Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #10 Zogezegd kardinale fouten van het christadelfianisme #1 menselijke en geestelijke wijsheden en wezens

Menselijke of goddelijke wijsheid

Volgens het Jehovah’s Getuigen Wachttorengenootschap zijn in de voorgaande hoofdstukken de door hun opgenoemde “voorgaande tekortkomingen” voldoende reden om het christadelfianisme te bestempelen als het product van menselijke wijsheid in plaats van goddelijke wijsheid.

Zij zien over het hoofd dat wij nooit opeisen dat wij de enige waarheid in pacht hebben. Wij zijn er ons heel goed bewust van dat onze gemeenschap is opgebouwd door het samen gaan van gelijkgezinde feilbare mensen, die elk hun eigen tekortkomingen hebben alsook beperkte kennis en wijsheid hebben. Wij geloven dat enkel Jehovah God de volledige wijsheid heeft. Voor ons bestaat er niemand hier op aarde aan wie een onfeilbaarheid kan toegeschreven. Dus geen onfeilbare paus of een onfeilbaar Wachttorengenootschap, wat de Jehovah’s Getuigen van hun wijze mannen wel zeggen. Voor hen is alles wat het Wachttorengenootschap zegt en bepaald, aan te nemen als de Waarheid die van God komt.

De Broeders in Christus zullen nooit zo ver gaan om te beweren dat zij de enigen zijn die de Waarheid van God verkondigen. Volgens ons is de enige waarheid en weg tot leven Jezus Christus, de gezonden zoon van God, die voor ons de Geschriften heeft verduidelijkt. Het zijn zijn woorden en die van andere profeten die een licht kunnen doen schijnen op de Bijbelse Waarheid. Het is om die reden dat wij ook het Boek der boeken, als Bestseller aller tijden, gebruiken en aanraden aan de mensen om de Waarheid te komen te ontdekken.

Getuigen hun opmerkingen

Het Wachttorengenootschap schrijft:

Hoewel de voorgaande tekortkomingen het christadelfianisme bestempelen als het product van menselijke wijsheid in plaats van goddelijke wijsheid, wordt dit feit nog duidelijker als we de argumenten beschouwen die worden gebruikt om de leringen te ondersteunen. Zo lijkt de redenering aan de oppervlakte aannemelijk, overtuigend, geloofwaardig en feitelijk genoeg,
maar bij grondiger onderzoek blijkt het onvolledig, zwak, gekunsteld, gespannen, op zijn best een ingenieuze verklaring te zijn om een ​​leerstelling te rechtvaardigen, maar een die de test van degelijke bijbelwetenschap niet doorstaat.

Ontkenning van de persoonlijkheid van Satan

Maar voor onze redenering baseren wij op hetzelfde Boek als de Jehovah’s Getuigen gebruiken, namelijk de bijbel. Volgens hen is de ontkenning van de figuur als een hellevuur wezen één van onze belangrijkste dwalingen. ZIj schrijven:

Een van de belangrijkste dwalingen van het christadelfianisme is de ontkenning van de persoonlijkheid van Satan en de demonen; de ontkenning dat Jezus een voormenselijk bestaan ​​had; zijn ontkenning dat het offer van Jezus een overeenkomstige losprijs was en zijn ontkenning van de geestelijke aard van Gods koninkrijk.

Eigenaardig genoeg geven de Jehovah’s Getuigen toe dat “Satan” elke tegenstander van God betekent. Ook zien zij in dat zelfs de apostel Petrus een Satan werd genoemd. Door hun correcte Bijbelstudie en oude talen studie hebben zij ingezien dat het woord “satan” en “hasatan” niet een geestelijk wezen op zich betreft maar een opstandig of rebellerend figuur aanduidt of iemand die zich verzet tegen een gebeuren of een persoon.

Satan betekent gewoonweg “tegenstander” waarmee niet specifiek een duivels figuur uit een folterdomein ergens onder de grond wordt bedoeld. Wij hebben Jehovah’s Getuigen al bevraagd omtrent hun dubbelzinnige leerstellen als zou satan tegenstander betekenen maar dat zij toch geloven in geestelijke bedriegelijke wezens als Satan, Lucifer, en vele andere demonen. Maar als wij dan vragen waar die duivels en demonen verblijven blijven zij het antwoord schuldig omdat zij ook geloven dat de hel niet bestaat onder de vorm dat vele mensen “hel” verstaan, namelijk een folterplaats waar een eeuwig vuur zou branden; De Jehovah’s Getuigen weten heel goed dat zulk een prediking van een hellevuur en een vagevuur helemaal niet Bijbels zijn.

Ook zullen de Jehovah’s Getuigen toegeven dat er geen transfer plaatsgrijpt na de dood. Zij geloven (naar ons weten) ook in de eindigheid van het leven en dat na de dood het lichaam vergaat zonder dat er uit het lichaam een gesplitst deel zou over gaan naar een of andere plaats, zij het naar de hemel, het vagevuur of in het ergste geval naar de hel gaan. zoals wij geloven zij niet in nog een extra straf die de mens na zijn dood zou krijgen. De dood zelf is de straf voor onze zonden. Het gaat niet op dat een liefhebbende Vader nog een straf daarbovenop zou brengen met een louteringsvuur.

Vroeger en later leven

Er zijn heel wat mensen die niet willen aannemen dat het leven hier en nu het enige leven zou zijn voor ons.  Heel veel mensen zijn er van overtuigd dat er na de dood nog een leven is. voor een grote meerderheid heeft de mens een lijfelijk en een geestelijk element. Er zijn er bij die geloven dat na de dood de mens nog een tijd zijn astrale lichaam draagt, terwijl anderen aannemen dat het geestelijke lichaam bij het sterven het dode lichaam verlaat en naar andere oorden trekt of overstapt in een ander levend wezen, zij het een dier of een mens.

Sommige mensen zijn er zelfs van overtuigd dat wij in ons vroegere leven kunnen terugkeren. Zolang de mens zijn astrale lichaam mee draagt, totdat hij het aflegt, is er dan altijd nog een soort terugherinnering. Voor hen zijn de dingen die een mens in zijn eerste leven mee maakt ingedrukt bij het volgende leven. Zo zou er een archief van herinneringen in elke mens zijn.  Volgens hen komt het daardoor dat wat de mens in het leven aan muziek opneemt bijvoorbeeld, na de dood nawerkt als een muzikale herinnering, ongeveer nog zo lang totdat de mens zich van zijn astraal lichaam ontdaan heeft. De invloeden die wij in ons dagelijks leven ondergaan zullen wij na onze dood volgens hen kunnen organiseren waardoor deze een zeer sterke rol zullen spelen bij de vorming van ons zielsorganisme na de dood.

Louteringsvuur en levensoord van satanische wezens

De Wachttoren, Aankondiger van Jehovah’s Koninkrijk 15 juli 2002: Wat is er gebeurd met het hellevuur?

Door vele kerkinstellingen wordt er over een louteringsvuur gesproken waar wij als mensen zouden kunnen in terecht komen, wanneer wij niet leven naar Gods maatstaven. Vreemd genoeg gaan de Jehovah’s Getuigen zoals wij daar niet mee akkoord en duiden zij op wat er in de bijbel staat over hetgeen wat er met de doden gebeurt. Wij vragen ons dan wel af waar hun duivels en demonen wonen, als zij toegeven dat het onbijbels is dat er een vagevuur of hel zouden zijn. Op onze bevraging hierover bleven zij de antwoorden schuldig.

Ook al weten de Jehovah’s Getuigen dat wij de bijbel eigenlijk moeten lezen uit het standpunt van diegenen die het geschreven hebben en met de ogen van de cultuur van die tijd wanneer die geschriften opgeschreven zijn. Volgens ons moet men de Bijbel dan ook interpreteren met de idiomen en zegswijzen die door de schrijvers zijn gebruikt. Aldus gaat het over met ziekten gevatte mensen als men spreekt over demonen. Het gaat er daar niet om dat er een soort geestelijk wezen als een Satan in die mens zou gekropen zijn om hem of haar dan te betoveren en vreemde en ongehoorde dingen te laten doen.

Ook al zijn er in die vele reguliere kerken mensen die zeggen:

Wie roept het hardst: Er bestaat geen duivel? – Het is degene die het meest van hem bezeten is.

Want zij geloven dat juist die mensen behekst of betoverd zijn, ingenomen door zulke geestelijke wezens als gevallen engenelen en tot hun rijk overgebrachte zielen. Volgens anderen zijn het de onbekeerden die zich zouden gaan verschuilen achter hun ontkennening van Satan en zijn gedrochten alsook achter de ontkenning van het bestaan van vagevuur en hel.
Wij moeten echter melden dat zij die in de hel als martelplek voor de mens geloven het woordgebruik van ‘hel’ of ‘sjeool’ en ‘satan’, niet begrijpen of eerder niet willen inzien in welk verband dergelijke woorden zijn aangehaal.

Als men trouwens zou aannemen dat er een hel zals plaats zou zijn waar mensen voor eeuwig gemarteld zouden worden, kan men moeilijk van een liefdevolle Vader en liefdevolle Schepper praten. Want welk wezen zou het ooit willen dat zijn of haar nakomelingen voor eeuwig marteling zouden moeten ondergaan?

Er zijn dan natuurlijk mensen die er op wijzen dat wij volstrekt willen vasthouden aan onze menselijke overleggingen dat een liefhebbend God geen hellestraf kan instellen. Daarop geven zij dan graag volgend antwoord en makenons bang met te zeggen:

weet dan, dat u straks verantwoordelijk zult staan voor God die u zo ernstig liet waarschuwen.

Als Satan een persoonlijkheid is

Als Satan een persoon is en als er engelen zijn die God niet wilden volgen, waar blijven ze dan?

In het geval dat duivels oorspronkelijk engelen-met-engelen-‘lichamen ‘waren maar vielen in de opstand van het verleden (Genesis 6 – de door demonen bezeten koningen en het geweld op aarde), verlieten ze’ hun verblijfplaats ‘of’ verlieten ze hun woonplaats ‘. sfeer van autoriteit ‘(in een hemel
volgens een Judas / 2Pet) en naar de aarde kwamen om menselijke lichamen te bezitten – in een door Satan geleide machtsgreep, was dat dan misschien om onze soort zintuiglijke ‘ontsnapping’ te ervaren (?). Dit zou inhouden dat ze hun ‘engelenlichamen’ opgaven om in mensen te wonen. Maar leven in mensen zou betekenen dat er een geest in ons leeft, of dat een demon (als een soort persoon) in ons kan leven.

Als wij naar het ontstaansboek van de mens kijken (Genesis) merken wij op dat al spoedig in het menszijn bepaalde gedachten opkwamen die niet strookten met wt God graag zag. Het waren gedachten die eigenlijk een teken van rebellie tegen God vertoonde. Dat word dan beschreven als een stem van satan, een stem van tegenstand, dat ons brengt tot Adam en Eva die tegenstanders van God werden.

Indien er al in de Tuin van Eden een Satan met zijn trawanten de duivels zouden geweest zijn, wie en waarom had hen dan geschapen en waarom werden zij dan niet uit de Tuin van Eden geplaats en later niet zoals de meerderheid van de mensen vernietigd door de zondvloed?

Als de ringleiders van de rebellie (behalve Satan) in de afgrond werden geworpen (Judas / 2Pet opnieuw) warom zouden dan niet alle andere geesten hun gastheren / in de zondvloed / verloren hebben? In het geval dat er nog steeds duivels rondzweven, werden ze het na de zondvloed. Ze werden toen / nog / niet naar de afgrond gestuurd, dus blijven ze gastheren nodig hebben (nu ze hun oude ‘engelachtige’ lichamen niet terug kunnen krijgen).

Als duivels of boze geesten gevallen engelen zijn, zouden ze dan niet door God worden gestraft en vernietigd? De gevallen engelen of de engelen die niet binnen hun oorspronkelijke autoriteit bleven en hun eigen woning verlieten, worden in duisternis gehouden. Is dar dan niet bedoeld onder de grond?

“4 Immers, God heeft zelfs engelen die gezondigd hadden niet gespaard maar hen in de Tartarus geworpen. Daar, in de diepste duisternis, blijven ze opgesloten om hun vonnis af te wachten. 5 Evenmin heeft hij de wereld uit de voortijd gespaard; alleen Noach, de heraut van de rechtvaardigheid, liet hij met zeven anderen in leven toen hij de watervloed over die wereld vol zondaars liet komen. 6 Ook Sodom en Gomorra heeft hij tot de vernietiging veroordeeld, hij heeft die steden in de as gelegd en ze daarmee ten voorbeeld gesteld aan alle zondaars van latere tijden.” (2Pe 2:4-6)

“Denk ook aan de engelen die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten: tot het oordeel op de grote dag houdt hij hen met onverbreekbare boeien in de onderwereld gevangen.” (Jds 1:6)

De bijbel vertelt ons dat de mensen die leven zoals God het wil, door Hem worden gered uit de moeilijkheden die hun geloof op de proef stellen. Maar het Boek der boeken vertelt ons ook dat de mensen die zich niets van Hem aantrekken, door Hem gevangen worden gehouden tot de dag dat Hij over hen zal rechtspreken. Dan zal Hij hen straffen. (2Pe 2:9) Het is na de opwekking van de doden dat zij pas uit de herinneringsgraven zullen komen. Pas dan zal er over hen een oordeel geveld worden datt zal bepalen waar zij naar toe zullen gaan. En dat zal zijn:

ofwel door de smalle poort tot eeuwig leven,
ofwel tot een tweede dood, een vertoeven in het graf.

Zou dit alles niet betekenen dat al die engelen als de dode mensen zijn zonder leven en zonder een bewust lichaam, die ook niets voelen en net als dood zijn? Zullen zij ook niet behoren tot de “levenden en doden” die worden opgeroepen om voor de rechtersstoel van Jezus te verschijnen?
De Bijbel waarschuwd voor hen die misleid zijn en hun eigen verkeerde dachten opvolgen, waardoor zij een satan of tegenstander van God worden. Zij lopen dan ook het gevaar niet gered te worden, om aan het einde der tijden tegen de oordeelsdag te verschijnen, omdat God de goddelozen vasthoudt tot de Dag des Oordeels.

“9 Dan weet Jehovah vromen uit de beproeving te kunnen redden en onrechtvaardigen gevangen te kunnen houden tot de dag van het oordeel, om hen dan te straffen. 10  Hij straft vooral diegenen die zich, door onreine verlangens gedreven, overgeven aan schaamteloze losbandigheid en het gezag van de Heer verachten. Overmoedig en arrogant als ze zijn, schrikken ze er niet voor terug hemelse machten te lasteren,” (2 Pe 2:9-10)

In een persoon komen

Hans Eschbach, predikant-directeur van het “Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk” vindt dat duivels of demonen in een persoon kunnen komen, en wij spreken dat in een zin niet tegen, al zien wij dat anders dan hem. Hij denkt aan een werkelijkbestaand geestelijk wezen dat beslag neemt op iemand, terwijl wij het zien als een inbeslagname van de geest door het eigen al of niet verward denken.

Velen vergeten dat het een werking in de hersenen is die het denken stimuleert en stuurt. Eschbach is zich wel bewust van die mogelijkheid, zoals in het geval van een schizofreen iemand. Maar hij denkt dat je het kunt herkennen als iemand bezeten is.
In 2009 werd er een brochure uitgebracht waarin stond:

De “vurige pijlen die Satan op ons afvuurt” hebben vaak te maken met onze gedachten ,, Het verraderlijke is dat je denkt dat het je eigen gedachten zijn, terwijl ze door Satan worden ingefluisterd – zowel in de ik- als in de jij-vorm . Hij wil in ons denken een bastion oprichten. ” Dus de duivel in die persoon zou met hem of haar spreken.

Wij daarentegen denken niet dat er zulke geestelijke wezens zijn die in ons komen en ons gaan dirigeren. Dat de Jehovah’s Getuigen toch ook in zulke duivelse figuren of demonen geloven bots eigenlijk met hun inzicht en begrip van de woorden “satan“, “duivel” en van “demoon” of “demon“.

Betreft het begrip “Satan” zullen wij hier in latere artikelen uitvoeriger op in gaan.

+

Vindt hier ook

Voor voormalige Jehovah’s Getuigen

Voorgaande

Wat wij te horen krijgen van Jehovah’s Getuigen

Verklaringen van het Wachttorengenootschap

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #1 Over namen en groepen

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #2 Over liefde

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #3 Verkondigen van het Goede Nieuws

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #4 Over dood en hoop

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #5 Wereldse gebruiken 1 Stemmen

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #6 Wereldse gebruiken 2 Roken

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #7 Wereldse gebruiken 3 Strengheid

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #8 Wereldse gebruiken 4 Verslavin

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #9 Wereldse gebruiken 5 Huwelijken en scheidingen

++

Aanvullend

 1. Is uitleg over christadelphians op Katholieke website correct
 2. Waarheid van het geloof
 3. De wereld van onbijbelse leer #3
 4. Staat God achter al het kwaad hier op aarde
 5. Waarom is er zo veel kwaad in de wereld?
 6. Satan het kwaad in ons
 7. Satan of duivel
 8. Satans of de tegenstanders van God ontmaskerd
 9. Gevallen Engelen of Duivels
 10. Lucifer
 11. Bang voor Gevallen Engelen
 12. Vindt er een transfer plaats na de dood?
 13. Sterfelijk en spiritueel lichaam
 14. Hoe leest u? – Wat leest u?: Eeuwig – eeuwige en eeuwigheid
 15. Keuze van levende zielen tot de dood
 16. Sheol, Sheool, Sjeool, Hades, Hel, Graf, Sepulcrum
 17. Gehenna of hellevuur
 18. Dood
 19. Dood als loon van de zonde
 20. Wat gebeurt er als wij sterven
 21. Leven na de dood
 22. De Taal van de Bijbel: Verderven
 23. Doodgaan tot er een verbreker van de dood zou komen
 24. Een veel voorkomende vraag: Waarom moest Jezus of God naar de hel?
 25. Hemel en hemelen
 26. Hemel en hel
 27. Schapen en bokken 3 Addendum 1: Tweede kans
 28. Schapen en bokken 4 Addendum 2: Eeuwig branden in de hel
 29. Hel een eeuwige marteling – geen Bijbelse leer
 30. Engelen of Geestelijke wezens
 31. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1
 32. Maatstaven van God leren kennen
 33. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #6 Constantijn de Grote
 34. Media geen werk van Satan, een duivelse engel
 35. Dominee Bekker verdreef Duitse duivels
 36. Gevallen engelen en hun verblijf
 37. Hoe de Satan vandaag rond toert

+++

774d75f6b1ee6d91a658c0926308c81f_medium

Verder aanverwante post

 1. Wat is Waarheid
 2. Vragen over liefde, waarheid en zelfkennis
 3. #dagdicht ‘Shock’
 4. Openbaring 2:12-17 – Pergamum leef waarheid!
 5. Die ware weg tot die lewe
 6. ’n Veranderde Lewe
 7. De Achttiende Miniatuur : zevende visioen van het Tweede Boek
 8. Ik groeide op in een sekte
 9. Wie roept het hardst: Er bestaat geen duivel? – Het is degene die het meest van hem bezeten is.
 10. Is het God die ons in verzoeking leidt?
 11. De troon van Satan
 12. De revolutie van de leugen
 13. Welke invloed hebben geesten op de mens?
 14. verleiding
 15. Hoe de duivel onze emoties manipuleert
 16. Satan nog steeds actief
 17. Odiosior – Syvyyksistä
 18. 999 of 666?
 19. Wat is bezetenheid?
 20. Ik dacht dat ik bezeten was door de duivel – de waarheid haalde heel mijn wereld onderuit
 21. Bill Wiese – 23 minutes in hell
 22. De Bijbel over de hel
 23. The man who met de devil / De man die de duivel ontmoette
 24. Real life devil encounters / Ontmoetingen met de duivel
 25. De satanische tovenaars van Mexico
 26. Alverzoening, wat zegt de Bijbel?
 27. Bestaat de hel wel, of is het een fabel om je bang te maken?
 28. Zinvol leven: gezondheid, depressie, lijden, dood
 29. Religie der polytheïsme
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

4 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: