Rutherford, die meerdere veranderingen in de vereniging bracht dat leidde tot een breuk en de vorming van de Jehovah’s Getuigen. Deze bleven verder naast de Belgische Bijbelstudenten hun Zions Wachttoren, hun Wachttoren (Aankondiger van Jehovah’s Koninkrijk) – later ‘De Wachttoren‘ en het blad Ontwaakt, door de uitgeverij van de Watch Tower Bible and Tract Society of het Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap.

Jehovah’s Getuigen in Nederland op straat predikend

Die publikaties die gratis of voor een kleine bijdrage werden uitgedeeld aan stations, markten en drukke publieke plaatsen kregen veel bijval en waren een doorn in het oog voor de reguliere kerken.
Langzaam maar zeker wonnen de Jehovah’s Getuigen heel wat zielen.
Vooral door hun angstaanjaging dat in 1975 het einde der tijden zou komen deed veel gelovigen bij hen toe treden.

De voorspellingen van de Jehovah’s Getuigen dat in 1975 de wereld zou vergaan en de grote groep mensen die zich uit voorzorg voor de beveiliging van hun ziel bij hen hadden aangesloten, brachten een enorme pijnlijke klap toe aan de Bijbelstudentenbeweging.

Na het niet uitkomen van de Jehovah’s Getuigen hun voorspelling verlieten niet enkel veel mensen die beweging in de steek, maar verloren ook velen het vertrouwen in andere Bijbelstudenten verenigingen, die zij onder één en dezelfde kam gingen scheren.

Het was de opvolger van Charles Taze Russell als president van het genootschap, Joseph Rutherford die al voor een brede verdeeldheid had gezorgd in de bijbelstudentenbeweging. Zijn Jehovah’s Getuigen was helemaal niet meer wat Russell in het leven had geroepen. Ook had Russell zich nooit als een profeet geprofileerd. Maar na het niet uitkomen van die voorspelling van de eindtijd door de Getuigen van Jehovah, werden ineens al de Bijbelstudenten beschuldigd van valse profetische taal, waardoor de reguliere kerken hun ook konden afschilderen als valse profeten en zo ook de mensen deden geloven dat zij valse kerken tot zelfs sekten waren. De uitsluitingsmethoden van de Jehovah’s Getuigen hielpen mee om ze als sekten te beschuldigen en om ex-Jehovah’s Getuigen er toe te krijgen in het verzet te gaan niet enkel tegen de Jehovah’s Getuigen maar tegen alle verkondigers van een Enige Ware God.

De welvarende of Gouden Jaren 60 hadden heel wat mensen nieuwe hoop gegeven na de verschrikkingen van de afgelopen wereldoorlogen. Met de jaren 80 en 90 van vorige eeuw kwam een nieuwe generatie die helemaal geen behoefte meer had aan kerk en gebod. Zij maakten gretig gebruik van de tegenstand van de Katholieke Kerk tegen die verschillende Bijbelstudenten om die verder uit te lachen en zelfs als naïevelingen “zotten” te verklaren. De tegenstand die zo groeide tegen de reguliere kerken maar ook tegen de kleinere niet-trinitarische kerken, maakte dat vele kerken leden begonnen te verliezen. Toen de seks– en pedofilieschandalen boven water kwamen en de pers meer en meer ongelofelijke voorvallen bloot legde, was het hek van de dam en kon men zelfs van een aderlating in de kerk spreken.

In de jaren tachtig en negentig van vorige eeuw kregen de huishoudens heel wat Amerikaanse feuilletons op de televisie te zien waarbij ook Baptisten of Doopsgezinde gemeenschappen werden getoond. Het storende voor vele Europese Baptistengemeenschappen was dat daar meestal de Trinitarische Baptisten vertoond werden. Omdat de niet-trinitarische Baptisten niet verward wensten te worden met hun trinitarische tegenpool begonnen velen te twijfelen en zich af te vragen of het niet beter was van denominatie te veranderen. Duizenden Baptisten stapten daarom over naar de Jehovah’s Getuigen of sloten zich aan bij de Kerk van God. In het begin van de  twintigste eeuw waren er al niet-trinitarische Baptisten in gegaan op de pamfletverspreiders voor hun kerken, om zo lid van de Bijbelstudentenbeweging te worden. Zo hadden er zich velen gevoegd bij de Bijbelstudenten beweging in een bijbel studenten gemeenschap in Denain. In het Nederlandstalige landsgedeelte keken de Baptisten uit naar een nieuwere beweging. Verscheidene gelovigen die ofwel de Jehovah’s Getuigen, de Rooms Katholieke Kerk, de Oud Katholieke Kerk, de Charismatisch Katholieke Kerk of Katholieke Charismatische Vernieuwing, de Belgisch Protestantse Kerk (later De Verenigde Protestantse Kerk in België) of de Gereformeerde Kerk verlaten hadden vonden steun bij elkaar en vormden in de jaren negentig van vorige eeuw de Vrije Christenen, onder leiding van Yvan van der Kimpe (een ex-Jehovah’s Getuige), Marcus Ampe (een ex-Baptist) en enkelen die nu hun naam niet meer wensen verbonden te zien met die groepering. Door de vele tegenwerkingen langs meerdere kanten en geen instroming van jongere leden was die beweging niet zo een lang leven beschoren.

Na in 2010 verscheidene Bijbelstudenten en Bijbelvorsers verenigd te hebben in de Bijbelvorsersvereniging gaf Marcus Ampe zijn voorzitterschap af en werd dat genootschap in 2014 ontbonden. Hierdoor kon hij zich verder toe  leggen op de Christadelphian gemeenschap in België, Noord Frankrijk en Zuid Nederland. Wegens zijn gezondheid, de zware tochten om telkens heen en weer naar Parijs te gaan, en meningsverschillen tussen de Belgische Vrije Christadelphians, de Engelse Christadelphian Bible Mission (CBM) en Duncan Heaster’s Carelinks organisatie, gaf hij dat deel op en kwam het Christadelphian leven daar in Frankrijk nog verder weg kwijnend onder het Christadelphian Bible Mission (CBM) bewind. In België bleef Marcus Ampe geloven in de Onafhankelijke Christadelphians, terwijl andere in België werkzame Christadelphians niet wensten samen te werken. Spijtig genoeg maakt dat het allemaal niet makelijker nog eenvoudiger op, en valt het soms moeilijk om mensen een nabije ecclesia kenbaar te maken, doordat bijvoorbeeld Carelinks hun ecclesia gegevens niet wenst te delen met de onafhankelijke Belgische Christadelphians.
Wij betreuren deze niet broederlijk liefhebbende situatie, maar moeten nu eenmaal leven met die menselijke wrijvingen die in elke gemeenschap kunnen voor komen.

Ondertussen proberen wij in dit verdeeeld landschap met de internationale Amended en Unamended, Logos, Carelinks Dawn, Old Path Christadelphians en met de Belgian Christadelaphian Biblestudents diensten te leveren waar mensen met hun geloof in Jezus Christus de Messias, één Enige Ware God kunnen aanbidden.

+

Vindt hier ook

Wie zijn de Broeders in Christus?

Broeders in Christus of Christadelphians – Waar staan zij voor

Wat de Broeders in Christus geloven

Voor voormalige Jehovah’s Getuigen

Voorgaande

Niet zo onbelangrijk

Over lege en volle kerken

Stilstaan of uitvliegen

Op de vlucht geslagenen weer terug brengen

Vluchters van bepaalde groepen

Angst van reguliere kerken #1 Aanvoerders van nieuw gezond zaad

++

Aanvullend

 1. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5
 2. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #2 Christenheid tegenover christendom
 3. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #12 Anabaptisten
 4. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #13 Hutterieten of Hutteriaanse Broeders, Boheemse Broeders en Broederschap van eenheid
 5. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt
 6. Is er een komende Eindtijd
 7. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel
 8. Gods vergeten Woord 24 Getuigen 3 De opdracht om te prediken
 9. Opkomend voor Christus #1 Bedreiging voor het Heilig Roomse Rijk
 10. Opkomend voor Christus #2 Sprekend uit liefde voor Christus
 11. Opkomend voor Christus #4 Wereldwijde prediking
 12. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 13. De Ekklesia #5 Gods getuigen
 14. John Thomas – Naamgever en inspirator
 15. Misvattingen over C.T.Russell
 16. Wie kan zich beroepen op C.T. Russell
 17. Stichter van een beweging
 18. Bijbelonderzoekers niet steeds Getuigen van Jehovah
 19. Niet alle Getuigen behorend tot Getuige van Jehovah
 20. Bijbelonderzoekers, Bijbelstudents, Jehovah Getuigen, Russell en denominaties
 21. Bij de opheffing van de Vereniging voor Bijbelstudie
 22. Zoeken naar waarheid, studiemateriaal, Jehovah Getuigen, ex-Jehovah Getuigen en anderen
 23. Getuigen van Jehovah
 24. Getuigen van Jehovah, Data en Waarheid
 25. Is de Beleidvolle Slaaf van de Getuigen van Jehovah Gods enige instrument
 26. Kleine kudde getrouwe beheerder
 27. Andere Schapen
 28. Jehovah Getuigen ijveren voor erkenning als kerk
 29. Blijf waakzaam nu einde nabij komt
 30. Sekten in context van secularisatie
 31. Fred en Kate Gholson over hun uitstap van de JG Organisatie
 32. Meldpunt voor seksueel misbruik bij getuigen van Jehova: “Dit is het topje van de ijsberg”
 33. Meerderheid protestantse kerken zit op zwart zaad
 34. Eenheid van spreken onder de loep genomen
 35. Wat betreft Korte inhoud van lezingen: Bijgeloof en feesten
 36. Sekten
 37. Sekten in context van secularisatie
 38. Positie en macht
 39. Continuïteit van eeuwenoude kerkelijke teksten
 40. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #7 Afstandelijken, donatisten en arianen
 41. Geschiedenis van de Belgische Bijbelstudenten
 42. Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 1
 43. Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 2
 44. Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3
 45. Duncan Heaster en Carelinks onverbiddelijke verhinderaars
 46. Wie, wat, hoe Christadelphians
 47. Wie zijn de Christadelphians
 48. Broeders in Christus of Christadelphians – Wie zijn ze
 49. Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België
 50. Broeders in Christus 2015 in review
 51. Als de tijd ten einde loopt … De geest van Nimrod
 52. Vernieuwing in de kerk en verzoek om terug naar de bron te gaan
 53. Mogelijkheid de Bijbel zelf ter hand te nemen
 54. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel

+++

Verder aanvullend

 1. Corona, de eindtijd en het getal 666. Wat zegt de Bijbel?
 2. 6 misleidingen van het welvaartsevangelie
 3. Zeven dingen die je moet weten over de leer van de katholieke kerk
 4. De eindtijd vooraf
 5. De antichrist; zijn regeringsperiode en zijn val door de oprichting van Israël
 6. De 11 geloofsovertuigingen die je moet weten over Jehovah’s Getuigen wanneer ze aan je deur kloppen
 7. Onderzoek | Wat er volgens de wetenschap schort aan het misbruikbeleid van Jehovah’s Getuigen en hun reactie
 8. Onderzoek | Wat er volgens de wetenschap schort aan het misbruikbeleid van Jehovah’s Getuigen en hun reactie
 9. Weggaan uit een sekte: kan dat? Deel 1
 10. Weggaan uit een sekte #2: wolf in schaapskleren
 11. Weggaan uit een sekte: #3 In het land der blinden …
 12. Nieuw! Steun bij impact sekte
 13. Bethel deel 3 – Sekte of geen sekte?
 14. Book review : Hannelore
 15. Het gevaar van Bethel, door Rod Page
 16. De 5 strafste vrouwelijke TED-talkers over sektes en religie
 17. Evangelie te midden van misstanden
 18. De Lijfwacht bewaakt het brein
 19. Alarmsignaal voor de kerk
 20. End Times Part 3: The Tribulation / Eindtijd deel 2: de Grote Verdrukking
 21. Nieuw Apostolische Reformatie (NAR)
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

16 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: