Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Verkondiger Jezus ook de redder

In het vorige bericht hebben wij gezien hoe en waarom Jezus geboren en gestorven is voor ons.

In Jezus Christus kunnen wij zien wat ware liefde, geloof en hoop inhouden. Hij moet een ongelofelijk vertrouwen in zijn God gehad hebben, want niemand heeft ooit kunnen vertellen hoe het achter of na de dood is. Mensen die door de profeten of Jezus uit de dood terug waren geroepen konden enkel kenbaar maken dat zij kwamen uit een diepe slaap. Dat men uit die diepe slaap kon opstaan moest Jezus uit vertrouwen in God geloven. Tot op vandaag is ook dat een punt dat wij in geloof zullen moeten aan nemen. Wel hebben wij nu, wat Jezus nog niet had, een voorbeeld van een mens die uit de dood is opgestaan.

(Voor hen die aannemen dat Jezus God is moet er eens nagedacht worden over het feit dat God niet kan sterven en over het nut dan van God die dan zou gedaan hebben alsof hij stierf en dan uit de dood zou opgestaan zijn. In het geval Jezus God zou zijn hebben wij dus helemaal geen bewijs dat de mens uit de dood zou kunnen opstaan. En leven wij dus nog steeds in het ongewisse ijle.)

Die door God gezonden mensenzoon, welke ook ‘zoon van God‘ genoemd wordt is het ook die liefde en hoop bewerkstelligt. Hij heeft een ongelofelijke liefde voor zijn medemens ten toon gespreid. Hij heeft zich namelijk, zonder er iets voor in de plaats te vragen, als een loskoopprijs aangeboden aan God, om de mens vrij te kopen van de banvloek voor de zondeval.

Jezus besefte maar al te goed dat hij hier een taak te vervullen had.

“Want Ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.” (Joh 6:38 NBG51)

Dat is wat Jezus aanstuurde om over Die Persoon te spreken Die hem gestuurd had en wiens wil wij ook zouden moeten doen. Daarop stuurde Jezus aan, dat mensen er toe zouden komen om eerder de Wil van God te doen dan zich vast te houden aan de wil van mensen. Zijn Blijde Boodschap is blijkbaar vooral een kwestie van handelen: daden van liefde, mensen genezen en bevrijden. Genezen en bevrijden dat is wat Jezus ook voor ons doet. Dat is wat ook wij zoeken.

Door zijn handelen en spreken zouden mensen moeten komen te zien wie hij was. Hij liet ook weten dat het er op aan zou komen om in hem te geloven die door God gezonden is.

“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.” (Joh 3:36 NBG51)

Dit is een heel belangrijk aspect dat door velen vergeten wordt. Het komt er op aan om te geloven dat Jezus de “zoon van God is”, gezonden door God, en niet te denken dat hij ‘god de zoon‘ is (een groot verschil), want enkel zo kan men kinderen van God worden.

“Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.” (Ro 1:17 NBG51)

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” (Joh 3:16 NBG51)

“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;” (Joh 1:12 NBG51)

“Jezus riep en zeide: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in Hem, die Mij gezonden heeft;” (Joh 12:44 NBG51)

Niet enkel dat geloof in Jezus, die voor ons geleden heeft, is er nodig. Men zal ook bereid moeten zijn om voor Jezus op te komen en voor hem te lijden.

“Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden,” (Flp 1:29 NBG51)

Maar toegegeven, het zal niet altijd zo makkelijk zijn om tot dat geloof in Christus Jezus te komen, vooral omdat er zo veel valse leraren zijn met zeer uiteenlopende valse leerstellingen.

“en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus.” (2Ti 3:15 NBG51)

Jezus gaf aan dat men hem niet hoefde te vrezen alsook hem niet hoorde te bedanken voor wat er gebeurde of hem te aanbidden, maar gaf te kennen dat men eerder Hem hoorde te vrezen die hem had gezonden. Ook met de gelijkenis die Jezus vertelde wenste hij dat men zou komen in te zien hoe belangrijk het was om zich voor te bereiden op het komende Koninkrijk en hoe de Heer boven alle heren dan onerbarmelijk zal zijn omdat Hij dan al genoeg kansen aan de mens zal gegeven hebben. Om dat duidelijk te maken liet Jezus horen wat er al in de oude geschriften geschreven staat ter waarschuwing. Jezus in namelijk niet gekomen om die oude geschriften te verwerpen of ongedaan te maken. Wel is hij gekomen om ze te vervullen.

“Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.” (Mt 5:17 NBG51)

“Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet.” (Ro 3:31 NBG51)

Jezus kwam de Wet verduidelijken en kwam de mogelijkheid geven om niet meer slaaf te hoeven te zijn van die wet en om verlost te zijn van de vloek der wet wegens de zonde. Ook liet hij zien hoe vergevingsgezind wij ons in deze wereld moeten opstellen, want wij kunnen niet verwachten dat God ons zou gaan vergeven als wij zelf het niet kunnen opbrengen om anderen te vergeven.

“en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;” (Mt 6:12 NBG51)

“14 Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; 15 maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.” (Mt 6:14-15 NBG51)

“Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.” (Efe 4:32 NBG51)

“Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.” (Col 3:13 NBG51)

Het ergste wat de mens kan over komen, is een leven vol lijden en een blijvende dood. Dit is nu teniet gedaan. Vergeving van zonden is namelijk door Jezus zijn zoenoffer mogelijk gemaakt. Hij heeft door zijn daad van overgave zich opgesteld als een lam voor God.

“De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.” (Joh 1:29 NBG51)

Bereidwillig gaf Jezus zich in de handen van de Romeinse soldaten, zodat de Wil van God kon gebeuren, en hij naar de slachtbank zou gevoerd worden. Gewillig onderging hij de geselingen en werd hij op een stuk hout opgehangen om daar de dood te ondergaan als een grote misdadiger.

“Toen liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jeshua (Jejoea/Jesus/Jezus) liet hij geselen, en gaf hem over, om aan een paal te worden opgehangen.” (Mt 27:26)

“Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij. maar Jeshua (Jejoea/Jesus/Jezus) liet hij geselen, en gaf Hem over om te wordenopgehangen aan een paal.” (Mr 15:15)

“Toen liet Pilatus Jehsua (Jejoea/Jesus/Jezus) geselen.” (Joh 19:1)

De zweepslagen brachten striemen bloed voort maar ook toen een van de soldaten de speer in zijn zij stak.

“33 Toen ze bij Jehsua (Jejoea/Jesus/Jezus) waren gekomen en zagen, dat hij al gestorven was, braken ze zijn benen niet. 34 Maar een van de soldaten doorboorde met een lans zijn zijde; en aanstonds vloeide er bloed uit en water. 35 En hij, die het gezien heeft, legt er getuigenis van af, opdat ook gij zal komen te geloven. Zijn getuigenis is waarachtig; ook hij weet, dat hij de waarheid zegt. 36 Want dit is gebeurd, opdat de Schrift zou worden vervuld: “Geen been zal Hem verbrijzeld worden”. 37 En weer een ander Schriftwoord zegt: “Ze zullen opzien tot hem, die ze hebben doorboord”.” (Joh 19:33-37)

De aanblik van het vreselijk gebeuren zou vele getuigen bij blijven. Vooral de aardbeving die daarna plaats vond maakte dit gebeuren nog specialer. Het bracht de legeroverste en zij die met hem bij Jezus de wacht hielden bevreesd uitroepen dat dit waarlijk Gods zoon was.

“50 Nog eenmaal riep Jesus met luider stem, en gaf de geest. 51 En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot onder: de aarde beefde, en de steenrotsen spleten vaneen; 52 de graven gingen open, en vele lichamen van ontslapen heiligen verrezen; 53 ze verlieten de graven, kwamen na zijn opstanding in de heilige stad, en verschenen aan velen. 54 Toen nu de honderdman, en die met hem Jesus bewaakten, de aardbeving met wat er verder gebeurde bemerkten, verschrokken ze hevig en zeiden: Ja, waarachtig, Hij was Gods Zoon.” (Mt 27:50-54 Canis)

Toch waren nog velen bang om te zeggen dat men de zoon van God had gedood. Zelfs de vertrouwelingen van Jezus waren zo bang geworden dat zij zich eerst opsloten. Maar na dat ze na Jezus teraardebestelling Jezus weer hadden zien verschijnen en nadat de Heilige Geest over hen was gekomen, kregen zij meer moed om naar buiten te gaan en te verkondigen wat zij allemaal mee hadden gemaakt met die Nazarener, waarvan zij nu zeker waren dat hij de Messias was en ook onze ‘Redder’ en ‘Verlosser’.

Paulus, die eerst de volgers van Christus had vervolgd, ging zich naderhand inspannen om iedereen voor Christus te winnen. Hiervoor verkondigde hij het Evangelie, de Blijde Boodschap vol vuur.

Door al hetgeen opgetekend is in de Messiaanse Geschriften (of het Nieuwe Testament) kunnen wij zien hoe Jezus handelend optrad en hoe de mensen toestroomden. Mensen zochten Jezus of werden bij hem gebracht. Uit de gegevens kunnen wij zien hoe die mensen op zoek waren naar een oplossing voor hun problemen en hoe zij op zoek waren naar liefde en naar hoop. Ze zochten genezing en redding en vonden deze.

Wanneer er mensen geestesziek waren aanschouwde men deze als bezeten. Hen bracht Jezus ook tot kalmte. Zo dacht men dat Jezus boze geesten kon uitdrijven. Sommige denken zelfs dat deze boze geesten niet mochten spreken, omdat zij Jezus kenden. Indien er een bezeten man riep:

“Ik weet wie Gij zijt: de Heilige Gods.”

legde Jezus deze ‘boze geest’ het zwijgen op. We komen dit in het Marcusevangelie nog vaker tegen. Ook de leerlingen wordt een zwijgen opgelegd. Dit wordt vaak het ‘Messiasgeheim’ genoemd. Mensen en geesten die weten dat Jezus de Messias is, moesten er toen over zwijgen. Blijkbaar is het de bedoeling van Jezus dat mensen zelf ontdekken wie hij is. En dat is wat ieder voor zichzelf moet uitmaken. Wil men die Nazarener aanvaarden als de Messias, de Kristos die redding komt brengen?

‘Van horen zeggen’

kan je op weg helpen, maar wij mensen moeten vooral zelf ervaren om tot geloof te kunnen komen.elek mens is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij of zij maakt en zal op de een of andere manier zelf een weg naar de waarheid moeten afleggen.

Jezus Christus kan die warheid aanbrengen, maar dan moet men wel naa rhem willen luisteren. Men mag dan ook zijn woorden niet verdraaien, noch de woorden van zijn hemelse Vader. Zo bijvoorbeeld moet men niet zeggen ‘god de zoon’ als God de Vader zegt

“dit is mijn zoon”

Dan moet men begrijpen dat God Jezus aanduid als de “zoon van God” zijnde en niet beweert zelf die zoon te zijn, wat bevestigd wordt door de woorden van God en Jezus die aanduiden dat Jezus een gestuurde afgezant is of een gezonden profeet.

Liefde, genezing en verlossing zijn ervaringen die vaak moeilijk te begrijpen en te verwoorden zijn. Jezus heeft duidelijk veel liefde getoond terwijl hij hier op aarde was. Zijn acties spraken als het ware boekdelen.

Wij moeten beseffen dat al die daden of mirakels die hij verrichte, tekenen aan de wand moesten zijn van wie hij was en is. Ook moeten wij er bewust van zijn dat de offerdaad die Jezus verrichte werkelijk verlossing voor ons heeft gebracht. Zijn liefdesdaad van overgave was ter verzoening van de mens met God. Doordat God zijn loskoopoffer aanvaard heeft is behoudenis of redding over de wereld gekomen.

Als leerlingen van Jezus kunnen we samen onze zoektocht maken maar ook hem kenbaar maken aan anderen. Tesamen moeten wij aan anderen duidelijk maken hoe Jezus Christus de Messias is die redding brengt voor ons allen. Maar om van die redding te kunnen genieten moeten wij wel bewijzen te kunnen volharden.

“Om zijn volk het heil te doen kennen In de vergiffenis zijner zonden,” (Lu 1:77 Canis)

“Want mijn ogen hebben uw heil aanschouwd,” (Lu 2:30 Canis)

“Want de Mensenzoon is gekomen, om te zoeken en te redden wat verloren was.” (Lu 19:10 Canis)

“Want God heeft zijn Zoon in de wereld gezonden, niet om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.” (Joh 3:17 Canis)

“Om mijn Naam zult gij gehaat zijn bij allen; maar wie volhardt ten einde toe, zal zalig worden.” (Mt 10:22 Canis)

“Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen; maar wie om Mij het leven verliest, zal het vinden.” (Mt 16:25 Canis)

Daarom gaan Christadelphians als Broeders in Christus onverzaagd door om Jezus te verkondigen en het heil van zijn boodschap verder in de wereld bekend te maken. Ook al ondergaan zij veel tegenstand zetten de Broeders in Christus zich in om hun geloof in de redder Jezus Christus verder uit te dragen om zo mensen tot geloof en doop te krijgen.

+

Voorgaande

Christadelfiaanse geloofspunten #2 Jezus de zoon van God

Door genade van God tot geloof komen

De te volgen Weg van God

Voor ons gestorven om ons tot God te brengen

Opgeroepen door Jezus

Het pad en de roep van Christus

++

Vindt ook te lezen

 1. Kijk op een afgezant van een Hogere Macht
 2. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 3. Woord zonder boeien vol van kracht
 4. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 5. Nazareense familie uit de Stam van David
 6. Verlosser of Bevrijder of een Oplichter?
 7. Verlosser Jezus Christus
 8. Verlosser of Messias aangekondigd door Daniël
 9. Verlossing door genade
 10. Overdenking: De vertrouwelijke omgang van God is met wie Hem vrezen (Psalm 25:14)
 11. Christus Jezus – de zoon van God
 12. Jezus zoon van God
 13. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 14. Zoon van God
 15. Is God Drie-eenheid – De zoon van God of god de zoon
 16. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 17. Zoon van God – de weg naar God
 18. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus
 19. Messias Jeshua
 20. Messias verzoening doener
 21. Messias zoon van David
 22. Messias verzoening doener
 23. Messias zoon van David
 24. Met geloof komt ook besef
 25. Geloof en geloven
 26. Geloof in Jezus Christus
 27. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 28. Lijden bedekt door Zoenoffer
 29. Zoenoffer
 30. Verscheidene Verbondakkoorden 7 Het nieuwe verbondsslachtoffer en bemiddelaar
 31. Verscheidene Verbondakkoorden 9 Op het hart geschreven
 32. Redding door beleiding
 33. Redding eerst aan Joden aangeboden daarna aan niet-Joden
 34. Reddingswaarborg
 35. Redding tot alle soorten van mensen
 36. Redding van zonde en ongerechtigheid
 37. Vergeving van zonden
 38. Vergiffenis
 39. Vergiffenis bij geloof
 40. Vergiffenis in bereik
 41. Vergiffenis schenking of genade gave
 42. Vergiffenis voor schuld
 43. Na 2020 jaar
 44. Met Jeshua voorop de eindstreep halen
 45. Als de tijd ten einde loopt…. 1 Alles wat vroeger is geschreven #2
 46. Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente
 47. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 48. Kinderen van God
 49. Kinderen van God (Jeshuaist focus)
 50. Christadelphians kinderen van God
 51. Het credo van de Christadelphian
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

8 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: