Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Geloof in een veel bediscussieerd Boek

Al voor dat Jezus werd geboren waren er heel wat discussie rond de Woorden die God had gegeven aan de mensen. De verscheidene boekrollen die samen de teksten van de Thora, de Profeten, de Spreuken en de Liederen uitmaakten waren dagelijks voer voor mensen die zich uitgaven voor sprekers of priesters van of voor God.

Als men de Bijbel, het Boek der boeken, bekijkt moet men het met de juiste inval of inkijk benaderen. De Bijbel heeft niet als doelstelling ons de uitvoerige historische ontwikkeling van het universum duidelijk te maken, omdat dat niet nodig is. Niet iedereen moet zeer uitvoerige kennis hebben over de dingen die God geschapen heeft. Niet iedereen moet alle genen, bacteriën, kleine en grote dieren en planten volledig kunnen ontcijferen of ontleden. Trouwens wordt er ook niet verwacht dat iedereen al de dingen van God van jongs af aan zou begrijpen.

Waar het meer op aan komt als men het Woord van God leest is dat wij ons moeten afvragen wat er achter dat verhaal of die les steekt. God heeft namelijk in die Bestseller aller tijden zaken naar voor gebracht die ons tot nut en lering kunnen zijn.Die oude verhalen schetsen een beel van wat er gebeurd is maar ook van ‘het waarom’ iets voor viel en hoe het verder afliep, al of niet met de hulp van God, zodat wij gewaarschuwd kunnen zijn.

11 Wat hun allemaal overkwam was een voorbeeld en is opgeschreven als een waarschuwing voor ons,+ op wie het einde van de tijdperken* af komt. (1 Korinthiërs 10:11)

Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons iets te leren,+ zodat we door onze volharding+ en door de troost uit de Schrift hoop krijgen.+ (Romeinen 15:4)

Het is zijn wil dat alle soorten mensen worden gered+ en nauwkeurige kennis van de waarheid krijgen.  Want er is één God+ en één bemiddelaar+ tussen God en mensen,+ een mens, Christus Jezus,+ (1 Timotheüs 2:4, 5)

16 De hele Schrift is door God geïnspireerd+ en nuttig om te onderwijzen,+ terecht te wijzen, dingen recht te zetten en te corrigeren in rechtvaardigheid,+17 zodat een man van God volledig bekwaam is, helemaal toegerust voor elk goed werk. (2 Timotheüs 3:16, 17)

Als wij na gaan hoe dikwijls al jaren tot zelfs eeuwen op voorhand over een bepaalde situatie wordt gesproken in de Bijbelboeken, kunnen wij zien hoe die profetische woorden werkelijkheid werden, wat die voorspellingen nog belangrijker maken en ons zouden moeten doen inzien dat daar een Bijzondere Kracht achter zit. Dit maakt in ieder geval ons zekerdere van onze verwachtingen en vna ons vertrouwen in Die Soevereine God Jehovah.
19 Daardoor is het profetische woord voor ons nog zekerder geworden, en jullie doen er goed aan je aandacht erop te richten als op een lamp+ die schijnt in een donkere plaats (totdat de dag aanbreekt en er een dagster+ opgaat) in je hart.(2 Petrus 1:19)

Het boek brengt ons die dingen aan die ons lessen kunnen leren. Hiertoe hoeven dan de teksten niet chronologisch op elkaar aan te sluiten. Als wij denken dat de beschreven gebeurtenissen soms niet op elkaar lijken aan te sluiten hoeft dat niet te betekenen dat de Bijbel tekort schiet. Het is eerder omdat wij op dat bepaald moment van het lezen nog bepaalde informatie missen om die aansluiting te begrijpen.

Wij moeten beseffen dat alles wat er in een verhaal van de Bijbel staat belang heeft, maar wat er niet staat hoeven we blijkbaar ook niet te weten.  Dat zou ons maar afleiden van de zaken waar het wel om gaat. Wij moeten eigenlijk alleen het belangrijkste te weten.

Dat er door mensen dikwijls veel te ver gezocht werd, laat Jezus ook merken als hij over de muggenzifters praat die door zo pietluttig achter elke komma en punt een betekenis te zoeken dat zij door de bomen het bos niet meer zien. Jezus antwoordde naar hen:

24 Blinde gidsen!+ Jullie zeven de mug+ uit maar slikken de kameel+ door! (Mattheüs 23:24)

Ook vandaag treffen wij nog zulke mensen aan die

“eens gaan uitleggen hoe de vork in de steel zit.”

Zij beweren dat, doordat zij speciale studies aan hoge scholen of universiteiten gelopen hebben, zij de enigen zijn die de waarheid kunnen vertellen. Zij hebben met de vele theologische werken die er al door zulke “theologen” zijn geproduceerd al veel zand in de ogen van de mensen gestrooid en heel wat valse menselijke leerstellingen de wereld ingestuurd die de mensen eigenlijk verder, in de plaats van dichter bij God gebracht. Jezus waarschuwt ons:

14 Laat ze toch, het zijn blinde gidsen. En als de ene blinde de andere leidt, vallen ze allebei in een kuil.’*+ (Mattheüs 15:14)

39 Vervolgens vertelde hij hun ook een illustratie: ‘Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Dan vallen ze toch allebei in een kuil?*+ (Lukas 6:39)

Die Schriftgeleerden zouden beter de Joods Nazareense leermeester Jeshua, Jezus Christus, zijn woorden ter harte nemen.

15 Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars!+ Want jullie doorkruisen zee en land om één proseliet te maken. En wanneer hij eenmaal een proseliet is, maken jullie van hem iemand die Gehenna verdient, twee keer zo erg als jullie.

16 Wee jullie, blinde gidsen!+ Jullie zeggen: “Als iemand bij de tempel zweert, betekent dat niets. Maar zweert iemand bij het goud van de tempel, dan moet hij zich aan zijn eed houden.”+ (Mattheüs 23:15, 16)

Jezus heeft niets tegen denkers in de maatschappij. Hij, even als zijn hemelse Vader, willen juist dat wij denkende wezens zijn die bereid zijn om alles te onderzoeken. Maar meerdere denkers hebben er in het verleden alles aan gedaan om mensen van de aanbidding van de Ene Enige Ware God weg te krijgen. Zij hebben naar vergelijking met de oude filosofen gekozen om een driekoppige godheid voor te schotelen. En als Drie-eenheidsdenkers durven zij zelfs zo ver te gaan om te zeggen dat de unitariërs of niet-trinitariërs, zij die Jezus niet erkennen als God (of god de zoon) maar als zoon van God, geen christenen zouden zijn. Al vroeg in de hedendaagse tijd hebben ze er alles aan gedaan om Gods Naam te verdoezelen en de naam van Zijn zoon te vervangen door een driehoofdige Romeinse godheid (Zeus). Met de verbastering van Jeshua (‘God redt’ of ‘Gods redding’) zijn tot Issou of Jesus (Heil Zeus) gekomen zodat vandaag iedereen spreekt van Jezus als de zoon of de god.

Als onderzoekende gelovige mogen, of beter gezegd moeten, wij ons kritisch opstellen tegenover alles wat wij komen te horen en komen te lezen. Zo moeten wij al die kerkelijke en menselijke leerstellingen goed onderzoeken en al wat die theologen of andere leermeesters zeggen vergelijken met wat er in de Bijbel staat.

Als wij naar het verhaal van de ondergang van ‘Sodom en Gomorra’ kijken kan het gerust zijn dat men vindt dat men in Richteren 19 een gelijkaardig verhaal vindt. Indien er weer zulk een verhaal opduikt, moet ons dat niet doen zeggen, zoals sommigen doen, dat de Bijbel niet consequent is of tegenstrijdige dingen verteld, maar moet het ons doen inzien, dat de zondige toestand die meermaals wordt aangehaald in de bijbel, zich nog vandaag verder voor doet. Daarom zijn die verhalen ook nog relevant voor vandaag en is een weer aanhalen belangrijk.

De zojuist aangehaalde verhalen willen ons kennelijk vertellen dat de toestand in Israël zover was afgegleden dat die op het niveau was beland waarvoor God enkele eeuwen eerder een aantal belangrijke steden van de Kanaänieten volledig had weggevaagd.

Maar ook al staat het bijna aan het eind van dat boek, toch zijn commentatoren het over eens dat dit verhaal zich moet hebben afgespeeld kort na de dood van Jozua, en dus heel aan het begin van de ruim 3 eeuwen lange periode van de Richteren. Wat hier van belang is, is kennelijk de les die het ons leert en niet het geschiedkundige verloop van die periode. {John Astria: De Bijbel is een instructieboek}

Met die verhalen hoe God met mensen om gaat krijgen wij een beeld van Gods Verlangen. In meerdere verhalen zien wij hoe mensen van God afdwaalden of dingen toch erg verkeerd deden, al was God met hen geweest of al dingen voor hen had voorzien. Die verhalen laten zien hoe, al waren het zeer ernstige dingen die bepaalde mensen hadden gedaan, indien zij spijt betuigden God bereid was hen te vergeven en zelfs verder te helpen en beterschap te geven.

Het zijn zulke verhalen over mensen van vlees en bloed, die ons moeten doen inzien hoe groot de liefde van God is.

Opvallend bij al diegenen die zo veel kritiek hebben op de Bijbel is dat zij, bij navraag, dat grote werk nog nooit volledig hebben gelezen en afgaan op hier een daar gehoorde of aangehaalde fragmenten.  Ook als wij op de televisie of op het internet diensten zien, horen wij daar dikwijls enkel maar uit het verband getrokken verzen, waar dan een heel geroep en getier, of hele ‘show’ wordt rond gevoerd.

In weinig kerken gaat het nog om het lezen van grotere tekstdelen van de Heilige Schrift. In weinig kerken wordt er over de loop van een burgerlijk jaar de hele Bijbel uitgelezen. In vele kerken wordt er zelfs niet naar de Bijbel gekeken. Wel weten ze daar dan uitbundig te zingen en zogenaamd in tongen te spreken.
Er zijn er zelfs van overtuigd dat dat spreken in onverstaanbare talen de tegenwoordige manier van God Zijn spreken is naar onze wereld. Voor sommigen is het een teken van de Heilige Geest dat die met die mensen is, die met uitzinnige gebaren en klanken aandacht in de kerkviering vragen.
Blijkbaar zijn zulke gebeurtenissen voor meerdere predikers belangrijker geworden dan intense aandacht te besteden van wat er kan gelezen en uit de Bijbel kan geleerd of begrepen worden.

Om effectief de Bijbel te kunnen lezen moeten we eerst en vooral bedacht zijn op de doelstelling van dat Boek der boeken dat moet worden aanzien als één cohorent geheel. Ook al worden er in dat boek details soms uitgelicht, helderder gepresenteerd of uitvergroot, moeten wij opletten dat wij de dingen niet uit het verband halen of niet verkeerd vergroten.

Doorheen de jaren hebben bepaalde mensen er precies een sport van gemaakt om juist die detail uit te gaan vissen om er oeverloos over te gaan discussieren. Opvallend daarbij is dat zij dikwijls het gehel plaatje niet meer zien. En dat is de grootste fout die wij kunnen maken. Wij moeten namelijk steeds naar het groter plaatje kijken en ook durven te lezen tussen de lijnen, wat inhoudt dat niet alles altijd letterlijk moet opgenomen worden, zoals sommige mensen doen.

Velen die over in de Bijbel aangehaalde zaken discussiëren zien dikwijls de beeldspraak van bepaalde verzen niet in. Zij vergeten dat de teksten volgens de denk en spreektaal zijn geschreven in die vroegere tijden. Daarom moeten wij steeds rekening houden met de idiomatica, uitdrukkingen, spreekwoorden en zegswijzen van die tijd.

We moeten de verhalen in de Bijbel niet zien als een fotografische werkelijkheid, maar als een bewerkte (highlighted) geregiseerde voorstelling zodat de dingen waar het om gaat er duidelijker en helderder uitspringen, zodat we de lessen niet hoeven te missen en ze makkeliker terug voor de geest kunnen roepen.

Of zoals een bepaalde chisten (John Astria) zegt:

Toch moeten we daar oog voor hebben, want het talent van de mens om te negeren wat hij niet wil zien en alleen in te zoomen op wat hij wel wil zien is schier onbegrensd. {De Bijbel is een instructieboek}

Vast en zeker zullen de eerstkomende jaren de woorden rond de Bijbel en Zijn Maker niet verminderen of verstillen. Integendeel weten wij dat naar de eindtijd zal nader komen de tegenstanders van God hun weerwerk zal vergroten. Daarom zullen zij nog meer naar voor komen om die Bijbel en Zijn Auteur te bediscussieren. Maar voor wij of u met hen in discussie gaan moet er na gedacht worden of het zulk een discussie wel waard zal zijn en of dat de tegenpartij wel zin zal hebben om naar de replieken te willen luisteren en er rekening mee te houden.

Discussieren om te discussieren haalt niet veel uit en dan kan men die tijd beter besteden om de bijbel zelf rustig verder te bestuderen en er met anderen over te praten in een veel ontvankelijker omgeving.

+

Voorgaand

Hoe uniek is het christadelfianisme?

Geloof in dingen van God

Geloof in een Boek van God

Geloof in een zelf te onderzoeken Boek

Geloof in een liefde smedend Boek

Geloof in een te interpreteren Boek

Opgeroepen door Jezus

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #1 Over namen en groepen

++

Aanvullende lectuur

 1. Waar de waarheid te leren
 2. Taal van de Bijbel onder ogen zien
 3. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 4. De Wet of Thora
 5. Thora – geen vervanging maar verduidelijking
 6. Thora haar centraliteit
 7. Thora houden tot eeuwig leven
 8. Thora niet enkel wat God denkt
 9. Thora studie
 10. Thora-studie – Hoe en waarom
 11. Thora teksten
 12. Talmoed bestuderen
 13. Talmoedische wijzen
 14. Tanakh
 15. Bijbel
 16. Woord van God
 17. Boek der boeken de Bijbel
 18. Kijk op het Boek der boeken en het Schrift
 19. Boek in onze handen
 20. Kijk op een afgezant van een Hogere Macht
 21. Ongelezen bestseller
 22. Bestseller aller tijden
 23. Het belang van het lezen van de Schrift
 24. Nut van het lezen van de Bijbel
 25. Bijbel als een waterplas
 26. De Bijbel als instructieboek
 27. Bijbel lezen
 28. Belangrijkheid om regelmatig de bijbel te lezen en er begrip van te krijgen
 29. Essentieel belang van lezen en volgen van de Kitvei Hakodesh
 30. Gedisciplineerd de Bijbel lezen
 31. Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs
 32. Denkers in de maatschappij
 33. Theologie
 34. Theologie – Wat is het
 35. Theologen en godsgeleerden
 36. Theologie van de hoop
 37. Theologen lijst
 38. Theologen van de Contrareformatie
 39. Theologen van de Nieuwe Tijd
 40. Theologen van de Middeleeuwen (750-1400)
 41. Theologen van de Nieuwe Tijd geboren in de 17de eeuw
 42. Theologen van de Nieuwe Tijd geboren in de 18de eeuw
 43. Theologen van de Nieuwe Tijd geboren in de 1ste helft 19de eeuw
 44. Theologen van de Nieuwe Tijd geboren in de 2de helft 19de eeuw
 45. Theologen van de Nieuwe Tijd geboren in de 1ste helft 20ste eeuw
 46. Theologen van de Nieuwe Tijd geboren in de 2de helft 20ste eeuw
 47. Theologen van de tijd van de Reformatie
 48. Theologen van de tijd van het Humanisme
 49. Theologen van de Vroege Kerk (100-750)
 50. Theoretische theologie
 51. Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal
 52. Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming
 53. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 54. Missionaire hermeneutiek 5/5
 55. Het bewijs van Gods bestaan 1. De weg van veel goden naar geen God
 56. Wetenschap: God of afgod 1 Wat zijn wetenschap en Bijbel en hun raakvlakken
 57. Wetenschap: God of afgod? 2 De grenzen van de wetenschap
 58. Fragiliteit en actie #10 Voor het nageslacht
 59. Boek over geloof
 60. De opgestane Heer
 61. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt
 62. Citaten van Augustinus
 63. Johannes Calvijn. Zijn leven, zijn werk
 64. Laten gaan of meegesleurd worden
 65. In Talen sprekend
 66. Teken van authenticiteit of goddelijke backing
 67. Betekenis van ‘Spreken in Tongen’ en ‘Uitstorting van de Geest’
 68. Geen reden om de wereld te ontvluchten als vrijheden worden ingeperkt
 69. Geen plaats voor Jezus volgende Joden in Nederlandse Kerk noch in Israël
 70. Hoeveel wil de mens afhankelijk zijn van een Goddelijke Schepper?
 71. De Enige Ware God
 72. Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 2 Een Enkelvoudig Geestelijk Opper Wezen
 73. Drie-Eenheid
 74. Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid
 75. Drie-eenheid – God de zoon of Zoon van God
 76. Christus Jezus – de zoon van God
 77. Terug gaand naar de originele naam
 78. In afzonderingstijden Terug naar de Schrift zelf
 79. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren
 80. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #1 Welvaart
 81. De nacht is ver gevorderd 6 Studie 2 Schrik of troost 2 Sodom en Gomorra
 82. Als de tijd ten einde loopt…. 1 Alles wat vroeger is geschreven #2
 83. Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld
 84. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #11 Vredelievende waarheidzoekers
 85. Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

2 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: