Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Voor ons gestorven om ons tot God te brengen

Ook al rebelleerde de mens tegen God Zijn positie, wenste God die mens toch een mogelijkheid te geven om als onderdeel van Zijn Plan de wereld te komen bevolken.

Al vlak na hun zondige daad zei God dat uit hun geslacht  een vrouw zou komen die iemand op de wereld zou brengen die een einde zou maken aan de vloek die over hen was gekomen door hun zonde.

Vele eeuwen later kwam uiteindelijk die man uit de vermelde vrouw die ook had te horen gekregen dat haar zoon “zoon van de Allerhoogste” of “zoon van God” genoemd zou worden.

“30 De engel zeide haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade (goedkeuring of welbevinden) gevonden bij Jehovah God. 31 Zie, gij zult in uw schoot ontvangen, en een zoon baren; en gij zult hem Jeshua noemen. 32 Hij zal groot zijn, en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. Jehovah God zal hem de troon van zijn vader David geven; Hij zal koning zijn over het huis van Jakob tot in de eeuwigheid, 33 en aan zijn koningschap zal geen einde komen. 34 Maria sprak tot de engel: Hoe kan dit gebeuren, daar ik geen gemeenschap met een man heb gehad? 35 De engel antwoordde haar: De Heilige Geest zal op u neerdalen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat uit u wordt geboren, heilig zijn, en de zoon van God worden genoemd.” (Lu 1:30-35)

De door de heilige Geest (of Kracht van God) in de baarmoeder van Maria geplaatse foetus zou dat kind zijn dat in de voorgaande eeuwen al dikwijls was aangekondigd.

De in de Tuin van Eden aangekondigde kwam zo in het vlees.

“Het Woord is vlees geworden, En heeft onder ons gewoond! En wij hebben zijn glorie aanschouwd: Een glorie als van de Eengeborene (enig) uit de Vader, Vol van genade en waarheid.” (Joh 1:14)

En toen dat kind was opgegroeid tot een volwassen man die zijn publiek leven wenste aan te vatten, liet hij zich vooraf dopen door Johannes de Doper. Daar was het dat God openbaarde wie die Nazareen wel was.

“21  Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jeshua (of Jezus) was gedoopt en hij aan het bidden was, ging de hemel open 22 en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer. En er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde,  mijn welbeminde zoon, in jou vind ik vreugde. en welbehagen’ 23 Daarna begon Jeshua (Jezus ) zijn verkondiging toen hij ongeveer dertig jaar oud was. Hij was, zoals algemeen werd aangenomen, de zoon van Josef (Jozef), die de zoon was van Eli,” (Lu 3:21-23)

Die zoon van Maria en Jozef, geboren te Bethlehem en opgegroeid te Nazareth, ging de gehele streek rond Nazareth, Galilea en Jeruzalem af om te prediken. Jezus sprak over de Wet van Mozes en hoe wij ons best houden aan die geboden van God. sommige naam-christenen beweren dat wij ons niet meer aan die geboden van God of de Wet van Mozes zouden moeten houden, maar dan zouden zij beter nog eens goed naar de woorden van Jezus luisteren. Jezus maakte duidelijk hoe wij wel degelijk God Zijn geboden moeten opvolgen en moeten leven naar de Wil of Verlangens van God.

Jezus ook leefde naar die wensen van God. Zelfs op de zeer moeilijke ogenblikken, toen zijn leven in gevaar was, verzocht hij God dat Die God Zijn Wil zou gedaan worden en niet Jezus zijn wil. Hier op aarde moest volgens Jezus Gods Wil door gaan zoals die in de hemel stond genoteerd.

“Uw rijk kome. Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel.” (Mt 6:10 Canis)

“Hij ging nog een weinig verder, viel biddend op zijn aangezicht neer, en sprak: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze kelk Mij voorbijgaan; maar niet zoals Ik wil, maar zoals Gij het wilt.” (Mt 26:39 Canis)

“Hij sprak: Abba, Vader; alles is mogelijk bij U; neem deze kelk van Mij weg. Maar niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt.” (Mr 14:36 Canis)

“En weer ging Hij heen, en bad met dezelfde woorden.” (Mr 14:39 Canis)

“en bad: Vader, indien het uw wil is, neem deze kelk van Mij weg. Neen, niet mijn wil geschiede, maar de uwe.” (Lu 22:42 Canis)

Nooit wenste Jezus iets naar zijn eigen wil te doen, maar altijd probeerde hij de wil te doen van Hem die hij ook veel groter dan zichzelf achtte en waarvan hij wist dat hij niets zonder Die God kon doen. (Die verzen zouden het duidelijk moeten maken voor hen die denken dat Jezus God is, dat hij dat wel degelijk niet is.)

“Gij hebt gehoord, dat Ik u zeide: Ik ga heen, maar Ik kom tot u terug. Zo gij Mij liefhadt, zoudt gij u verheugen, dat Ik naar den Vader ga; want de Vader is groter dan Ik.  — ” (Joh 14:28 Canis)

“31 maar de wereld moet weten, dat Ik den Vader bemin, en dat Ik volbreng, wat de Vader Mij bevolen heeft. Staat op; laten we heengaan. 15:1  Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier.” (Joh 14:31-15:1 Canis)

“Maar Jesus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot heden toe; zo doe Ik het ook.” (Joh 5:17 Canis)

“19 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niets kan de Zoon doen uit Zichzelf, maar alleen wat Hij den Vader ziet doen; want al wat Deze doet, dat doet de Zoon eveneens. 20 Want de Vader heeft den Zoon lief, en laat Hem alles zien wat Hij doet.  — En nog groter werken zal Hij Hem tonen, zodat gij verwonderd zult staan. 21 Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend al wie Hij wil. 22 Ja, de Vader oordeelt niemand, maar heeft het oordeel geheel aan den Zoon gegeven, 23 opdat allen den Zoon zouden eren, zoals ze den Vader eren. Wie den Zoon niet eert, eert ook den Vader niet, die Hem gezonden heeft.” (Joh 5:19-23 Canis)

“Jesus sprak tot hen: Zo God uw Vader was, dan zoudt gij Mij beminnen. Want van God ben Ik uitgegaan en gekomen; niet uit Mijzelf toch ben Ik gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.” (Joh 8:42 Canis)

“Ik kan niets doen uit Mijzelf; maar Ik oordeel naar wat Ik hoor; en mijn oordeel is rechtvaardig, omdat Ik mijn eigen wil niet zoek, maar de wil van Hem die Mij heeft gezonden.” (Joh 5:30 Canis)

“Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet om mijn eigen wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij heeft gezonden.” (Joh 6:38 Canis)

Jezus wenste niet zichzelf te behagen maar God. Dat is ook wat hij van ons verlangt. Hij zag in dat hij geboren was om getuigenis af te leggen van de waarheid over zijn hemelse Vader, de Enige Ware God, Die één is en over Zijn Plan.

“Pilatus zei Hem: Gij zijt dan toch koning? Jesus antwoordde: Gij zegt het; Ik ben koning. Ik ben geboren en in de wereld gekomen, juist om te getuigen voor de waarheid. Alwie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.” (Joh 18:37 Canis)

Volgers van hem horen ook in Diezelfde Ene Ware God van Jezus te geloven. Verder moeten wij  ook, zoals Jezus de wil van zijn hemelse Vader deed, ook aan Die Wil van God voldoen. Jezus ging daarbij zo ver dat hij zelfs bereid was om er voor te sterven. Hij ging zo ver om zichzelf zelfs op te dragen als een lam dat naar de slachtbank wordt gebracht. Niet enkel om zichzelf van zonden vrij te pleiten en later oneindig leven te krijgen, maar om zich als losprijs aan God te geven om alle mensen te kunnen vrijkopen.

“Zoals dan door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, zo ook is de dood over alle mensen gekomen, omdat allen hebben gezondigd.” (Ro 5:12 Canis)

“En we hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader den Zoon heeft gezonden als Verlosser der wereld;” (1Jo 4:14 Canis)

“Maar God bewijst zijn liefde voor ons, doordat Christus voor ons is gestorven, toen we nog zondaars waren.” (Ro 5:8 Canis)

Het was door zijn bloed, dat vergoten werd bij zijn dood aan een martelpaal, dat een nieuwe overeenkomst met God werd bezegeld, zodat de zonden van de mensen onder een verbond van vergeving konden vallen

“want dit is mijn bloed van het Nieuwe Verbond, dat wordt vergoten voor velen tot vergiffenis der zonden.” (Mt 26:28 Canis)

Jezus, door steeds de wil van God te doen had geen zonden gedaan. De wereld moet komen in te zien dat de mensenzoon Jezus niet gekomen was om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen, opdat hij de zonden zou wegnemen, terwijl in hem geen zonde is. Toch kwam over hem ook de dood voor zonden, maar ditmaal kon die dood bevrijding brengen omdat zijn hemelse Vader dat offer als losprijs aanvaarde.

“Welnu, gij weet, dat Hij is verschenen, om de zonden weg te nemen; en in Hem is geen zonde.” (1Jo 3:5 Canis)

“Ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en zijn leven te geven tot losprijs voor velen.” (Mt 20:28 Canis)

Zo kunnen wij, al hoeven wij daar niets voor te doen, gerechtvaardigd worden uit genade, door de verlossing in Christus Jezus.

“om niet worden ze gerechtvaardigd door zijn genade uit kracht der verlossing door Christus Jesus.” (Ro 3:24 Canis)

Christus is eens en voor altijd gestorven voor de zonden om ons tot God te brengen. Door zijn ophanging aan een paal werd de ‘dood’ ook aan een stuk hout opgehangen ter vernietiging.

“Het was het derde uur, toen ze hem aan een paal hingen.” (Mr 15:25)

“De God onze voorvaderen heeft Jeshua (Jesjoea/Jesus/Jezus) opgewekt uit de dood, nadat u hem had vermoord door hem aan een stuk hout te hangen.” (Hnd 5:30)

“Hij zelf heeft aan het stuk hout in zijn Lichaam onze zonden gedragen, opdat wij, van de zonden ontlast, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen zijt gij genezen;” (1 Petrus 2:24)

Dat is het fantastische nieuws dat de mensen toe komt, dat het oude leven is teniet gedaan, en er dankzij Jezus offerdood een nieuw leven is begonnen. Zo zijn we in een ‘nieuwe wereld‘ kunnen binnen stappen.

Zij die Jezus willen volgen en over gaan om zich te laten dopen worden wit gewassen. Door het doopsel en bloedvergieten tot vergeving zijn wij tot nieuw leven gekomen, tot een leven in Christus, tot een leven verbonden met God.

Bij het laatste Avondmaal sprak Jezus de woorden die telkens weer worden uitgesproken:

“dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond; dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden.”

In het christadelfianisme is het sterke geloof dat Jezus werkelijk gestorven is en dat de onsterfelijke God zijn bloedoffer aanvaard heeft als een loskoopoffer en zoenoffer. Door Jezus daad behoren wij eigenlijk onszelf niet meer toe omdat wij door hem gekocht zijn.

Met zijn daad heeft Jezus ons ook dichter bij Gods doel gebracht dat van zonde gezuiverde mensen zijn Koninklijke Tuin zouden bevolken. Dat Rijk van God dat de Schepper voorzien heeft is met Christus heel nabij gekomen. De mensen in zijn tijd hadden het zelfs met zijn aanwezigheid daar kunnen voelen.

“Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.”” (Mt 10:7)

Doorheen de tijden is er altijd gesproken over de belofte aan Abraham en een koninkrijk dat weer pracht en praal in een vredige wereld zou brengen. Met Noach sloot God eerst een verbond. Daarna volgde het verbond met Abraham en weer later het verbond met het volk Israël. De vastlegging hiervan was de Wet van Mozes: de eerste vijf boeken van het Oude Testament: de Thora. Blijkbaar was het in de ontwikkeling van de mensheid nodig de liefdesverbintenis van God met de mensen in regels te gieten. Uit liefde gaf God de mens mogelijkheden om met Hem verzoend te geraken. Bij naleving van Gods Verlangens kon de mens zijn gebondenheid met dat verbond tonen.
Algemeen kan me zeggen dat als men een overeenkomst tekent men deze moet naleven. Zo ook met de door God opgestelde verbonden met de mensheid. De mens moet zich houden aan het Verbond of moet het naleven. Het moet worden onderhouden.

Door de Schrift te lezen kunnen mensen Gods paden leren kennen en zich laten leid volgens Zijn Woord. en dt is beter dan zich te laten leiden door het woord van mensen.

Met het verbond dat door Jezus bloed bezegelt is hebben wij een ideaal verbond ontstaan uit liefde voor God en liefde voor de mens. Met Gods zoon, Jezus Christus, met zijn leven, lijden en sterven wordt duidelijk waar het werkelijk omgaat. Het gaat om een verbond van liefde. Niet het naleven van regeltjes staat centraal, maar het handelen uit liefde. Doordat dit ontstaan is uit liefde moet het ook makkelijker zijn voor een mens om ook in zich die liefde te voelen en verder te ontwikkelen om alzo vol liefde dat liefdesverbond ook zich eigente maken. Die liefde maakt het dan mogelijk om automatisch te voldoen aan alle regels en geboden.

Jezus heeft ons laten zien wat leven uit liefde werkelijk betekent. Onzelfzuchtig heeft hij zich in zijn korte leven hier op aarde altijd ingezet voor anderen. Steeds was hij bereid anderen te helpen. Niet enkel bracht hij verlossing uit onbegelijkheid, blindheid en ondragelijke pijn, maar bracht hij verder verlossing van de banvloek die in de Tuin van Eden was uitgesproken door zijn hemelse vader.

Jezus die constant oog had voor een ander brengt ook voor ons bevrijding van onze zelfgerichtheid. Als leerlingen en volgelingen van Jezus kunnen wij ons leven verbinden met hem en er zeker van zijn dat hij de beste bemiddelaar tussen ons en God is.

“Maar thans heeft Hij een veel voortreffelijker bediening ontvangen, naarmate het Verbond, waarvan Hij Middelaar werd, volmaakter is, en op volmaaktere beloften rust.” (Heb 8:6 Canis)

Door zijn daad kunnen wij nu allemaal God naderen als onze hemelse Vader. In Jezus Christus zijn wij mensen allen kinderen van God en daarmee zijn wij broeders en zusters van elkaar. christus bloed stroomt nu virtueel door onze aderen. Met zijn levensbloed is zuurstof en leven tot ons gekomen. In hem krijgen wij nu verrijkte kracht.

Jezus heeft voor ons de weg naar God geëffent. Hiervan moeten wij gebruik maken. Door zijn woorden ter harte te nemen kunnen wij makkelijker het juist of rechte pad vinden dat leidt naar dat in de bijbel veel besproken Koninkrijk van God, dat nu voor ons ligt. Wij moeten het alleen maar willen zien en er naar toe willen stappen!

+

Voorgaande

Een ongoddelijke wereld

De weg van God of de weg van de wereld?

De te volgen Weg van God

God heeft nooit Zijn Naam veranderd en zal deze ook niet veranderen

Wie zijn verlangen opvolgen

Christadelfiaanse geloofspunten #2 Jezus de zoon van God

Christadelfiaanse geloofspunten #4 Oplossing voor gevolgen van zondigheid

Verlossing Niet enkel voor Christadelphians

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #12 Onbegrijpelijk verkeerde voorstelling door het Wachttorengenootschap #1 Overeenkomstige losprijs

Opgeroepen door Jezus

Het pad en de roep van Christus

Door genade van God tot geloof komen

++

Lees ook

  1. De Enige Ware God
  2. God is één
  3. Een goddelijk Plan #1
  4. Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk
  5. Reddingsplan (Biblestudents artikel)
  6. Reddingsplan (Broeders in Christus artikel)
  7. Plannen van God
  8. Plan van God en wereldvrede
  9. Aanwijzingen voor redding te vinden
  10. God behagen
  11. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #1 Konings Geloof
  12. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie
  13. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Atttude
  14. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
  15. Hoe weet ik wat Gods wil is
  16. Aanwijzingen voor redding te vinden
  17. Christus in Profetie #3 De Knecht in Jesaja (3) Gezalfde
  18. Jesjoea … wie bent u?
  19. Christus Jezus – de zoon van God
  20. Jezus zoon van God
  21. Zoon van God
  22. Zoon van God – Vleesgeworden woord
  23. Zoon van God – de weg naar God
  24. Een Groots Geschenk om te herinneren
  25. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1
  26. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs
  27. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 5 Toetssteen en steen van aanstoot
  28. De Gezondene van God
  29. Jezus Christus in het vlees gekomen
  30. Jezus van Nazareth #1 Jezus’ geboorte
  31. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
  32. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
  33. Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft
  34. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
  35. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht
  36. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
  37. Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus
  38. Jezus vertrouwend op zijn God
  39. Gevangenneming en terechtstelling van Christus Jezus
  40. De avond dat Jeshua zijn talmidim opdroeg dat de Pascha Seder vanaf die tijd zal worden gevierd ter zijner nagedachtenis
  41. 14 Nisan een dag om te herinneren #4 Een Gedood Lam
  42. 14 Nisan een dag om te herinneren #5 De te vieren dag
  43. Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam
  44. Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed
  45. Niet onwillig naar de dood gesleept
  46. Jezus moest sterven
  47. Een Messias om te Sterven
  48. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
  49. Zoenoffer
  50. Lam van God – offer gebracht ter verzoening
  51. Verzoening
  52. Lijden bedekt door Zoenoffer
  53. Fundamenten van het Geloof 12 Verzoening met God door het offer van Christus
  54. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
  55. 2017 Nisan 10, uitkijkend naar 14 Nisan
  56. Het Herinneringsmaal
  57. Divine service (16-10-2013): “The way to salvation/ Die weg na verlossing”
  58. Lijden goegemaakt door Jezus’ loskoopoffer voor zonde
  59. Verlossing #7 Christus levend in de gelovige
  60. Een veel voorkomende vraag: Waarom moest Jezus of God naar de hel?
  61. Op weg naar het eindstation
  62. Verscheidene Verbondakkoorden 9 Op het hart geschrevenGods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 1 Wet van Mozes
  63. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen
  64. De Wet van de Liefde, basis van alle instructies
  65. Doop en Geloof
  66. Doopsel en bloedvergieten ter vergeving
  67. Doopsel
  68. Dopen en herdopen
  69. Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding
  70. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
  71. Ook behoort gij Uzelf niet toe, want gij werd met een prijs gekocht
  72. Opdracht niet na laten om over de belangrijke Uittocht te praten
  73. Zij die Geulah verdienen en tot de uitverkorenen zullen mogen behoren
  74. Kerk van eenzelfde lichaam levendig houden of laten groeien
  75. Toewijding van ons
  76. Geloof in slechts één God
  77. Kinderen van God
  78. Christadelphians kinderen van God
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

5 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: