Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Door genade van God tot geloof komen

In deze wereld van duisternis is het elke mens gegeven om al of niet het licht te zien dat God voorzien heeft.

Door de eeuwen heen hebben verscheidene mannen van God, de Wil en de beloften van God kenbaar gemaakt. Een hele resem profeten konden mensen waarschuwen over nog te komen feiten, maar velen wilden er niet in geloven. Vandaag staan we nog even ver, of staan we misschien verder af dan in die jaren van de profeten van God. Er zijn nog altijd enkele voorspellingen in de oudheid gemaakt die nog niet zijn uitgekomen. Maar toch zijn er mensen die er in geloven dat die nog onvervulde voorspellingen waarheid zullen worden. In het christadelfianisme wordt met die hoop geleefd en de dagen gevuld.

Ook al rebelleerde de mens tegen God, heeft God Zijn liefde voor hen niet verloren. Doorheen de eeuwen heeft Hij ook getuigenis afgelegd van Zijn onvoorwaardelijke liefde. Constant is Hij ook blijven roepen naar de mens om toch maar tot Hem te komen. Maar het is geen dictator en laat iedereen de vrije keuze om al of niet Zijn licht te zien en op zijn roep in te gaan.

De mens zou moeten inzien dat er dat Onzichtbare Wezen is dat alles voorzien heeft en bekommert is om Zijn schepping. Sinds de oudheid is Die Goddelijke Maker bereid geweest om Zijn schepsels nabij te zijn. Altijd stond Hij klaar voor hen die op Hem beroep wensten te doen.

Ook was Hij bereid mensen de mogelijkheid te geven om Hem beter te leren kennen. Met dit doel gebruikte Hij uitverkoren figuren, zoals gelovige mannen en vrouwen, profeten, priesters, rechters en koningen. Het is door Zijn bereidheid om open te staan voor de mens, dat de mens dichter bij Hem kon komen. God laat ons in een omgeving opgroeien waar wij indrukken kunnen opdoen maar ook zelf er toe gebracht worden om keuzes te maken. Het is in die cirkel van vele invloeden dat wij ons vormen maar ook laten vormen. Door de vele voorbeelden om ons heen en door de leermeesters die ons worden aangereikt kunnen wij opgroeien en onze eigen persoonlijkheid laten vormen. Hierbij wordt het dan ook belangrijk in welke mate wij andere stemmen willen horen en ons laten beïnvloeden. Wij kunnen ons laten meeslepen door allerhande factoren, maar wij kunnen er ons ook op toe leggen om eerder te gaan kijken naar Diegene Die ons hier op aarde laat bestaan en ons leven geeft. Als wij Hem willen zoeken zal Hij Zich ook bereid tonen om van Zich te laten horen en om ons van de noodzakelijke zaken te voorzien.

“7  Vraagt en men zal u geven; zoekt en ge zult vinden; klopt en men zal u opendoen. 8 Want wie vraagt, ontvangt; wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem doet men open. 9 Of wie is er onder u, die aan zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt, 10 of een slang, als hij om vis vraagt? 11 Als gij dus, zondige mensen, aan uw kinderen goede gaven weet te schenken, hoeveel te meer zal dan uw Vader, die in de hemelen is, het goede geven aan wie het Hem vragen.” (Mt 7:7-11 Canis)

“Daarom zeg Ik u: Zo gij iets vraagt in het gebed, gelooft dan, dat gij het verkrijgt; en gij zult het verkrijgen.” (Mr 11:24 Canis)

“Komt iemand van u dan wijsheid te kort, hij vrage ze aan God, die ze aan allen verleent, eenvoudigweg en zonder verwijt; dan zal ze hem geschonken worden.” (Jak 1:5 Canis)

“Zo zeg Ik ook u: Vraagt en men zal u geven; zoekt en gij zult vinden; klopt en men zal u opendoen.” (Lu 11:9 Canis)

Maar natuurlijk moeten de zaken die wij aan God willen vragen wel in overeenstemming zijn met Zijn Wil en het verlangen van God behagen.

“En dit is het vertrouwen, dat wij op Hem stellen: Wanneer we iets vragen overeenkomstig zijn wil, dan luistert Hij naar ons.” (1Jo 5:14 Canis)

“Als ge dan tot Mij roept en tot Mij komt bidden, dan zal Ik u horen;” (Jer 29:12 Canis)

God is zelfs zo ver gegaan om Zijn geliefde zoon voor ons als een bemiddelaar te geven. Als wij in die zoon van God geloven kunnen wij ook in zijn naam God naderen en God verzoeken.

“en alles zal Ik doen, wat gij Hem zult vragen in mijn naam, opdat de Vader verheerlijkt wordt in den Zoon.” (Joh 14:13 Canis)

Maar wij, als feilbare wezens, moeten wel beseffen dat wij makkelijke prooien van de wereld kunnen zijn en dat zonde om de hoek ligt. Indien wij op de Goddelijke Schepper beroep willen doen zullen wij wel van een bepaalde houding moeten getuigen die aangeeft dat wij bereid zijn om God Zijn voorschriften op te volgen.

“en verkrijgen van Hem al wat we vragen. Want we onderhouden zijn geboden en doen wat Hem behaagt.” (1Jo 3:22 Canis)

Indien wij ons tot God gekeerd hebben zal Hij ook nader tot ons komen en is het vervolgens Gods genade die ons er verder toe kan brengen om tot geloof in Hem en Zijn wonderwerken te komen.

Het valt ook op dat diegenen die ingaan op Gods roep en zich bereid opstellen om Zijn Stem te horen, dat dezen door die Woorden van de Schepper gekneed worden tot een nieuwe persoonlijkheid. De oude persoonlijkheid wordt helemaal gezuiverd en komt als vernieuwd naar boven in een maatschappij die hem of haar nu minder zal kunnen aandoen of verstoren. Voor hen verdwijnt met tijd hun oude persoonlijkheid en worden zij als nieuw geboren mensen onderdeel van Gods Volk.

Onze goede daden zijn de vruchten van het geloof. Alles wat we zijn, wat we hebben en wat wij doen is een geschenk. Alles is louter genade. Het is Gods liefde voor ons. Jezus zegt ons:

“Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben.”

Om die reden is dat geloof in die zoon ook zo belangrijk en mag dat niet onderschat worden. Zij die zeggen dat Jezus “god de zoon” is aanvaarden dan eigenlijk Gods Woord niet als Hij zegt dat Jezus Zijn zoon is, dus “de zoon van God”, wat iets heel anders is dan god de zoon.

“En zie, een stem uit de hemel sprak: Deze is mijn beminde Zoon, in wien Ik mijn welbehagen heb.” (Mt 3:17 Canis)

Jezus tot God maken druist in tegen de gebodsbepalingen van God zelf, Die duidelijk aan geeft dat er geen ander God mag zijn dan Hij die geen mens kan zien.

“Ik ben Jehovah; Dat is mijn Naam! Mijn glorie sta Ik niemand af, noch de lof of eer die mij toekomt met een beeld.” (Jes 42:8)

“(83:19) Dan zullen zij weten dat uw naam Jehovah is, dat u alleen de Allerhoogste bent op aarde.” (Ps 83:18)

“En Hij ging voort: Mijn aangezicht kunt ge niet aanschouwen, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven.” (Ex 33:20)

Het logisch verstand van de mens zou hem tot inzicht moeten brengen en beseffen dat Die God Die door geen enkel mens kan gezien worden wel Zijn zoon, die door zeer velen kon gezien worden, aan de wereld heeft geschonken.

Jezus die altijd heeft beseft dat hij niets kon doen zonder Die God die groter is dan hij, zegt over zichzelf:

“De mensenzoon moet omhoog worden geheven (…), opdat eenieder die gelooft in hem eeuwig leven zal hebben.”

De aan een paal opgehangen Christus is een teken van Gods handelen en van Zijn aanwezigheid, Zijn bekommernis, van zijn liefde, zijn genade en zijn goedheid. Paulus geeft aan dat de gelovigen zelf Gods liefde, genade en goedheid zichtbaar maken in de wereld. Zij die Jezus volgen moeten door hun goede daden Gods glorie zichtbaar maken. Het is dan God Zijn werk dat in ons wordt verricht.

+

Voorgaande

Een ongoddelijke wereld

De weg van God of de weg van de wereld?

De te volgen Weg van God

Wie zijn verlangen opvolgen

Het pad en de roep van Christus

Vervolg

Voor ons gestorven om ons tot God te brengen

++

Aansluitend

 1. De Falende mens #2 Vrije keuze
 2. Meeslepen of laten verleiden
 3. Een vrije keuze voor iedereen
 4. Kuddedier doet liever wat het niet mag
 5. Onwetendheid, wettigheid en zondigheid
 6. Tot bewust zijn komen voor huidig leven
 7. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 8. Christus’ ethische leerstelling
 9. Reinigen van ons en anderen
 10. Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken
 11. Groei in karakter
 12. Betreffende het spirituele lichaam
 13. Jezus volgen
 14. Elke man zijn werk is altijd een portret van zichzelf
 15. Doemdenken en onze toekomst
 16. Niets is verloren: het is nooit te laat

Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

6 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: