Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Kleine en grote dingen, belangrijke en onbelangrijke zaken

In het leven gebeurt het meermaals dat mensen van heel kleine dingen grote dingen maken. Sommige zaken die eigenlijk van geen tel zijn worden dan als belangrijk aanzien. Ook spenderen veel mensen heel wat tijd in eigenlijk onnuttige bezigheden of onbelangrijke zaken.

De vraag die ons dikwijls bezig houdt, is natuurlijk wat er belangrijk is in ons leven. Waar willen wij ons op richten, of wat willen wij als belangrijk aanschouwen. Hierbij valt op dat wat wij op een bepaald punt in ons leven belangrijk kunnen vinden, dit enkele jaren van geen tel kunnen vinden of het zelfs belachelijk vinden dat wij daar tijd aan besteedden.

Regelmatig in ons leven worden wij geconfronteerd met zaken waarbij wij ons de vraag moeten stellen of wij er aandacht aan gaan besteden óf dat wij daar wel tijd aan willen gaan besteden.

Voor sommige zaken kunnen wij ons niet onttrekken. Meestal zijn het dingen die (wij denken), tot onze plichten behoren. Maar wat zijn wel degelijk onze plichten? En tot wie zijn wij welke plichten schuldig?

Wij moeten beseffen dat ook al hebben wij wel wereldse plichten, er bepaalde plichten véél belangrijker zijn voor onze toekomst dan de plichten die ons aan deze wereld binden. De plichten die ons binden aan een heel andere wereld zijn namelijk veel belangrijker. Voor die plichten moeten wij zelf, persoonlijk, de keuze maken, om die al of niet op te nemen.

Er zijn ‘buitenaardse’ regels die heel wat belangrijker zijn dan de wereldse regels. Maar niet iedereen wil dat zo zien. Hier wordt ook weer van ieder persoonlijk gevraagd om zelf tot inzicht te komen dat die ‘hemelse’ regelgeving eigenlijk de bijzonderste regelgeving is.

Het zijn de Wetten van God die ons het meest aan het hart zouden moeten liggen. Zij zijn de belangrijkste te volgen regels. Velen weten wel niet waar zij deze moeten vinden, ook al zijn ze zó bereikbaar. In elke boekhandel kan men terecht om een exemplaar van die Regelgeving te vinden. Die is namelijk opgetekend in het Boek der boeken, dat in een hoeveelheid van talen is gepubliceerd. Daardoor kan niemand nog beweren dat hij of zij dat o zo belangrijke werk niet zou kunnen lezen. Tegenwoordig bestaan er zelfs applicaties om dat Grote Werk of Instructieboek gratis te kunnen lezen in een toegankelijke taal.

Maar ieder moet voor zichzelf de keuze maken om regelmatig in dat Boek der boeken te willen gaan lezen en over die teksten na te denken.

In de perioden dat mensen naar hun werk moeten is er regelmatig niet genoeg tijd om dagelijks die schrift ter hand te nemen, maar nu het vakantie is kan men die periode gerust gebruiken om dieper in die belangrijke woorden te gaan delven.

Vele mensen zullen u er van trachten te overtuigen dat u niet zo in dat ruimtelijke of geestelijke moet gaan zoeken, maar dat u het hier op aarde moet gaan zoeken. Toch willen wij u er van overtuigen dat men zijn ogen beter richt op datgene wat niet zo nabij lijkt te zijn. Voor velen is het zelfs iets ongrijpbaars. Maar dat geestelijke is wel het belangrijkste voor de mens? Want in wezen moet de mens zijn eigen lichaam overstijgen en tot het geestelijke komen.

Het grote probleem in onze maatschappij is trouwens dat verlies van het geestelijke dat de mens ‘ontaard’ heeft. De mensen van de moderne tijd hebben niet bepaald oog voor een verbinding met het geestelijke en beseffen niet dat het eigenlijk daardoor is dat er in onze maatschappij zo veel moeilijkheden zijn.

Velen willen niet inzien dat dit aardse leven maar een peulschil voorstelt van het geestelijke leven dat ons kan toelachen indien wij er voor open willen staan. Maar om zo ver te komen zullen mensen moeten gaan inzien dat zij in feite een nieuwe geboorte zullen moeten ondergaan.

Men zal moeten inzien dat het de geestelijke zaken zijn die ons in leven houden en een nieuw of ander leven zullen mogelijk maken in een tijd die ver van onze dood zal liggen. Maar de opbouw naar die tijd in de toekomst zal wel nu en hier moeten gebeuren, want eens wij sterven zal het te laat zijn. Dan is er geen terugkeer meer mogelijk.

In ons bekrompen wereldje moeten wij oog krijgen voor Die dingen die wél belangrijker zijn dan die zaken waar vandaag zo veel mensen oog voor hebben. De meesten kijken alleen maar naar het zoveel mogelijk vergaren van materiële zaken en verliezen dat geestelijke uit het oog. Maar dat geestelijke is eigenlijk wel het belangrijkste.

De Schepper van alle dingen vraagt Zijn geschapen wezens om oog te hebben voor Hem en Zijn Wensen. Ook vraagt Hij dat die bewoners van Zijn Schepping alleen Hem als God zouden hebben; Maar de meerderheid heeft zich andere goden toegeëigend. Al eeuwen lang is er een verscheidenheid van afgoden de revue gepasseerd.  Al eeuwen lang heeft de mens al kunnen zien dat die vele afgoden niet veel konden doen en de problemen niet oplosten. Toch blijven er velen aan vast houden en worden en alle jaren wel ergens nieuwe goden geschapen.

Het is een constante gebleven dat het leven een regeneratie is, waarvan het wasdom de ongelovigen goed bevalt, maar vervolgens is het uitgedroogd, terwijl zij die tot dat beschikbare Woord van die Schepper zijn gekomen voeding hebben gevonden die hen verrijkt heeft. Zij die oog hebben gekregen voor die belangrijkere dingen dan wereldse zaken. Zij die zich niet doof houden maar hun oren openen voor Die belangrijk opgetekende Woorden in het Boek der boeken, de Bijbel, beseffen dat God daarin spreekt tot ons, maar dat Hij dat ook doet door de goddelijke raad van andere gelovigen. Soms hebben we de hulp van andere christenen nodig om te weten wat we moeten doen op gebieden die we niet kennen. Daarom vermaant de Schrift ons om elkaar in liefde te onderwijzen, met ‘ n rein geweten en in oprecht geloof (1 Tim. 1: 5).

Als wij onze oren en ogen richtten op datgene wat God het belangrijkst vindt, zullen wij ook die belangrijkere dingen gaan inzien. Dan zullen wij ook beseffen dat wij beter ons denken en gezond verstand gebruiken om de wil van God te onderscheiden in de plaats om heel de tijd te focussen op de wil van mensen rondom ons. (Titus 2:11 – 12).

Door ons meer te richten op die innerlijke stem die elke mens eigenlijk wel eens hoort, zullen wij Gods wil onderscheiden door de voldoening of kalmte die we voelen als we iets doen. Zij die tegen de Wil van God werken, zullen spirituele wrijving ervaren, waardoor ze zich ongemakkelijk voelen, terwijl dezen die zich aan de Wil van God houden zich veel comfortabeler zullen voelen en uiteindelijk ook (innerlijke) vrede zullen vinden. (Fil. 4: 7).

Wij geven ons best over aan de Allerhoogste en houden best rekening met Zijn Wensen, in plaats van geconcentreerd te zijn op het volbrengen van de wensen van mensen rondom ons. Het zal sowieso moeilijk zijn om goed te doen voor al de mensen rondom ons. Onze  voorkeur moet gaan voor hemelse zaken terwijl wij God prijzen als de Allerhoogste met een bereidheid om Hem onderdanig te zijn.

In Gods ogen kunnen wij misschien heel nietige dingetjes zijn, maar wij mogen niet alles als nietig beschouwen. Zeker mogen wij die vele kleine dingetjes in het leven en rondom ons niet verwaarlozen. Mij mogen het belang van die kleine dingen rondom ons ook niet onderschatten. Vele kleine dingen maal een groot ding.  Al de kleine elementjes kunnen zich opstapelen en door actie en reactie heel wat veroorzaken.

Hierbij moeten wij beseffen dat elk woord dat wij spreken, elke daad die wij uitvoeren een invloed zal hebben op anderen rondom ons maar ook voor ons zelf. Terwijl wij ze spreken kunnen ze misschien zelfs nog onbelangrijk tonene, of kunnen de daden die wij verrichten maar klein lijken. Toch zijn de vele woorden en daden die wij ten uitvoer brengen belangrijk voor het vervolg van ons leven. Daarbij moeten wij er bewust van zijn dat bepaalde woorden en handelingen deel van ons leven kunnen gaan uitmaken en zelfs gewoonte elementen zullen kunnen worden. Die kleine actie, dat achteloze woord, wordt dan een gewoonte door herhaling,… en gewoontes vormen karakter….
Dat in acht nemend moeten wij goed overwegen van wat wij van onze woorden verder willen laten doorklinken en van wat onze daden wij verder willen herinnerd worden.

Ook al kunnen het kleine dingetjes zijn, kunnen zij toch belangrijk zijn om ons karakter te vormen en een juiste of verkeerde indruk aan anderen te geven. Als gelovigen komt het er op aan dat wij als voorbeeld kunnen optreden naar anderen toe. Hiertoe moeten wij vriendelijke, tedere, sympathieke gevoelens, cultiveren en moeten wij deze niet als een zwakheid aanschouwen, want zij zijn de attributen van het karakter van Christus, dat wij mee moeten uitdragen.

Daarom moeten wij goed acht slaan op wat wij zeggen en doen, én onze invloed goed bewaken.

 

+

Vindt ook te lezen

 1. Waar de waarheid te leren
 2. Geloof in een zelf te onderzoeken Boek
 3. Geloof in een liefde smedend Boek
 4. Geloof in een te interpreteren Boek
 5. Geloof in een veel bediscussieerd Boek
 6. Boek in onze handen
 7. Geloof in een Boek van God
 8. God versus goden
 9. Jehovah Voornaamste Hooggeplaatste
 10. God boven alle goden
 11. Rond God de Allerhoogste
 12. De Enige Ware God
 13. God komt ons ten goede
 14. Gods Hoop en onze hoop
 15. Hoop voor de toekomst
 16. Jehovah sterkte en toevluchtsoord
 17. Bestseller aller tijden
 18. Bijbelbericht niet subjectief
 19. Het betrouwbare woord
 20. Geïnspireerd Woord
 21. Woord van God
 22. Woorden gesproken door de Eeuwige tot de mensheid
 23. Opgetekend in Geschriften
 24. Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel
 25. Bijbel verzameld Woord van God
 26. Bijbel, Gods Woord tot opvoeding (NBG51)
 27. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste
 28. Zuivere woorden in een Boek van Hem die nabij is
 29. Wat te vinden in de Bijbel
 30. Betrouwbare woord
 31. Boek der boeken
 32. Kijk op het Boek der boeken en het Schrift
 33. Onthullende boeken
 34. Boek der boeken en groot meesterwerk
 35. Boek der boeken: de Bijbel
 36. Bijbel
 37. Rond de Bijbel of Heilige Schrift
 38. Optekening van gebeurtenissen in een speciaal verzamelwerk
 39. Onze Kijk op de Bijbel
 40. Overtuigd door de Schriften
 41. Bouwen op het Bijbels fundament – Feit of fantasie?
 42. Uitdagende vordering 2 Goddelijk geïnspireerd 1 Eenvoudige woorden
 43. Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God
 44. Gods vergeten Woord 8 Verloren Wetboek 7 Terug naar de Bijbel
 45. Evangelie of Goede Nieuws
 46. Waarom wij in de Bijbel moeten geloven
 47. Fundament in de Schrift
 48. Fundament en Onderscheidende Stichting
 49. Bijbel lezen
 50. Nut van het lezen van de Bijbel
 51. Bijbelstudie
 52. Bijbel, helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest ter onderricht
 53. De Bijbel als instructieboek
 54. De Bijbel als instructieboek #1 Lezen van de Bijbel
 55. De Bijbel als instructieboek #2 Effectief Bijbellezen
 56. De Bijbel als instructieboek #3 De Taal van de Bijbel
 57. Heeft Bijbel voor de mens van vandaag nog betekenis
 58. Bijbel boek voor het heden
 59. Bible a guide – Bijbel als gids
 60. Bijbel – Enige bron van kennis en openbaring van God
 61. Bijbel baken en zuiverend water
 62. Bijbel als een waterplas
 63. Bijbelboodschap voor ons
 64. De Bijbel haar relevatie over God
 65. Zomervakantie goede tijd voor Noodzaak tot een effectief Bijbel lezen
 66. Persoonlijke verantwoordelijkheid
 67. Waarheid van mens of van God
 68. Wat de Bijbel zegt omtrent Geloof
 69. Woord van God tegenover dat van mensen
 70. Sterfelijk en spiritueel lichaam
 71. Gemoedsrust of Innerlijke vrede

++

Aansluitend

 1. Afgoderij
 2. Kunnen focussen in een hectische tijd
 3. Woorden in de Wereld
 4. Kleurblindheid en verkeerscode
 5. Gedachte voor vandaag 24 maart: Dwazen in de wereld die wijsheid en onderricht verachten
 6. Mogelijkheid tot leven
 7. Door moeilijkheden zien dat de bijbel waar is
 8. Onthullende boeken
 9. Schepping en wet die vertellen over Gods eer
 10. Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel
 11. De Bijbel als instructieboek #3 De Taal van de Bijbel
 12. Bijbelgezegden over God
 13. 7 uitspraken van Prince over God, geloof en de Bijbel
 14. Symboliek in de Heilige Schrift
 15. Onzeker over relevantie Bijbel
 16. Wanneer een Kerk gelooft dat de hele Schrift van God komt
 17. Het gezag van de Schrift in het geding binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken
 18. Noodzaak om de Schrift weer kenbaar te maken
 19. Verspreiding van Gods woord steeds meer op digitale wijze
 20. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel
 21. Lezen wat er staat geschreven
 22. Zeker zijnde van Bevrijding
 23. Voor een hechte band met Jehovah God
 24. Letterlijke bijbelvertaling verkozen
 25. Het juiste perron vinden
 26. Op weg naar het eindstation
 27. Een persoonlijke wil, maar onderworpen aan de wil van God

+++
Gerelateerd

 1. Corona tijd, slechte, goede en betere tijden
 2. Niets belangrijker dan dit
 3. Als het leven op aarde niet doorgemaakt zou zijn, dan zouden we ook in de geestelijke wereld geen relaties met menselijke zielen kunnen aanknopen   <
 4. In plaats van het principe: ‘Ik geloof’ moet komen: ’Ik geloof wat ik weet.’
 5. Twee schadelijke stromingen
 6. Het is belangrijk, dus ik doe het (niet)
 7. De school van de onzelfzuchtigheid
 8. Immuun voor spirituele ontwikkeling
 9. De zin van het leven en je wereldbeeld
 10. De school van de onzelfzuchtigheid
 11. Welvaart en welzijn
 12. Het materialisme
 13. Materialisme/Andere wereldbeschouwing
 14. Materialisme/Spiritualisme
 15. De oneindig droevige gebeurtenissen van het vijfde post-Atlantische tijdperk  
 16. Alles welbeschouwd…
 17. Het alledaagse en het geestelijke
 18. Regels…
 19. De regels en de rek
 20. Vrijwillig beperkt
 21. 8x Maniere Om God Se Wil Te Ontdek
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

4 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: