Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 4 Gods Wil geschiede

Jehovah God wil dat mensen Hem als de Enige Ware God zullen erkennen en aanbidden en in Hem al hun vertrouwen zullen schenken, terwijl ze naar Zijn Woord en het woord van Zijn zoon luisteren, boven het woord van mensen.

 

“laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.” (Mt 6:10 NBV)

 

“Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’” (Mt 26:42 NBV)

 

“‘U komen alle lof, eer en macht toe, Jehovah, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’” (Opb 4:11 NBV)

 

“1  In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. 3  God zei: ‘Er moet licht komen, ‘en er was licht.” (Ge 1:1-3 NBV)

“God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’” (Ge 1:6 NBV)

“God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.’ En zo gebeurde het.” (Ge 1:9 NBV)

“God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin.’ En zo gebeurde het.” (Ge 1:11 NBV)

“God zei: ‘Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.’” (Ge 1:20 NBV)

“Het werd avond en het werd morgen. De vijfde dag.” (Ge 1:23 NBV)

“25 God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt. En God zag dat het goed was. 26  God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ 27 God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. 28 Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’
29  Ook zei God: ‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. 30 Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel.’ En zo gebeurde het.
31  God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag.” (Ge 1:25-31 NBV)

 

“18  God, Jehovah, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. 19 Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten.” (Ge 2:18-19 NBV)

“23 Toen riep de mens uit: ‘Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit een man gebouwd.’ 24 Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt.” (Ge 2:23-24 NBV)

 

“Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God, de Ontzagwekkende, maar mijn naam HEER heb ik niet aan hen bekendgemaakt.” (Ex 6:3 NBV)

 

“Maar ik heb u alleen in leven gelaten om u mijn macht te tonen en om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben.” (Ex 9:16 NBV)

 

“Misbruik de naam van Jehovah, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.” (Ex 20:7 NBV)

 

“De Egyptenaren zullen beseffen dat ik Jehovah ben, als ik mij tegen hen keer en de Israëlieten bij hen weg leid.’” (Ex 7:5 NBV)

 

“Ik zal ervoor zorgen dat hij onverzettelijk blijft, zodat hij jullie achtervolgt, en dan zal ik mijn majesteit tonen door de farao en zijn hele leger ten val te brengen. Dan zullen de Egyptenaren beseffen dat ik Jehovah ben.’ De Israëlieten gehoorzaamden.” (Ex 14:4 NBV)

 

“Dan zal iedereen hier beseffen dat Jehovah geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen, want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt en hij zal jullie aan ons uitleveren.’” (1Sa 17:47 NBV)

 

“Velen van jullie zullen omkomen, en je zult beseffen dat ik Jehovah ben.” (Eze 6:7 NBV)

 

“Ik zal geen medelijden tonen, geen medelijden kennen, je zult boeten voor je daden, je wangedrag keert zich tegen je – en jullie zullen weten dat ik Jehovah ben.” (Eze 7:4 NBV)

 

“Jullie zullen weten dat ik Jehovah ben. Jullie hebben mijn geboden niet gehoorzaamd en je niet gehouden aan mijn voorschriften, maar geleefd zoals de volken om je heen.’” (Eze 11:12 NBV)

 

“De steden waar nu nog mensen wonen, zullen veranderen in ruïnes en het land wordt een woestenij. Dan zullen jullie beseffen dat ik Jehovah ben.”’” (Eze 12:20 NBV)

 

“Daarom zullen jullie geen bedrieglijke visioenen meer hebben en geen voorspellingen meer doen. Ik zal mijn volk aan jullie greep ontrukken, en dan zullen jullie weten dat ik Jehovah ben.”’” (Eze 13:23 NBV)

 

“Koningen zullen je verzorgen, vorstinnen zullen je zogen. Ze zullen voor je knielen, zich diep vooroverbuigen, en het stof van je voeten likken. Dan zul je erkennen dat ik Jehovah ben, die niet beschaamt wie op hem hopen.” (Jes 49:23 NBV)

 

“3 Vereer naast mij geen andere goden. 4 Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. 5 Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, Jehovah, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; 6 maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.” (Ex 20:3-6 NBV)

 

“Jehovah heeft met hen een verbond gesloten en hun opgedragen: ‘Jullie mogen geen andere goden vereren: niet voor hen neerknielen, hen niet dienen en hun geen offers brengen.” (2Kon 17:35 NBV)

 

“7 Vereer naast mij geen andere goden.
8 Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde.
9 Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, Jehovah, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; 10 maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.” (De 5:7-10 NBV)

 

“Luister, Israël: Jehovah, onze God, Jehovah is de enige!” (De 6:4 NBV)

 

“Zie het toch in: ik ben de enige, naast mij is er geen andere god. Ik laat sterven, ik geef leven, ik sla wonden en ik genees. Wanneer ik mijn macht laat gelden is er niemand die redding bieden kan.” (De 32:39 NBV)

 

“Wie heeft dat tot stand gebracht? Wie roept de generaties vanaf het begin? Ik, Jehovah, ik was de eerste en ook bij de laatsten zal ik zijn.” (Jes 41:4 NBV)

 

“Wat nu het eten van offervlees betreft: wij weten dat er in de hele wereld niet één afgod echt bestaat en dat er maar één God is.” (1Co 8:4 NBV)

 

“Ik ben Jehovah, dat is mijn naam. Ik deel mijn majesteit niet met een ander, noch de lof die mij toekomt met een beeld.” (Jes 42:8 NBV)

 

“Mijn getuige zijn jullie-spreekt Jehovah -, mijn dienaar, die ik uitgekozen heb opdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen, en zouden inzien dat ik het ben. Vóór mij is er geen god gevormd, en na mij zal er geen zijn.” (Jes 43:10 NBV)

 

“want jullie mogen niet voor een andere god neerknielen. Jehovah, de Afgunstige, duldt immers geen andere goden naast zich.” (Ex 34:14 NBV)

 

“Jozua antwoordde het volk echter: ‘U zult niet in staat zijn Jehovah te dienen, want hij is een heilige God, hij duldt niemand naast zich, hij zal u uw overtredingen en zonden niet vergeven.” (Joz 24:19 NBV)

 

“En Jehovah zal koning worden over de hele aarde. Dan zal Jehovah de enige God zijn en zijn naam de enige naam.” (Zac 14:9 NBV)

 

“Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! Jehovah, onze God, is de enige Heer;” (Mr 12:29 NBV)

 

“De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij alleen is God en er is geen andere God dan hij,” (Mr 12:32 NBV)

 

“wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven.” (1Co 8:6 NBV)

 

“die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.” (1Ti 2:4 NBV)

 

“Geloofd zij Jehovah, de God van onze voorouders, die de koning het besluit heeft ingegeven de tempel van Jehovah in Jeruzalem van grote luister te voorzien,” (Ezr 7:27 NBV)

 

“Luister naar mij, Jakob-Israël, door mij geroepen. Ik ben het! Ik ben de eerste, ik ben de laatste!” (Jes 48:12 NBV)

 

“Laat wie wijs is goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden. Laat wie verstandig is meer en meer de vaardigheid verwerven” (Spr 1:5 NBV)

 

“Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn liefde voor David.” (Jes 55:3 NBV)

 

“Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.” (Jak 4:8 NBV)

 

“6  Zoek Jehovah nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is. 7 Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar Jehovah, die zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven.” (Jes 55:6-7 NBV)

 

“En jij, Salomo, mijn zoon, wees ontvankelijk voor de God van je vader en dien hem met volle overgave. Want Jehovah onderzoekt alle harten en kent alle verlangens en gedachten. Als je hem zoekt, zul je hem vinden; als je hem verlaat, zal hij je voor eeuwig verstoten.” (1Kr 28:9 NBV)

 

“Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.” (Mt 7:7 NBV)

 

“Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.” (Heb 11:6 NBV)

 

“Hij zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar hen moet u luisteren.” (De 18:15 NBV)

 

“18 Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij. Ik zal hun mijn woorden ingeven, en zij zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag. 19 Wie niet wil luisteren naar de woorden die zij in mijn naam spreken, zal ik ter verantwoording roepen.” (De 18:18-19 NBV)

 

“22 Mozes heeft al gezegd: “Jehovah, uw God, zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan; luister naar hem en naar alles wat hij u zal zeggen. 23 Wie niet naar deze profeet luistert, zal uit het volk gestoten worden.”” (Hnd 3:22-23 NBV)

 

“Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’” (Mt 17:5 NBV)

 

“Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’” (Mr 9:7 NBV)

 

“Er klonk een stem uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!’” (Lu 9:35 NBV)

 

“Vertrouw op Jehovah met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.” (Spr 3:5 NBV)

 

“Vertrouw altijd op Jehovah, alleen op hem, want Jehovah is een rots sinds mensenheugenis.” (Jes 26:4 NBV)

 

“Gezegend wie op Jehovah vertrouwt, wiens toeverlaat Jehovah is.” (Jer 17:7 NBV)

 

“(34:9) Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt.” (Ps 34:8 NBV)

 

“De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt.” (Jes 26:3 NBV)

 

“God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren.” (Ro 8:27 NBV)

 

“22 dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, 23 dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden 24 en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.” (Efe 4:22-24 NBV)

 

“9 Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt 10 en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. 11 Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.” (Col 3:9-11 NBV)

 

“U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.” (1Co 6:20 NBV)

 

“(34:4) Roem met mij de grootheid van Jehovah, sluit u aan om zijn naam te verheffen.” (Ps 34:3 NBV)

 

“Voeg niets toe aan wat ik u voorschrijf en doe er niets van af. Houd u aan de geboden die ik u geef; het zijn de geboden van Jehovah, uw God.” (De 4:2 NBV)

 

“(13:1) U daarentegen moet alles wat ik u gebied strikt naleven; voeg er niets aan toe en doe er ook niets van af.” (De 12:32 NBV)

 

“5 Elk woord van God is getoetst, hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken. 6 Voeg niets aan zijn woorden toe, anders straft hij je en blijk je een leugenaar.” (Spr 30:5-6 NBV)

 

“5 Op die dag zal Jehovah van de hemelse machten de sierlijke kroon zijn, de prachtige krans voor wie er van zijn volk nog over zijn; 6 wie zetelt op de rechterstoel zal hij met zuiver recht bezielen, en heldenmoed schenkt hij aan hen die de vijand uit de stad verdrijven.” (Jes 28:5-6 NBV)

 

 

+

Voorgaande

Heer, leer ons bidden #1 Onze Vader – die in de hemel zijt

Heer, leer ons bidden #2 Gods Naam Geheiligd – een Komend Koninkrijk volgens Wil van God

Heer, leer ons bidden #3 Dagelijks brood – vergeving van schuld

Heer, leer ons bidden #4 Betreft verzoeking en verlossing van het kwade

Verscheidene teksten van het “Het Onze Vader”

Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 3 Gods Koninkrijk kome

Wie zijn verlangen opvolgen

De roeping van Christus #2

Voor ons gestorven om ons tot God te brengen

Wees niet verstrikt

Voorbereiden op moeilijke tijden die op ons af kunnen komen

Kleine en grote dingen, belangrijke en onbelangrijke zaken

++

Aansluitend

 1. Een gebed tot Onze Vader volgens Jezus
 2. Een gebed voor een komend Koninkrijk
 3. Op zoek naar spiritualiteit 6 Spiritualiteit en gebed
 4. Erkenning van Jehovah’s soevereiniteit
 5. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 6. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 7. Christus in Profetie #5 De Knecht in Jesaja (5) Verhoging van de Knecht
 8. De Gezondene van God
 9. Jezus vertrouwend op zijn God
 10. Voorbeeld van hem die zijn leven gaf voor velen
 11. Niet onwillig naar de dood gesleept
 12. Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus
 13. Overdenking: De vertrouwelijke omgang van God is met wie Hem vrezen (Psalm 25:14)
 14. Begrijpend Zingen – Psalmen 56-59 Red mij van mijn vijanden, o mijn God
 15. Gedachte voor zondag 12 februari 2023: Jezelf verloochenen en Gods Wil doen terwijl men Jezus wil volgen
 16. Zelfverloochening en witwassen door doop
 17. Geloven in God
 18. Om te onthouden (of niet te vergeten): God is!
 19. Het niemand of niets in de duisternis
 20. Men zou denken dat gelovigen de wil van God willen doen
 21. Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen
 22. Enkele kernpunten van het Christelijk geloof
 23. Hoe ver wil je gaan in je geloof
 24. Aanwijzingen voor redding te vinden
 25. Het woord van God…is een troost voor diegene die zich houdt aan God’s wil
 26. De Hoer van Babylon en een in stilte verstoppende Paus
 27. Divine service (16-10-2013): “The way to salvation/ Die weg na verlossing”

 

+++

Verder aanvullende lectuur

 1. De wil en de gedachten van de Heer kennen
 2. Leven naar Gods wil
 3. Wandelen met God…
 4. De kerk op haar paasbest
 5. Weekendmeditatie
 6. Over Gods wil
 7. Wees verheugd!
 8. Betekent hard werk de wil van de hemelse Vader te volgen?
 9. ‘Wat wil God dat ik doe?’ – Een vraag in corona- en vakantietijd
 10. Degenen die naar Gods woord luisteren en Hem gehoorzamen, kunnen door God worden gezegend
 11. Onderwijs naar Gods wil
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: