Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #1 Over namen en groepen

Van ernstige Bijbelstudenten die geloven in slechts één Ware God, zou men verwachten dat die groeperingen of geloofsstromingen de handen in elkaar zouden slaan en elkaar steunen. Ook zou men verwachten van een organisatie die beweert door God geleid te zijn en enkel Gods Waarheid te verkondigen dat zij geen leugens zou verspreiden. Maar als wij zien en horen wat de Jehovah’s Getuigen over onze denominatie verteld, kunnen wij enkel vast stellen dat zij meerdere leugens over de Christadelphians of Broeders in Christus de wereld in sturen.

De Jehovah’s Getuigen schrijven over de Christadelphians:

“Geloof jij in de drie-eenheid?” “Nee,” …
“In eeuwige kwelling?” “Nee.”
“In de aarde die wordt vernietigd?” “Nee.”
“Om naar de hemel te gaan?” “Nee.”
“In tiende?” “Nee.”
“In oorlog gaan?” “Nee, niet wat onszelf betreft.”
“En wat kan uw religie zijn?” “Ik ben een Christadelphian.”

Christadelphians beweren hun antwoorden op zulke vragen te baseren op hun aanvaarding van de Bijbel als geheel geïnspireerd. Ze moedigen persoonlijke studie van religie aan, en als gevolg daarvan weten ze gewoonlijk veel meer over hun religie dan de meeste andere belijdende christenen. Onder hen is er geen bezoldigde geestelijkheid, geen onderscheid tussen geestelijken en leken.
Elke ecclesia of gemeente kiest haar eigen “dienende broeders” voor een periode van drie jaar om de zaken te regelen, en deze moeten allemaal mannen zijn, hoewel er geen bezwaar tegen is dat vrouwen bijdragen aan hun religieuze tijdschriften. Het belangrijkste kenmerk van hun manier van aanbidden is de wekelijkse zondagsviering van het ‘avondmaal’.

Tot zo ver zou men kunnen zeggen dat dit een mooie omschrijving is van wat de Broeders in Christus of Christadelphians geloven en hoe zij gemeenschap hoden, al hoewel dat latste het verkeerde beeld zou kunnen oproepen dat Christadelphians alleen aan de zondag houden om hun eredienst uit te voeren of geloven in een zondagsplicht en zo (enkel) een zondagdienst uitvoeren (wat zij dus niet doen). Bij die kerkgroepering gaat het zelfs zo ver dat zij hun leden doen geloven dat zij de enigen zijn die in De Ene Enige Ware God Jehovah geloven en Zijn Naam gebruiken. Dat is toch de indruk die wij verkrijgen als wij verwonderde gezichten zien als wij ons bezoekende Jehovah’s Getuigen te woord staan.

Jehovah’s Getuigen en voormalige Jehovah’s Getuigen zouden zeker te weten moeten komen dat zij niet de enigen zijn die Jehovah’s Naam eren en aanroepen. Er zijn heel wat verscheidene groeperingen die geloven in slechts één Ware God en Die God met Zijn apart geplaatste of heilige Naam erkennen.

Onze geschiedenis weten ze mooi te schetsen maar vreemd genoeg noemen ze ons een sekte, terwijl zij zelf niet als sekte willen worden uitgemaakt. Zij schrijven:

Het christadelfianisme is een van de kleinste sekten van het christendom. Ongeveer 20.000, de meest waarschijnlijke meerderheid, zijn in Groot-Brittannië te vinden, terwijl de rest voornamelijk verspreid is over andere Engelssprekende landen.

Betreft dat kleine aantal dat zij opgeven kan men discussiëren over welke groep zij in het oog hadden en in welk jaar zij een telling deden. De vraag is echter wel waarop ze dat cijfer baseerden? Gelukkig mogen wij zeggen dat we met heel wat meer gelovigen zijn, ook al zijn het er heel weinig in vergelijking met andere kerken.
Ook vreemd is dat ze het over het christendom hebben en ons niet onder de christenheid onderverdelen. Vooral omdat zij zelf duidelijk aangeven dat het christendom het bezoedelde geheel van christen kerken is waaronder de Hoer van Babylon de grootste is.

Verder geeft het Wachttorengenootschap aan dat onze strekking of het christadelfianisme door sommigen dan inderdaad van God kan aanzien worden. Maar hier gaan zij tege in en zeggen

Als we het echter nauwkeuriger onderzoeken, ontdekken we dat het zulke grove tekortkomingen en valse leerstellingen bevat dat het eenvoudig niet van God kan zijn, maar van mensen moet zijn.

Beseffend dat wij een organisatie of verzameling van mensen zijn, beseffen wij maar al te goed dat we ook tekortkomingen kunnen hebben. Die steken wij niet onder stoelen of banken. Maar laat ons eens zien wat zij beweren dat onze tekortkomingen zouden zijn.

Het christadelfianisme schiet allereerst tekort doordat het niets weet van de kwestie van universele soevereiniteit, noch wordt men zich door het lezen van zijn vele publicaties ervan bewust dat de rechtvaardiging van Jehovah’s naam belangrijker is dan de redding van menselijke schepselen. (Ezech. 36:22, 23)

Dit is een flagrante leugen, omdat wij zeer duidelijk de Naam van God voorop leggen en ook meerdere artikelen aan die Naam van God publiceren. (Kijk maar een op meerdere Christadelphian websites onder de Naam van God of Name of God) Maar natuurlijk gaan wij de mensen niet om de vijf voeten met een artikel over Gods Naam om de oren slaan.

Men zal ook geen tegenspraak vinden bij de grote meerderheid van Christadelphian schrijvers. In de amendementen voorzag Dr. Thomas zels aanduidingen van die belangrijkheid voor de verkondiging van Gods Naam. Hier kunnen wij alleen maar opmerken dat de Jehovah’s Getuigen graag het alleenrecht oproepen om Gods Naam te gebruiken. Zoals andere bijbelstudenten zullen ook de Broeders in Christus (of Christadelphians) hetzelfde zeggen als de Jehovah’s Getuigen, namelijk dat de Bijbel doordrongen is van de Naam van God.

Deze waarheden doordringen het Woord van God van begin tot eind. Eigenlijk , komt de naam van Jehovah bijna 7000 keer voor in de Hebreeuwse Geschriften, en alleen in het boek Ezechiël vinden we zo’n zestig keer het punt dat ‘zij zullen moeten weten dat ik Jehovah ben’. (Ezech. 25:17) Onder anderen Mozes, Jozua, David, Salomo en koning Hizkia beseften hoe belangrijk deze waarheden waren. Zie Exodus 7: 5; 9:16; 12:12; 32: 7- 13; Jozua 7: 7-9; 1 Samuël 17: 45-47; 1 Koningen 8:43; 2 Koningen 19: 15-19; Job, hoofdstuk 1 en 2; Psalm 83:18; Spreuken 27:11.

De Jehovah’s Getuigen zien zelfs uit het oog dat met de jaren de Christadelphians niet alleen aan Gods Naam belangrijkheid zijn gaan geven, maar ook aan Zijn zoon. Ook al weten de meeste Jehovah’s getuigen dat “Jezus” niet de echte naam is van de Kristos of Christus, doen ze nergens een poging om de ware naam van de zoon van God kenbaar te maken, terwijl die naam toch ook zeer belangrijk is in de kennis van God en in het Reddingsplan van God. Toch beschuldigen ze ons van geen naam herkenning. Ze schrijven:

Jezus ‘naam betekent’ Jehovah is redding ‘.

maar vergeten dat het Jeshua’s naam is die dat betekent, want Jezus of Jesus betekent “Heil Zeus” wat dus eigenlijk schennis brengt aan Jehovah.

Herhaaldelijk vestigde Jezus de aandacht op de naam van zijn Vader. Zijn volgelingen deden hetzelfde. In feite toonden ze aan dat juist de reden waarom God ‘zijn aandacht op de natiën richtte’ was ‘om uit hen een volk te nemen voor zijn naam.

Wij als Christadelphhians of Broeders in Christus zijn juist zeer bewust hoe doorheen de geschiedenis Jehovah’s Naam evenals Gods zoon zijn naam heeft willen vervalsen of wegnemen. Wij zien ook in hoe er een naamsverandering voor het behoud van vrede is geweest maar geven duidelijk aan dat wij daar liefst verandering in zouden willen zien en oproepen om beide namen weer in eer te herstellen. Dus kan men moeilijk stellen, zoals de Jehovah’s Getuigen doen:

‘Maar al deze nadruk op Jehovah’s naam en de kwestie ontbreekt in het christadelfianisme. – Matth. 6: 9; Johannes 12:28; 17: 6; Handelingen 15:14.

In onderstaande lijst van “aanvullende artikelen” zal u al enkele artikelen kunnen vinden die de Getuigen hun beweringen tegen spreken. Ook wijzen wij regelmatig christenen en anderen er op dat er een duidelijk verschil is in “de Naam van God” en in “titels” die velen gebruiken voor God en daarbij denken dat het Zijn Naam is. Wij hopen dat onderzoekende gelovigen wel te zien en te weten komen hoe belangrijk voor ons Gods en Jeshua of Jezus hun naam zijn voor ons.

Betreft een volgende beschuldiging, moeten wij toegeven dat er wel een vorm van waarheid in zit dat wij een verdeelde gemeenschap zijn. Zoals in het Katholicisme er gelovigen zijn die de Latijnse ritus verkiezen terwijl anderen voor de landstaal kiezen of zich aansluiten bij Benedictijnen, Jezuïeten, Witte en Bruine paters zijn of Paters Vocationisten, Paters Maristen en ga zo maar door vindt niemand daar het een dilemma of teken van verscheurdheid. Ook voor de Gereformeerden waar men de oude Volkskerk of Nederlandse Hervormde Kerk kan vinden, met een toonaangevende ‘Groninger richting‘ en afgescheurde richtingen zoals de Christelijke Afgescheiden Gemeenten, de Gereformeerde Kerken onder het Kruis, de Nederduitse Gereformeerde Kerk (de dolerenden), tot de Gereformeerde Kerken in Nederland, allemaal gemeenschappen die men als één beschouwd bij de Gereformeerden, of bij de Protestanten tegenover de bovenstaanden bij de Katholieken, terwijl daar heel wat meer verschillen zijn dan bij onze groeperingen, die hun naam dikwijls ook verkregen door hun plaats of door een overkoepelend orgaan waartoe zij gingen behoren, wat niet moet inhouden dat zij tegen elkaar zouden zijn of niet samen dienst zouden kunnen hebben.

Een tweede essentiële en fundamentele tekortkoming van het christadelfianisme is het ontbreken van die eenheid waarvoor Jezus bad: “Dat zij allemaal één mogen zijn.​​dat ze kunnen worden vervolmaakt tot één. ” Ja, zoals Paulus aantoonde, christenen ‘behoren allemaal in overeenstemming te spreken, zonder verdeeldheid te zijn, maar passend verenigd in dezelfde geest en in dezelfde gedachtegang.
’Hij omvatte onderverdelingen en sekten bij de” werken van het vlees “. – Johannes 17: 21-23; 1 Kor. 1: 10-13; Gal. 5:19, 20.

Weer geven de Jehovah’s Getuigen aan dat wij een sekte zouden zijn, dit terwijl wij juist verscheidenheid toe laten en iedereen de vrijheid geven om zelf een mening te uiten over bepaalde zaken en ook om aan te sluiten bij deze of gene ecclesia. Bij ons wordt niemand verplicht zich te binden aan slechts één persoon of groep.

Om een voorbeeld te geven:

Wij als vrije of onafhankelijke Christadelphians houden diensten waarbij Central-, Unamended-, Amended-, Dawn Christadelphians aanwezig zijn met daarbij ook de Farsi Christadelphians, waarvoor zulk een dienst dan ook zowel in het Farsi naast het Engels wordt verzorgd.

Dit getuigd eerder van een eenheid en broederlijkheid die de Jehovah’s Getuigen uit het hoofd verliezen. Bij ons mag men tot eenders welke Koninkrijkszaal of Ecclesia Hal behoren en toch welkom zijn in een andere groep. (Wel moeten wij ergerlijk toegeven dat Carelinks van Duncan Heaster hier de enige grote uitzondering op maakt.)

De Jehovah’s Getuigen doen alsof zij zonder scheuringen en zonder twisten in hun gemeenschap zitten, maar ben hen zijn er heel wat meer oneingheden geweest, alsook zijn zij zelf een afscheuring van de Amerikaanse Biblestudents en van de Russellites of Russellieten.
Toch willen zij graag naar de periode gaan wanneer de beweging in haar kinderschoenen stond en og tot volle ontplooiing moest komen, zoals dat ook voor hen over meer dan één decennium gebeurde.

Maar binnen het christadelfianisme was er bijna vanaf het begin een geest van verdeeldheid. Het toegeven van deze zwakheid is de verklaring die eind 1923 verscheen in The Christadelphian:

“Het jaar dat nu wordt afgesloten, heeft een fenomenale ‘onenigheid onder broeders gezaaid’.”

Als resultaat zijn er zo veel sekten en verdeeldheid.
Elke nieuwe groep die beweert dat het de enige echte is, en de rest vergist zich.

Maar nooit beweerde één van die groepen dat zij de enige echte waarheid verkondigden. Dat is een enorme vergissing van de Jehovah’s Getuigen, ook al betreuren wij zelf ook dat bepaalde persoonlijkheden meer aandacht vroegen en verwierven en zo andeere groepjes of parochies stichtten. Maar een nieuwe parochie betekent nog niet een nieuwe godsdienst zoals de Getuigen wilen doen geloven. Maar in Groot-Brittanië werd het wel zo erg dat in die verdeeldheid zulk een oneigheid was dat toen bepaalde groepen niet met elkaar wensten om te gaan.

Van deze geest van verdeeldheid zei een prominente Christadelphian, F. G. Janaway, eens in Christadelphians and Fellowship:

‘Er zijn minstens twaalf broederschappen die zichzelf Christadelphians noemen, die elk weigeren om met de andere elf om te gaan.’

Dat was in 1934.

De Jehovah’s Getuigen schreven verder in 1962:

Het is niet te zeggen hoeveel afzonderlijke groepen er vandaag de dag zijn, aangezien veel uit slechts een handvol of een enkele ecclesia bestaan.

Maar zij gaven gelukkig wel toe dat

Veel veteraan Christadelphians keuren deze verdeeldheid af en sommigen werken aan reünie. Niet weinigen onder hen zijn van mening dat het allemaal te wijten is aan splijtende haren.

Het is niet enkel in onze gemeenschap dat haarklieverij en muggezifterij kan voorvallen. Dat is spijtig genoeg één van de menselijke zwakheden waar men in het dagelijks leven mee geconfronteerd kan worden. Fout zou zijn als wij, zoals de Jehovah’s Getuigen doen, zulke meningsverschillen niet aan het daglicht zouden durven laten komen en niet openlijk zouden willen toegeven dat er meningsverschillen zijn.

Al die verschillende groepen naar war de Jehovah’s getuigen verwijst voelen zich wel allemaal verenigd in het Lichaam van Christus als Broeders en Zusters in Christus, wat moeilijk kan gezegd worden van al de Jehovah’s Getuigen die de Internatioanl Biblesudents, de Brooklyn, de Pensylvania, organisaties de rug toegekeerd hebben en de vele andere (Amerikaanse, Engelse, Belgische, Franse, Duitse, Nederlandse, Poolse) Jehovha’s Getuigen kerken of Koninkrijkszalen hebben verlaten.

+

Vindt hier ook

Voor voormalige Jehovah’s Getuigen

Wie zijn de Broeders in Christus?

Broeders in Christus of Christadelphians – Waar staan zij voor

Wat de Broeders in Christus geloven

Voorgaande

Niet zo onbelangrijk

Over lege en volle kerken

Stilstaan of uitvliegen

Op de vlucht geslagenen weer terug brengen

Vluchters van bepaalde groepen

Angst van reguliere kerken #1 Aanvoerders van nieuw gezond zaad

Angst van reguliere kerken #2 Naar de slag na 1975

Wat wij te horen krijgen van Jehovah’s Getuigen

Verklaringen van het Wachttorengenootschap

++

Aanvullend

 1. Christendom
 2. Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting
 3. Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken
 4. Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger
 5. Taal van de Bijbel onder ogen zien
 6. God beter leren kennen om tot een goede relatie te komen
 7. God boven alle goden
 8. Hashem השם, Hebreeuws voor “de Naam”
 9. Hoe leest u?: “Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met mijn naam JHWH ben Ik hun niet bekend geweest.”
 10. Naam van God – Jehovah
 11. De naam van Jehovah gebruikend maar geen getuigen met die naam
 12. Jehovah als Schepper ook Vader
 13. Jehovah God staande boven alle aardse superieure autoriteiten
 14. Jehovah God vertrouwen
 15. Looft Jehovah
 16. Terug gaand naar de originele naam
 17. Geloof vinden in Jeshua
 18. Geestelijke vorming tot heiligheid #3
 19. Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn
 20. De Ekklesia #10 Addendum 1: een moderne theocratie?
 21. Niet even bidden en weer terug de drukte in
 22. Reden om zich te distantiëren van bepaalde Christenen
 23. Hellenistische invloeden
 24. Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden
 25. Saturnus, Janus, Zeus, Sol, donkerte, licht, eindejaarsfeesten en geschenken
 26. Een kerk naar smaak en taal
 27. Europa en de zondagsrust
 28. Zondag, zonnegodsdag en zonnepartnersdag
 29. Moeten wij ons aan de zondagsplicht houden
 30. Verscheidene Verbondakkoorden 8 Onze plaats bij de voorgestelde Verbonden
 31. Samen eten, drinken en Jezus gedenken
 32. Kerkdienst in openlucht tijdens vakantie
 33. In moeilijke tijden
 34. Over gaan tot een juiste focus
 35. Messiaans, Joods of Christen
 36. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 1 Begin jaren
 37. Russellieten
 38. Broeders in Christus of Christadelphians – Waar staan zij voor
 39. Wie, wat en hoe Christadelphians
 40. Christadelphians wereldwijd
 41. Christadelphians over heel de wereld
 42. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #4 Ambitieuze mannen, verdraaide woorden en akkoorden met wereldleiders
 43. Naamsverandering voor het behoud van vrede
 44. Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 1 Rabbijn Jeshua en Romeinse weerstand
 45. Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 2 Rotsgraf, Beenderdoos en Grafkerk
 46. Drie jaren en terugkijkend op meerdere decennia

+++

Uitgelicht

+++

naam van God

Verder verwant

 1. VII. Vragen en antwoorden over de naam van God
 2. Door het mysterie van de namen van God te begrijpen, houd ik de voetstappen van het Lam bij
 3. Het belang van Gods Naam
 4. De heiliging van Gods naam
 5. Waarom zal God een nieuwe naam hebben als Hij in de laatste dagen komt?
 6. ‘Gods naam is veranderd?!’ Clip 2 – Is Gods naam werkelijk onveranderlijk?
 7. Corona en Gods Naam

 

Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

18 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: