Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Verlossing Niet enkel voor Christadelphians

Vele Kerken die zeggen dat je bij hen moet horen

Bij het gros van kerkinstellingen moet men volgens die Kerk of geloofsgemeenschap, bij die Kerk aangesloten zijn om verlossing te kunnen verwerven.

Dit is helemaal niet zo bij de Christadelphians of Broeders in Christus. Wij geloven helemaal niet dat u een lid van onze gemeenschap zou moeten zijn om van de Genadegave van God kunnen gebruik te maken. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat de Joodse grote verteller uit Nazareth, die ongeveer 2 millennia geleden hier op aarde wandelde, zich aangeboden heeft aan God als loskoopoffer voor de bevrijding van geheel de mensheid die onder de banvloek van God was gevallen wegens de zondeval van de eerste mens.

Reden voor bevrijding van straf en doodvonnis

In de Tuin van Eden was de mens in verzet tegen God gegaan en was daarvoor als straf verbannen uit de Koninklijke Tuin en had nu hard te werken om te overleven terwijl er met de dood een einde aan dat leven zou komen. Dat sterven is de prijs die, of loon dat, de mens namelijk voor zijn zonde moet betalen.

Doorheen de tijden hebben mensen allerlei verhalen kunnen horen hoe zij aan die dood zouden kunnen ontsnappen of hoe zij na de dood een heerlijk leven zouden kunnen gaan genieten ofwel zouden incarneren naar een lager of hoger wezen. Maar omtrent het einde van het aardse leven en de toestand in de dood is de Bijbel zeer duidelijk. Eens wij sterven is het gedaan met ons en vergaan wij tot stof en as.

“(6:6) Want doden noemen uw naam niet meer! Wie in het dodenrijk kan u nog loven?” (Ps 6:5)

“Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.” (Ps 146:4)

“Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven, maar de doden weten niets. Er is niets meer dat hun loont, want ze zijn vergeten.” (Pre 9:5)

“Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg.” (Pre 9:10)

“19 want de mensen en de dieren treft hetzelfde lot. Zoals een dier sterft, zo sterft ook een mens; ze delen in dezelfde adem. Dat is hun beider lot. Een mens is niet beter af dan een dier, want alles is leegte. 20 Alles gaat naar dezelfde plaats, alles is uit stof ontstaan en alles keert terug tot stof.” (Pre 3:19-20)

Niet aan mens gelegen om te bepalen of iemand gered is

Aan ons is het niet gelegen om als uw dood nadert het mogelijk te maken dat u naar hier of daar gaat (een vagevuur, hel of hemel) zodat u aan de dood zal ontsnappen. Het is namelijk zo dat alles in uw eigen handen ligt, of beter gezegd in de eigen keuze die u zelf bereid bent om te nemen. Wij kunnen enkel aanraden of voorstellen, maar aan elk individu ligt het aandeel in leven en dood, want het is God die het hart kent en daarop iemand al of niet zal toelaten in Zijn Koninkrijk.

“Maar Jehovah zei tegen Samuël: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar Jehovah kijkt naar het hart.’” (1Sa 16:7)

Men kan dus lid zijn van een of andere Kerk en goed bevonden worden door God, maar even goed slecht bevonden worden door God. Het is niet aan ons mensen om anderen te oordelen, maar aan God de Vader en aan Zijn zoon Jezus Christus.

“Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof gaat alleen zijn eigen meester aan-en hij zal volharden, want de Heer heeft de macht hem dat te laten doen.” (Ro 14:4)

“Over de buitenstaanders zal God oordelen. Maar binnen de gemeente geldt: ‘Verwijder wie kwaad doet uit uw midden.’” (1Co 5:13)

“Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden, ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij:” (2Ti 4:1)

In de geschiedenis van het mensdom heeft de mens meer en meer afstand genomen van God en is de mens meer op andere mensen gaan vertrouwen alsook hun leerstellingen hoger gaan inschatten dan de Woorden van de Bijbel, welke wij beschouwen als het onfeilbare Woord van God. Dat maakt dat heel wat mensen hun hoop gingen stellen dat als zij bij ‘ene of gene’ Kerk zouden aansluiten zich dan voor goed zouden kunnen verzekeren van na de dood eeuwig leven te hebben of opnieuw kansen te hebben in een ander lichaam.

Een zoenoffer voor schapen en bokken

In het tweede grote deel van de Bijbel vinden wij in de Messiaanse Geschriften, meerdere teksten over en van die door God in de Tuin van Eden beloofde figuur. In een van zijn brieven schreef een jonge volgeling van Jezus:

“Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.” (1Jo 2:2)

Deze woorden laten duidelijk zien dat er over verschillende schapen en bokken wordt gesproken, waarbij behalve de “kleine kudde” van de christelijke ecclesia of gemeente er ook hoop is voor anderen, welke ook een grote schare genoemd worden.

Jezus is de getrouwe beheerder van de kleine kudde en kent zijn schapen ook doordat deze tot hem zullen komen. Hij staat open voor deze.

“Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.” (Joh 10:16)

Eenders uit welke kudde of kerkgemeenschap mensen mogen komen, zodra zij Jezus stem zullen erkennen als de te volgen stem, zullen zij door Jezus aanvaard en opgenomen worden in zijn kudde.

Anders gelovigen

In de Schrift wordt er over anders gelovigen dan de Joden gesproken met het woord “heidenen“. Alle heidenen vóór het offer van Christus waren

“bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël (zonder Christus vervreemd van de staat Israël) en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en was (leefde) zonder God in de wereld.” (Efe 2:12)

De verlossing die door Christus werd bewerkstelligd, maakte verlossing beschikbaar voor iedereen (de hele wereld).

Maar om het offer van Christus doeltreffend te laten zijn voor het individu, moet er geloof zijn.

“Want God hield zo veel van de wereld dat hij zijn eniggeboren Zoon gaf,
opdat een ieder die geloof oefent in hem, niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben. ”

Het tegenovergestelde van het gelovige geloof, dat in staat is om een ​​individu te redden, is omkomen of vernietigen.

De Bijbel geeft aan dat velen niet hun vrije wil zullen uitoefenen om dit geloof te omarmen. (Bijv. Mt. 7:14; 1 Kor. 1:18; 2 Tim. 3: 1–7).
Voor deze omgekomen groep heeft het offer van Christus en “de martelpaal” geen “kracht” (1 Kor. 1:18).

In de eerste eeuw werd het woord “koinonia” gebruikt om te duiden op de gezamenlijk beheerde zaken of het gemeenschappelijk eigendom. Voor de volgelingen van Christus stond het vast dat zij eigendom van Jezus en zo ook eigendom van God waren. Als het eigendom van Jezus verzamelden zij met een gevoel van eenheid, één in Christus, zo tezamen het Lichaam van Christus vormend.

Terwijl men hier op aarde vertoeft heeft elkeen de vrije keuze om al of niet voor God te kiezen. Maar voor elk individu zal zulk een keuze op een ander tijdstip in het leven voorvallen en zal de ontwikkeling van kennis en geloof anders verlopen. Zo kunnen mensen een heel ander parcours afleggen om tot de Bijbelse Waarheid te komen.

Er zal geen oordeel geveld worden door Jezus op de verbintenis met bepaalde kerken of geloofsgemeenschappen. Het zal allemaal gaan om hoe men Gods Wil heeft willen en kunnen opvolgen.

Degenen die “tevoorschijn komen” op bevel van de Zoon van God, doen dat voor “oordeel”, hetzij tot “leven” of “verdoemenis”.

“en uit hun graf zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden.” (Joh 5:29)

Er is geen andere mogelijkheid.

++

Aanvullende lectuur

 1. Betreft de Mens
 2. Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens
 3. Een goddelijk Plan #5 Gods doel met de Schepping
 4. Gods vergeten Woord 18 Geopenbaarde Woord 3 De ene boodschap
 5. Gods vergeten Woord 21 #5 Fundamentele verschillen
 6. Gods vergeten Woord 24 Getuigen 1 Intro
 7. Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 7 Vrienden van de Heer
 8. Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God
 9. Dagelijkse Gedachte voor de Bijbellezing van de dag: Een waardig gebruik voor Gods Schepping (januari 02)
 10. Bron(nen) van kwaad
 11. Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 2 Daad van ongehoorzaamheid eerste mens
 12. Zonde
 13. De Toorn Gods
 14. De Falende mens #1 Voor en na zondvloed
 15. De Falende mens #2 Vrije keuze
 16. Fragiliteit en actie #2 Onderwerpen en werken
 17. Keuze van levende zielen tot de dood
 18. Voorzieningen voor de keuzes van de mens
 19. Mogelijkheid tot leven
 20. Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing
 21. Wegen die tot God leiden
 22. Wees trouw aan het luisterende oor
 23. Kijk op een afgezant van een Hogere Macht
 24. Wie zijt Gij, Here?
 25. Christus in Profetie #8 De psalmen (2A) De messiaanse koning
 26. Fundamenten van het Geloof 12 Verzoening met God door het offer van Christus
 27. Lijden goegemaakt door Jezus’ loskoopoffer voor zonde
 28. Een veel voorkomende vraag: Waarom moest Jezus of God naar de hel?
 29. Hoop
 30. Ware hoop
 31. Hoop op Leven
 32. Bevrijding
 33. De weg to verlossing
 34. Predikend naar en voor iedereen
 35. Uitkijken naar twee adventen
 36. Zeker zijnde van bevrijding
 37. Als de tijd ten einde loopt…. 2 Zonen en bastaards
 38. Schapen en bokken 2 Bruikbaar en onbruikbaar – Goede en slechte daden
 39. Andere Schapen
 40. Wie bedoelde Jezus met de “andere schapen” (Johannes 10:16)?
 41. Kleine kudde getrouwe beheerder
 42. Er kan iets vreemds gebeuren als u onder Christus komt
 43. De Ekklesia #6 Bad der Wedergeboorte
 44. De Ekklesia #7 De vrijwillige toetreding
 45. Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente
 46. Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus
 47. Wedergeboorte en lidmaatschap tot een kerk
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

6 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: