Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Geloof in een Boek van God

Één Auteur achter Verzamelwerk

Er zijn meerdere dingen van God waarin men al of niet kan geloven. Zo is er één dat al eeuwen oud is en ook gekend staat als een grote bibliotheek of verzamelwerk. Dat Boek der boeken kan zich zelf zelfs beroepen om de Bestseller aller tijden te zijn.

De Christadelphians of Broeders in Christus geloven dat de God Die achter dat verzamelwerk staat één is, de Maker of Vader uit Wie alles is ontstaan.

in werkelijkheid is er voor ons maar één God,+ de Vader,+ uit wie alle dingen zijn ontstaan en voor wie wij bestaan.+ En er is één Heer, Jezus Christus, via wie alle dingen zijn ontstaan+ en via wie wij bestaan. (1 Korinthiërs 8:6)

Die onzichtbare God is een Geest Die er altijd is geweest en door Zijn Stem Woorden bracht die deden ontstaan.

20 Zijn onzichtbare eigenschappen — zijn eeuwige kracht+ en Godheid+ — zijn namelijk vanaf de schepping van de wereld duidelijk te zien, omdat ze waar te nemen zijn in alles wat gemaakt is.+ Daarom hebben ze geen enkel excuus. (Romeinen 1:20)

1 In het begin schiep God de hemel en de aarde.De aarde was woest* en leeg,* en er lag duisternis over het oppervlak van de watermassa.*+ En Gods actieve kracht*+ bewoog zich over het oppervlak van het water.+ God zei: ‘Er moet licht komen.’ Toen kwam er licht.+ (Genesis 1:1-3)

Auteur Die alles deed ontstaan doormiddel van Zijn Woord

18 Want dit zegt Jehovah, de Schepper van de hemel,+ de ware God, degene die de aarde heeft gevormd, haar Maker die haar stevig heeft gefundeerd,+ die haar niet voor niets* heeft geschapen, maar haar gemaakt heeft om bewoond te worden:+ ‘Ik ben Jehovah, en er is niemand anders. (Jesaja 45:18)

Hij alleen en ongeëvenaard in het universum, is de Bron van al het goede en het kwade (Jesaja 45:5-7), die ook de Bron heeft geleverd om Hem nauwkeurig goed te leren kennen. Om er in te slagen God en zijn Werken beter te begrijpen is het best Zijn Eigen Woorden ter hand te nemen. De Bijbel is het Boek dat God zelf gedicteerd heeft en ons gegeven heeft. Uit de Bijbel kunnen we alles over God en Zijn zoon, Jezus Christus, lezen en leren. We kunnen ook uit de Bijbel leren wat we moeten doen om God te behagen.

In de Bijbel leren we dat God in de hemel leeft. We weten allemaal dat de hemel boven onze aarde is, dus als we buiten zijn en omhoog kijken, kijken we naar de hemelen. Daar verblijft Zijn Majesteit en God Zijn Kracht die oneindig is maar ook niet specifiek plaats gebonden. God is namelijk overal tegelijkertijd. Vanwege zijn Kracht kan God overal zijn.

Verschillende schrijvers maar één Aangever

De Woorden die Jehovah God liet optekenen door verscheidene gekozen mannen is gebundeld als een verzameling van 66 boeken die zijn geschreven door verschillende auteurs uit verschillende tijdsperioden en achtergronden. Het heeft een krachtige bewering:

Dat alle woorden daarin geheel door God zijn geïnspireerd en daarom onfeilbaar zijn.

De Bijbel beweert dat dit grote werk lange tijd geleden tot stand is gekomen en op verscheiden manieren tot onze voorouders is overgeleverd.

1 Lang geleden sprak God bij veel gelegenheden en op veel manieren tot onze voorvaders via de profeten.+ (Hebreeën 1:1)

25 vanaf de dag dat jullie voorouders uit Egypte kwamen tot op de dag van vandaag.+ Daarom bleef ik al mijn dienaren, de profeten, naar jullie toe sturen. Ik stuurde ze elke dag weer.*+ (Jeremia 7:25)

We hebben ook een zekerder woord van voorafvertelling of profetie; waarbij men er goed aan doet om op te letten, want geen enkele profetie van de Schrift is van enige persoonlijke interpretatie. Want de profetie kwam niet in oude tijden door de wil van de mens voort, maar geselecteerde of heilige mannen van God spraken zoals ze werden bewogen door de Heilige Geest.

19 Daardoor is het profetische woord voor ons nog zekerder geworden, en jullie doen er goed aan je aandacht erop te richten als op een lamp+ die schijnt in een donkere plaats (totdat de dag aanbreekt en er een dagster+ opgaat) in je hart. 20 En jullie zijn op de hoogte van dit belangrijke feit: geen enkele profetie in de Schrift ontstaat door iemands persoonlijke interpretatie. 21 Want profetieën zijn nooit voortgekomen uit menselijk initiatief,+ maar mensen hebben namens God gesproken zoals ze werden geleid* door heilige geest.+ (2 Petrus 1:19-21)

Voorzien met rede

De mens moet er zich bewust van zijn dat God zijn Woord voor de mens voorzien heeft met een bewuste reden, om hem te onderrichten, leiding te geven alsook terechtwijzend te onderrichten.

16 De hele Schrift is door God geïnspireerd+ en nuttig om te onderwijzen,+ terecht te wijzen, dingen recht te zetten en te corrigeren in rechtvaardigheid,+ (2 Timotheüs 3:16)

De Bijbel brengt ons een hele verzameling van allerlei literaire vormen, van geschiedkundige weergaven tot korte en langere verhalen, levenslessen maar ook spreuken, liederen, gebeden, aansporingen, woorden van troost maar ook berispende woorden en gelijkenissen of parabels. Het is Gods hoop dat wij iets uit Zijn Woorden zouden leren en er iets mee aanvangen.

11 Wat hun allemaal overkwam was een voorbeeld en is opgeschreven als een waarschuwing voor ons,+ op wie het einde van de tijdperken* af komt. (1 Korinthiërs 10:11)

Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons iets te leren,+ zodat we door onze volharding+ en door de troost uit de Schrift hoop krijgen.+ (Romeinen 15:4)

De Woorden van God willen ook duidelijk maken dat wij ons niet enkel mogen richten op het zichtbare en dat wij ook niet altijd alles letterlijk moeten nemen maar meer tussen de regels moeten lezen, tot inzicht komend wat er eigenlijk bedoelt werd met het gebeuren of het uitgesprokene. Jezus speelt daarbij een zeer belangrijke rol omdat hij diegenen die de mensen te veel naar de letter wilden laten leven, op hun plaats zette en verduidelijkte wat de Woorden van God eigenlijk inhielden. Ook liet Jezus de mensen weten dat zij het dikwijls veel te ver gingen zoeken, vooral nu hu daar in hun midden was. Daarin zien wij duidelijk welke plaats Jezus innam en hoe hij als vertegenwoordiger van God duidelijk wenste te maken dat God overal is en dat eenieder God nabij kan voelen en tot Hem kan komen. Om tot God te komen en met Hem te praten zijn er teksten in de bijbel die ons tot voorbeeld kunnen dienen. Er zijn zo bijvoorbeeld de gebeden van David, Daniël en anderen.

Één Rode draad

Wat bovendien zeer belangrijk is, is de rode draad die doorheen heel de verzamelbundel geweven is. Al van af het eerste boek, Genesis, geeft God aan dat Hij een Plan heeft dat Hij ten uitvoer wil zien gebracht worden. Ook al heeft de eerste mens gerebelleerd heeft God dadelijk de belofte afgelegd dat er iemand zou komen die de vloek aangebracht door de zonde, zou komen te verbreken. Doorheen de werken zien wij hoe de mens worstelt met dat verkeerd gaan of zondigen, maar hoe God Zich altijd bereid heeft getoond ter hulp te komen als de mens daarom vroeg.

Zelfs al wilden bepaalde mannen op een bepaald moment niet meer spreken over God of zijn woorden aan anderen over brengen, zoals bijvoorbeeld Jeremia werden dezen daartoe gedwongen door Gods Macht. Dit is een voorbeeld van hoe de Bijbel is samengesteld, niet door mensen, niet met hun belangen in het hart – maar door God die hen inspireerde om de woorden te schrijven.

Daarom zei ik: ‘Ik zal niet meer over hem praten en ik zal niet meer in zijn naam spreken.’+ Maar in mijn hart werd het als een brandend vuur, het zat opgesloten in mijn botten. Ik werd moe van het inhouden, ik kon het niet meer verdragen.+ 10 Want ik hoorde veel boosaardige geruchten, er was overal angst om me heen.+ ‘Beschuldig hem, laten we hem beschuldigen.’ Alle mensen die me vrede toewensten zaten te wachten op mijn ondergang:+ ‘Misschien maakt hij wel een domme fout en kunnen we hem overmeesteren en wraak nemen.’ (Jeremia 20:9, 10 )

Om deze reden beweert de Bijbel de enige bron van goddelijke wijsheid te zijn die beschikbaar is voor de mens – zij beschouwt geen andere geschriften als van God.

Daarbij zijn in het tweede grote deel, de Griekse of Messiaanse Geschriften ook gekend onder het Nieuwe Testament, de woorden van Jezus Christus opgetekend, welke voor ons extra belangrijk zijn, omdat zij op een zeer goede wijze God verklaren en omdat onze leer op zijn leer is gebaseerd.

In het christadelfianisme geloven wij dat de Bijbel leert dat er geen verdere openbaringen voor de mens zouden zijn nadat het was afgerond en dat wij met dat Woord van God voldoende in onze handen hebben om God te leren kennen en waardig te dienen. In feiten hebben wij een boek waar eigenlijk niets aan toegevoegd hoeft te worden.

18 ‘Ik getuig aan iedereen die de woorden van de profetie van deze boekrol hoort: Als iemand hier iets aan toevoegt,+ zal God hem de plagen toevoegen die in deze boekrol zijn beschreven.+ (Openbaring 22:18)

We hebben het al eerder gezegd en ik zeg het nu weer: wie jullie iets anders bekendmaakt dan het goede nieuws dat jullie hebben aanvaard — vervloekt is hij! (Galaten 1:9)

Op die manier is alles wat nodig is voor de zaligheid in de Bijbel opgenomen en mag er niets aan de Bijbel worden toegevoegd. Degenen die beweren dat er aanvullende leringen aan hen zijn verleend, baseren hun zienswijzen niet op de Bijbel:

20 Ze moeten juist de wet en de schriftelijke bevestiging* raadplegen! Als ze niet volgens dit woord spreken, hebben ze geen licht.*+ (Jesaja 8:20)

+

Voorgaand

Geloof in dingen van God

++

Lees aansluitend

 1. Handleiding voor de zoektocht + De reis rond de wereld
 2. Wegpatroon volgen om verbindingen aan te gaan
 3. Optekening van gebeurtenissen in een speciaal verzamelwerk
 4. Vertrouwelijke geschriften
 5. Uitdagende vordering 1 Wiens Woord
 6. Het betrouwbare woord
 7. Betrouwbaarheid van eeuwenoude teksten
 8. Bewijs van oorsprong en betrouwbaarheid van de Bijbel
 9. Rond de Bijbel of Heilige Schrift
 10. Boek der boeken de Bijbel
 11. Bestseller aller tijden
 12. Bijbel
 13. Bijbel – Enige bron van kennis en openbaring van God
 14. Bijbel uitzonderlijk Boek van boeken waar niets van weggenomen mag of toegevoegd worden
 15. Bijbel verzameld Woord van God
 16. Bijbel Woord van God tot lering en opvoeding
 17. Woord van God (Broeders in Christus artikel)
 18. Woord van God (Christadelphian artikel)
 19. Verklarende Gids – Gesproken Woord zodat een mens zou weten
 20. Een Ruggengraatsboek
 21. De Goede Ruggengraat
 22. De Enige Ware God
 23. Plan van de Goddelijke Maker
 24. Een goddelijk Plan #4 Beloften
 25. De Plannenontwerper laat kaarthouders of klanten vrij kiezen
 26. Goed voorziene berggids
 27. Reddingsplan (Broeders in Christus artikel)
 28. Reddingsplan (Biblestudents artikel)
 29. Plan van God
 30. Schrijvers’ getuigenis
 31. Uit 3 continenten
 32. Het loon der zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jesus
 33. Bereshith 3:7-13 De Zondeval
 34. Goeden, slechten en het zichtbare en onzichtbare

+++

Verder verwant

 1. De Bijbel is een instructieboek
 2. Het ‘hier’ van het Heil*…
 3. Oog voor detail – 9 maart 2021
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

7 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: