Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #7 Wereldse gebruiken 3 Strengheid

Als ernstige Bijbelonderzoekers valt het on op dat een andere groep van Bijbelonderzoekers negatieve commentaren geeft over ons genootschap, dit terwijl zij voor zeer veel zaken hetzelfde denken en schrijven als wij, en erger, nog veel strenger en beperkender zijn naar hun leden dan wij, al hoewel zij onze strengheid lijken af te keuren.

Zij schrijven:

Het Wachttorengenootschap schrijft:

Christadelphians stemmen niet en sluiten zich ook niet aan bij vakbonden. Ze zijn tegen roken, scheiden, naar de rechter stappen en trouwen met buitenstaanders. Volgens hun strengheid fronsen ze werelds amusement. {The Watchtower Announcing Jehovah’s Kingdom — 1962}

In onze voorgaande kijk op dit geschrevene haalden wij al aan

Dat onze gestrengheid op bepaalde vlakken de amusementswereld mag doen opschrikken doet ons echter niet terugschrikken of andere meningen innemen over die zaken die volgens ons zo wel het lichaam als de geest vervuilen net als beschadigen.

Men eens echt moet nagaan of wij zulk een strenge en beperkende geloofsgroep zijn zoals de Jehovah’s Getuigen graag doen laten uitschijnen.

Men moet weten dat er in onze gemeenschap ook mensen zijn die in de amusementswereld werken. Hen sluiten wij al niet uit en zij schrikken dus niet op van onze gebruiken en levenswijze en laten zich niet afschrikken om toch lid van onze gemeenschap te worden.

Keuzevrijheid

Van ons mogen de mensen doen wat zij willen. Iedereen heeft zijn eigen vrijheid, maar wij vinden wel dat de vrijheid inhoudt dat men de vrijheid van een ander moet respecteren. Als mensen zich bij ons willen aansluiten is het wel zo dat zij akkoord moeten gaan om volgens de Bijbelse waarden en normen te gaan leven. Dat maakt het verbondsakkoord met de geloofsgemeenschap alsook met Christus en zijn God. Voor ons heeft iedereen de vrije keuze om zich aan te sluiten bij eenders welke groep van mensen, zij het op vlak van ontspanning of op vlak van geestelijke vorming. Niemand hoeft zich bij ons te laten dopen of lid te worden van onze gemeenschap. Onze deuren staan open voor iedereen. Eenders wie mag onze publieke vergaderingen bijwonen. Ook kan iedereen een eredienst of het Breken van het Brood meemaken, maar wel niet deelnemen aan het nemen van de symbolen. wij geven wel toe dat wij er streng op toe zien wie een Broeder in Christus mag worden, maar wij doen dat met heel wat minder beperkingen of regels die wij zouden opleggen dan de Getuigen van Jehovah. Volgens ons is daar veel meer strengheid dan bij ons en is het veel moeilijker om daar een gedoopt lid te worden alsmede dat het in die groep veel makkelijker is om er uit te stappen of om door het Genootschap geweerd te worden, waarbij zij hun leden zelfs met strengheid een “shunning” of weigering van ontmoeten opleggen. Volgens ons is zulke “uitsluiting” een bewijs dat het bij hen er veel strenger aan toe gaat dan bij ons.

Voorwaarden tot aansluiting

Wij steken het niet weg onder stoelen of banken dat wij van hen die zich willen aansluiten bij ons bepaalde voorwaarden stellen. Wij verwachten namelijk van hen dat zij eerst en vooral geloven dat Jezus Christus de zoon van God is door wiens offerdaad wij redding kunnen genieten. Verder verwachten wij ook van hen dat zij geloven in slechts één God die één is en geen twee of drie, alsook dat zij geen andere goden of halfgoden dan die Ene Ware God aanbidden.

Wat wij verlangen van hen die zich bij ons aansluiten is dat wij willen dat zij God toelaten om in hun leven aan het werk te gaan. Dit zal uiteindelijk zichtbaar worden in kleine dingen van hun leven, waarbij zij zullen aantonen dat zij Jezus werkelijk willen volgen en als hem willen gaan leven. Wij vinden het vreemd dat het Wachttorengenootschap bezwaar maakt dat wij streng toe kijken of diegenen die zich willen laten dopen geen verstokte rokers of gebruikers zijn van alcoholische dranken. Van ons mag men gerust alcohol drinken, maar dat moet met mate gebeuren. Zatte personen zijn niet bepaald een voorbeeld van een waardige Christen volgens ons. Een dronkaard of zuiplap zal bij ons geen kans krijgen om een ouderling te worden. Voor ons zou het verwonderlijk zijn als dit wel zou kunnen bij de Jehovah’s Getuigen. In andere kerken, vooral trinitarische zien wij wel priesters of dominees die wel eens te diep in de fles duiken, maar dat kan bij ons niet toegelaten worden. Als men dat te streng vindt, moet men de Bijbel daar beter eens over na lezen.

Genotsmiddelen en verslaving

Vreemd dat men ons te streng vindt als wij de drugs als tabak en alcohol bekijken en waarschuwen voor de gevaren van die middelen. Men zou moeten beseffen dat in veel landen het buitensporige gebruik van alcoholische dranken ongeveer tien maal zoveel problemen veroorzaakt als het gebruik van verdovende middelen. Van internationaal standpunt uit bezien is het alcoholisme zelfs een veel groter probleem dan misbruik van verdovende middelen alhoewel het gebruik van (verslavende) medicatie enorm aan het toenemen is.

Het Amerikaanse Health News deelt mee:

„De meest verbreide verslaving in ons land is het alcoholisme.”

Zelfs onder de jeugd is het overmatig drinken een veel groter probleem dan het gebruik van verdovende middelen.

erkend het Wachttorengenootschap dat in 1971 in Ontwaak schreef:

In Frankrijk is de situatie alarmerend. Een commentaar in Newsweek luidt: „Volgens artsen, sociale werkers en de politie is het alcoholisme Frankrijks grootste binnenlandse probleem.” Gemiddeld gebruiken de Fransen veel meer alcohol dan de bevolking van enig ander land — ongeveer 246 liter wijn per volwassene per jaar.

Zij geven verder toe:

Officiële cijfers tonen aan dat er in Frankrijk gedurende 1969 22.130 personen aan levercirrose zijn gestorven. Deze ziekte doet de lever verschrompelen en verharden en is een onweerlegbaar kenmerk van alcoholisme. Ze is, naar thans wordt beweerd, de op twee na voornaamste doodsoorzaak bij personen van middelbare leeftijd in de Verenigde Staten. En in Frankrijk wordt een van de drie bedden in psychiatrische inrichtingen in beslag genomen door iemand die aan alcoholisme lijdt.

Veel alcoholisten wachten echter niet tot een ziekte of ongeval de verwoesting van hun lichaam voltooit. Zij plegen zelfmoord.

„Onderzoekingen hebben aangetoond dat het zelfmoordcijfer onder alcoholisten ongeveer 50 maal hoger ligt dan dat van de bevolking in het algemeen”,

merkt de Atlanta Journal op.

Eten en drinken voor goed maar ook tot schade

De Getuigen geven toe dat op zichzelf drinken niet verkeerd is. Daarom hebben wij helemaal geen bezwaar dat men een glaasje bier of wijn zou dringen, want op zich is dat niet schadelijk voor de gezondheid en doen het zelf ook. Wij vinden dat God ons bepaalde dingen gegeven heeft, maar wij moeten er voorzichtig mee omspringen. Het is als met zoveel dingen die God tot vreugde van de mens heeft geschapen. Ze kunnen ten goede of ten kwade worden gebruikt.

Is bijvoorbeeld het nuttigen van voedsel verkeerd? Neen, maar u kunt het tot iets verkeerds maken als u zich uit gewoonte overeet tot u een veelvraat wordt. Is uw hand slecht? Natuurlijk niet. Maar u kunt ze tot iets slechts maken als u ze gebruikt om er een misdaad mee te begaan, bijvoorbeeld door er iemand mee te wurgen. Ja, u kunt allerlei dingen die ’goed’ zijn tot iets ’slechts’ maken door de manier waarop u ze gebruikt. Zo is het ook met alcoholische dranken.

Met onze strenge houding tegenover het gebruik van verslavende middelen willen wij onze medemensen beschermen.  Wij zijn er namelijk van overtuigd dat als men op de juiste wijze wordt aangedreven, men inderdaad de vastberadenheid kan verkrijgen om verkeerde gewoonten zoals alcoholisme en boulemie te bestrijden. Indien wij mensen met problemen kennen, vinden wij, is het onze taak om hen hulp te bieden door op hun gebrek te wijzen en hen mee te helpen dat gebrek te overkomen. Hiervoor wijzen wij dan ook op een van de grootste aandrijvende kracht die er te vinden is, namelijk het Boek der boeken, de Bijbel, Gods Woord. Onze berisping als iemand te veel gedronken heeft is niets vergeleken met Gods Zwaard:

„Het woord van God is levend en oefent kracht uit en is scherper dan enig tweesnijdend zwaard” (Hebr. 4:12).

Kennisgeving van bezorgdheid

Als wij die mensen die hun boekje te buiten gaan is dat niet omdat wij “streng” zouden zijn, maar een teken van onze bezorgdheid. Met de verwijzing naar het Woord van God willen wij hen de beste aandrijvende kracht verschaffen om de boeien van het alcoholisme of enige andere stoornis te verbreken.

Jezus is het die de weg toont en wij verwachten dat zij die lid willen worden van onze gemeenschap, mee met hem en met ons op die weg tot leven vooruit willen gaan. Met het besef dat met God alle dingen mogelijk zijn moeten wij in de voetstappen van Jezus gaan al is het slechts één stap per stap, of één dag per dag, en moeten wij voor elkaar het geduld oefenen eenieder die kans te geven om stap voor stap vooruit te gaan. Jezus is altijd voor ons en de weg tonend, maar wij moeten inzien dat hij voorop loopt en zouden niet moeten vrezen voor wat anderen denken en zeggen over ons. Het is alsof wij in een race of wedloop zijn en met meerderen naar voren lopen, elk mogelijk eens voor dan weer achter lopend, maar toch allemaal voorwaarts gaand in hoop om hetzelfde doel te bereiken en samen de koers te voleindigen. Daarom is er bij ons geen berisping zoals wij die van bij de Getuigen van Jehovah horen. Toch houdt onze houding iets in dat voor velen “streng” mag tonen, omdat het een houding is van doorzetting waarbij wij duidelijk maken dat wij willen voortzetten met geloof en liefde in onze harten willen voort gaan om met elkaar te kunnen delen om samen deelgenoten te worden in Gods Koninkrijk, aanvaardend dat met God alles mogelijk is.

Aanmoediging

Onze aanmoediging van leden en onze voorzieningen van regelmatige geschriften of artikelen mag voor sommigen een idee geven dat wij zeer streng zijn en telkenmale op nieuw richting willen geven aan onze leden, maar deze uitleggingen, exhortaties en bedenkingen zijn niet bedoeld om te berispen maar om te helpen verder te groeien in het geloof en om te laten aanvoelen hoe wij samen in eenheid denken, al denken anderen over die eenheid er anders over.

Onze “strengheid” is niet zo maar om mensen te kwetsen, maar is gebaseerd op de raadgevingen in de Bijbel over het aannemen van de juiste houding in het leven, voor ons zelf en voor een and en tegenover iemand anders.

Tweeduizend jaar geleden gaf de apostel Paulus geïnspireerde raad aan christelijke ouders waarin op de noodzaak van liefdevol geduld gepaard aan strengheid werd gewezen. Hierover zegt het Wachttorengenootschap zelf

Wanneer die formule gebaseerd is op bijbelkennis en oprechte bezorgdheid voor de toekomst van het kind, werpt ze nog steeds de beste resultaten af die thans verkregen kunnen worden. — Ef. 6:1-4; Kol. 3:20, 21.

Verwachting van bepaalde normen en waarden

Waardoor wij het vreemd vinden dat wijzogezegd zo streng zouden zijn of bepaalde normen en warden verwachten van hen die lid van onze gemeenschap willen worden. Wij kunnen ons echter niet voorstellen dat de Jehovah’s getuigen niet streng zouden zijn op het al of niet toelaten tot de doop en het opnemen van iemend in hun gemeenschap als volwaardig Getuige van Jehovah. (Misschien willen Jehovah’s Getuigen of voormalige Jehovah’s Getuigen hieronder ons vertellen hoe de vork in de steel zit bij de Jehovah’s Getuigen? – Reacties zijn van harte welkom.)

UIt hun tijdschriften kunnen wij toch opnemen dat het Wachttorengenootschap hun verantwoordelijken van de Koninkrijkszalen zo wel als hun leden toch ook oproepen to een vorm van gestrengheid, die ons inszien veel verder gaat , dus veel strenger is, dan onze gestrengheid. Zij schrijven:

Alle schriftuurlijke bewijzen schijnen erop te duiden dat gelegenheden waarbij een overtreder voor de gehele gemeente terechtgewezen moet worden, beperkt dienen te blijven tot gevallen van ernstig kwaaddoen die reeds algemeen bekend zijn of beslist algemeen bekend zullen worden, of tot gevallen waarin persoonlijker krachtsinspanningen om de persoon tot berouw te brengen en hem van het kwaaddoen af te keren, onzekere resultaten hebben gehad en men van mening is dat er voor de gemeente een potentieel gevaar blijft bestaan, een gevaar waarvoor de gemeenteleden gewaarschuwd moeten worden om zichzelf te kunnen beschermen.* Indien het kwaad een bron van algemene moeilijkheden voor de gemeente vormt, moet de terechtwijzing ’met strengheid’ geschieden en worden voortgezet totdat het kwaad geheel is verwijderd. — Tit. 1:13. {„Voor alle aanwezigen” terechtwijzen – De Wachttoren — Aankondiger van Jehovah’s koninkrijk 1977}

Reden tot optreden

Zij geven ook toe dat men bij iets verkeerd moet optreden. Ook geven zij toe dat voor hen voor een doeltreffende terechtwijzing van personen die in kwaaddoen volharden, het gebruik van overtuigende bewijzen uit Gods Woord noodzakelijk is. Het is namelijk op dat Woord dat wij ons baseren om normen, waarden en levensstijl op te baseren.

Indien iemand iets verkeerds heeft gedaan spreken wij die persoon onder vier ogen aan en beschuldigen wij niet iemand zo maar in de groep. Van Jehovah’s getuigen horen wij echter dat terechtwijzing van iemand wel in het openbaar voor alle leden van de gemeenschap gebeurd en zelfs zo ver gaat dat er de leden op het hart wordt gedrukt dat men geen contact meer mag houden met die persoon. Zelfs eigen familieleden zouden dan de betichte moeten mijden. Zulk een uitsluiten van iemand duidt veel meer op een onverantwoorde of niet toelaatbare strengheid dan onze vaderelijke gestrengheid.

Terechtwijzing

Volgens het Wachttorengenootschap is een bekendmaking aan een groep voorlezen dat iemand „is terechtgewezen”, niet zo erg of niet schadend. Volgens hen wil het op zichzelf niet zeggen dat de betrokken persoon ’voor alle aanwezigen wordt terechtgewezen’. Zij zeggen

In de bekendmaking wordt in feite gezegd dat hij „is terechtgewezen”, waaruit blijkt dat de terechtwijzing reeds heeft plaatsgevonden — en klaarblijkelijk niet in aanwezigheid van degenen die de bekendmaking te horen krijgen, want anders zou zulk een bekendmaking niet aan hen gedaan hoeven te worden. De bekendmaking zou een ’bestraffing voor alle aanwezigen’ genoemd kunnen worden, maar ze vormt op zichzelf genomen geen terechtwijzing. De persoon wordt er inderdaad door beschuldigd of aan de kaak gesteld, maar hierbij is geen sprake van het verschaffen van overtuigende bewijzen, waardoor een terechtwijzing wordt gekenmerkt. Wil er een werkelijke terechtwijzing ten aanhoren van de gemeente gegeven worden, dan moet Gods Woord krachtig op de bepaalde soort van zonde die in het spel is, van toepassing gebracht worden. Dit is van het grootste belang ten einde in de toehoorders een godvruchtige vrees op te bouwen niet eveneens tot een dergelijk kwaaddoen te vervallen. — 2 Tim. 4:2. {„Voor alle aanwezigen” terechtwijzen – De Wachttoren — Aankondiger van Jehovah’s koninkrijk 1977}

Hieruit blijkt duidelijk dat het Wachttorengenootschap het belangrijk vindt om bij haar leden vrees toe te brengen.
Het bang maken van leden lijkt ons ook veel erger dan mensen met duidelijkheid dingen in te laten zien, zonder ze pijn te willen doen of zonder hen vrees aan te jagen.

+

Vindt hier ook

Voor voormalige Jehovah’s Getuigen

Voorgaande

Een ongoddelijke wereld

Niet zo onbelangrijk

Over lege en volle kerken

Stilstaan of uitvliegen

Op de vlucht geslagenen weer terug brengen

Vluchters van bepaalde groepen

Angst van reguliere kerken #1 Aanvoerders van nieuw gezond zaad

Angst van reguliere kerken #2 Naar de slag na 1975

Wat wij te horen krijgen van Jehovah’s Getuigen

Verklaringen van het Wachttorengenootschap

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #1 Over namen en groepen

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #2 Over liefde

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #3 Verkondigen van het Goede Nieuws

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #4 Over dood en hoop

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #5 Wereldse gebruiken 1 Stemmen

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #6 Wereldse gebruiken 2 Roken

++

Aanvullend

 1. Heeft Bijbel voor de mens van vandaag nog betekenis
 2. Bijbel op de eerste plaats #2/3
 3. Gedisciplineerd de Bijbel lezen
 4. Kleurblindheid en verkeerscode
 5. Missionaire hermeneutiek 3/5
 6. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8
 7. Een race niet voor de snelste, noch een strijd om de sterkste
 8. Van goede moed zijnde om de wedloop te voleindigen
 9. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging
 10. Overdenking: De ware Christus: een mens als wij en toch volmaakt
 11. Vergeet niet dat wie je bent slechts zo belangrijk is als wat je doet
 12. Geestelijke vorming tot heiligheid #2
 13. Geestelijke vorming tot heiligheid #3
 14. Geestelijke vorming tot heiligheid #4
 15. Doop en Geloof
 16. Vergadering – meeting
 17. Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus
 18. Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten
 19. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Atttude
 20. Wij zijn zelf verantwoordelijk
 21. Twee vormen van Vrijheid
 22. Verondersteld dierenleed en vrijheid van Godsdienst
 23. Ik ben Vrij
 24. Geen mens is vrij die geen meester van zichzelf is
 25. De Geest van God brengt liefde bij; geeft hoop, en vrijheid
 26. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #2 Christenheid tegenover christendom
 27. Protest tegen VN-resolutie over Godslastering
 28. Als sneeuwvlokken een zacht tapijt vormen
 29. Opbouw van verleden naar toekomst
 30. Zij die in de renbaan lopen en geroepen zijn voor rechtvaardiging door geloof
 31. Geen race voor de snelste, noch een strijd der helden
 32. Verzoening en de gekochte race
 33. Als de tijd ten einde loopt …… Slechts een klein deel gered
 34. Als de tijd ten einde loopt … 5 De weinigen die behouden worden

+++

Verder gerealteerde berichten

 1. Schaap en herder in de Bijbel
 2. Met een glaasje … en de keerzijde
 3. 15. Verzameling van bonte figuren
 4. Wees Gematigd ||Be Moderate
 5. Schuldgevoel en angst
 6. Alcohol is gewoon een harddrug
 7. Dag 9: alcohol maakt meer kapot dan je lief is
 8. 18+ drink ik nog steeds niks?
 9. Theo-Herbots-Ervarings-Deskundige alcoholisme ||Theo-Herbots-Experiential-Expert Alcoholism – Een verslaving kan een vicieuze cirkel vormen die kan leiden tot vereenzaming en vervreemding. De wortels van een verslaving verschillen per persoon, maar de weg naar een beter leven is mogelijk met de juiste steun uit je omgeving.
 10. Intro Website over Alcoholisme, Zelfdoding en Armoede

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

8 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: