Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #8 Wereldse gebruiken 4 Verslaving

Er gaan op het net heel wat geruchten over Christadelphians of Broeders in Christus waarbij tegenstanders of voormalige Christadelphians ons in een slecht daglicht willen stellen. Het gaat dan meestal op onenigheden die voorgevallen zijn rond de volhouding aan Bijbelse teksten en een niet toegeven aan wensen om volgens wereldse gebruiken te kunnen leven.

In enkele voorgaande artikelen hebben wij verrast gekeken naar kritiek die door het Jehovah’s Getuigen Wachttorengenootschap is geuit. Zij schrijven over ons ondermeer het volgende:

Het Wachttorengenootschap schrijft:

Christadelphians stemmen niet en sluiten zich ook niet aan bij vakbonden. Ze zijn tegen roken, scheiden, naar de rechter stappen en trouwen met buitenstaanders. Volgens hun strengheid fronsen ze werelds amusement. {The Watchtower Announcing Jehovah’s Kingdom — 1962}

Alcohol drinken

In twee voorgaande artikelen hebben wij al besproken waarom wij er een voorkeur aan geven dat onze leden liefst niet roken en hun alcoholgebruik onder controle houden. Uit het voorgaande kon u hopelijk inzien dat voor ons mensen zelf mogen kiezen wat ze graag doen en laten. Hopelijk hebt u kunnen inzien dat wij er helemaal niet tegen zijn dat mensen alcohol drinken. Wij zelf zeggen wel eens

“één glaasje rode wijn per dag is goed voor de gezondheid.”

Ook mag men niet vergeten dat Jezus ook kon genieten van een glaasje wijn en zelfs water in wijn veranderde. Indien men geen alcohol zou mogen drinken zou hij dat zeker niet gedaan hebben. In de bijbel zijn er genoeg voorbeelden waar wijn werd gedronken. Maar de Schrift laat ook zien welk gevaar er is als men te veel alcohol consumeert. Het beschrijft ook enkele voorvallen waarbij iemand te diep in het glas had gekeken.

Of men het gestrengheid van ons kan noemen als wij iemand er op wijzen dat hij zijn alcoholgebruik onder controle moet krijgen, nadat wij die persoon al enkele keren zat hebben aangetroffen, laten wij aan u over. Voor ons is zulk een berisping dan een poging om die persoon van een verslaving af te helpen.

Verslaafdheid

Vreemd vinden wij dat het Wachttorengenootschap onze houding tegenover verslaving als iets negatiefs wil beschouwen. Volgens ons kan men aan van alles verslaafd geraken. Dit kan aan het lezen van boeken zijn of televisie kijken, maar ook aan zoetigheden of zoutigheden, vaste zo wel als aan vloeibare dingen, maar ook aan bepaalde handelingen of aan het beleven van seks. Men kan zo wel het lichaam als de geest met allerlei dingen vullen. Ook met dingen die het niet nodig heeft of die het lichaam en de geest zelfs vervuilen of kapot maken. Ook al kan men daar door gevangen zitten betekent dat niet dat men als slachtoffer geen poging moet doen om uit zulk een verslaving te komen. Wij beseffen gerust dat het zelfs voorvalt dat mensen niet bewust zijn dat zij verslaafd zijn, zoals aan bepaalde medicatie, koffie of chocolade, maar toch komt het veelvuldig voor. In onze gemeenschap worden zulke mensen niet uitgesloten, terwijl we, naar wij gehoord hebben dit wel gebeurt in de beweging van Jehovah’s Getuigen. Dus ook al vinden zij ons te streng, treden zij strenger op dan ons en gaan zelfs zo ver mensen uit hun gemeenschap te sluiten of te “shunnen”. Zulk een shunning is volgens ons niet alleen onvriendelijk en niet getuigend van ware broederliefde, maar ook eerder een teken van overdreven strengheid.

Terechtwijzing met voorbeelden uit de Schrift

De Getuigen geven toe of tonen aan dat men tot een doeltreffende terechtwijzing van personen die in kwaad doen volharden kan over gaan. Hiertoe gebruiken wij niet onze eigen ‘strenge regels’ zoals He Wachttorengenootschap mensen wil doen geloven. Wij maken voor onze terechtwijzingen gebruik van overtuigende bewijzen uit Gods Woord, de Bijbel. Wij vinden dat wij veel uit het voorbeeld van Jezus kunnen leren en proberen dat zo goed en zo kwaad mogelijk na te volgen. Hij was geen man van harde woorden en zo zijn wij dat ook niet. Ook brengen wij de zorgen om iemand niet zo maar publiekelijk in het openbaar voor onze gemeenschap. ‘In stilte’ zullen wij iemand trachten te benaderen die zich op een of ander vlak zijn of haar boekje te buiten is gegaan. Bij ons niet zoals bij de Getuigen hun organisatie een streng overheersend comité.

Bij ons ook geen bestraffing voor alle aanwezigen, zoals bij de Getuigen word opgeroepen om iemand te mijden of geen contact meer mee te hebben. Volgens ons zij dat juist strenge maatregelen. Zulk een houding bij de Getuigen doet dan ook onze wenkbrauwen fronsen dat zij ons beschuldigen van streng of te streng te zijn.

Ontwennen en vraag tot doop

Jehovah’s Getuigen zullen ook eerder iemand uitsluiten van de doop dan wij. Zelfs als een persoon aan het proberen is om van zijn of har verslaving af te komen kunnen wij een terughoudendheid merken bij de Jehovah’s Getuigen. Zij schrijven ook:

Vanuit het standpunt van de bijbel bezien, schijnt het duidelijk te zijn dat personen die zulk een ontwenningskuur ondergaan, schriftuurlijk gesproken niet voor de doop in aanmerking komen, aangezien zij terecht beschouwd kunnen worden als personen die nog steeds verslaafd zijn aan drugs, ofte wel verdovende middelen. Natuurlijk bestaat er een juist medisch gebruik van bepaalde drugs of andere stoffen voor het behandelen van fysieke of organische ziekten. Maar een persoon die bijvoorbeeld methadon nodig heeft, kan niet terecht worden vergeleken met een diabeticus, die een organische ziekte heeft waardoor hij insuline moet gebruiken, of met een chronische jichtlijder of met een ernstige kankerpatiënt in het eindstadium van zijn ziekte, die medicamenten ontvangt om de pijn te verlichten. De diabetici, jichtlijders of kankerpatiënten gebruiken deze middelen niet om de onaangename en zelfs kwellende ervaring van „onthoudingssymptomen” te vermijden die bij onthouding van „hard” drugs ontstaan; ook gebruiken zij de middelen niet als een „kruk” om hun mentale en emotionele evenwicht te bewaren. En hoewel doktoren een pijnstillend of kalmerend middel kunnen voorschrijven om tijdelijk een zekere verlichting te verschaffen of op een kritiek moment slaap te veroorzaken of een patiënt voor een chirurgische ingreep gereed te maken, is dit niet hetzelfde als verslaving aan een verdovend middel door gewenning.

Ook de Getuigen vragen, zoals wij, zich af hoe zinvol zo een doop eigenlijk zou kunnen zijn van mensen die verslaafd zijn of nog tonen niet in evenwicht te zijn. Het Wachttorengenootschap vraagt ook de tegenzin van verslaafden om de gevolgen van „onthouding” te ondergaan te vergelijken met de schriftuurlijke vereisten voor discipelen van Gods Zoon. Zij verkondigen:

Christus Jezus zei dat iedereen die zijn discipel wilde zijn, ’zijn martelpaal moest opnemen’ en hem moest volgen, terwijl hij bereid moest zijn zelfs zijn leven ter wille van Christus te verliezen (Luk. 9:23, 24; Joh. 12:25). Iedereen die wordt gedoopt, dient in zijn hart zo’n beslissing genomen te hebben. Indien iemand bereid is een „martelpaal” te dragen en Jezus zelfs tot in de dood aan een martelpaal te volgen, kan hij dan zeggen dat hij niet bereid is de pijn als gevolg van onthouding van drugs te verduren? (Vergelijk Romeinen 6:6; Galáten 5:24; Kolossenzen 3:5.) In werkelijkheid zijn de kwellende onthoudingssymptomen slechts een natuurlijk gevolg van een verkeerde gewoonte, zodat men ’oogst wat men heeft gezaaid’. — Gal. 6:7. {Gods gemeente rein houden in de tijd van Zijn oordeel – De Wachttoren — Aankondiger van Jehovah’s koninkrijk 1973}

Kandidaat dopeling

Volgens ons duidt dit schrijven op de zelfde gestrengheid die wij toepassen of van de kandidaat dopeling durven vragen. Iemand die bij ons wil aansluiten en een broeder of zuster in christus wil worden vragen wij om het oude leven van verslaving ter zijde te leggen en proberen een nieuw leven aan te vatten waarbij geen onweerstaanbare drang is naar datgene wat de Bijbel niet goed keurt.

Men kan het streng noemen of niet, maar zoals een ouder zijn kinderen zal bekijken zo moeten wij ook een ouderlijke houding aannemen naar de aspirant dopeling. voor wij gaan overgaan tot een doop zullen wij moeten na gaan in hoeverre die persoon demonstreert dat hij of zij tot de „zelfbeheersing” wil komen die een vrucht van Gods geest is. (Gal. 5:22, 23)

Het valt niet te ontkennen dat het buitengewoon veel moeite kost wanneer men van heroïne of verslaving aan andere „hard” drugs probeert af te komen, en dat slechts een hele kleine minderheid hierin slaagt. Dat maakt ons ook zeer voorzichtig vooraleer wij iemand gaan goedkeuren om gedoopt te worden. Maar ondertussen houden wij die persoon zeker niet tegen om onze Bijbelstudies te volgen alsook om onze erediensten bij te wonen.

Openstaand voor mogelijkheid tot verandering

Wij zijn er van overtuigd dat men van een verslaving af kan geraken. Maar daar is persoonlijk doorzettingsvermogen voor nodig. Het eist ook de wil om terug een sterke persoonlijkheid te worden. En daar zien wij juist de mogelijkheid om hulp te bieden en verslaafden ter hulp te komen. En dit niet door strenge berispingen maar door liefdevol begrip en ontferming.  (Het tegendeel van hetgeen het Wachttorengenootschap ons beschuldigt.)

Men kan het strengheid noemen dat wij willen dat de ene verslaving aan de ene drug niet vervangen wordt door een verslaving aan een andere. Men kan het ook een strengheid noemen als wij als een ouderlijk figuur willen optreden, ook al zijn het onze eigen kinderen niet, dat wij vragen dat zij de uitdaging onder de ogen zullen willen zien en erop gaan willen vertrouwen dat zij die slavernij met Gods hulp kunnen overwinnen.
Hierover commentariëren de Jehovah’s Getuigen:

Toe te laten dat personen worden gedoopt voordat zij dit hebben gedaan, zou er eenvoudig op neerkomen hun uitstel om de kwestie onder de ogen te zien, te vergoelijken. Zij zouden er niet werkelijk door geholpen worden, want uiteindelijk moeten zij die kwestie toch onder de ogen zien en een krachtig standpunt innemen. De tijd zou snel kunnen aanbreken dat zij geen gebruik meer kunnen maken van zulke officiële ontwenningskuren. Indien verslaafde personen thans als erkende leden van een gemeente worden geaccepteerd, zouden zij dan in de toekomst niet een werkelijke bron van gevaar of van grove smaad kunnen worden? Zou hun volledige aanvaarding in de gemeente zelfs niet vóór die tijd het weerstandsvermogen van sommigen van onze christelijke broeders en zusters tegen het gebruik van drugs kunnen verzwakken? Het valt niet te ontkennen dat de gemeente als geheel een gunstige invloed op iemand uitoefent. — Gal. 5:9; 6:10. {Gods gemeente rein houden in de tijd van Zijn oordeel – De Wachttoren — Aankondiger van Jehovah’s koninkrijk 1973}

De Getuigen zullen ook moeten toegeven dat zij gelijkaardige vragen stellen als wij.

Hebben zij werkelijk blijk gegeven van ’berouw en zich omgekeerd’ of beoefenen zij nog steeds praktijken waarvan zij zelf weten dat ze in strijd zijn met schriftuurlijke beginselen? (Rom. 6:19; 1 Thess. 4:7; 5:22). In 2 Korinthiërs 7:1 zegt de apostel:

„Daar wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij ons reinigen van elke verontreiniging van vlees en geest, en in de vreze Gods heiligheid tot volmaaktheid brengen.”

Hebben verslaafden aan tabak dit ter harte genomen? Allen zullen stellig erkennen dat er in Gods nieuwe ordening geen personen zullen leven die verslaafd zijn aan tabak en die kwispedoors en asbakjes nodig hebben en de lucht, welke door anderen moet worden ingeademd, met tabaksrook verontreinigen. {Gods gemeente rein houden in de tijd van Zijn oordeel – De Wachttoren — Aankondiger van Jehovah’s koninkrijk 1973}

Gewoontevorming

In dit artikel kijken wij niet enkel naar tabak, alcohol of medicatiegebruik. Wat over het gebruik van tabak wordt gezegd, is met evenveel kracht van toepassing op het gebruik in sommige gebieden van zulke schadelijke gewoontevormende produkten als de betelnoot en cocabladeren (welke laatste cocaïne bevatten, die duidelijk een bedwelmende uitwerking op de geest heeft), maar voor ons gaat het ook over andere vormen van verslaving van lichaam en geest.

Uit de Wachttorenpublicaties vernemen wij:

Tientallen jaren achtereen is er in de publikaties van Jehovah’s getuigen voor het gebruik van zulke verslavende produkten als tabak gewaarschuwd. Degenen die met gemeenten van Jehovah’s getuigen zijn verbonden, zien in bijna alle gevallen de verkeerdheid van deze gewoonten in. Pasgeïnteresseerden dienen derhalve een krachtig standpunt in te nemen en de kwestie niet uit te stellen door te vragen gedoopt te worden en in de gemeente te worden geaccepteerd of een aandeel te hebben aan het verschaffen van inlichtingen vanaf het podium in hun Koninkrijkszaal, terwijl zij nog steeds in de greep zijn van nicotine of een ander schadelijk verslavend middel.* Aangezien de nieuwe ordening nu heel dichtbij is gekomen, is het stellig in overeenstemming met Gods Woord het standpunt in te nemen dat degenen die niet bereid zijn zulke schadelijke verslavende praktijken op te geven, er niet voor in aanmerking komen door ons te worden gedoopt en als goedgekeurde leden van Jehovah’s christelijke gemeente te worden erkend. {Gods gemeente rein houden in de tijd van Zijn oordeel – De Wachttoren — Aankondiger van Jehovah’s koninkrijk 1973}

Nu stellen wij dan de vraag in wlek mate is er dan een verschill van strengheid tussen de Jehovah’s Getuigen en ons?

Bescherming van de kudde

Wij zien eveneens het gevaar in van dubbele kijk of zegging, maar wij vinden het zeer belangrijk de kudde of gemeente voor gevaar te behoeden en horen daarom wel bepaalde eisen te stellen voor diegenen die zich bij ons willen aansluiten. wij kunnen dan ook instemmen met de volgende zienswijze van de Jehovah’s Getuigen.

Zou men zulke personen in de gemeente aanvaarden, dan zou men hun in werkelijkheid een ondienst bewijzen door hun geweten te sussen. De weigering hen te aanvaarden kan een zegen blijken te zijn en hen helpen er ernstig de noodzaak van in te zien beslissend op te treden en zich op leven in Gods nieuwe ordening voor te bereiden. Door zulke uitdagingen moedig onder de ogen te zien, behaalt men een morele overwinning die werkelijke kracht verleent en vertrouwen schenkt in Gods macht en bereidheid om te helpen. {Gods gemeente rein houden in de tijd van Zijn oordeel – De Wachttoren — Aankondiger van Jehovah’s koninkrijk 1973}

Terwijl wij zo voorzichtig zijn met het links laten liggen van mensen of nog erger met het uit de gemeente zetten van mensen, schrijft het Wachttorengenootschap:

Indien reeds gedoopte personen niet bereid zijn hun verslaving aan schadelijke produkten op te geven, wat dan? Dan geven zij er evenals Esau blijk van geen ’waardering voor heilige dingen’ te hebben, aangezien zij zulke gewoonten verkiezen boven het voorrecht deel uit te maken van Jehovah’s reine volk. Zij dienen derhalve, wegens zulk een onbetamelijk gedrag voor een christen, uit de gemeente verwijderd te worden. — 1 Kor. 5:7; Hebr. 12:15, 16. {Gods gemeente rein houden in de tijd van Zijn oordeel – De Wachttoren — Aankondiger van Jehovah’s koninkrijk 1973}

Uitsluitingen en verdienen van genadegaven

Als men ons streng noemt, hoe moet het dan betreft de Jehovah’s Getuigen (die ons verwijt streng te zijn). Bij hen vinden er per jaar meer uitsluitingen plaats dan bij ons, waar dat slechts zeer uitzonderlijk gebeurd, en zelfs niet eens in tien jaar voor valt. Bij hen moet zulk een uitgesloten person als deze terug in de gemeenschap wil komen zich later “overdopen”, zoals zij zeggen. Zulk een herdopen kan volgens eigenlijk niet, want eens gedoopt op de juiste wijze, door volledige onderdompeling, is men voor altijd gedoopt.

Ook geloven wij niet dat eens gered altijd gered en dat als men zou gedoopt zijn men niets meer te vrezen zou hebben. Neen, volgens ons begint de wedloop dan maar pas. Dan moet men bewijzen dat men de Genadegave ook verdient en er gebuik van kan maken op de juiste wijze. Wij zeggen dan eveneens als de Jehovah’s Getuigen:

Willen wij dat Jehovah God een snelle getuige tegen ons is als verslaafden aan drugs of andere gewoontevormende schadelijke stoffen, dingen die ons aan de invloed van de onzichtbare demonen blootstellen?

Jehovah’s oordeel tegen zulke verslaafden in de naderende „grote verdrukking” zal hun vernietiging betekenen (Openb. 21:8). Het is heel zeker dat Jehovah God zulke verslaafden thans, in dit „besluit van het samenstel van dingen”, niet in de gemeente van zijn christelijke getuigen wil hebben. In Openbaring 22:15 wordt over het beloofde „Nieuwe Jeruzalem” gezegd:

„Buiten zijn de honden en zij die spiritisme beoefenen [Kingdom Interlinear-vertaling: „druggers”, i.e., drugvervaardigers en/of -handelaars, druggebruikers] en de hoereerders en de moordenaars en de afgodendienaars en een ieder die op de leugen gesteld is en ze beoefent.” {Gods gemeente rein houden in de tijd van Zijn oordeel – De Wachttoren — Aankondiger van Jehovah’s koninkrijk 1973}

Besef van verantwoordelijkheid

De Broeders in Christus die zich zoals de Jehovah’s Getuigen ernstige Bijbelonderzoekrs beschouwen, vinden dan ook dat deze instructies die men in het Woord van God kan vinden, dus met een diep besef van verantwoordelijkheid tegenover Jehovah God uitgevaardigd worden. Zij die in een geloofsgroep of gemeente de verantwoordelijkheid dragen voor het wel en wee van de groep moeten er op toezien dat die gemeenschap ten allen tijde beschermd is tegen slechte invloeden vna buitenaf maar ook tegen deze die van binnenuit voor verrotting mogen zorgen. Daarmee vinden wij dat de verantwoordelijken of de ouderlingen als geestelijke opzieners van Gods kudde hen verantwoordelijkheid moeten opnemen. Zij hebben dan ook de taak erop toe te zien dat zulke ongewenste personen niet als goedgekeurde, gedoopte leden van gemeenten van Broeders en Zusters in Christus als christelijke getuigen worden aanvaard.

+

Vindt hier ook

Voor voormalige Jehovah’s Getuigen

Voorgaande

Een ongoddelijke wereld

Niet zo onbelangrijk

Over lege en volle kerken

Stilstaan of uitvliegen

Op de vlucht geslagenen weer terug brengen

Vluchters van bepaalde groepen

Angst van reguliere kerken #1 Aanvoerders van nieuw gezond zaad

Angst van reguliere kerken #2 Naar de slag na 1975

Wat wij te horen krijgen van Jehovah’s Getuigen

Verklaringen van het Wachttorengenootschap

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #1 Over namen en groepen

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #2 Over liefde

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #3 Verkondigen van het Goede Nieuws

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #4 Over dood en hoop

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #5 Wereldse gebruiken 1 Stemmen

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #6 Wereldse gebruiken 2 Roken

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #7 Wereldse gebruiken 3 Strengheid

++

Aanvullend

 1. Slechts één ding is nodig
 2. Het eerste op de lijst van de zorgen van de heilige
 3. Terechtwijzing
 4. Nodige aanmaning of aansporing
 5. Exhortatie of Uiteenzetting – Exhortation
 6. Hermeneutiek om uit te dragen #2 Ontvangstkanaal
 7. Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie
 8. Activiteiten in dit leven nagaan
 9. Overdenking: David: Geloof leren door beproeving
 10. Halfslachtig leerlingschap
 11. Van goede moed zijnde om de wedloop te voleindigen
 12. Eer uw eigen woorden alsof zij een belangrijk contract zijn
 13. Moreel relativisme
 14. Vaderschap complex en uniek verschijnsel 1/2
 15. Voorbereidingstijd naar Pesach toe
 16. Zoeken naar waarheid, studiemateriaal, Jehovah Getuigen, ex-Jehovah Getuigen en anderen

+++

Gerelateerd

 1. Slechte gewoontes
 2. vulling
 3. Wat is een gokverslaving?
 4. Roken: waarom de meest dodelijke drug nog steeds legaal is
 5. rush – een leven tussen verslaafden
 6. Ben jij echt aan de morfine?? Pas maar op, je raakt er verslaafd aan.Is pittig eten verslavend?
 7. Hoe kom ik van een suikerverslaving af?
 8. Wat maakt het lachgas in de auto zo populair? | Omroep BrabantMet een glaasje … en de keerzijde
 9. Dag 9: alcohol maakt meer kapot dan je lief is
 10. De drang steeds de baas blijven!
 11. Dronken
 12. Bloody Nose, Empty Pockets ‘Ik ben er trots op dat ik pas alcoholist ben geworden toen ik al een totale mislukking was’, zegt vaste klant Michael, een voormalige acteur die tegenwoordig schoonmaakt
 13. Maak er met NIX deze zomer een feestje van!
 14. Zet je alcoholgebruik op pauze
 15. Online informatieavonden over verslaving
 16. Door een verslaving geketend
 17. Droogte
 18. Blijf bij me door Becky Wade
 19. Sociale catastrofe
 20. Waarom u uw computer nu moet dichtklappen
 21. Theo-Herbots-Ervarings-Deskundige alcoholisme ||Theo-Herbots-Experiential-Expert Alcoholism
 22. Afscheid aan verslaving.
 23. De beloning.
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

4 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: