Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Geen vrees om vol vertrouwen tot God te bidden

gebed, bidden, prayer, praying
Photo by Mikhail Nilov on Pexels.com

De wereld mag dan wel lachen om hen die geloven in God en tot Hem durven bidden, maar wij moeten beseffen dat zij die in die Onzichtbare God durven geloven en tot Hem bidden Deze God een schild van bescherming zal voorzien.

“Israël, wie is gelukkig als gij, Een volk door Jehovah gered? Hij is het schild van uw hulp, Het zwaard van uw glorie: Vijanden zullen u vleien En gij zult hun toppen betreden.” (De 33:29)

“Maar Israël blijft op Jehovah vertrouwen: Hij is hun hulp en hun schild;” (Ps 115:9)

Niet enkel voor de Israëlieten of Hebreeën is God tot schild. Allen die Jehovah God als de enige Ware God erkennen mogen op Hem vertrouwen en vol verwachting uit kijken naar Hem.

“Onze ziel blijft opzien tot Jehovah: Hij is onze hulp en ons schild;” (Ps 33:20)

Opkijkende naar God mogen wij gerust onze stem aan Hem laten horen. Op dezelfde wijze dat Jezus tot Hem bad, moeten wij ons leven ook in de Handen van God leggen in volle vertrouwen. Zo zullen wij ook geluk kunnen verwerven.

“(84-13) Jehovah der heirscharen: Gelukkig de mens, die op U blijft vertrouwen!” (Ps 84:12)

“Menselijk opzicht spant een strik; Maar wie op Jehovah vertrouwt, is veilig.” (Spr 29:25)

“Gelukkig, wie de God van Jakob blijft helpen, Wiens hoop is gevestigd op Jehovah, zijn God:” (Ps 146:5)

“Maar gezegend de man, die op Jehovah vertrouwt, En die zijn hoop stelt op Jehovah.” (Jer 17:7)

Bidden is een gesprek aangaan in vertrouwen met iemand die men als meerdere wil erkennen. Door zich naar God te richten laat men zien in welke mate men op Hem vertrouwd en graag zou hebben dat men bij Hem bescherming zou willen zoeken.

“(34-9) Smaakt en beseft dan de goedheid van Jehovah; Gelukkig de man, die zijn hoop op Hem stelt.” (Ps 34:8)

“Gij schenkt het een heerlijke vrede, Omdat het op U heeft gehoopt.” (Jes 26:3)

Als Christen beseffen wij maar al te goed de rol van Jezus Christus in het gehele plaatje. Doordat wij naar de stem van God Zijn knecht luisteren en zijn voorbeeld willen navolgen, willen wij zoals Jezus op de naam van Jehovah vertrouwen en op zijn God steunen.

“Wie van u dan Jehovah vreest, Hij luistere naar de stem van zijn Dienaar: Wie in duisternis wandelt, En geen lichtstraal meer ziet, Laat hij op de Naam van Jehovah vertrouwen, En steun gaan zoeken bij zijn God.” (Jes 50:10)

Ook al is onze God Onzichtbaar en in het verborgene willen wij onze hoop in Hem stellen en getuigen wij daarvan met ons gebed.

“Maar als gij bidt, ga dan uw binnenkamer in, sluit de deur, en bid uw Vader in het verborgen; en uw Vader, die in het verborgen ziet, zal het u vergelden.” (Mt 6:6)

Wij geven in gebed kennis aan God wat er in ons om gaat, ook al weten wij dat God onze hartenwensen kent. Daarom is het dat bij alle dingen waarom wij bidden en vragen, dat wij er geloof aan hechten dat wij ze feitelijk reeds hebben ontvangen.

“Daarom zeg Ik u: Zo gij iets vraagt in het gebed, gelooft dan, dat gij het verkrijgt; en gij zult het verkrijgen.” (Mr 11:24)

Ook moeten wij niet in verlegenheid vallen om iets meer dan één keer te vragen. Zoals wij onze eigen wereldse vader wel eens meer om bepaalde dingen zouden durven vragen, mogen wij dat ook bij God doen.

“Vraagt en men zal u geven; zoekt en ge zult vinden; klopt en men zal u opendoen.” (Mt 7:7)

“Zo zeg Ik ook u: Vraagt en men zal u geven; zoekt en gij zult vinden; klopt en men zal u opendoen.” (Lu 11:9)

“en alles zal Ik doen, wat gij Hem zult vragen in mijn naam, opdat de Vader verheerlijkt wordt in de Zoon.” (Joh 14:13)

Wij hebben Jezus als onze bemiddelaar in de hemel. Hij staat ons nabij en kent maar al te goed onze menselijke zorgen. In eendracht zijnde met Jezus Christus, als Broeders en Zusters in Christus, laten wij Jezus woorden in ons hangen en vragen wij in zijn naam datgene wat wij graag zouden verkrijgen van God.

“Maar zo gij in Mij blijft, en mijn woorden in u blijven, vraagt dan al wat gij wilt, en gij zult het verkrijgen.” (Joh 15:7)

Al de dingen die in de Messiaanse Geschriften zijn opgetekend zijn er voor ons zodat wij deze dingen als tot ons gesproken mogen aanvaarden, opdat de apostelen hun vreugde in ons moge zijn en onze vreugde volkomen moge worden.

“Dit alles heb Ik tot u gezegd, opdat mijn vreugde uw deel mag worden, en uw vreugde volkomen mag zijn.  — ” (Joh 15:11)

“En we schrijven hierover, opdat onze vreugde volkomen mag worden.” (1Jo 1:4)

Of wij nu droevig of vreugdevol zijn, ons gebed mag in alle eerlijkheid doorspekt zijn met onze grieven maar ook met onze lofbetuigingen. Want wij mogen niet vergeten de Allerhoogste alle lof toe te brengen.

“Looft Jehovah, alles wat ademt! Halleluja!” (Ps 150:6)

Eenders welke vorm van gebed en smeking wij willen gebruiken, mogen wij er op rekenen dat als wij ernstig God zoeken, Hij ons Hem zal laten vinden. Daarom hebben wij er alle reden toe dat wij bij elke gelegenheid in geest blijven bidden en dit met alle standvastigheid en met smeking doen ten behoeve van allen die in God geloven en Zijn Naam prijzen.

“Blijft bidden in de Geest ten allen tijde met gebed en smeking in allerlei vorm; draagt daarbij zorg, om ook met grote volharding voor alle heiligen te blijven bidden.” (Efe 6:18)

De buitenwereld zal er misschien alles aan doen om ons van die gedachten omtrent God af te brengen. Maar het komt er op aan om door te zetten. In weze moeten wij over niets bezorgd te zijn, maar moeten wij in alles door gebed en smeking tezamen met dankzegging onze smeekbeden bij God bekend laten worden.

“maakt u over niets bezorgd, doch maakt aan God al uw wensen bekend door bidden en smeken en danken.” (Flp 4:6)

“Volhardt in het gebed, aandachtig en dankbaar!” (Col 4:2)

“Werpt op Hem al uw bekommernis; want Hij draagt zorg voor u.” (1Pe 5:7)

Doordat God voor diegenen zorgt die Hem liefhebben kunnen getrouwen van God op twee oren slapen en berusten in hun geloof.

“(55-23) Werp daarom uw kommer op Jehovah, Hij zal voor u zorgen; En nooit zal Hij dulden, Dat de rechtvaardige wankelt.” (Ps 55:22)

+

Voorgaand

Heer, leer ons bidden #1 Onze Vader – die in de hemel zijt

Heer, leer ons bidden #2 Gods Naam Geheiligd – een Komend Koninkrijk volgens Wil van God

Heer, leer ons bidden #3 Dagelijks brood – vergeving van schuld

Heer, leer ons bidden #4 Betreft verzoeking en verlossing van het kwade

Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 6 Vergeven

Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 7 Verzoeking

Verscheidene teksten van het “Het Onze Vader”

++

Aanverwant

 1. Bidden tot een Onzichtbare God
 2. Ons gebed en een luisterende Vader
 3. Een Aandachtige Toehoorder
 4. Gebeden als een manier om mensen in moeilijkheden te dienen
 5. Gedachte voor vandaag “Bedanken en prijzen voor Gods gerechtigheid” (4 januari)
 6. Gebed is een geloofszaak
 7. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed
 8. Bidden voor wat we willen of niet willen
 9. Leer mij bidden
 10. De Bijbel en Bidden
 11. Als je problemen al langdurig zijn, probeer te knielen
 12. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor
 13. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #9 Gebed #7 Reden voor gebed
 14. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden
 15. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #17 Soorten van gebed
 16. Sta op in de ochtend en bidt voor de zegen van de Heer
 17. Altijd verheugend zonder ophouden biddend

+++

Gerelateerd

 1. Toeval bestaat niet
 2. Bidden
 3. Quote 5795 Intermediair kies je heel zorgvuldig …
 4. Daniël leert ons bidden
 5. Vrolijk en onbezorgd
 6. Wat is de voorbede?
 7. V & A: Vergiffenis door bemiddeling van een priester is tegenstrijdig met de leer dat Christus de enige bemiddelaar is.
 8. Onze bemiddelaar
 9. Jezus bidt!
 10. Zoeken, bidden, ontvangen
 11. Ga in de Geest
 12. Mattheus 6:5-13 en een vleugje Lucas 11 Leer ons bidden
 13. Goed bewapend
 14. Bidden om een dienstbevel
 15. Helpt bidden echt?
 16. Roep Hem aan!
 17. Preek ‘God altijd loven’ n.a.v. Psalm 138
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

3 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: