Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #12 Onbegrijpelijk verkeerde voorstelling door het Wachttorengenootschap #1 Overeenkomstige losprijs

Ons blootgeven na onterechte beschuldigingen

In de voorgaande artikelen zijn wij niet verlegen of bang geweest een felle kritiek van de Jehovah’s Getuigen over ons, bloot te leggen en op hun uitspraken geprobeerd een duidelijk antwoord te geven. Wij hebben met de voorgaande artikelen hopelijk al wat meer duidelijkheid kunnen scheppen voor de Jehovah’s Getuigen maar ook voor al diegenen die bepaalde berichten over ons zouden hebben ontvangen en daarover vragen hadden.

Is het uit onwetendheid of vertelt het Wachttorengenootschap flagrante leugens aan haar gelovigen of medebroeders om de Broeders in Christus in een slecht daglicht te stellen?

De overeenkomstige losprijs

Het Wachttorengenootschap beweert dat Christadelphiaanse schrijvers ontkennen dat Jezus Christus een “overeenkomstige losprijs” of plaatsvervanger werd, en dat zij maar zeggen dat Jezus alleen stierf in een representatieve hoedanigheid en zowel voor zichzelf als voor de rest van de gelovigen. Ze beweren dat de Christadelphians in het bijzonder bezwaar zouden hebben tegen deze uitdrukking „overeenkomstige losprijs” in de Nieuwe-Wereldvertaling. (1 Tim. 2: 6)

Hiertegen hebben wij helemaal geen bezwaar en vragen onszelf af van waar dat zij dat hebben.

die zichzelf gegeven heeft als een overeenkomstige losprijs voor iedereen.*+ Daarvan zal worden getuigd op de juiste tijd ervoor.

Die vertaling geeft namelijk zeer goed weer wat wij aanleren aan mensen rondom ons, namelijk dat Jezus zichzelf heeft gegeven als een Lam van God of een offergave aan zijn hemelse Vader niet enkel voor zichzelf maar voor alle mensen die voor hem geleefd hadden en voor hen die na hem nog zouden komen te leven. Indien u goed naar onze schrijfsels kijkt zal de bovenvermelde opmerking van de Getuigen u, zoals het voor ons doet, vreemd in de oren klinken, omdat wij juist zo een nadruk leggen op wat Jezus Christus heeft gedaan. Wij vinden zelfs dat een groot deel van de Christenen niet beseft wat Jezus zoenoffer betekent voor de mensheid, en wijzen daarom juist op die offerdaad van Christus voor hen.

Gods Wil doende en offerdaad brengend

Wij geven duidelijk aan dat Jezus juist niet gekomen is op aarde voor zichzelf te plezieren en dat hij niet zijn eigen wil heeft gedaan, maar zich opgeofferd heeft om Gods Wil te doen

42 Hij zei: ‘Vader, als u het wilt, neem deze beker dan van mij weg. Maar laat niet mijn wil gebeuren, maar die van u.’+(luk 22.42)

38 Want ik ben niet uit de hemel neergedaald+ om mijn eigen wil te doen, maar de wil van hem die mij heeft gestuurd.+ (Johannes 6:38)

28 Zo is ook de Mensenzoon niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen+ en zijn leven te geven als een losprijs in ruil voor velen.’+ (Mattheüs 20:28)

Wij maken juist iedereen duidelijk dat Jezus dus zeker niet God is, omdat God een Geest is die geen begin en geen einde heeft (dus geen geboorte heeft en niet kan sterven) en dat deze werkelijk aan een paal is gestorven voor onze zonden. Als men onze geschriften goed leest zien en zeggen wij juist dat Jezus die bijzondere man van vlees en bloed is die in Bethlehem (de stad van David) geboren is en voor wie wij het volle respect moeten tonen omdat hij zich voor ons gegeven heeft.

30 De God van onze voorvaders heeft Jezus, die jullie hebben gedood door hem aan een paal te hangen, uit de dood opgewekt.+ (Handelingen 5:30)

24 Hijzelf heeft aan de paal*+ onze zonden gedragen+ in zijn eigen lichaam, zodat wij dood zouden zijn voor* de zonde en zouden leven voor rechtvaardigheid. En ‘door zijn wonden zijn jullie genezen’.+ (1 Petrus 2:24)

13 Hij heeft ons gered van de macht van de duisternis+ en ons overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon, 14 door wie wij onze verlossing door losprijs hebben, de vergeving van onze zonden.+ (Kolossenzen 1:13, 14)

Jezus kon zondigen maar deed het niet, door steeds Gods Wil te doen

Wij zijn er van overtuigd dat Jezus ook, zoals elk van ons kon zondigen, maar dit niet heeft gedaan. Zoals elk ander mens kon Jezus ook altijd vast houden aan zijn eigen wil. Maar Jezus heeft zijn eigen wil opzij geschoven om God zijn Wil te doen. Natuurlijk, indien Jezus God zou zijn (zoals vele christenen beweren) dan zou hij altijd zijn eigen wil gedaan hebben. Maar de woorden van Jezus met het verzoek aan zijn hemelse Vader geven aan dat hij wenste dat God zijn Wil zou gedaan worden en dat die Wil daarmee niet de zijne moest zijn.

Loskopen of verlossen en als overeenkomend of overeenkomstig

Wij geloven dat Jezus op de vastgestelde tijd zijn getuigenis heeft afgelegd. Die getuigenis telt ook voor onze tijd waarbij wij ook in de Griekse Geschriften kunnen vinden dat er het Griekse woord lutron staat dat op zichzelf alleen loskopen of verlossen betekent, maar dat er ook het Griekse deeltje anti staat, dat ofwel voor of na lutron is geplaatst in die oude teksten, met de gedachte ‘overeenkomend’. Zo zegt Strongs Griekse Lexicon over anti:

“Een primitief deeltje; tegenovergesteld, d.w.z. in plaats daarvan of vanwege.​​Vaak gebruikt in compositie om contrast, requital, vervanging, correspondentie, enz. “

Dit Griekse artikel staat voor of na lutron in Mattheüs 20:28; Markus 10:45 en 1 Timotheüs 2: 6, waarin duidelijk een overeenkomstige losprijs of een in ruil gegeven losprijs wordt onderwezen.

“gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.” (Mt 20:28 NBG51)

“Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.” (Mr 10:45 NBG51)

“Ook zochten wij geen eer bij mensen, noch van u, noch van anderen, hoewel wij als apostelen van Christus ons hadden kunnen laten gelden;” (1Th 2:6 NBG51)

Wij zijn er van overtuigd dat Jezus ook geen eer voor zichzelf verwachte. Telkens als hij een wonderdaad of mirakel verrichte gaf Jezus ook aan dat ze hem niet moesten bedanken, want dat het niet hij was, maar Jehovah God die er voor zorgde dat het wonder gebeurde. Het was met die wonderen dat God getuigenis aflegde. Wij maken de mensen er ook bewust van dat Jezus eigenlijke niets uit zichzelf kon doen, maar al dat wat wat hij deed “overeenkomstig” Gods Wil deed. Op grond van wat God van hem verlangde verrichte Jezus die wonderdaden en gaf hij zichzelf ook om als een lam geslacht te worden, als offergave voor God door mensen aangebracht. Dat bijvoegelijk naamwoord dat wordt gebruikt duidt aan dat

wat overeenkomt met of gelijk is aan iets anders

of vergelijkbaar is met het conforme, gelijkwaardig of corresponderend zijnde met een dergelijk of eender iets. Jezus volgens de Schrift is dan een daad van onderwerping doend waarmee zijn dood als een gelijke komt of homoloog is aan wat gangbaar was om iemand los te kopen, in dit geval de gehele mensheid. De Christadelphians of Broeders in Christus wijzen juist op die offerdaad die voorspeld was in de Tuin van Eden, waarbij de Wil van God in vervulling zou komen en de satan of tegenstander van God vertrappeld zou worden door Jezus. De Griekse woorden die er voor gebruikt worden geven aan dat het “in verhouding” of “ingevolge” was dat de man Jezus optrad “naar” of “naargelang” ,”navenant” om “overeenstemmend”, “vergelijkbaar”, “volgens” die voorafgeschreven woorden op te treden. Wij duiden de mensen er op dat het juist dat beloofde zaad (Christus Jezus) is dat pas na Abraham (dus geen voorbestaan) tot leven kwam dat zich over gaf uit dienstvaardigheid en liefde voor ons.

“En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.” (Ge 3:15 NBG51)

“Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.” (Joh 6:44 NBG51)

“Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet: en aan zijn zaden, in het meervoud, maar in het enkelvoud: en aan uw zaad, dat wil zeggen: aan Christus.” (Ga 3:16 NBG51)

“Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen.” (Ga 3:29 NBG51)

“Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dus toch een koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid zou getuigen; een ieder, die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem.” (Joh 18:37 NBG51)

“en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren,” (Opb 20:2 NBG51)

“en de Leidsman ten leven hebt gij gedood, maar God heeft Hem opgewekt uit de doden, waarvan wij getuigen zijn.” (Hnd 3:15 NBG51)

“En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.” (Flp 2:8 NBG51)

“19 Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo. 20 Want de Vader heeft de Zoon lief en toont Hem al wat Hij zelf doet, en Hij zal Hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. 21 Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil. 22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, 23 opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft. 24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.” (Joh 5:19-24 NBG51)

“Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.” (Joh 5:30 NBG51)

“Jezus dan zeide: Wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd hebt, zult gij inzien, dat Ik het ben en niets uit Mijzelf doe, doch dat Ik dit spreek, gelijk de Vader Mij geleerd heeft.” (Joh 8:28 NBG51)

“Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet.” (Joh 12:49 NBG51)

“terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil.” (Heb 2:4 NBG51)

“Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb; Ik ga heen en kom tot u. Indien gij Mij liefhadt, zoudt gij u verblijd hebben, omdat Ik tot de Vader ga, want de Vader is meer dan Ik.” (Joh 14:28 NBG51)

“Jezus zeide tot haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.” (Joh 20:17 NBG51)

“Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God.” (1Co 11:3 NBG51)

“Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.” (1Co 15:28 NBG51)

“die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht,” (Flp 2:6 NBG51)

God dienend en opkomend voor allen

Nooit eiste Jezus een godschap op, of wenste hij gelijk te zijn aan zijn hemelse Vader Jehovah, die hij als de Enige Ware God aanschouwde. Als dienaar van God heeft hij zich aangeboden aan de mensen maar ook aan God aan wij hij zijn lichaam opdroeg. Wij vragen juist de mensen geloof te hechten aan die dienaar van vlees en bloed die voor ons gestorven is en dat zij beseffen dat Jezus niet God is (die niet kan sterven) maar zich werkelijk als loskoopoffer heeft aangeboden. Zoals elk normaal mens kon Jezus ook sterven en wist hij dat. Toch vertrouwde hij zijn hemelse Vader, de Enige Ware God, Jehovah. Het was voor Hem dat Jezus alles wenste te doen en ook deed. Aan Hem droeg Jezus zijn lichaam op. Het was dankzij de aanvaarding door God dat Jezus als loskoopoffer kon gelden voor ons.Dat is wat wij willen duidelijk maken, alsook dat de Genade van God iedereen is gegeven maar dat elk mens zelf verantwoordelijk is wat deze met die genadegave doet, ze aanneemt of verwerpt, er naar leeft of ze negeert.

+

Vindt hier ook

Voor voormalige Jehovah’s Getuigen

Voorgaande

Wat wij te horen krijgen van Jehovah’s Getuigen

Verklaringen van het Wachttorengenootschap

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #1 Over namen en groepen

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #2 Over liefde

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #3 Verkondigen van het Goede Nieuws

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #4 Over dood en hoop

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #5 Wereldse gebruiken 1 Stemmen

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #6 Wereldse gebruiken 2 Roken

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #7 Wereldse gebruiken 3 Strengheid

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #8 Wereldse gebruiken 4 Verslavin

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #9 Wereldse gebruiken 5 Huwelijken en scheidingen

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #10 Zogezegd kardinale fouten van het christadelfianisme #1 menselijke en geestelijke wijsheden en wezens

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #11 Zogezegd kardinale fouten van het christadelfianisme #2 Jezus voor David of pas na David tot bestaan gekomen

++

Aanvullend

 1. Hoe leest u: Eerstgeborene der ganse schepping
 2. Een man die de geschiedenis van het mensdom veranderde
 3. Verscheidene Verbondakkoorden 5 Aangekondigde Zaad bezegeld door Verbond met Abraham
 4. Broeders over de losprijs
 5. Broeders over het loskoopoffer
 6. Het Zoenoffer
 7. Lijden bedekt door Zoenoffer
 8. Lam van God -Voorspeld
 9. Het begin van Jezus #2 Aller Begin
 10. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden
 11. Het begin van Jezus #4 Aangekondigde te komen Verlosser
 12. Het begin van Jezus #5 Aankondigingsteksten uit de Schrift
 13. Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen
 14. Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham
 15. Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God
 16. Het begin van Jezus #9 Een kwestie van Toekomst
 17. Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1
 18. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
 19. Het Beschreven Lam van God offer gebracht ter verzoening
 20. Een Groots Geschenk om te herinneren
 21. De avond dat Jeshua zijn talmidim opdroeg dat de Pascha Seder vanaf die tijd zal worden gevierd ter zijner nagedachtenis
 22. Een Messias om te Sterven
 23. Hoe heeft Jezus zulk een plezier voor God gedaan
 24. Lijden goegemaakt door Jezus’ loskoopoffer voor zonde
 25. Dienaar van zijn Vader
 26. Dienstknecht voor velen terwille van de waarheid van God
 27. De Knecht des Heren #1 De Bevrijder
 28. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 29. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 30. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 31. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 32. Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft
 33. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
 34. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
 35. De Leidsman van geloof
 36. Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen
 37. Gevangenneming en terechtstelling van Christus Jezus
 38. Jezus moest sterven
 39. Achtergelaten aan een paal tot in de dood
 40. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 41. Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing
 42. Verlossing #2 De Bijbelse oplossing
 43. Verlossing #3 Het onvolmaakte dieroffer
 44. Verlossing #4 Het Paaslam
 45. Verlossing #5 Het volmaakte offer
 46. Lijden goegemaakt door Jezus’ loskoopoffer voor zonde
 47. De Wet van de Liefde, basis van alle instructies
 48. Gisteren stierf hij voor mij
 49. De Dag is nabij #5 Terugkijken naar verleden
 50. Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding
 51. Verzoening en de gekochte race
 52. Toewijding van ons

+++

Verder aanverwant

 1. Samuel: ’n Christus-gesentreerde oorsig
 2. Tot op
 3. Van Goede Vrijdag naar Stille Zaterdag in tijden van pandemie
 4. We noemen het toeval, omdat het ons overvalt
 5. Wat zag Jezus vanaf het kruis?
 6. De grote liefde van God

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

3 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: