Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Stilstaan of uitvliegen

Kerkelijk gebeuren

Er zijn heel wat mensen die helemaal niet treuren om de vele kerken die leeg lopen. Heel wat mensen zijn zelfs blij dat vele kerken teloor lijken te gaan.

Zelfs in veel Christelijke gezinnen heeft de Kerk haar plaats verloren en wordt er nog maar weinig naar de kerk gegaan. Opvallend in België is wel dat de tradities hoogtij blijven vieren. Ook al geloven velen niet in God en gebod, laat een groot deel van de Belgen hun kinderen nog dopen bij de Rooms Katholiek Kerk en willen zij met hun kinderen de eerste en tweede of plechtige communie nog uitbundig vieren. Voor de gewone dagen zo wel als voor de kerkelijke feestdagen ziet men verder meer vergrijsde oude gezichten dan jong bloed.

Ontspanning en zegeningen

De meeste Belgen zijn eerder er op uit om een verzetje te hebben dan hun tijd te gaan besteden in een kerk. Ontspanning is voor hen veel belangrijker dan hun gedachten in een kerk naar dikwijls onvatbare zaken te laten gaan. De zegeningen waar mensen tegenwoordig meestal over spreken zijn het verkrijgen van meer rijkdom of het verwerven van nieuwe hebbedingetjes. In plaats van naar kerken te gaan zoeken mensen allerlei technieken op om tot zichzelf en tot rust te komen daar zij zich opgejaagd voelen in onze huidige op werk gerichte maatschappij. Men zal eerder naar een meditatiegroep, yoga klas of mindfulness sessie gaan dan naar een kerkdienst.

Wegvliegen om te ontsnappen aan harde realiteit

Vandaag voelen velen zich opgesloten in het door werk en maatschappij opgelegde keurslijf. Hoe velen zouden niet willen hun vleugels eens uit te slaan en vrij rond te vliegen?

Iedereen heeft in zijn of haar leven dromen die men graag in vervulling zou zien komen. Het esoterische spreekt veel mensen ook aan en geeft hen de mogelijkheid om nu en dan eens met hun gedachten weg te vluchten van deze wereld met haar harde realiteit.

Volgens mensen willen vele kerken hen doen geloven dat zij het gerust met minder kunnen stellen. Velen zien ook niet in dat “minder” ook “genoeg” kan zijn, en hoe belangrijk het is om juist noodzakelijk het is om zorgvuldig om te gaan met de bronnen die ons ter beschikking voor liggen. Dat kerken hen op de menselijke gulzigheid wijzen valt bij velen niet in goede aarde en is reden genoeg om daar voor al die kerk links te laten liggen.

Anderen vinden dan weer dat die kerk hen te veel de naarheid en moeilijkheden van deze wereld nog eens op hun neus komt te drukken om hen als het ware schuldig te laten voelen aan dingen waar zij meestal zelf niet veel aan kunnen doen. Jaren hebben bepaalde kerken gewaaid met de scepter van” de “hel“, waar ze de mensen bang maakten dat ze in een plaats van eeuwige verdoemenis zouden komen waar vuur hun eeuwig zou pijnigen. Niet echt een beeld van een liefhebbende God, Die zo iets erges over hen zou laten komen

Ontneming van ontzag

Sinds de jaren 90 van vorige eeuw hebben heel wat kerken aan wat gedaan om het ontzag voor God weg te nemen bij de mensen. De aangroeiende groep van vijanden van God en atheïsten hielpen daar vruchtig aan mee om mensen van God weg te trekken.

Langs alle kanten krijgen mensen het om de oren geslagen dat ze wel gek zijn om in zo een Onzichtbare God te geloven of om zulk een vreemde god als Jezus na te volgen. Misschien hebben we het veel te goed en maakt dat dat wij niet echt een behoefte hebben om aan God te denken of er bewust van te zijn hoe hard wij Hem nodig hebben.

Niet te ingewikkeld

De meeste mensen willen het gemakkelijk hebben en wensen ook niet te veel te moeten nadenken. Op dat vlak willen vele christenen het liefst ook niet te moeilijk hebben en zeker geen verplichtingen naar een kerk of geloofsgroep hebben. Niet liever worden zij door iedereen gerust gelaten en willen zij niet te veel nadenken over God en gebod.en kerk maar als het ware in een hangmat in het zonnetje. Het mag/moet niet te ingewikkeld zijn. Niet teveel (van jezelf) kosten.

De vraag is

Waar willen de mensen vandaag aandacht aan schenken?

en

Is de hedendaagse mens nog bereid voor zichzelf te denken?

Beïnvloeders

Als wij naar het internet en de sociale media kijken zien wij dat een heel groot deel van de mensen zich wil laten beïnvloeden door “influencers“. Zijn zijn de goeroes van vandaag geworden. Als hogepriesters brengen zij dingen aan die iedereen wel wil geloven als waarheid omdat die bloggers het gezegd hebben.
Maar al te graag maakt de media gebruik van zulke figuren die als het ware als goden aanbeden worden en woorden verkondigen die vele (zonder al te veel nadenken) maar al te graag willen herhalen en aan zo veel mogelijk mensen willen laten weten.
Die influencers worden dan maar al te graag gebruikt door bedrijven om hun producten te promoten via hun eigen social media kanaal. zij willen de blogger doen geloven dat hij of zij daardoor meer gekend ott zelfs “beroemd” zou geraken. En zulk een bekendheid vleit hen wel om hen zodanig in te zetten dat zij daar veel tot zelfs alle tijd gaan insteken.
Vaak hebben influencers een eigen doelgroep en een bepaald soort content dat zij delen. Zo weten ze een bepaalde groep helemaal voor zich te trekken. Zij en hun volgelingen worden dan helemaal opgezogen door de productleveranciers en promotieartikelen, zodat er voor hen weinig of geen tijd over blijft om over de Persoonlijkheid na te denken Die dit wel allemaal mogelijk maakt. Want dat vergeten de mensen maar al te vaak dat er rond al hetgeen wat er bestaat Iemand is Die dit allemaal laat bestaan en/of laat gebeuren.

Velen vergeten dat zij best Jehovah God als influencer zouden gebruiken.

Bedreiging voor de Universele Katholieke Kerk

De geestelijken, zelfs de Paus, aan wie men zelfs onfeilbaarheid toeschreef, aartsbisschoppen, bisschoppen hebben hun invloed verloren. De beïnvloeders van vandaag zijn jonge bloggers op Instagram, YouTube en andere kanalen op het internet.

Doorheen de eeuwen voelde die Katholieke Kerk zich wel eens bedreigd. Toen waren zij niet bang om uitsporig geweld te gebruiken om mensen hun leer op te dringen. Niet enkel waren er de Kruistochten en de Inquisitie, regelmatig traden ze in kleine dorpen hardhandig op tegen gelovigen die een ander geloof verkondigden dan hen.

Na de Tweede Wereld Oorlog ging het tijdens de Gouden Jaren 60 zeer goed met die Katholieke Kerk. Maar in de jaren 70 vond de adventistische geloofsgemeenschap uit Amerika met de naam Jehovah’s Getuigen of ook gekend onder de naam Getuigen van Jehovah haar intrede in België.
Zoals de Katholieke Kerk geloven zij ook dat zij de enig “ware” of juiste religie aanhangen en aanschouwen zij alle anderen als ongelovigen, heidenen en afvalligen. Toch zijn ze zich er bewust van dat zij niet de enige groep zijn die blijven vasthouden zijn aan het geloof in slechts één God. Zij geloven namelijk, zoals de Broeders in Christus ook geloven, dat er constant een “ononderbroken lijn van Getuigen” is geweest. Zoals de Broeders zijn ze ontstaan uit Bijbelgetrouwe volgelingen van Jezus. Juist als de Broeders in Christus zijn de Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen als eigenlijke beweging onstaan uit de Amerikaans beweging van mensen, zoals John Thomas en een van zijn leerlingen Charles Taze Russell. Het was namelijk een volgeling van Russell, Joseph Franklin Rutherford die door een splitsing van de door Russell gestichte Amerikaanse Bijbelstudenten de naam Jehovah’s Getuigen voor zijn groep nam en deze liet uitbouwen tot de wereldwijde beweging die ze nu is.

Toen die Amerikaanse Bijbelstudenten vele Europese Bijbelstudenten konden bekoren, waren er vele van die Bijbelstudenten die zich aansloten bij ofwel de Thomasiten, Christadelphians, Russellites, of bij de Jehovah’s Getuigen. Maar die groeperingen van Bijbelstudenten begonnen in de jaren 6070 van vorige eeuw ook aanhangers te krijgen van mensen die katholiek waren. De angst om nog meer leden te verliezen deed de Katholieke Kerk de naam van God opzij schuiven en eerder voor Jahwe te gebruiken en te zeggen dat diegenen die Jehovah verkondigden valse leraren waren. Op wereldvlak zag men die angst toe nemen bij verscheiden christelijke groeperingen en Bijbeluitgevers, die meer en meer de naam van God in hun publicaties weg gingen laten. De weglating van de Naam van God maakte het de Trinitarische Kerken ook makkelijker om de mensen te misleiden en teksten door elkaar te halen alsof het om Jezus en God ging.

De modernisering en haar enorme vooruitgang deed vele kerken twijfelen welke richting uit te gaan en hoe de mensen in haar kerk te houden. Meerdere mensen gingen eens een kijkje nemen in andere kerkgemeenschappen en zo waren er vele burgers niet vies om te gaan kerkshoppen. De verschuivingen brachtenzo wel kerken eals gelovigen in de war en deed heel wat gelovigen onzeker worden tot zelfs afhaken.

De leegloop van de kerken was gestart.

Niet stilstaan

Vele kerken beseften wel dat men niet kon stil staan en dat men moest afstappen van kerkdiensten in het Latijn te houden. In de meerderheid van kerken vond de landstaal ingang. Vanuit jongerenwerking ging men ook op zoek om de diensten levendiger te maken. Voor velen werd het duidelijk dat de kerk niet meer op haar oude leest kon geschoeid gaan.Doorheen de kergemeenschap kon men niest naast de levendige Pinksterkerk kijken.

Maar eigenlijk was het kwaad al geschied en toen er in de jaren 90 nog eens de vele schandalen bij kwamen haakten zeer velen af en verlieten hun kerkgemeenschap, zonder eigenlijk eens op zoek te gaan naar een alternatief.

Kentering is nodig

Maar een kentering is nodig.
Volgens de Schrift zal er met de jaren meer evangelisatie plaatsgrijpen en zullen meer mensen de roep van God horen. Het is aan de nog bestaande gelovigen om anderen die roep van God te laten horen. Elk persoon die gelooft in Jezus Christus zou moeten opstaan en de door Christus jezus gegeven opdracht om uit te gaan moeten opvolgen en zo het komende Rijk van God prediken.

In ieder geval is het fijn om te merken dat in het begin van deze eeuw meerdere uitgeverijen het terug gingen wagen om Gods Naam in hun werken te vermelden. Hierdoor wordt het terug duidelijker over wie er wordt gesproken en wie er aan het woord is. Dit zal veel verwarring bij mensen kunnen wegnemen. Zo zal men ook mensen makkelijker over de brug krijgen om de bijbel te gaan lezen en er over te praten.

Voor de kerken zal er nu werk moeten gemaakt worden om die Bijbels nu eindelijk meer te gaan gebruiken en terug naar de essentie van de woorddienst te gaan. Het Woord van God te lezen en te bestuderen.

+

Voorgaande

Niet zo onbelangrijk

Over lege en volle kerken

++

Aanvullende lectuur

 1. Bijbels geloof en heidense filosofie
 2. Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen
 3. Godsgebeuren en Kerk in Europa
 4. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #4 Mogelijkheid te kennen en te weten
 5. Uitdagende vordering
 6. Wat levert het mij op?
 7. Kerklidmaatschap belangrijk of niet
 8. Jaarthema voor Gereformeerde kerk in Nederland ”Vreemdelingschap en hoop”
 9. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #4
 10. Jongmense wil nie meer sit en luister nie
 11. Stilte is van niemand en van iedereen 2
 12. Meer last van slaapproblemen of piekeren?
 13. Zandstorm
 14. De Belg wilt op vakantie gaan
 15. Vermoeid zijn en rust vinden
 16. Vakantie is… stilte in je hoofd
 17. EU Bestuurders veranderden Brussel in een walmende puinhoop!
 18. Met minder is… nog genoeg
 19. Wat betreft Korte inhoud van lezingen: Bijgeloof en feesten
 20. Meerderheid protestantse kerken zit op zwart zaad
 21. De hypocriete megakerkleiders en hun kledingskeuze
 22. Meldpunt voor seksueel misbruik bij getuigen van Jehova: “Dit is het topje van de ijsberg”
 23. Nodige aanmaning of aansporing
 24. Opkomend voor Christus #1 Bedreiging voor het Heilig Roomse Rijk
 25. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #7 Afstandelijken, donatisten en arianen
 26. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #13 Hutterieten of Hutteriaanse Broeders, Boheemse Broeders en Broederschap van eenheid
 27. Gewortelden in Christus en factoren voor het succes van de reformatie
 28. God is een verhaal #2 Voorgangers niet gediend met een Enige God
 29. Bijbel op de eerste plaats #3/3
 30. Hoogdag voor vele protestanten
 31. Jezus in de straten van Vlaanderen en Brussel
 32. Palau weet 11,193 mensen tot het christendom te bekeren
 33. In de Rechte straat actief in Den Bosch
 34. Evangelisatiewerk blijvende opdracht
 35. Opvallende postercampagne in Duitsland
 36. Evangelisatie en open karakter
 37. Paustoespraak voor de Raad voor de nieuwe evangelisatie
 38. Naam gebruikers
 39. Opkomend voor Christus #4 Wereldwijde prediking
 40. Stichter van een beweging
 41. Misvattingen over C.T.Russell
 42. Eenheid van spreken onder de loep genomen
 43. Is de Beleidvolle Slaaf van de Getuigen van Jehovah Gods enige instrument
 44. Kleine kudde getrouwe beheerder
 45. Andere Schapen
 46. Niet alle Getuigen behorend tot Getuige van Jehovah
 47. Getuigen van Jehovah, Data en Waarheid
 48. Ademen om les te geven
 49. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #4 Openbare prediking en Wederdopers
 50. Bedenkingen: Gods eigen Volk
 51. Naast Joodse Jeshua volgers ook Geen plaats voor de islam in Nederland
 52. Scheppers ster verbinding tussen hemel en aarde
 53. Belangrijkheid van Gods Naam
 54. De naam van Jehovah gebruikend maar geen getuigen met die naam
 55. Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België
 56. God bezorg ons de juiste ontspanning

+++

Achtergrond lectuur

 1. Vleugels spreiden
 2. Thuiskomen bij jezelf: 8 praktische tips
 3. Een korte meditatie: gedachtengolf
 4. Meditatie: de ademhaling!
 5. Reclaam: embrace your voice (Griet Samain)
 6. Avondritueel
 7. Monthly blessings – januari
 8. Eindeloos piekeren
 9. Aandachtigheid
 10. Nagedachte
 11. De schrik, de focus, de sprong 25/01/2021
 12. Terug- of vooruitkijken?
 13. feeling met veel Feelings
 14. ‘Ik zeg het je eerlijk, man’
 15. Instagram: Influencer marketing
 16. Stress en Druk om te posten op Social Media
 17. Help! Hoe vind ik de juiste influencer?
 18. Deze 3 influencers moet je volgen
 19. geheim van influencers
 20. Tendentieuze journalistiek
 21. Wat is de waarheid hierachter?
 22. Onderzoek | Wat er volgens de wetenschap schort aan het misbruikbeleid van Jehovah’s Getuigen en hun reactie
 23. Onderzoek | Wat hebben Jehovah’s Getuigen over de grens geleerd van alle kritiek op hun misbruikbeleid?
 24. Parfum van de Heiland
 25. Gods macht en onze rijkdom
 26. Het Evangelie klinkt door de eeuwen heen
 27. De kerk is geen dorpshuis
 28. Evangelisatie in onze tijd
 29. Dakloze pastor brengt licht in de duisternis
 30. Indrukwekkende christelijke dans ‘De moeizame weg van het evangelie’
 31. Chris Wright – The Mission of God (2006)
 32. Missionair zijn is geen activiteit, het is de essentie van kerk-zijn.
 33. Milton J. Coalter & Virgil Cruz (Eds.) – How Shall We Witness? (1995)
  [Lees in 7 minuten] Het gaat in dit boek om een gereformeerde theologische fundering van hoe we zouden moeten getuigen.
 34. Sake Stoppels – Voor de verandering (2009) over het proces van permanente verandering van de gemeente in haar groei in navolging van Christus
 35. Zendingsverhalen
 36. Waarom de term ‘reverse mission’ uitgebannen moet worden
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

25 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: