Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Voldoende redenen om tot God te bidden

gebed, bidden, prayer, praying
Photo by Mikhail Nilov on Pexels.com

Er zijn voldoende redenen om onze hemelse Vader aan te spreken. Bij onze wereldse vader is het ook zo dat wij hem geen dagen of maanden zouden aan spreken. Zoals wij bij onze wereldse ouders te rade gaan moeten wij nog meer bij onze hemelse Ouder te rade gade.

Bij sommige mensen kan de relatie tussen de wereldse ouders misschien niet zo goed verlopen, maar dat is dan zekers een zeer goede reden om zich tot de hemelse vader te richten.

Zoals wij ook niet constant met onze wereldse vader praten hoeven wij dat ook niet te doen met onze hemelse Vader? Trouwens zou je zulk een onophoudelijk praten niet kunnen volhouden. Echter zou het niet slecht zijn moesten wij ons gewoon maken om regelmatig die hemelse vader aan te spreken. Dat hoeft niet telkens met een bepaalde hoeveelheid aan woorden gepaard te gaan. Ook moeten die woorden niet afgewogen worden. De ene keer kan het een heel kort gesprek zijn, de andere keer wat langer.

Velen mogen in hun eigen leven net zo goed naar God op zoek zijn als de vele mensen die ze rondom zich hebben. Op zoek naar God gaande, moet men beseffen dat zelfs al heeft men Hem gevonden, er nog niet dadelijk de volle zekerheid zal zijn. Die zoektocht houdt ook niet bepaald op als je Jezus hebt leren kennen. Hiertoe kan het gebed een hulpmiddel zijn om God verder te zoeken en Hem beter te leren kennen.

Mensen rondom jou, kunnen misschien op je inpraten Die God los te laten en gewoon van het leven te genieten. Besef hier bij dat men als men God kent zelfs nog beter van het leven zal kunnen genieten dan wanneer men van Hem niet hoeft te weten.

Het is door het veelvuldig aanspreken van God, dat men de relatie met Hem kan verdiepen en meer over Hem en Zijn daden te weten zal komen. Dat aanspreken van God kan best met gebeden, die wij zelf maken, of die wij in de Bijbel vinden of bij geschreven materiaal van anderen.

Liefst gebruikt men eigen woorden, maar als men zich (in het begin) daarbij niet al te makkelijk vindt, kan men gerust gebeden van anderen lenen, of samen met elkaar in gebed gaan.

Ook al mag de relatie tussen de mens en God verstoord zijn geraakt door de val van de eerste mens, waarbij deze de positie van God in twijfel trok, is juist dat voorval en onze nietigheid een goede reden om dichter bij God te komen. Wij moeten helemaal niet bang zijn om God te benaderen, ook al hebben wij dingen verkeerd gedaan. Er mag wel gezonde vrees voor Hem zijn, maar wij moeten inzien dat Hij als liefhebbende ouder begrip voor ons heeft en ons verder vooruit wil helpen.

“Want Jehovah God schonk ons niet een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, van liefde en zelfbeheersing.” (2Ti 1:7)

Wij horen afstand te nemen van deze wereld, waarin wij zowel dader als slachtoffer zijn. Niettegenstaande onze vele gebreken moeten wij niet vrezen om God tegemoet te gaan. Afstand nemend van de wereld, kunnen wij met ons gebed laten zien dat wij dichter willen komen bij God, Die wij als onze Vader erkennen. Met ons gebed bieden wij onszelf aan God, als dankbare mensen die dankzij Gods aanvaarding van het Zoenoffer Jezus, uit de dood tot leven zijn opgestaan. Zo offeren wij vandaag aan God onze ledematen als werktuigen in dienst van de gerechtigheid.

“12 Laat dus de zonde in uw sterfelijk lichaam niet heersen, zodat gij zijn lusten opvolgt; 13 en stelt uw ledematen niet in dienst van de zonde als werktuigen van ongerechtigheid. Maar stelt uzelf in de dienst van Jehovah God als herleefd uit de dood; en uw ledematen in de dienst van God als werktuigen van gerechtigheid. 14 Neen, de zonde moet niet over u heersen; want gij zijt niet meer onder de Wet, maar onder de genade.” (Ro 6:12-14)

Het is juist omdat wij zwakke mensen zijn, dat wij behoefte hebben om om hulp te vragen, waartoe God bereid is om deze te geven. Wij moeten er niet voor terugschrikken om die zwakke punten aan anderen te laten zien. Diegenen rondom ons mogen gerust weten dat wij slechts mensen van vlees en bloed zijn, met eigen tekortkomingen, maar wij moeten hen ook laten zien dat al komen wij in zo veel dingen tekort, wij een hemelse Vader hebben die ons in alle liefde wil ontvangen. Belangrijk is dat diegenen rondom ons zien dat wij gedragen worden door het zoenoffer van Jezus Christus en dat wij leven door de hoop die wij in hem stellen, die nu bij God aan Zijn rechterhand gezeten optreedt als bemiddelaar voor ons.

“3 Want wel wandelen we in het vlees, maar we kampen niet naar het vlees. 4 De wapens toch, waarmee we kampen, zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God, om er burchten mee neer te halen; diepzinnigheden werpen we er mee omver, 5 ook elke hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God; alle denken nemen we er mee gevangen, om het te brengen onder gehoorzaamheid van Christus; 6 en we houden ze gereed, om iedere ongehoorzaamheid te straffen, zo gauw úw gehoorzaamheid maar volmaakt is.” (2Co 10:3-6)

“Want er is één God, en ook één Middelaar tussen God en de mensen, de Mens Jesus Christus,” (1Ti 2:5)

“tot Jezus de Middelaar van het nieuwe Verbond, tot het Bloed van de besprenkeling, dat iets beters afroept dan Abels bloed.” (Heb 12:24)

Als volgelingen van Christus moeten wij mededogend zijn voor anderen en empathie hebben en tonen, voor de vele eco- en oorlogsvluchtelingen zowel als de vele slachtoffers van allerlei soorten geweld in deze wereld. Te veel mensen zijn zich niet bewust hoe er bepaald geweld dicht bij hen om de hoek mag zijn. Er zijn de slachtoffers van pesters maar ook van seks- en andere delinkwenten. Dat zijn allemaal mensen die ons gebed kunnen gebruiken. Ons medevoelen moet er ons toe aan zetten om God te vragen dat hun pijn en lijden verzacht mag worden. Ons lijden en het lijden van anderen zijn zeer goede redenen om tot God te gaan en om Zijn bijstand te vragen. Hij is diegene die alle problemen kan oplossen en het menselijk lijden kan verzachten.

+

Voorgaande

Door genade van God tot geloof komen

Voor ons gestorven om ons tot God te brengen

Geen vrees om vol vertrouwen tot God te bidden

Verscheidene teksten van het “Het Onze Vader”

Heer, leer ons bidden #1 Onze Vader – die in de hemel zijt

Heer, leer ons bidden #3 Dagelijks brood – vergeving van schuld

Heer, leer ons bidden #4 Betreft verzoeking en verlossing van het kwade

++

Aanvullende artikelen

 1. Welke dingen zoeken
 2. De zoeker naar God en wereldse schatten
 3. Kan men God zoeken en ervaren
 4. Kan men een verbinding maken met iets dat men niet kan aanraken
 5. Wegpatroon volgen om verbindingen aan te gaan
 6. Is er een verbinding tussen God en mens?
 7. Op zoek naar God
 8. God zoeken en vinden
 9. Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God
 10. De Schepper God wil gevonden worden
 11. Vinden komt pas na goed zoeken
 12. Het niemand of niets in de duisternis
 13. Als je beseft dat God bestaat
 14. Rond God de Allerhoogste
 15. Geloven en geloof
 16. Geloof voor God aanvaardbaar
 17. Geloof in Één God
 18. Geloof in slechts één God
 19. El Shaddai – de Sterke
 20. God is Één
 21. Om te onthouden (of niet te vergeten): God is!
 22. God boven alle goden
 23. Jehovah Heer der heren
 24. Jehovah wiens Naam Heilig is
 25. Onze hemelse Vader
 26. De gedachte van vandaag ‘Gods naam en trouw bekendmaken zodat velen Jehovah komen loven’ (20 februari)
 27. Idioot zijn om te geloven?De Plannenontwerper laat kaarthouders of klanten vrij kiezen
 28. Geloof in God
 29. De Weg naar God
 30. Relatie tot God
 31. God de Vader
 32. Onze hemelse Vader
 33. Een Vader Die ons heeft uitgenodigd om zich bij Zijn familie aan te sluiten
 34. Een Vader die te vertrouwen valt
 35. Bekommerende God
 36. Jehovah sterkte en toevluchtsoord
 37. God Helper en Bevrijder
 38. God is Positief
 39. God komt ons ten goede
 40. Relatie met God gaat twee kanten op
 41. Gods beloften
 42. Gods Hoop en onze hoop
 43. Gods Redding
 44. Redding
 45. Psalmen over Redding van de Allerhoogste God
 46. Overdenking: Gemeenschap met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus
 47. Gedachte voor vandaag: “God vragen tegen de vijanden op te staan” (03 januari)
 48. Gedachte voor vandaag 11 maart: Naar wat verlangt mijn ziel?
 49. Redding door Volharding
 50. Redding verliezen
 51. Onvolmaakte mensen die kunnen leren van Degene die onze Vader wil zijn
 52. Zich onder de Adem stellen
 53. Levenslessen
 54. Op wie Hopen
 55. In Gods liefde blijven
 56. Kruis op nemen
 57. Hoop voor de toekomst
 58. Hoop op Leven
 59. Hoop op een man
 60. Hij die zit aan de rechterhand van Zijn Vader
 61. Naderkomen
 62. Aanroepen van God
 63. Bidden
 64. Bidden – Al of niet
 65. Gebed
 66. Aanbidding
 67. Aanbidding van God
 68. Aanbidding van Jehovah
 69. God aanbidden
 70. Ons gebed en een luisterende Vader
 71. Ons gebed en ’n luisterende vader
 72. Aanhoorder van het gebed
 73. Onze Vader – Modelgebed
 74. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #1 Luisteren naar de Souvereine Maker
 75. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Attitude
 76. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie
 77. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 78. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 79. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #17 Soorten van gebed
 80. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging
 81. Paul’s Gebedsverzoeken Doorzetten
 82. Vrede van God
 83. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 84. Gedachte voor vandaag: “Vijanden beschaamd en enorm ontmoedigd makend” (03 januari)
 85. Gedachte voor vandaag “Bedanken en prijzen voor Gods gerechtigheid” (4 januari)
 86. Christus toebehorenden
 87. Christen genoemd
 88. Houding van een Christen
 89. Christenmensen met ons geloof
 90. Gemoedsrust of Innerlijke vrede
 91. Christelijk Leven
 92. Dankbaar voor verkregen Offer
 93. Dankzegging
 94. Menselijke Natuur
 95. Sterfelijkheid
 96. Moeilijkheden
 97. Neerslachtigheid
 98. Pijn
 99. Lijden
 100. Verwachtingen
 101. Ondernemen
 102. Ware hoop
 103. Plan van God
 104. Plan van God en wereldvrede
 105. Trots Blokkade tot geloof
 106. Geloof in een vervolmaking van de mens en zijn omgeving
 107. Waarheid van het geloof
 108. Werking van de Hoop
 109. Mijn Geloof
 110. We zijn meer dan overwinnaars

+++

Gerelateerd

 1. God koos ervoor een Vader voor mij te zijn
 2. Gods brief aan jou
 3. God heeft het laatste woord

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

2 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: