Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Gebed niet het volgen van een procedure

gebed, bidden, prayer, praying
Photo by Mikhail Nilov on Pexels.com

Wij zijn er ons goed van bewust dat de meerdere kerken in het Christendom gebedsboeken of breviers en gebedsregels hebben alsook regels voor het uitvoeren van de kerkdienst en waar of in welk gebouw deze moet plaats grijpen.

Bij ons, als Broeders in Christus, voelen wij ons bevrijd van alle menselijke regels en wensen wij er ons te houden aan de goddelijke regels. Wij verkiezen eerder Gods Wil te doen dan de wil van mensen na te volgen.

Heel wat mensen vinden het wel fijn als alles voor hen uitgestippeld is en als zij klaar en duidelijk voorgelegde regels te zien krijgen en weten welke procedures te volgen. Bij de Christadelphians of Broeders in Christus is er geen officiële volgorde hoe bepaalde zaken moeten verlopen. Iedere ecclesia of kerkgemeenschap is vrij te kiezen hoe zij zaken willen regelen.

Onder Christus zijnde proberen wij in alles de leerstellingen van Jezus Christus te volgen die op zijn beurt de Wil van zijn hemelse Vader verrichte. Vele profeten voor Christus richtten hun ogen en hoop op De Enige Ware God van Israël, van Wie zij zeker waren dat Hij De Allerhoogste, Allermachtigste, Verheven Grootheid is naar wie wij best op zoek gaan en wiens richtlijnen wij het best volgen.

“Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda vertoefde. (63-2) God, wat verlang ik naar U; mijn God, naar U dorst mijn ziel, Naar U smacht mijn lichaam als een dor en droog land naar het water.” (Ps 63:1)

“Mijn deel is Jehovah! zegt mijn ziel, En daarom vertrouw ik op Hem!” (Kla 3:24)

“5 Gij zijt mijn erfdeel, o Jehovah, en het deel van mijn beker, Gij zijt het, die het lot voor mij wierp: 6 Mijn meetsnoer lag in lieflijke dreven, Een prachtig stuk viel mij toe.” (Ps 16:5-6)

“25 Wat heb ik toch in de hemel; Ook op aarde verlang ik niets buiten U! 26 Al bezwijken mijn vlees en mijn hart, God is voor eeuwig de Rots van mijn hart en mijn erfdeel.” (Ps 73:25-26)

“(42-3) Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God: Wanneer mag ik opgaan, en Gods aanschijn aanschouwen?” (Ps 42:2)

“(84-3) Mijn ziel smacht van verlangen Naar de voorhoven van Jehovah; Mijn hart en mijn lichaam heffen een jubelzang aan Voor de levende God!” (Ps 84:2)

“Mijn ziel hunkert naar U in de nacht, Mijn geest smacht naar U in de morgen. Want als uw straffen De aarde treffen, Leren de bewoners der wereld Wat gerechtigheid is.” (Jes 26:9)

Ons verlangen gaat ook uit naar Die Allerhoogste Wie wij tenvolste vertrouwen. Door ons vertrouwen op Hem in plaats van mensen krijgen wij die proberen onberispelijk te leven, ook een heel ander deel toebedeeld dan de meeste mensen. Wij zijn best om Jehovah als onze Hoogste Beschermer en toeverlaat te nemen.

“(56-12) Op God vertrouw ik, zonder te vrezen! Wat kunnen de mensen mij doen?” (Ps 56:11)

“Want Jehovah zal zijn op al uw wegen, Uw voet behoeden voor de strik.” (Spr 3:26)

“Want úw toevlucht is Jehovah, De Allerhoogste hebt gij u tot beschermer gekozen.” (Ps 91:9)

“Jehovah is een steun voor wie onberispelijk wandelen, Maar een verschrikking voor allen, die kwaad doen.” (Spr 10:29)

Ons veilig en geborgen voelend kunnen wij op elk moment, waar wij ook zijn, ons richten tot Diegene Die wij het meeste vertrouwen. Zelfs al zouden wij ons op een plek bevinden waar wij niet helemaal gerust zijn, of ons onder minder aangename mensen bevinden, weten wij dat wij een schild ter hand kunnen nemen om ons te beschermen.

“De boze vlucht, ook al wordt hij niet vervolgd; De rechtvaardige voelt zich veilig als een leeuw.” (Spr 28:1)

“Israël, wie is gelukkig als gij, Een volk door Jehovah gered? Hij is het schild van uw hulp, Het zwaard van uw glorie: Vijanden zullen u vleien En gij zult hun toppen betreden.” (De 33:29)

“(84-12) Want Jehovah is een zon en een schild; God geeft genade en glorie. Nooit weigert Jehovah een weldaad aan hen, Die onberispelijk leven.” (Ps 84:11)

“Jehovah, mijn toevlucht, mijn burcht en mijn veste; Mijn God, mijn rots, waarop ik kan schuilen. Mijn schild, de hoorn van mijn heil, mijn schutse en mijn toevlucht, Mijn redder heeft mij uit de verdrukking verlost.” (2Sa 22:3)

“(3-4) Toch zijt Gij, Jehovah, het schild dat mij dekt, Mijn glorie en trots!” (Ps 3:3)

“Maar Israël blijft op Jehovah vertrouwen: Hij is hun hulp en hun schild;” (Ps 115:9)

“Gij zijt mijn schuts en mijn schild, Ik vertrouw op uw woord;” (Ps 119:114)

“Mijn sterkte en burcht, Mijn schuilplaats en toevlucht, Mijn schild, waarop ik vertrouw: Die de volkeren aan mij onderwerpt.” (Ps 144:2)

“Hij houdt hulp bereid voor de braven, Is een schild voor mensen van onberispelijke wandel;” (Spr 2:7)

Waar wij ook zijn kunnen een ogenblik nemen om tot onze hemelse Vader te spreken. Terwijl wij dan bidden, moet ons hart wel in vrede zijn met God en moet hetgeen dat wij zeggen oprecht zijn. Het gebed van hen die oprecht zijn zal welgevallig voor God zijn.

“Want Jehovah is rechtvaardig, en heeft de gerechtigheid lief; De vromen zullen zijn aanschijn aanschouwen.” (Ps 11:7)

“Een licht straalt over de rechtvaardigen uit, En blijdschap over de oprechten van hart;” (Ps 97:11)

“Ik weet, mijn God, dat Gij de harten toetst (een onderzoeker van het hart bent), en dat U oprechtheid behaagt. Welnu, met een oprecht hart heb ik dit alles geschonken en met vreugde gezien, hoe uw volk, hier aanwezig, U zijn gaven heeft gebracht.” (1Kr 29:17)

Doorheen de Schrift krijgen wij verhalen te horen hoe God steeds bij Zijn Volk was en hoe Hij steeds mensen ten goede kwam die Hem oprecht en liefdevol aanspraken. Ook al zijn wij vele eeuwen verder is er niets veranderd. God staat nog altijd open om mensen te ontvangen die Hem lief hebben. Als een liefdevolle Ouder wenst Hij ook naar Zijn kinderen te luisteren.

Tijdens het bidden ben je werkelijk aan het communiceren met God en tot Hem aan het bidden. Hierbij moeten wij goed beseffen dat God sowieso ons hart kent en onze gedachten doorvorst. God zal zeker niet om de tuin kunnen geleid worden en dat moeten wij zeker ook niet proberen te doen door bijvoorbeeld mooi klinkende woorden te gebruiken.

“Maar Jehovah sprak tot Samuël: Let niet op zijn uiterlijk of op zijn rijzige gestalte; hèm wil Ik niet. Want God ziet niet als een mens; de mens ziet het uiterlijk, maar Jahweh ziet het hart.” (1Sa 16:7)

“Al denkt de mens, dat al zijn wegen recht zijn, Het is Jehovah, die de harten toetst.” (Spr 21:2)

“Ik, Jehovah, doorgrond het hart, En peil de nieren, Om iedereen naar zijn gedrag te vergelden, En naar de vrucht van zijn werken.” (Jer 17:10)

Wij kunnen dan ook best ons blootgeven aan God. Diep in ons moeten wij verlangen dat Jehovah God ons de ogen opent. Wij moeten wensen dat Gods Geest ons hart aanraakt, zodat wij voor Zijn aangezicht ontdaan worden van onze passiviteit. Ons met ons hart volkomen bloot voor leggend voor God laten wij in ons gebed zien dat wij ons hele wezen aan Hem wensen toe te wijden. In ons gebed kunnen wij ons helemaal aan God geven en zelfs vragen ons te testen hoe Hij dat ook zou willen.

Onze aandacht moet niet zozeer gericht zijn op onze eigen vooruitzichten, maar moet gericht zijn op het vervullen van Gods Wens. Niet gebonden door de dood moeten wij gebruik maken van ons hart dat van God houdt, waarbij wij uitdrukking geven dat wij wensen de weg van het leven te zoeken in alle oprechtheid. Wij zien in dat wij best aan God vragen om Zijn wegen aan ons bekend te maken. Ook al zijn wij zwak en zondaars zal Hij bereid zijn om naar ons te luisteren, ons terecht te wijzen en de juiste weg te tonen.

“Jehovah, toon mij uw wegen, En maak mij uw paden bekend;” (Ps 25:4)

“Jehovah is goed en minzaam: Daarom wijst Hij de zondaars terecht.” (Ps 25:8)

Alle dingen en gebeurtenissen zijn in Gods handen. Ons lot is in Zijn handen en bovenal is ons hele leven onder controle van Hem Die de wereld geschapen heeft.

Met ons gebed geven wij onze bereidheid aan Jezus te willen volgen en nader te komen naar de God van Jezus, die wij ook als onze God willen aanbidden.

Als wij onze liefde voor Jehovah aan God kenbaar maken met een regelmaat van een klok, dan zal de kracht om van God te houden geleidelijk toenemen en zal Hij ons ook meer inzicht bezorgen.

Als iemand die gelooft in God, zul je meer door Hem aangeraakt worden, hoe vaker je bidt. Zulke mensen hebben een grotere vastberadenheid en zijn beter in staat de laatste verlichting van God te ontvangen; met als resultaat dat alleen zulke mensen zo snel mogelijk volmaakt kunnen worden gemaakt door de Heilige Geest.

Leg je actuele omstandigheden bij God neer, wees pragmatisch en besteed geen aandacht aan methode; de sleutel is om ware kennis te verkrijgen en om daadwerkelijk Gods woorden te ervaren. Iedereen die het binnengaan tot het spirituele leven nastreeft, moet in staat zijn om te bidden op verschillende manieren.

Als men z’n waarachtige hart aan God laat zien en zich op een persoonlijke wijze tot Hem richt, tegen Hem zeggend wat er werkelijk omgaat in het eigen hart, dan is God bereid om werkzaam te zijn in de biddende. God verlangt niet het verdraaide hart van de mens, maar zijn zuivere en eerlijke hart. Als men niet waarlijk zijn hart uitspreekt tot God, dan raakt God zijn hart niet aan, of werkt niet in hem. Dus de meest cruciale zaak aangaande het gebed is om de woorden van een waarachtig hart te spreken tot God en Hem te vertellen over je gebreken of rebellerende gezindheid en je totaal open te stellen naar God toe. Alleen dan zal God geïnteresseerd zijn in je gebeden; zo niet, dan zal God Zijn gezicht voor je verbergen.

Het minimale criterium voor het gebed is dat je in staat moet zijn om je hart in vrede te behouden voor God, het moet zich niet van God verwijderen. Misschien heb je gedurende deze periode geen nieuwer of hoger zicht verkregen, maar je moet het gebed gebruiken om de dingen te behouden zoals ze zijn – je kunt niet achteruitgaan. Dit is wat je op z’n minst moet verwerven. Als je zelfs dit niet eens kunt bereiken, dan bewijst het dat je spirituele leven zich niet op het juiste pad begeeft; met als gevolg dat je niet in staat zult zijn om vast te houden aan je oorspronkelijke visie, het geloof in God mist en je vastberadenheid substantieel verdwijnt.

Je ingang tot het spirituele leven is gemarkeerd door het feit of je gebeden op het juiste spoor zijn beland. Alle mensen moeten deze realiteit binnengaan, ze moeten allemaal het werk van bewuste training van het gebed voor zichzelf uitvoeren, niet passief afwachten, maar bewust zoeken om aangeraakt te worden door de Heilige Geest. Alleen dan zullen ze mensen zijn die waarlijk God zoeken.

+

Voorgaande

De weg van God of de weg van de wereld?

Kleine en grote dingen, belangrijke en onbelangrijke zaken

Door genade van God tot geloof komen

Voldoende redenen om tot God te bidden

Geen vrees om vol vertrouwen tot God te bidden

Verscheidene teksten van het “Het Onze Vader”

Heer, leer ons bidden #1 Onze Vader – die in de hemel zijt

Heer, leer ons bidden #2 Gods Naam Geheiligd – een Komend Koninkrijk volgens Wil van God

Heer, leer ons bidden #3 Dagelijks brood – vergeving van schuld

Heer, leer ons bidden #4 Betreft verzoeking en verlossing van het kwade

Bidden naar Gods Wil

++

Aanverwant

 1. Wanneer een Kerk gelooft dat de hele Schrift van God komt
 2. Bijbel, helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest ter onderricht
 3. Bijbelgezegden over God
 4. Wat de Bijbel zegt omtrent geloof
 5. Leren kennen van Hem die het hart kent
 6. Een richtlijn om zich van het verkeerde af te houden
 7. Tot bewust zijn komen voor huidig leven
 8. Leven in geloof
 9. Wie kunnen wij vertrouwen
 10. Rekenend op de liefde Gods
 11. De gevende en beschermende God
 12. God bewees ons zijn liefde
 13. God is de sterkte van mijn hart
 14. Verbindt u met de geloofwaardige Schepper
 15. Mogelijkheid om God rechtstreeks toe te spreken
 16. Geef uw zorgen aan God
 17. Kracht van het gebed
 18. Maak een vreugdevol geluid voor Jahweh, verheug, en breng lofzang tot Jehovah
 19. God die Zijn stem laat horen en Zijn wonderwerken laat zien
 20. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
 21. Nodige aanmaning of aansporing
 22. Een kerk naar smaak en taal
 23. Godsgebeuren en Kerk in Europa
 24. Wij zijn zelf verantwoordelijk
 25. Vastbesloten om bij de waarheid te blijven.
 26. Verenigen
 27. Al of niet verenigen
 28. Intenties van de ecclesia
 29. Christa-Delphos
 30. Wie zijn de Christadelphians
 31. Wie, wat en hoe Christadelphians
 32. Wat is een Christadelphian of wat betekent het een Christadelphian te zijn?
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: