Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Op de vlucht geslagenen weer terug brengen

Schandalen die bijdroegen tot het wegvluchten en verlaten van kerk en zelfs God

In de vorige berichten keken wij naar de vele mensen die de standaardkerken verlaten hebben. Eerder zou men kunnen zeggen

die weggevlucht zijn uit de Kerk.

Maar hoe zou het kunnen dat mensen moesten wegvluchten uit “de Kerk”. Als men naar die standaardkerken kijkt ziet men voldoende reden om er uit te stappen en dit niet met stille trom maar eerder al krijsend weg te vluchten. De laatste decennia kreeg het volk zoveel verhalen over die kerken te verwerken dat het onwelriekende potje zelfs niet meer toegedekt kon worden. De schandalen bereikten niet enkel de roddelpers. Het was dagelijks goed geworden in alle media. Het ging zelf zo slecht of zo erg aan toe, dat sommige kerkelijke beleidsvoerders zonder rood op hun wangen de zaken bagatelliseerden. De clerus had met de jaren zulk een schaamteloosheid verkregen omdat ze het zo gewoon waren geworden mensen voor te liegen dat hen dit alle daagse kost was geworden.

De clerus had jaren de mensen van alles verteld als zou dat in de Bijbel staan, maar de mensen werden sinds de jaren 70 van vorige eeuw mondiger en ging zelf eens kijken en nadenken over geloof en over wat er werkelijk in de bijbel staat. Dat verraste velen, daar zij kwamen te zien dat de bijbel helemaal niet zei wat die priesters hen allemaal wensten te doen geloven.

De Hoer van Babylon gaat er prat op om de grootste kerk in de wereld te zijn, al zijn ze niet echt de grootste geloofsgroep, maar van het Christendom zijn ze dat wel (namelijk zowat de helft er van). In die geloofsgemeenschap zijn de Katholieke priesters sinds enkele jaren het onderwerp geworden van een van de grootste schandalen in de geschiedenis van de Rooms Katholieke Kerk en op juridisch vlak één van de grootste doofpot operaties, niet enkel in België maar in vele landen (zoals o.a; de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië).
Al die schandalen hebben bepaalde landen zelfs in hun schoolcurriculum doen opnemen dat er geen God bestaat.

De opdonder die de Katholieke Kerk kreeg bleef niet alleenstaand. Ook andere kerken, zelfs de Jehovah’s Getuigen werden slachtoffer van de verrotting door seksueel misbruik in hun systeem. Om de mensen af te leiden zocht de Katholieke Kerk een ander onderwerp om meer in de aandacht te brengen. Zij konden dat doen door de mensen een angst voor de Islam aan te kweken. Die Islamofobie bracht de wereld nog meer in beroering doordat er dan weer anderen daar gretig gebruik van gingen maken.

Mogelijk keerpunt

Men kreeg zeer verschrikkelijke dingen te horen die men zeker niet zou verwachten van iemand die beweerd een man van God te zijn. Het meest hypocriete van al was dat vele van die misdadigers in hun zondagspreken wel tegen de mensen riepen dat zij dit of dat niet mochten doen omdat zij dan in de hel zouden belanden, dit terwijl zij veel ergere dingen deden. Waren zij dan om één of andere reden gevrijwaard van die hel?

Door hun grote ontkenningsstrategie kregen die beschuldigde kerken en genootschappen een rood licht voor vele gelovigen. Erg genoeg deden die pedofilie schandalen meer mensen uit de kerk vluchten dan dat zij andere kerken opzochten waar zoiets niet zou kunnen gebeuren.

(Maar kan zoiets niet overal gebeuren?)

Toch was er een lichtpuntje. Ook al mochten velen de kerk vaarwel gezegd hebben, vonden velen na enkele jaren leegte, dat hun wegvluchten niet een oplossing bracht. Uiteindelijk werden ze er bewust van dat God met dat hele traumatische gebeuren niets te maken heeft. Zij zijn tot het inzicht gekomen dat het de feilbare mens is die zo veel triestheid in de wereld teweeg brengt.

Gelukkig zagen mensen in dat die Hoer van Babylon niet de enige kerk was en dat er andere poorten waren om tot een gemeenschap te komen waar men geen hypocrisie binnen laat sluipen en men handelt naar wat men predikt. Maar zelfs in de atheïstische wereld blijkt onze maatschappij op een kruispunt gekomen te zijn waarbij een grote groep inzien dat de mens te ver van de normale menselijk normen en waarden is afgeweken en dat men terug oog moet hebben voor het ethisch verantwoorde.  Heel wat mensen zijn terug oog aan het krijgen voor de schepping en beseffen dat de mens er veel te losbandig mee omgesprongen is. Men wil terug naar de wortels van de samenleving gaan. En daarbij, gaan nu meer mensen inzien, is het belangrijk om ook De Hand achter dit alles te gaan zien. Dit heeft deze mensen dan terug doen komen tot het geloof in de Schepper. Zo zien wij dat de Goddelijke Schepper weer aandacht begint te krijgen. Dit geeft ons dan ook weer hoop dat die mensen niet enkel God zullen terug vinden maar zij zich ook weer als Kinderen van God zullen voelen en weer zullen aansluiten bij dat Lichaam van Christus.

Nieuwe of andere vormen van kerk-zijn

Door die gehele hetze van gebeurtenissen die de kerk niet in zo een goed daglicht stelden gingen veel kerken ook op zoek naar andere vormen om de mensen terug te kunnen aanspreken of om de schade van kerkverlaters te beperken. Kerken uit de evangelische strekking zoals de Pinkstergemeente voerden hun entertainment gehalte op zodat zij meer jongeren in hun gemeenschap konden krijgen; Wat aardig lukte.

Maar zij waren niet de enigen die op zoek waren naar andere vormen om de gelovigen meer aan te spreken. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw was de Katholieke Kerk met de charismatische beweging al bezig om een meer levendige en door geloof gevoed actieve kerk te zijn.

Bij de aanvang van de eenentwintigste eeuw waren er ook groeperingen die het beter vonden om een samenwerkingsverband te vormen. Zo gingen de Nederlands Protestantse Kerk en het Leger des Heils samenwerken bij het op poten zetten en begeleiden van nieuwe vormen van kerk-zijn, om zo op een laagdrempelige manier aanwezig te zijn om buurten te versterken).

‘Door samen te werken kunnen we nog meer mensen bereiken met Gods verhaal van geloof, hoop en liefde”..

is hun gedachte, waarbij ze in het achterhoofd een uitbouw van honderd pioniersplekken in de komende tien jaar voorzien.

Door het wegvluchten van hun oorspronkelijke kerk waar ze in grootgebracht waren hadden velen toch een leegte in hun leven gevoeld. Ze waren op een honger komen te zitten die ze nu weer terug ingevuld wensten te hebben. Meerdere instellingen zien daarin weer een kans om mensen aan te trekken.

De bemiddelaar bij God laat merken dat hij de mensen in het oog houdt en hen ook de lokroep vna god wil laten horen maar ook zelf wil roepen om de verloren schapen terug in zijn stal te willen hebben. Medebestuurder van de Bijbelstudiebond van De Gereformeerde Kerken in Nederland schrijft:

Mensen die op de vlucht geslagen zijn brengt Hij weer terug op honk.
Er waren mensen die wanhopig ronddwaalden in de woestijn. Hongerig waren ze. En dorstig. Uiteindelijk leidde de hemelse God hen naar de juiste weg. De dwalende mensen hebben weer een vaste woon- en verblijfplaats gekregen: een huis om in te wonen. Hongerigen gaf Hij voedsel. Dorstigen liet Hij drinken. En jazeker – al die mensen zijn God eeuwig dankbaar!
Er waren mensen die diep in de ellende zaten. Zij waren, om zo te zeggen, vastgeketend aan honderdduizend problemen. Die ellende hadden zij, op de keper beschouwd, aan zichzelf te danken. Zij hadden namelijk niet naar God geluisterd. Zij wilden hun problemen zelf oplossen. Luisteren naar God? Ach, kom nou!
Maar wat gebeurde er toen? De Machthebber der wereld gaf er nog een stapel problemen bij.
Die last bleek te zwaar. Die zogenaamd zelfredzame mensen vielen om. Boem! Daar lagen zij. Zij schreeuwden om hulp. Maar er reageerde heen kip. Helemaal niemand. Uiteindelijk gingen die mensen dan toch maar naar God toe. Zij gingen bidden. En zie, er gebeurde wat. Er kwam redding. De Here greep Hoogstpersoonlijk in. Er kwam licht in de diepdonkere nacht. Het werd bevrijdingsnacht; de ketenen gingen af.
En nu? De mensen die in de ellende zaten, gaan de Here danken. Want Hij heeft op unieke en magistrale wijze ingegrepen (Zie Psalm 107:1-16). {De kerk is geen dorpshuis}

Menselijke instellingen beperkt

Elke burger moet beseffen dat hij of zij inzekere mate aan deze wereld vastgeketend is zolang God de “heerser van deze wereld” zijn slag laat slaan. Wij zullen geduldig tot de wederkomst van Christus moeten wachten om al die menselijke vervelende eigenheden opzij te kunnen schuiven. Tot dan moeten wij rekening houden met al die menselijke gebreken van iedereen en er mee proberen te leren leven.

Wij en andere kerken kunnen slechts een helpende hand bieden. Als Broeders in Christus steken wij de hand uit om mensen uit het moeras van deze verder in de diepte gaande wereld uit te halen. Het is aan die wegzakkende mensen om de uitgestoken hand te willen vastgrijpen en hen naar boven te laten trekken.

Iedereen moet echter beseffen dat het niet de mensen zullen zijn die uiteindelijk de redding zullen brengen. Zelfs als mensen zich verloren voelen is er hulp van boven af. Als alle hulp van mensen tekort schiet, dan is Jezus, de schaapsherder er!

In de Heidelbergse Catechismus wordt er belijd:

“Dat niet alleen mijn ziel na dit leven terstond tot haar Hoofd Christus opgenomen zal worden, maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt, weer met mijn ziel verenigd en aan het verheerlijkt lichaam van Christus gelijkvormig zal worden.
Evenals ik nu al het begin van de eeuwige vreugde in mijn hart voel, zal ik ook na dit leven volkomen heerlijkheid bezitten, die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en die in geen mensenhart is opgekomen, en wel om God daarin eeuwig te prijzen” {Heidelbergse Catechismus – Zondag 22, antwoorden 57 en 58.} {De kerk is geen dorpshuis}

Het is de verkondiging van het evangelie dat mensen weer samen moet brengen en doen groeien in dat oh zo noodzakelijke Lichaam van Christus, warin die vele denominaties organen en lichaamsdelen van de Grote Lichaam zijn.

Vandaag kunnen wij zien dat meer mensen bewust beginnen te worden dat zij zelf die vele kerken moeten gaan onderzoeken naarh hun bijbelgetrouwheid. alsouwel dat er toch nog velen zijn die eerder kijken naar

Wat heeft die kerk mij te bieden.

Maar er is beterschap aan het komen. We zien dat er meer zoekende mensen bereid zijn om eindelijk de Bijbel er bij te halen en na te gaan wat kerken zeggen en wat de Heilige Schrift zegt. Wij kunnen dit alleen maar toejuichen en hopen dat zo mensen een aangepaste kerk naar hun hart zullen kunnen vinden, die wel in Gods Kader past.

+

Voorgaande

Manifestering van Jehovah God

Niet zo onbelangrijk

Over lege en volle kerken

Stilstaan of uitvliegen

Een ongoddelijke wereld

Predikend naar en voor iedereen

Opgeroepen door Jezus

++

Aanverwante teksten

 1. Nieuwe Paus wenst kordaat optreden tegen seksueel misbruik door geestelijken
 2. De Hoer van Babylon en een in stilte verstoppende Paus
 3. Felle cultuurstrijd tussen rechts en progressief-liberaal, conservatief en progressief Katholiek Polen
 4. Uitlatingen van de Aartsbisschop
 5. Bij het heen gaan van Kardinaal Danneels
 6. Schaamte, schaamteloosheid en hebzucht
 7. Meerderheid protestantse kerken zit op zwart zaad
 8. Meldpunt voor seksueel misbruik bij getuigen van Jehova: “Dit is het topje van de ijsberg”
 9. Een Manifest voor Gelovigen
 10. Kinderen leren atheïsme
 11. Helft Amerikanen verandert wel van geloofstraditie
 12. Islamofobie is contraproduktief
 13. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #1
 14. Vloedgolf van verziekt entertainement
 15. Jongmense wil nie meer sit en luister nie
 16. Secularisatie en opdrachten voor alle mensen
 17. Vernieuwing in de kerk en verzoek om terug naar de bron te gaan
 18. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #1 Geestelijke ondersteuning
 19. Dirk Van Duppen over de samenleving op een kruispunt
 20. Wereld van moeilijkheden en veel ongemakken
 21. Klaar staan voor elkaar
 22. Kenmerk van persoonlijke gemeenschap met God
 23. Kinderen van God
 24. Christelijke beleving in België
 25. Drie jaren en terugkijkend op meerdere decennia
 26. Opkomend voor Christus #3 Noodzaak van verkondiging
 27. Lichaam van Christus
 28. Leden Lichaam van Christus
 29. Samen deel uitmakend van het Lichaam van Christus
 30. De ecclesia als lichaam van Christus

+++

pedofiele-priesters

Verder aanvullende teksten

 1. Katholieke priesters
 2. De VOG kán de kerk veiliger maken
 3. Onderzoek | Wat er volgens de wetenschap schort aan het misbruikbeleid van Jehovah’s Getuigen en hun reactie
 4. Onderzoek | Wat hebben Jehovah’s Getuigen over de grens geleerd van alle kritiek op hun misbruikbeleid?
 5. Als het ondenkbare gebeurt
 6. Ophef na uitspraak Amerikaanse priester
 7. Pedo’s in het nauw | Rudie Kagie met Carine Hutsebaut
 8. Chantage als betaalmiddel
 9. Een puinhoop in het hoofd – Don´t give up the fight
 10. Misverstanden en ergernissen over de film J’accuse met regisseur Roman Polanski
 11. Zelfmoord is geen optie meer. Ik wil leven.’ #seksueelmisbruik #healing
 12. Een verhaal…
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

16 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: