Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 1 Rond Gods Heilige Naam

“Zó zult gij dus bidden: Onze Vader, die in de hemel zijt: Uw naam worde geheiligd.” (Mt 6:9)

 

“Hij sprak tot hen: Zegt, wanneer gij bidt: Vader, uw naam worde geheiligd; uw rijk kome.” (Lu 11:2)

 

“Ik ben Jehovah; Dit is mijn Naam! Mijn glorie sta Ik niemand af, Aan geen beelden mijn eer.” (Jes 42:8)

 

“(83-19) Dan zullen zij weten, dat “Jehovah” uw Naam is; Dat Gij de Allerhoogste zijt op heel de aarde, Gij alleen!” (Ps 83:18)

 

“Niet ons, o Jehovah, niet ons, Maar uw Naam geef eer om uw goedheid en trouw!” (Ps 115:1)

 

“Die Jehovah vrezen, blijven op Jahweh vertrouwen: Hij is hun hulp en hun schild!” (Ps 115:11)

 

“Brengt Jehovah de eer van zijn Naam; Huldigt Jehovah in heilige feestdos!” (Ps 29:2)

 

“Ontwijdt mijn heilige Naam niet. Ik wil onder Israëls kinderen als heilig worden vereerd. Ik ben Jehovah, die u heilig,” (Le 22:32)

 

“Want Jehovah’s naam wil ik verkonden; Geeft eer aan onzen God!” (De 32:3)

 

“Mijn mond zal de lof van Jehovah verkonden; Alle vlees zijn heilige Naam zegenen voor eeuwig!” (Ps 145:21)

 

“(5-17) Zo toont Jehovah der heirscharen door het oordeel zijn grootheid, De heilige God zijn heiligheid door het gericht!” (Jes 5:16)

 

“(8-22) Neen, noemt Jehovah der heirscharen alleen uw bedreiging, Voor Hem moet ge vrezen en beven;” (Jes 8:13s)

 

“Maar wanneer zijn kinderen Het werk mijner handen in hun midden aanschouwen, Dan zullen zij mijn Naam vereren, Den Heilige Jakobs aanbidden, Den God van Israël vrezen;” (Jes 29:23)

 

“Want heiligen zal Ik mijn grote Naam, die nu ontwijd is onder de volken, en die gij onder hen hebt ontwijd. Dan zullen de volken erkennen, dat Ik Jehovah ben, zegt Jehovah de Heer, als Ik in hun bijzijn door u mijn heiligheid bewijs.” (Eze 36:23)

 

“Zo zal Ik mijn grootheid en heiligheid tonen, en Mij openbaren voor de ogen van vele volken. Zo zullen ze erkennen, dat Ik Jehovah ben!” (Eze 38:23)

 

“2 En God sprak tot Moses: Ik ben Jehovah! 3 Als de almachtige God ben Ik aan Abraham, Isaäk en Jakob verschenen; maar mijn naam Jehovah heb ik hun niet bekend gemaakt.” (Ex 6:2-3)

 

“Wie is als Gij onder de goden, o Jehovah, Wie als Gij, heerlijk door heiligheid, Geducht om uw roemvolle daden, En om de wonderen, die Gij wrocht.” (Ex 15:11)

 

“4  Hoor, Israël! Jehovah is onze God, en Jehovah alleen! 5 Bemin Jehovah, uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, en met heel uw kracht. 6 Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart staan geschreven. 7 Prent ze uw kinderen in; herhaal ze, wanneer ge in uw huis zijt gezeten, of wandelt op straat, wanneer gij gaat slapen of opstaat; 8 bind ze als een merk op uw hand en als een teken op uw voorhoofd, 9 en schrijf ze op de deurposten van uw huis en in uw poorten.” (De 6:4-9)

 

“Want Jehovah’s naam wil ik verkonden; Geeft eer aan onzen God!” (De 32:3)

 

“Jehovah, U is de grootheid en macht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit; want U behoort alles, wat zich in de hemel en op de aarde bevindt. Jehovah, U is de heerschappij; U, die U als heerser over alles verheft.” (1Kr 29:11)

 

“(46-11) Houdt op! Erkent, dat Ik God ben, Hoog boven de volkeren, verheven op aarde!” (Ps 46:10)

 

“Heer, geen der goden komt U nabij, En niets gelijkt op uw werken!” (Ps 86:8)

 

“(89-7) Want wie in de wolken kan zich meten met Jehovah, Wie van Gods zonen is aan Jehovah gelijk?” (Ps 89:6)

 

“3 Want Jehovah is een machtige God! Hij is Koning, boven alle goden verheven: 4 Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde, En de toppen der bergen behoren Hem toe; 5 Van Hem is de zee, Hij heeft ze geschapen, Het vaste land, dat zijn hand heeft gemaakt! 6 Komt, buigen en werpen wij ons neer, Knielen wij voor Jehovah, die ons heeft geschapen; 7  Want Hij (Jehovah) is onze God, Wij het volk, dat Hij leidt, En de kudde aan zijn hand! Als gij dan heden mijn stem verneemt, 8 Verstokt uw hart als bij Meriba niet; Als op de dag van Massa in de woestijn, 9 Toen uw vaders Mij tartten en beproefden, Ofschoon ze mijn werken hadden aanschouwd!” (Ps 95:3-9)

 

“Want Gij zijt de Allerhoogste op heel de aarde, o Jehovah, Hoog boven alle goden verheven!” (Ps 97:9)

 

“Groot is Jehovah, en hooggeprezen, Zijn majesteit is niet te doorgronden!” (Ps 145:3)

 

“(5-17) Zo toont Jehovah der heirscharen door het oordeel zijn grootheid, De heilige God zijn heiligheid door het gericht!” (Jes 5:16)

 

“En ze riepen elkander toe: “Heilig, heilig, heilig is Jehovah der heirscharen; de hele aarde is vol van zijn glorie!”” (Jes 6:3)

 

“(8-22) Neen, noemt Jehovah der heirscharen alleen uw bedreiging, Voor Hem moet ge vrezen en beven;” (Jes 8:13)

 

“Ik, Ik ben Jehovah; Er is geen ander redder dan Ik!” (Jes 43:11)

 

“Neen, loochent het niet, Misleidt u niet! Heb Ik ze niet tevoren verkondigd, En ze u laten horen! Gij zijt mijn getuigen: Is er een god buiten Mij, Een rots soms, die Ik niet ken?” (Jes 44:8)

 

“Waarachtig, zo spreekt de Allerhoogste, Hij, die hoog is verheven; Die in eeuwigheid troont, En de Heilige heet! Ik woon in een hoge en heilige woning, Maar ook bij de vermorzelde, ootmoedige geest: Om de geest der ootmoedigen ten leven te wekken, Het hart der vermorzelden weer te doen leven.” (Jes 57:15)

 

“Want heiligen zal Ik mijn grote Naam, die nu ontwijd is onder de volken, en die gij onder hen hebt ontwijd. Dan zullen de volken erkennen, dat Ik Jehovah ben, zegt de Soevereine Heer Jehovah, als Ik in hun bijzijn door u mijn heiligheid bewijs.” (Eze 36:23)

 

“Zo zal Ik mijn grootheid en heiligheid tonen, en Mij openbaren voor de ogen van vele volken. Zo zullen ze erkennen, dat Ik Jehovah ben!” (Eze 38:23)

 

“(3-5) Dan zullen allen worden behouden, Die de Naam van Jehovah aanroepen. Want op de berg Sion En in Jerusalem zal redding zijn; Zoals Jehovah heeft gesproken, En de herauten, die Jehovah riep!” (Joe 2:32)

 

“Maar dan zal Ik de volkeren Reine lippen verstrekken, Opdat allen de Naam van Jehovah aanroepen, En Hem dienen, schouder aan schouder.” (Sef 3:9)

 

“Want de Machtige heeft aan mij grote dingen gedaan: Zijn Naam is heilig!” (Lu 1:49)

 

“En de vier Dieren hadden allen zes vleugels, van buiten en binnen vol ogen. Rusteloos riepen ze dag en nacht: “Heilig, Heilig, Heilig, De Heer Jehovah, de almachtige God, Die wàs, en die is, en die kòmt!”” (Opb 4:8)

 

+

Voorgaande

Heer, leer ons bidden #1 Onze Vader – die in de hemel zijt

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #1 Over namen en groepen

God heeft nooit Zijn Naam veranderd en zal deze ook niet veranderen

In Naam van God

++

Aansluitend

 1. Een gebed tot Onze Vader volgens Jezus
 2. De Adem van God tot bestaan, leven en tot relatie brengend
 3. De Adem Die Zich kenbaar maakte
 4. Bijbelgezegden over God
 5. Gebruik van Jehovahs naam (Our World) = Gebruik van Jehovahs naam (SomeView on the World)
 6. Use of /Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen (Our World)Use of /Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen
 7. Belangrijkheid van Gods Naam (Our World)Belangrijkheid van Gods Naam (Some View on the World)
 8. Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua (Our World) = Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua (Some View on the World)
 9. Archeologische vondst omtrent de Naam van God YHWH (Our World) = Archeologische vondst omtrent de Naam van God YHWH (Some View on the World)
 10. Jehovah Yahweh Gods Name – Gods Naam (Our World) = Jehovah Yahweh Gods Name – Jehovah de Naam van God (Some View on the World)
 11. Bereshith 4:24-26 Adams zoon Seth zijn zoon Enosj en begin van aanroeping van Gods Naam
 12. Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה (Our World) = Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה (Some View on the World)
 13. God over zijn Naam יהוה
 14. Hashem השם, Hebreeuws voor “de Naam” (Our World) = Hashem השם, Hebreeuws voor “de Naam”
 15. De NIV en de Naam van God (Our World) = De NIV en de Naam van God (Some View on the World)
 16. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 17. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 18. Aanroepen van Gods Naam
 19. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 20. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam
 21. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 22. Begrijpend Zingen: Psalm 8: Heerschappij mens en luister
 23. De gedachte van vandaag: “Geen stilte zodat iedereen zal weten dat er slechts één Allerhoogste Heerser is over de hele aarde” (17 februari)
 24. Hoe leest u?: “Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met mijn naam JHWH ben Ik hun niet bekend geweest.”
 25. Looft Jehovah
 26. Aanwijzingen voor de Eenheid en Eenvoud te vinden
 27. Zuiverheid en verantwoordelijkheid van leden en leiders in een gemeenschap
 28. Onder Adem zijnde maakt een taak hebbende
 29. Tijdens Coronaperiode toch Dagen om over God te praten
 30. Spelling van Bijbelse namen
 31. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 32. Nieuwe energie ontwikkelen
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

2 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: