Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #5 Wereldse gebruiken 1 Stemmen

De Jehovah’s Getuigen blijken graag neerwaarts te kijken op de Christadelphians of Broeders in Christus. Wat daarbij opvalt is dat zij ons regelmatig zaken verwijten die bij hen juist het zelfde zijn, wat wij dan ook zeer vreemd vinden en ons doet afvragen of zij dan niet diezelfde regels hebben als zij in hun tijdschriften beschrijven en voorschrijven?!

Het Wachttorengenootschap schrijft:

Christadelphians stemmen niet en sluiten zich ook niet aan bij vakbonden. Ze zijn tegen roken, scheiden, naar de rechter stappen en trouwen met buitenstaanders. Volgens hun strengheid fronsen ze werelds amusement.

Maar doen de Getuigen van Jehovah ook niet juist diezelfde zaken die eveneens mensen hun wenkbrauwen doen fronsen. Plus is het bovenstaande gezegde slechts gedeeltelijk juist. Want waar er stemplicht is, roepen wij onze leden ook op om hun burgerlijke verantwoordelijkheid op te nemen en een stem uit te brengen. Eveneens zeggen wij dat een Broeder in Christus zoals Jezus moet opkomen voor de zwakkeren en voor hen die geen stem hebben. Dat maakt dat een persoon zich wel op de een of andere manier kan en mag inzetten om uit naastenliefde voor een ander op te komen. Naar ons weten mag dat helemaal niet bij de Jehovah’s Getuigen.

Ook vinden wij dat eenieder een eigen mening mag hebben en die ook mag uiten. Wij verbieden niemand niet om indien zij iemands gedachtegang goedkeuren hiervan akte te nemen en er ook op in te gaan of te laten weten dat men die gedachte goed vindt. Zo verbieden wij dus niemand om een schrijfsel goed te keuren of een webpagina een ‘Hou hiervan’ of een ‘Like’ te geven. Men mag niet vergeten of over het hoofd zien dat dat eveneens wel een stem uit brengen is. – Volgens ons gaan Jehovah’s Getuigen zelfs niet zo ver om webpagina’s te gaan bekijken omdat in vele schrijfsels van hen dat wordt afgeraden omdat men dan van de wereld zou zijn en door Satan misleid zou kunnen worden. Ook enige andere lectuur over geestelijke onderwerpen dan hun eigen uitgaven zijn door het Wachttorengenootschap verboden. In het christadelfianisme bestaat er helemaal geen controlerend systeem dat leden dit of dat zou verbieden of opleggen dit of dat te verplichten. –

Wij geven wel toe dat over wereldse zaken, in tegenstelling tot de geestelijke zaken, er in de Christadelphian familie er verdeeldheid bestaat. Zo zijn er groepen die vinden dat men niet mag stemmen, maar dan begrijpen wij niet waarom dat dan ook niet geld voor de werking van de ecclesia, want daar wordt dan bijvoorbeeld wel alle drie jaar gestemd om een voorzittende ouderling of presiding brother te kiezen. In sommige ecclesiae is er enkele jaren ook nog een stemronde gehouden om al of niet toe te laten dat vrouwen in de dienst hun hoofd niet moesten bedekken. De inspraak die juist gegund wordt door de Broeders in Christus in de wijze van de uitvoering of rollen in de ecclesia getuigd juist van broederlijkheid en van de familiale samenspraak en van een vrijheid en aandacht die aan alle leden van de gemeenschap wordt gegeven.

Naar ons weten geeft het Wachttorengenootschap de voorkeur er aan dat hun leden niet mee doen aan verkiezingen. Verder schrijven zij ook:

Natuurlijk komt in sommige democratische landen wel vijftig procent van de bevolking niet opdagen om op de verkiezingsdag te stemmen. Wat Jehovah’s Getuigen betreft, zij bemoeien zich niet met het recht dat anderen hebben om te stemmen; ook voeren zij in geen enkel opzicht campagne tegen politieke verkiezingen. Zij respecteren en werken samen met de in zulke verkiezingen rechtmatig gekozen autoriteiten (Romeinen 13:1-7).

Belangrijk is voor ons dat zij zoals wij aangeven:

Of zij persoonlijk zullen stemmen op iemand die zich verkiesbaar stelt, is iets waarin elke getuige van Jehovah een beslissing neemt op grond van zijn door de bijbel geoefende geweten en een begrip van zijn verantwoordelijkheid tegenover God en de staat (Mattheüs 22:21; 1 Petrus 3:16).

De Getuigen kijken dan ook verder naar wat Jezus hierover te vertellen had:

Bij het nemen van deze persoonlijke beslissing beschouwen de Getuigen een aantal factoren.

Ten eerste zei Jezus Christus over zijn volgelingen:

„Zij [zijn] geen deel van de wereld . . ., evenals ik geen deel van de wereld ben” (Johannes 17:14).

Jehovah’s Getuigen beweren dan ook dit beginsel serieus te nemen, aangezien zij volgens hen „geen deel van de wereld” zijn, en daarom dus neutraal zijn in de politieke aangelegenheden van de wereld. — Johannes 18:36. In de De Wachttoren — Aankondiger van Jehovah’s koninkrijk van 1999 schrijven zij verder:

Ten tweede sprak de apostel Paulus over zichzelf als een „gezant” die Christus vertegenwoordigde voor de mensen in zijn tijd (Efeziërs 6:20; 2 Korinthiërs 5:20).
Jehovah’s Getuigen geloven dat Christus Jezus thans de op de troon geplaatste Koning van Gods hemelse koninkrijk is, en zij moeten dit, net als gezanten, aan de natiën bekendmaken (Mattheüs 24:14; Openbaring 11:15). Van gezanten wordt verwacht dat zij neutraal zijn en zich niet mengen in de interne aangelegenheden van de landen waarheen zij worden gezonden. Als vertegenwoordigers van Gods hemelse koninkrijk voelen Jehovah’s Getuigen een soortgelijke verplichting om zich niet te mengen in de politiek van de landen waar zij wonen.

Dit is dus een facet dat een groot deel in de Christadelphian beweging ook zo voelt. Alsook hebben velen het moeilijk dat als zij indien een stem zouden uitbrengen en die niet volgens de verwachtingen uit komt of een verkeerd persoon aan de macht zou brengen. want als zij iemand aan de macht brengen moeten zij daar mee verantwoordelijkheid voor dragen. De Getuigen zitten met datzelfde dilemma en zeggen:

Een derde factor die beschouwd moet worden, is dat degenen die er door het uitbrengen van hun stem een aandeel aan hebben dat iemand een bepaalde positie krijgt, verantwoordelijk kunnen worden voor wat hij doet. (Vergelijk 1 Timotheüs 5:22, WV.) Christenen moeten zorgvuldig overwegen of zij die verantwoordelijkheid op zich willen nemen.

Ten vierde hechten Jehovah’s Getuigen grote waarde aan hun christelijke eenheid (Kolossenzen 3:14). Wanneer religies in politiek betrokken raken, is het gevolg dikwijls verdeeldheid onder hun leden. In navolging van Jezus Christus vermijden Jehovah’s Getuigen het betrokken te raken in politiek en bewaren aldus hun christelijke eenheid. — Mattheüs 12:25; Johannes 6:15; 18:36, 37.

Hierbij hebben wij over het Wachttorengenootschap wel bedenkingen, want zij zijn meermaals in politieke zaken betrokken geweest en zijn niet verlegen geweest om opgenomen te worden in de Verenigde Natiën om daar ook zeggenschap te hebben, of om in sommige landen toch als erkende godsdienst opgenomen te worden zodat hun verantwoordelijken zoals de priesters en imams in die landen een wedde zouden kunnen ontvangen.

Wat voor ons het meest belangrijke is, gaat de vrijheid van spreken aan. Velen van onze broeders houden zich het liefst afzijdig van enige politiek om zo ook de grootste neutraliteit te behouden.

Ten vijfde en ten laatste hebben Jehovah’s Getuigen doordat zij zich niet met politiek inlaten, vrijmoedigheid van spreken om mensen van alle politieke overtuigingen te benaderen met de belangrijke boodschap van het Koninkrijk. — Hebreeën 10:35.

Maar om mensen te kunnen redden uit moeilijke situaties moeten wij soms wel politiek actief zijn. Zo werken de Belgische Christadelphians wel eens samen met de Verenigde Naties en met verscheidene Europese instellingen en Hulporganisaties om zo mensen uit Afganistan, Irak, Iran en Turkije te redden en naar Europa te brengen. Voor onze hulpverlening hebben wij gewoonweg meerdere NGO’s nodig. zo ook moeten wij wel eens beroep doen op de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (afgekort ECOSOC, voor Economic and Social Council)

Voor vele Broeders in Christus zijn de boven aangehaalde zaken dan ook een gegeven dat ieders persoonlijkheid tot eigen beslissingsrecht moet brengen. Men zou kunnen stellen dat het even zo is voor de Jehovah’s Getuigen waar hun Wachttorengenootschap ook schrijft:

Met het oog op de hierboven uiteengezette bijbelse beginselen nemen Jehovah’s Getuigen in veel landen een persoonlijke beslissing om niet te stemmen in politieke verkiezingen, en hun vrijheid om die beslissing te nemen, wordt gesteund door de wet van het land.

Maar hoe staat het ermee als de wet van burgers verlangt dat zij stemmen?

In zo’n geval heeft elke Getuige de verantwoordelijkheid om gewetensvol en op grond van de bijbel te beslissen hoe hij in die situatie zal handelen. Als iemand besluit naar het stemhokje te gaan, is dat zijn beslissing. Wat hij in het stemhokje doet, is iets tussen hem en zijn Schepper.

En zo hoort dat volgens ons ook te zijn, want het is God die het hart kent en elke mens onderzoekt. (1 Samuel 16:7; Spreuken 4:23; Jeremias 17:10)

In DeWachttoren van 15 maart 1951 werd op bladzijde 90 gezegd: „Wanneer Caesar de burgers verplicht te stemmen . . . kunnen [Getuigen] . . . ter stemming gaan en het stemhokje binnengaan. Hier wordt hun gevraagd het stembriefje te merken, of in te vullen welke partij zij kiezen. De stemmers doen met hun stembriefje wat zij willen. Hier, in de tegenwoordigheid van God, moeten zijn getuigen dus in overeenstemming met zijn geboden en overeenkomstig hun geloof handelen. Op ons rust niet de verantwoordelijkheid hen te onderrichten omtrent dat wat zij met het stembriefje moeten doen.”

Voor Broeders in Christus komt het er op aan dat elk individu persoonlijk verantwoordelijk is voor de eigen daden. Bij ons is er geen overkoepelend orgaan dat verplichtingen oplegt aan de leden van de geloofsgemeenschap.

Wij volgen hierin de Jehovah’s Getuigen als zij zeggen over diegenen die een keuze moeten maken voor zichzelf:

In alle dingen verlaten zij zich op Jehovah God om hen te sterken, hun wijsheid te geven en hen te helpen in geen enkel opzicht ten aanzien van hun geloof te schipperen. Aldus geven zij blijk van vertrouwen in de woorden van de psalmist: „Gij zijt mijn steile rots en mijn vesting; en ter wille van uw naam zult gij mij leiden en geleiden.” — Psalm 31:3.

+

Vindt hier ook

Voor voormalige Jehovah’s Getuigen

Voorgaande

Een ongoddelijke wereld

Niet zo onbelangrijk

Over lege en volle kerken

Stilstaan of uitvliegen

Op de vlucht geslagenen weer terug brengen

Vluchters van bepaalde groepen

Angst van reguliere kerken #1 Aanvoerders van nieuw gezond zaad

Angst van reguliere kerken #2 Naar de slag na 1975

Wat wij te horen krijgen van Jehovah’s Getuigen

Verklaringen van het Wachttorengenootschap

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #1 Over namen en groepen

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #2 Over liefde

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #3 Verkondigen van het Goede Nieuws

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #4 Over dood en hoop

++

Aanvullend

 1. Is uitleg over christadelphians op Katholieke website correct
 2. Wie kunnen wij vertrouwen
 3. Getuigen van Jehovah

+++

Aanverwant

 1. Oog, links of rechts stemmen?
 2. Stem van de feminist | Het F-Woord #2 | NPO 3
 3. ‘Verkiezingen 2021 in handen Electorale Raad’
 4. Corona verandert verkiezingen, de jacht op jouw stem is geopend
 5. Het begin is er, nu het vervolg nog
 6. Waar gaat het naartoe en wat doe jij?
 7. Verantwoordelijkheid
 8. Touwtjes
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

8 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: