Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Bidden naar Gods Wil

gebed, bidden, prayer, praying
Photo by Mikhail Nilov on Pexels.com

Als wij God gevonden hebben en geloof verkregen hebben in Hem en Zijn eniggeboren, geliefde zoon, zullen wij inzien dat wij de noodzaak hebben om Zijn Woord te bestuderen, maar ook om regelmatig met Hem in gesprek te gaan. Dat in gesprek gaan met onze hemelse Vader noemen wij bidden. Bij dat bidden hoort het aanbidden, prijzen en verheerlijken van God, maar ook het durven vragen. Met het bidden willen wij aan God laten zien dat wij met Hem een relatie van kind tegenover Vader willen aangaan, waarbij wij ons nederig aan Hem aanbieden.

Wij moeten beseffen dat wij en alles rondom ons slechts van tijdelijke aard zijn. Alles is vergankelijk, behalve God. Hij Die geen geboorte heeft gekend, kent ook geen dood. Hij is een Eeuwige Geest, die geen enkel mens kan zien. Hij heeft geen vlees en bloed of beenderen, terwijl wij, zoals Jezus, wel beenderen, vlees en bloed hebben. Vanaf het moment dat wij ter aarde komen, moeten wij opgroeien en ons leven waar maken. Het is tijdens dat opgroeien dat wij het waar moeten maken. Dagelijks zullen wij keuzes moeten maken. En die keuzes die wij nemen gaan zeer veel bepalen voor ons leven en verdere toekomst. Ook de man van vlees en bloed uit Nazareth, die wij herkennen als de Messias, moest zo keuzes maken. Hij verkoos steeds de Wil van zijn hemelse Vader te doen en bad zelfs tot Hem om te vragen dat God Zijn Wil zou gebeuren, in plaats van zijn eigen wil. En dat is ook iets dat ons zou moeten bewegen om tot God te bidden en Hem te vragen dat wij het ook zouden aankunnen dat God Zijn Wil zal geschieden.

“Leer mij, uw wil te volbrengen, want Gij zijt mijn God; En uw goede geest leide mij op het veilige pad!” (Ps 143:10)

“Uw rijk kome. Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel.” (Mt 6:10)

“Hij ging nog een weinig verder, viel biddend op zijn aangezicht neer, en sprak: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze kelk Mij voorbijgaan; maar niet zoals Ik wil, maar zoals Gij het wilt.” (Mt 26:39)

“Hij sprak: Abba, Vader; alles is mogelijk bij U; neem deze kelk van Mij weg. Maar niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt.” (Mr 14:36)

“En weer ging Hij heen, en bad met dezelfde woorden.” (Mr 14:39)

“en bad: Vader, indien het uw wil is, neem deze kelk van Mij weg. Neen, niet mijn wil geschiede, maar de uwe.” (Lu 22:42)

Jezus die niets uit zichzelf vermocht had als mens de vaardigheden toebedeeld gekregen door God. nooit eiste hij zijn verwezenlijkingen als iets dat van hemzelf kwam, of wenste hij dat mensen hem als god aan zouden nemen. Steeds was hij zeer bewust van zijn plaats in het geheel en dat God, Diegene is die groter was dan hij.

“Ik kan niets doen uit Mijzelf; maar Ik oordeel naar wat Ik hoor; en mijn oordeel is rechtvaardig, omdat Ik mijn eigen wil niet zoek, maar de wil van Hem die Mij heeft gezonden.” (Joh 5:30)

“Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet om mijn eigen wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij heeft gezonden.” (Joh 6:38)

“Gij hebt gehoord, dat Ik u zeide: Ik ga heen, maar Ik kom tot u terug. Zo gij Mij liefhadt, zoudt gij u verheugen, dat Ik naar den Vader ga; want de Vader is groter dan Ik.  — ” (Joh 14:28)

Ook wij moeten zoals Jezus beseffen dat Jehovah God de Allerhoogste is en dat er geen enkele god zo is als Hij, en dat Hij boven alle andere goden staat. Niemand anders dan Jehovah is de Allerhoogste en Almachtigste.

“Toen Abram negen en negentig jaar oud was, verscheen Jehovah hem, en sprak tot hem: Ik ben God, de Almachtige: Wandel voor mijn aanschijn, en wees volmaakt!” (Ge 17:1)

“(7-18) Dan zal ik Jehovah om zijn gerechtigheid prijzen, De naam van Jehovah, de Allerhoogste, bezingen!” (Ps 7:17)

“(83-19) Dan zullen zij weten, dat “Jehovah” uw Naam is; Dat Gij de Allerhoogste zijt op heel de aarde, Gij alleen!” (Ps 83:18)

“Een psalm; een lied voor de Sabbat. (92-2) Heerlijk is het, Jehovah te loven, Uw Naam te prijzen, Allerhoogste,” (Ps 92:1)

“Daarom zal Ik u laten merken, Ditmaal doen voelen Mijn hand en mijn kracht; En weten zullen ze, dat Jehovah mijn Naam is!” (Jer 16:21)

“(4-14) Dit vonnis berust op de beslissing der engelen, deze uitspraak op het woord van de heiligen; opdat de levenden zullen erkennen, dat de Allerhoogste de macht heeft over het rijk van de mensen; dat Hij het geeft aan wie Hij wil, en zelfs de geringste van de mensen daarover kan aanstellen!” (Da 4:17)

“(4-31) Maar toen de tijd was verlopen, sloeg ik, Nabukodonosor, mijn ogen ten hemel, en mijn verstand keerde terug. En ik zegende de Allerhoogste, loofde en prees Hem, die eeuwig leeft: Zijn macht is een eeuwige macht; Zijn koningschap duurt van geslacht tot geslacht!” (Da 4:34)

Het is tot Die Almachtigste en Allerhoogste God dat wij ons moeten durven wenden. Wij hoeven niet bang te zijn om Hem aan te spreken. Jezus heeft voor ons de weg geëffend om naar die Hemelse Vader te gaan. Nu kunnen wij Hem rechtstreeks aanspreken.

De meeste mensen roepen enkel God aan wanneer hen iets ernstig is overkomen. Als er iets serieus gebeurd weten plotseling heel wat mensen God te beschuldigen of Hem aan te spreken. Het is namelijk zo dat veel mensen alleen tot God bidden als er iets met hen gebeurt.

Als zij echter er geen gewoonte van gemaakt hebben om God aan te spreken, verloopt hun gebed dan niet zo vlot.

Als je gewoonlijk God niet benadert of nadenkt over de Woorden van God, dan zul je niets te zeggen hebben wanneer het op het gebed aankomt – en zelfs al zou je bidden, dan zou je alleen maar lippendienst bewijzen, niet daadwerkelijk aan het bidden zijn.

God kent het hart van de mens en verlangt dat zij in eer en geweten in alle eerlijkheid tot Hem komen, niet enkel als zij in hoge nood zijn, maar ook dagdagelijks bijna.

Jehovah God wil dat de woorden die wij uitspreken woorden zijn die uit ons hart komen. Hij wil dat het ons eigen verlangen is om met Hem in contact te treden. Hij kijkt namelijk uit naar een fijne gezonde communicatie met Hem. Ook verlangt Hij dat wij Zijn Woord beter willen kennen en ons geloof willen baseren op Zijn woorden en niet zozeer op dogma’s die door kerken zijn uitgevaardigd.

God kijkt uit naar ons verlangen om bijzonder dicht bij God te komen en om Zijn aanwezigheid te voelen. Voelen dat Hij voor je staat en dat je iets tegen Hem te zeggen hebt. Het verlangen met Hem te spreken betekent dan vooral het uitstralen binnen in je hart en voelen dat God uitzonderlijk liefelijk is.

Als Christen moet het dagelijks gebed een essentieel element van ons geestelijk leven zijn.

Voor lange tijd hebben mensen het gebed over het hoofd gezien. Sommigen gingen mischien wel elke zondag naar de mis, maar daar lieten ze voornamelijk de priester  bidden terwijl zij passief op hun kerkstoel bleven zitten. Nochtans is een gebed geen passief gebeuren.  Toch zijn voor de meeste mensen gebeden iets oppervlakkig waarbij zij gewoon iets plichtmatigs opzegden.

Het gebeurt niet dikwijls dat mensen hun volledig hart aan God aanbieden en zich in een echt persoonlijk gebed met God bezig gehouden.

Er zijn weinigen die het aandurven zomaar eens te bidden, niet enkel als er iets slechts met hen gebeurt.

Heb je ooit echt tot God gebeden in al die tijd?
Heb je ooit tranen van pijn laten vloeien voor het aangezicht van God?
Heb je ooit echt jezelf leren kennen voor het aangezicht van God?
Heb je ooit intiem tot God gebeden?

Bidden vraagt oefening. Het meest geslaagde gebed voor iemand is als zijn of haar gebed ook daadwerkelijk een persoonlijk gebed is.

Als je gewoonlijk God niet benadert of nadenkt over de woorden van God, dan zul je niets te zeggen hebben wanneer het op het gebed aankomt – en zelfs al zou je bidden, dan zou je alleen maar lippendienst bewijzen, niet daadwerkelijk aan het bidden zijn.

Bidden tot God, betekent het uitspreken van de woorden in je hart tot God en communiceren met God terwijl je Zijn wil begrepen hebt. Bidden is de uitdrukking van jou om in comunicatie te treden met diegene Die jij als Vader wil hebben. Met je gebed laat je aan Die hemelse Vader horen dat jij niet bang bent om Hem aan te spreken met je eigen woorden maar ook met Woorden die Hij jouw heeft aangeleerd. Een gebed mag gerust gebaseerd op Zijn woorden. Het betekent bijzonder dicht bij God voelen, voelen dat Hij voor je staat en dat je iets tegen Hem te zeggen hebt; en het betekent vooral het uitstralen binnen in je hart en voelen dat jij Jehovah God uitzonderlijk liefel hebt.

Als men in gemeenschap bidt kan iedereen zich samen verbonden voelen. Dan zal jij als je voorbid je niet alleen bijzonder geïnspireerd voelen maar na het horen van jouw woorden zullen je broeders en zusters tevreden zijn, ze zullen voelen dat de woorden die je spreekt de woorden zijn in hun harten, de woorden die zij wensen te zeggen en dat wat jij zegt vertegenwoordigt wat zij willen zeggen. Dit is wat het betekent om werkelijk te bidden.

Nadat je echt hebt gebeden, zal je hart vervuld zijn van vrede en tevredenheid; de kracht om van God te houden zal naar boven komen en je zult voelen dat niets in je hele leven meer waard is of belangrijker dan God lief te hebben – en dit alles zal bewijzen dat je gebeden effectief geweest zullen zijn.

Als je niet bidt vanuit je hart of dit hart niet wil open stellen om te communiceren met God, dan zal God geen manier hebben om in je te werken.
Als je, nadat je gebeden hebt, alle woorden in je hart gesproken hebt en de Geest van God heeft niet gewerkt, als je je niet geïnspireerd voelt van binnen, dan toont dit aan dat je hart niet eerlijk is, dat je woorden niet waarachtig zijn en nog steeds onzuiver.
Als je, nadat je gebeden hebt, tevredenheid voelt, dan zijn je gebeden geaccepteerd door God en heeft de Geest van God in je gewerkt.

Als iemand die voor God dient, kun je niet zonder gebeden. Als je communicatie met God daadwerkelijk als iets zinvol en waardevol beschouwt, kun je dan het gebed verzaken?
Niemand kan zonder communicatie met God zijn.
Zonder het gebed, leef je in het vlees, leef je in de slavernij van deze wereld; zonder het werkelijke gebed, leef je onder invloed van de duisternis.

Wij hopen dat de broeders en zusters in staat zullen zijn om elke dag waarlijk te bidden. Dit is echter niet het naleven van een doctrine, maar een effect dat bereikt moet worden.

Als je met een zuiver hart bidt en zo de woorden van God ‘eet en drinkt’, dan zul je voor Hem acceptabeler zijn. Hiertoe kan je elk moment va de dag aangrijpen om God aan te spreken. Of het nu vroeg in de ochtend is, op de middag, op de late middag, ’s avonds of zelfs ’s nachchts, maakt niet uit; Elk ogenblik van de dag is God bereid om te luisteren nar wat jij te zeggen hebt.

Als jij je er dagelijks toe zet om een gebed af te leggen, zal dat de mogelijkheid geven om vlugger of meer van God te horen. Dagelijks in gebed treden geeft jou de mogelijkheid om te oefenen om je hart aan God te geven, met Hem te communiceren en je met Hem bezig te houden. Dan zal je kennis van God beslist toenemen en zal je beter in staat zijn om Gods Wil te begrijpen.

In je dagelijkse communicatie met God is het niet onbelangrijk Hem te laten weten dat jij Hem lief hebt en dat jij graag zou willen leven volgens Zijn Wil. Daarbij kan je te kennen geven dat je graag zou vervullen wat Hij van jou verlangt. In je gebed kan je God laten weten dat jij je leven en jou hele wezen aan Jehovah God wil toewijden.

Eveneens is het niet slecht om in je gebed God te vragen om in je werkzaam te zijn, zodat je God nog meer zal kunnen liefhebben. In je gebed kan je ook verder laten weten aan God dat jij Hem tevreden wil stellen en dat jij Hem en Zijn Wensen tot het doel maak dat je wil nastreven.

Je moet niet alleen voor jezelf bidden, maar ook omwille van het doen van Gods wil en omwille van de liefde voor Hem en voor je medemensen. Dat is het ware gebed.

Bid jij om de wil van God te doen?

+

Voorgaande

De weg van God of de weg van de wereld?

Door genade van God tot geloof komen

De te winnen parel

Voldoende redenen om tot God te bidden

Geen vrees om vol vertrouwen tot God te bidden

Verscheidene teksten van het “Het Onze Vader”

Heer, leer ons bidden #1 Onze Vader – die in de hemel zijt

Heer, leer ons bidden #2 Gods Naam Geheiligd – een Komend Koninkrijk volgens Wil van God

Heer, leer ons bidden #3 Dagelijks brood – vergeving van schuld

Heer, leer ons bidden #4 Betreft verzoeking en verlossing van het kwade

++

Aanverwant

 1. De Schepper God wil gevonden worden
 2. Complexiteit, organisatie en precisie bewijzen intelligente Ontwerper
 3. Als je beseft dat God bestaat
 4. Rond God de Allerhoogste
 5. Om te onthouden (of niet te vergeten): God is!
 6. Eigenheden aan God toegeschreven
 7. Kan men God zoeken en ervaren
 8. Afstraling van Gods heerlijkheid
 9. Geloof in slechts één God
 10. Jehovah wiens Naam Heilig is
 11. God versus goden
 12. Hemelse Vader
 13. Onze hemelse Vader
 14. God de Vader
 15. God Helper en Bevrijder
 16. Jehovah sterkte en toevluchtsoord
 17. Bekommerende God
 18. God is Positief
 19. God komt ons ten goede
 20. Beloften van God
 21. Gods beloften
 22. Gods Redding
 23. Gods Hoop en onze hoop
 24. Hoop op een man
 25. Rond Jezus
 26. Jezus Christus in het vlees gekomen
 27. Sterfelijkheid
 28. De zoeker naar God en wereldse schatten
 29. Uitzicht op de toekomst
 30. Hoop voor de toekomst
 31. Hoop op Leven
 32. Redding
 33. Goedheid en liefde openbaar gemaakt
 34. Is er een verbinding tussen God en mens?
 35. Trots Blokkade tot geloof
 36. Ondernemen
 37. Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #1
 38. Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #2
 39. Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #3
 40. Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #4
 41. Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #5
 42. Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #6
 43. Jezus zoon van God
 44. Zoon van God
 45. Christus Jezus – de zoon van God
 46. Eigenheden aan Jezus toegeschreven
 47. Jezus moest sterven
 48. Zoenoffer
 49. Loskoper
 50. Priesterschap van Christus
 51. Christus toebehorenden
 52. Één met Christus
 53. Boek der Boeken de Bijbel
 54. Bestseller aller tijden
 55. Rond de Bijbel of Heilige Schrift
 56. Bijbel – Enige bron van kennis en openbaring van God
 57. De Bijbel 2: Verborgen boeken
 58. De Bijbel 7: Boeken voor de juiste houding en keuze
 59. De Bijbel 8: Gods Woord niet van mensen
 60. Wat te vinden in de Bijbel
 61. Bijbelbericht niet subjectief
 62. De Goede Ruggengraat
 63. Bijbelstudie
 64. Verandering door de Bijbel
 65. Fundament in de Schrift
 66. Menselijke Natuur
 67. Besef van nietigheid, uitkijkende naar een door God aangestelde vorst en zijn Koninkrijk
 68. Vrije Wil
 69. Lijden
 70. Moeilijkheden
 71. Neerslachtigheid
 72. Pijn
 73. Volharding
 74. Geestelijke vorming tot heiligheid #1
 75. Omtrent Geloof en Gospel
 76. Geloof voor God aanvaardbaar
 77. Gemoedsrust of Innerlijke vrede
 78. Op wie Hopen
 79. Werking van de Hoop
 80. Inkeer – Bekering en Vergeving
 81. Erfenis
 82. Plan van God
 83. Plan van God en wereldvrede
 84. Paradijselijk Koninkrijk
 85. Koninkrijk Gods
 86. Koninkrijk van God
 87. Christelijke Hoop op Eeuwig Leven
 88. Christelijk Leven
 89. Eeuwig of oneindig leven
 90. Kruis op nemen
 91. Zijn Kruis dragen
 92. Bezinnen
 93. Is er een verbinding tussen God en mens?
 94. Kan men een verbinding maken met iets dat men niet kan aanraken
 95. Wegpatroon volgen om verbindingen aan te gaan
 96. Relatie tot God
 97. Naderkomen
 98. Bidden – Al of niet
 99. God aanbidden
 100. Gebed
 101. Aanvaardbaar gebed voor God
 102. Aanvaardbaar Gebed voor God Niet elk gebed
 103. Aanroepen van God
 104. Dankbaar voor verkregen Offer
 105. Dankzegging
 106. Onze Vader – Modelgebed
 107. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie
 108. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #9 Gebed #7 Reden voor gebed
 109. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #17 Soorten van gebed
 110. Goeden, slechten en het zichtbare en onzichtbare
 111. Het levende, het verderfelijke en het gestorvene
 112. Materie en tijdelijkheid
 113. Betreffende het spirituele lichaam
 114. Besef van nietigheid, uitkijkende naar een door God aangestelde vorst en zijn Koninkrijk
 115. Gedachte voor vandaag: “God vragen tegen de vijanden op te staan” (03 januari)
 116. Gedachte voor vandaag: “Vijanden beschaamd en enorm ontmoedigd makend” (03 januari)
 117. We zijn meer dan overwinnaars
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

1 reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: