Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Wees niet verstrikt

De wereld biedt heel wat mogelijkheden aan haar bewoners. Ook zijn er heel wat uitvindingen die de aandacht van die bewoners mag trekken. Verleiding komt deze dagen van zeer veel kanten.

Al zeer vroeg in het bestaan van de mens kwam de verleiding aanzetten en werd zelfs de eerste mens al slachtoffer van die verleiding. De gevolgen van die verkeerde keuze die toen gemaakt is in de Tuin van Eden, moeten wij nu nog altijd met ons mee dragen.

Tot op de dag van vandaag worden niet-gelovigen zo wel als gelovigen aangetrokken door allerlei dingen, die men als fijn en gezellig kan aanvaarden maar die men ook als verwerpelijk zou kunnen aanschouwen. Al de ons omringende zaken moeten overwogen worden in het licht van een bepaalde ethiek die men wil aannemen en volgen de normen die men wil aanhouden.

Normen en waarden zijn doorheen de jaren ook heel wat veranderd. Maar men moet weten dat de normen van God altijd dezelfde zijn gebleven. Daar moest geen verandering in komen. Gods Wet en Gods Wil zijn dezelfde gebleven. Men kan wel modeverschijnselen hebben en ‘hypes’ die veranderen, maar men zal steeds die menselijke grillen moeten afwegen tegen Gods Wil.

Daarbij kan men zich afvragen welke de houding van een gelovige of hoe de houding van broeders en zusters moet zijn met betrekking tot al deze zaken?

Het gebod van God aan Zijn kinderen is:

“Kom uit hun midden (de wereld van de goddelozen), en wees ja afgezonderd, en raak het onreine niet aan” (2 Korinthiërs 5:17).

Vooral vandaag moeten wij er bewust van zijn in wat soort wereld wij leven. Wij kunnen niet ontkennen dat er meer goddelozen dan gelovigen in de Ene Ware God zijn. Ook kunnen wij er niet naast zien dat men veel mensen heeft in deze wereld die zich wel “gelovig” noemt of “christen” maar die niet in De Ene Ware God, de God van Israël geloven.

Wij kunnen gerust omringd worden door heel wat aantrekkelijke zaken die ons verder van de Weg van God kunnen brengen. De apostelen zagen ook in hun tijd hoe hun medebroeders langs allerlei kanten beproefd werden. Toen liet de apostel Petrus zijn medegelovigen ook al weten dat ze voorzichtig moesten omspringen met bepaalde gebruiken en handelingen. Onze positie in relatie tot deze wereld moet zijn als die van “vreemden en pelgrims”.

“Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen.” (1Pe 2:11 NBV)

Wij zijn geen “burgers” van deze wereld en moeten daarom zeer hard opletten om niet  verstrikt te geraken in de zaken van dit leven.

“Iemand die in krijgsdienst is, laat zich niet afleiden door het leven daarbuiten, want zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn.” (2Ti 2:4 NBV)

Men zou kunnen stellen dat wij nu in een krijgsdienst voor God zijn en dat wij zoals die soldaten toen ons ook niet mogen laten afleiden door het leven buiten de geloofsgemeenschap. Wij moeten natuurlijk bepaalde zakelijke dingen van deze wereld verrichten. Zo moeten wij allemaal de gemeentelijke documenten invullen en de belastingbrieven tijdig indienen. Datgene wat de staat toekomt mogen wij niet achterwege laten.

“Toen zei Jezus tegen hen: ‘Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’ En ze waren met stomheid geslagen.” (Mr 12:17 NBV)

Wij moeten ons houden aan bepaalde wettelijke verplichtingen, zolang deze niet ingaan tegen Gods geboden. Het is onze plicht om gehoorzaam te zijn aan Gods vereisten; een compromis is fataal, zoals het zou zijn bewezen in de kwestie van militaire dienst als we het advies hadden opgevolgd om niet-strijdende taken te aanvaarden.
Getrouwheid in deze zaken brengt Gods zegen en bescherming over zijn kinderen. Als men niet zeker is over bepaalde zaken of omwentelingen kan men altijd moedig en biddend hier over na denken en steeds in het achterhoofd houden dat men

“God meer moet gehoorzamen dan de mens”.

Wij moeten beseffen dat ‘de genade van de Schepper’ geen lege uitdrukking is, noch een lege belofte; Deze heeft concrete principes, methoden en doelstellingen. Hij is waar en echt, en gebruikt geen onwaarheden of vermommingen, en op dezelfde manier wordt Zijn genade eindeloos aan de mensheid geschonken in elke periode en elk tijdperk. Maar wij mogen Hem niet uitdagen. Wij moeten ons eerder opstellen als gewilligen die Zijn Wet boven de wetten van mensen stellen.

Met Zijn genade leidt en voert Jehovah de ene generatie van Zijn schepping na de volgende aan, voedt en koestert Hij de ene generatie van de schepping na de andere, omdat Zijn ware gevoelens voor de mensheid nooit zullen veranderen. Als gelovigen moeten wij dagelijks in Zijn Woorden leiding zoeken en daar ons gedrag durven wijzigen waar het niet strookt met wat wij uit de Schrift leren. Dat maakt dat als gelovige wij zullen blijven groeien en voelen dat wij slechts op een weg aan het gaan zijn waar wij de kuilen en bulten zo zullen moeten ontwijken dat ze ons niet pijn doen. Met vallen en opstaan zullen wij moedig moeten verder gaan op de bergbeklimmingen. En als wij aan die race mee doen zullen wij soms in peloton moeten rijden, maar andere keren ook alleen voorop of ergens tussen twee ploegen. Maar waar het op aan komt, is dat wij die race uitrijden. Er is geen tijd om onderweg te stoppen en even een pintje te gaan drinken. In het geloof kan men wel eens rustig van een goed glas wijn genieten, maar dan zal men er ook tijd voor moeten nemen om de goede smaak er van te genieten. al die momenten of tijden zullen goed gekozen moeten zijn en er niet mogen toe bijdragen dat men achteruit gaat. Op gepaste tijden zal er genoeg voedsel moeten voorzien worden.

“Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd te eten te geven?” (Mt 24:45 NBV)

“Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.” (Ga 6:9 NBV)

“Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint.” (1Co 9:24 NBV)

Heel de tijd doorlopend moeten wij proberen vooruit te gaan en ons oog gericht houden op die nauwe doorgang waar wij door zullen moeten geraken, zonder over de kobbelstenen uit te glijden. Met volharding horen wij de voor ons liggende wedstrijd te lopen, om te winnen.

“Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.” (Heb 12:1 NBV)

“Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.” (1Ti 6:12 NBV)

“Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint.” (1Co 9:24 NBV)

Het valt op dat vandaag de dag er nog steeds zovelen proberen de Woorden van de Schrift te buigen zodat de ‘wet en het evangelie’ elkaar moeten tegenspreken, maar de menselijke doctrines kan ondersteunen. Wij moeten opletten dat wij niet in de verleiding vallen om mee te gaan met die ‘kerkelijke doctrines’ die ingaan tegen de Bijbelse doctrines. Dit vraagt soms moed. Velen voelen zich namelijk lekker goed in een of andere  bepaalde Kerk. Er afstand van nemen omdat er niet bepaald Bijbelse doctrines worden gevolgd is niet altijd zo makkelijk. Vooral als dar dan nog eens traditionele feesten voor moeten opzij geschoven worden.

Door Schrift-met-Schrift te vergelijken, zal men zien dat het hele Woord van de Enige Ware God Die één is, de wet en het evangelie laten getuigen voor het eren van Die Ene God en van Zijn dienende kinderen. Indien wij de verleiding rondom ons te veel vinden worden, moeten wij durven toestappen naar Hem die naar ons wil luisteren en wil geloven als wij belijden dat wij zoals de psalmist hopen op Zijn redding terwijl ons verheugen om zijn Wetten op te volgen.

“Ik verheug mij in uw wetten, uw woord zal ik niet vergeten.” (Ps 119:16 NBV)

“Ik verwacht dat u mij redt, HEER, uw geboden zal ik volbrengen.” (Ps 119:166 NBV)

Om die reden is het belangrijk in ons leven dat wij zoeken naar die Kerkgemeenschap die oog en oor heeft voor het Woord van God en die zich volledig aan het houden van Gods geboden (wet) toelegt.

Die ware kerk is die kerk die zich helemaal richt op de Bijbel en uitkijkt naar de komst van Christus, die de hele wet bevestigt en vervult.

“17  Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19 Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. 20 Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.” (Mt 5:17-20 NBV)

Bij het op zoek gaan naar een juiste kerk hoort daarbij het uitkijjken naar het volgen van Jezus voorbeeld en de bereidwilligheid om als broeders en zusters van Christus, naar elkaar die broederliefde te tonen. Naastenliefde is een essentieeel onderdeel van God lief hebben en onderdeel te zijn van het Lichaam van Christus (de kerk). In dat Lichaam van Christus moet er ook die liefde voor Christus zijn welke bevestigd moet worden door  zijn en zijn Vaders geboden op te volgen.

“37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40 Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’” (Mt 22:37-40 NBV)

“Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.” (Joh 14:15 NBV)

Om niet verstrikt te geraken kunnen wij ons best vasthouden aan die Bestseller aller tijden, de Bijbel, en aan de voorbeelden die daarin beschreven staan. Onze standvastigheid zal ons dan ook verder op weg helpen.

“Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus.” (Opb 14:12 NBV)

+

Voorgaand

De weg van God of de weg van de wereld?

Onze race voor het leven

Houdt aan en houdt vol

De te winnen parel

Opgeroepen door Jezus

Houd goede moed

++

Aanvullende lectuur

 1. Bestseller aller tijden
 2. Woord van God
 3. Bijbel
 4. Een Boom van kennis wordt een Boom van moraal
 5. Keuze van levende zielen tot de dood
 6. Bron(nen) van kwaad
 7. Verwachtingen naar de mens toe en de mens zijn verkeerde keuze
 8. Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 2 Daad van ongehoorzaamheid eerste mens
 9. Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens
 10. Bereshith 3:1-5 De grote misleiding
 11. Bereshith 3:1-6 Het bedrog
 12. Bereshith 3:14-19 De Vervloeking – 1ste vonnis
 13. Bereshith 3:20-24 Moeder van al wat leeft en gevolgen van haar keuze
 14. De vrucht van de Ish en Isha
 15. Bij verleiding tot kwaad wat je niet verdrinkt
 16. Verscheidene Verbondakkoorden 2 Een Wetsverbond of wetsverdrag
 17. Gods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 1 Wet van Mozes
 18. Gods vergeten Woord 21 #7 Op weg naar een betere wereld
 19. Gods vergeten Woord 22 God en de Keizer 1 Inleiding en Grondprincipe
 20. Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 1 Intro Afstemmen op principes
 21. Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 5 Leven naar de Bijbel
 22. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1
 23. Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam
 24. Christus kennen is zin geven aan het leven
 25. Er kan iets vreemds gebeuren als u onder Christus komt
 26. Fundamenten van het Geloof 6: Beproeving van het geloof
 27. Fundamenten van het Geloof 8 De dood. Gods vonnis over de zonde
 28. Fundamenten van het Geloof 11 Christus, de door God gezonden Verlosser
 29. Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken
 30. Juiste Medereizigers vinden
 31. Hoe de Satan vandaag rond toert
 32. In de hand #4 Angst voor de wereld
 33. Fatsoensnormen Online
 34. Angst voor ouderwetse regels en verlies van christenen
 35. Wie zichzelf kent, is mild voor een ander
 36. Een norm waaraan de verstandigen en eerlijken zich kunnen herstellen optrekken
 37. Fragiliteit en actie #7 Gebeurtenissen en Prioriteiten
 38. De nacht is ver gevorderd 23 Studie 4 Nu actueel: Daad van geloof

+++

Verder gerelateerde artikelen

 1. Ten dage dat gij daarvan eet
 2. De Schepper drukt Zijn ware gevoelens voor de mensheid uit
 3. Gods beloften in de Bijbel : deel 4
 4. Mindmap je door je leven
 5. Broodbreking — Lucasevangelie
 6. Inleiding tot de ethiek
 7. Laten we nu praten over ethiek
 8. Ego — Liezi
 9. The rage against God. – De woede tegen God. – autobiografische en spirituele reis van atheïsme naar geloof in God door de kracht van redenering
 10. Wat is het verschil tussen het kaf en het koren?
 11. De zin en onzin van ethische discussies
 12. De basis van de kerk
 13. Polyander se 51 stellings oor die Wet van God (Inleiding & Stelling 1 tot 11)
 14. Polyander oor die Wet van God: Stellings 49-51 Geld die burgerlike wette van Israel nog vir vandag se owerhede en onderdane?
 15. Calvyn oor wet en evangelie in die boek Romeine
 16. Degenen die naar Gods woord luisteren en Hem gehoorzamen, kunnen door God worden gezegend
 17. ‘Wat wil God dat ik doe?’ – Een vraag in corona- en vakantietijd
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

8 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: