Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

In Naam van God

De Belgische Broeders in Christus ook gekend als de Christadelphians, houden zich aan slechts één God, de God van Abraham, Isaac, Jacob, Jezus en zijn discipelen.

Één van de doelen van de Broeders is de Naam van Die Enige Ware God kenbaar te maken. Het is namelijk zo dat een heel groot deel van de mensen de Naam van God niet kent, ook al zijn er die beweren dat zij Die God aanbidden. We zien echter dat bij een groot deel van hen die zich Christen noemen meer dan één god aanbeden wordt en er twee of Drie namen worden gegeven aan hun God, namelijk Jahweh, Jehovah en Jezus. Hierbij kan men zich afvragen wat de belangrijkheid van die Naam van God is.

Uit de Heilige Schrift, het Boek der boeken de Bijbel, kunnen wij leren dat Jehovah, de God die alles geschapen heeft, weldegelijk belang hecht aan Zijn Naam en positie. Ook al duurde het tot Set eer de Naam van God werd aanroepen, bleef er van dan af een groep gelovigen zich bewust tot God wenden met Zijn apart geplaatste of heilige Naam.

“Ook Set kreeg een zoon, die hij Enos noemde. In die tijd begon men de naam van Jehovah aan te roepen.” (Ge 4:26)

Ook begon men daarna in de oudheid altaren te bouwen om offergaven aan De Allerhoogste God te brengen.

“Toen bouwde hij op die plaats een altaar, riep er de naam van Jehovah aan en sloeg er zijn tenten op; zijn knechten begonnen daar een put te graven.” (Ge 26:25)

Die God Die zich kenbaar had gemaakt aan Mozes met Zijn Naam, drukte de mensheid ook op het hart dat Hij de Enige God moest zijn die zij mochten aanbidden en zijn hoogheid met niemand anders mochten delen.

“2 God zei tegen Mozes: ‘Ik ben Jehovah. 3 Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God, de Ontzagwekkende, maar mijn naam Jehovah heb ik niet aan hen bekendgemaakt.” (Ex 6:2-3)

“Misbruik de naam van Jehovah, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.” (Ex 20:7)

“Ik ben Jehovah, dat is mijn naam. Ik deel mijn majesteit niet met een ander, noch de lof die mij toekomt met een beeld.” (Jes 42:8)

“(83:19) Dan zullen zij weten dat uw naam Jehovah is, dat u alleen de Allerhoogste bent op aarde.” (Ps 83:18)

“U moet de naam van uw god aanroepen, en ik zal de naam van Jehovah aanroepen. De god die antwoordt met vuur, is de ware God.’ Heel het volk stemde met dit voorstel in.” (1Kon 18:24)

“U wil ik een dankoffer brengen. Ik zal de naam aanroepen van de HEER Jehovah (Ps 116:17)

“(3:5) Dan zal ieder die de naam van Jehovah aanroept ontkomen: op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden, zoals Jehovah heeft beloofd; ieder die hij roept zal worden gered.” (Joe 2:32)

De God Die Is, geeft aan dat Hij eigenlijk “het zijn” of “het leven“, de mogelijkheid om leven te bevatten is. Hij is de Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה of “De Ik Ben die Ben” of “Het Wezen Zelf”.

En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN (of ‘Ik ben die er zijn zal”), en hij zei: Zo zult u tegen de kinderen van Israël zeggen: IK BEN (of de “Ik zal er zijn”) heeft mij tot u gezonden.” (Ex 3:14)

Ook al was Gods Naam in het begin nog niet gekend bij alle mensen heeft de mensheid vandaag geen excuus om te zeggen dat ze Zijn Naam niet kennen. Er zijn verscheidene geloofsgroepen die hun uiterste best doen om de Naam van God wereldkundig te maken. De Broeders in Christus zijn één van die vele groepen, de Gods Naam kenbaar maken en verder ook het Goede Nieuws van het komend Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God verkondigen.

In het geslacht van Seth wordt geen melding gemaakt van bijzondere uitvindingen en van machtsvertoon, en komen wij te weten dat er niet veel wijzen naar het vlees zijn alsook niet veel invloedrijken of niet veel aanzienlijken, maar toch wisten velen te vertrouwen op God. Vandaag is dat bij aanzienlijken wel heel wat anders. Ook is er een grote hoeveelheid mensen die zich zo belangrijk voelen dat zij geen god nodig hebben of zichzelf tot een god verheffen.

Een grote menigte is er ook van overtuigd dat men God niet nodig heeft. Zij vergeten daarbij dat de mens eigenlijk maar niets is, en zelfs niet kan bestaan zonder God.

Die Enige Ware God is een God van liefde die steeds nabij Zijn schepping wil blijven en diegenen ter hulp wil komen die om Zijn helpende Hand vragen. Jehovah, onze Schepper en Formeerder laat de mens weten dat deze niet bevreesd hoeft te zijn voor Hem, want het is Hij die verlossing brengt tot iedereen want iedereen behoort Hem toe. Ook al kunnen wij niet ontsnappen aan de vloek die over de eerste mens kwam wegens zijn verkeerde keuze (om van de Boom van moraal te eten, ook al had God dat verboden).

“1  Welnu, dit zegt Jehovah, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij! 2 Moet je door het water gaan-ik ben bij je; of door rivieren-je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan-het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. 3 Want ik, Jehovah (de Elohim), ben je God, de Heilige van Israël, je redder. Voor jou geef ik Egypte als losgeld, Nubië en Seba ruil ik in tegen jou.” (Jes 43:1-3)

“5 Wees niet bang, want ik ben bij je. Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug, uit het westen breng ik jullie bijeen. 6 Tegen het noorden zeg ik: Geef hier! Het zuiden gebied ik: Laat los! Breng mijn zonen terug van verre, mijn dochters van de einden der aarde, 7 allen over wie mijn naam is uitgeroepen, en die ik omwille van mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd.” (Jes 43:5-7)

“12 Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht, jullie hoorden het van mij, niet van een vreemde. Jullie zijn mijn getuige-spreekt Jehovah -,dat ik werkelijk God ben 13 en dat ik blijf wat ik ben. Niemand kan zich aan mijn macht onttrekken. Wat mijn hand doet, wie maakt het ongedaan?
14  Dit zegt Jehovah, jullie bevrijder, de Heilige van Israël: Omwille van jullie zend ik iemand naar Babel; ik maak alle Chaldeeën tot vluchteling en jaag hen jammerend hun schepen op. 15 Ik ben Jehovah, jullie Heilige, de schepper van Israël, jullie koning. 16 Dit zegt Jehovah, die een weg baande door de zee en een pad door machtige wateren, 17 die paarden en wagens liet uitrukken, een heel leger van geweldenaars-daar lagen ze, en ze stonden niet meer op, ze zijn vergaan, als een kwijnende vlam gedoofd.” (Jes 43:12-17)

“25 Ik, ík ben het, die omwille van zichzelf je misdaden tenietdoet en je zonden vergeet. 26 Breng mij mijn tekortkomingen in herinnering, laten we samen tot een uitspraak komen, en voer zelf het woord om je zaak te bepleiten. 27 Je eerste voorvader heeft al gezondigd en je woordvoerders zijn steeds tegen mij opgestaan. 28 Daarom heb ik de dienaren van het heiligdom ontwijd, Jakob aan de vernietiging prijsgegeven en Israël aan spot en hoon.” (Jes 43:25-28)

Vernietiging zal er nog steeds plaatsgrijpen. Er komt zelfs nog een Verschrikkelijke Dag van Vernietiging (Armageddon). En om die te kunnen weerstaan of om zonder al te veel kleerscheuren die periode van de Eindtijd door te komen, zal men voor Die Ene Ware God moeten hebben gekozen die de naam en harttoestand van alle mensen kent.

“Maar Jehovah zei tegen Samuël: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Jehovah kijkt naar het hart.’” (1Sa 16:7)

“En Jehovah heeft zijn woord gestand gedaan. Ik ben mijn vader David opgevolgd en zit nu op de troon van Israël, zoals Jehovah heeft beloofd. En ik heb voor de naam van Jehovah, de God van Israël, een tempel gebouwd” (1Kon 8:20)

“En jij, Salomo, mijn zoon, wees ontvankelijk voor de Elohim, God van je vader en dien hem met volle overgave. Want Jehovah onderzoekt alle harten en kent alle verlangens en gedachten. Als je hem zoekt, zul je hem vinden; als je hem verlaat, zal hij je voor eeuwig verstoten.” (1Kr 28:9)

“Jehovah laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan. Maar dit keer hebt u verkeerd gehandeld, en daarom zal van nu af oorlog uw deel zijn.’” (2Kr 16:9)

“(7:10) Roep de goddelozen een halt toe en wees de rechtvaardige tot steun. U die hart en nieren doorgrondt bent een rechtvaardige God.” (Ps 7:9)

“Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de rechte weg, Jehovah toetst wat hem innerlijk beweegt.” (Spr 21:2)

“Zeg niet: ‘Ik wist het niet, ‘want hij die de harten doorgrondt, het innerlijk doorziet, weet of je de waarheid spreekt. Hij vergeldt elk mens naar zijn daden.” (Spr 24:12)

“Ik, Jehovah, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.” (Jer 17:10)

Het is Die Doorgronder van het hart die wij meer moeten vrezen dan enige mens. Hem behoort alle lof en eer toe.

“Eer Jehovah met al je rijkdom, met het beste van de oogst.” (Spr 3:9)

“Alles wat adem heeft, loof Jehovah. Halleluja!” (Ps 150:6)

“in de tijd van David en Asaf, lang geleden, ligt immers de oorsprong van de dienst van de zangers die de lofzangen aanheffen en God prijzen.” (Ne 12:46)

Gods Volk wist maar al te goed Wie alle eer en glorie toebehoorde. Zij beleden dat de Almachtige Onzichtbare Eeuwige Superieure God de hulp gaf die het nodig had. Ook al waren zij niet altijd zo getrouw en durfden zij in zwakke momenten wel eens valse goden aanbidden, kwam de Elohim Hashem Jehovah hen steeds weer ter hulp als zij het vroegen, maar ook daar buiten bood Hij zijn hulp aan en zond Hij mensen om Zijn Volk te begeleiden.

Iedereen zal moeten komen beseffen dat onze hulp in de Naam van de Allerhoogste God is, namelijk in de Hand van Diegene Die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat er in is. Hij is de Getrouwe Die trouw houdt tot in de eeuwigheid en niet zal ophouden om Die trouw te tonen aan hen die er van willen genieten.

“Onze hulp is de naam van Jehovah, de Elohim die hemel en aarde gemaakt heeft.” (Ps 124:8)

“die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft, hij die trouw is tot in eeuwigheid,” (Ps 146:6)

“Jehovah zal mij altijd beschermen. Jehovah, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.” (Ps 138:8)

Om die reden is het oh zo belangrijk dat mensen komen in te zien Wie hun Maker en Voorziener is. Wegens de belangrijkheid van Gods soevereine positie nemen de Broeders in Christus het ook op zich om mee te helpen in het werk om Gods Naam kenbaar te maken.

In naam van God gaan wij verder uit om die andere belangrijke naam uit de Bijbel kenbaar te maken, namelijk Jeshua, beter gekend als Jezus Christus en om de Bijbelse waarheid te verkondigen en duidelijk te maken. Velen verwarren dat personage met Jehovah God en/of hebben die man van vlees en bloed tot hun God gemaakt, dat volgens de Schrift heiligschennis is en oneer brengt aan Gods apart geplaatste Naam. (Hierop zullen wij in het volgende bericht verder op ingaan.)

+

Voorgaande

Missieverklaring

Volgende

God heeft nooit Zijn Naam veranderd en zal deze ook niet veranderen

++

Vindt ook:

 1. Het begin van alles
 2. God of een god
 3. God versus goden
 4. De Enige Ware God
 5. God over zijn Naam יהוה
 6. Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה
 7. Hoe leest u?: “Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met mijn naam JHWH ben Ik hun niet bekend geweest.”
 8. Jehovah wiens naam heilig is
 9. Jehovah Voornaamste Hooggeplaatste
 10. Rond God de Allerhoogste
 11. De Maker en zijn schepselen
 12. God de Vader
 13. Jehovah Heer der heren
 14. Jehovah sterkte en toevluchtsoord
 15. Geloof in slechts één god
 16. Aanbidding
 17. God aanbidden
 18. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed
 19. Een Naam voor een God #9 Vals geloof gevoed door vrees
 20. Aanroepen van Gods Naam
 21. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 22. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten
 23. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten
 24. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres
 25. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor
 26. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam
 27. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 28. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 29. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 30. Erkenning van Jehovah’s soevereiniteit
 31. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 32. Looft Jehovah
 33. Gedachte voor 2 januari 2018
 34. Gedachte voor vandaag “Dwaasheid en slechtheid van de mens” (06 januari)
 35. De gedachte van vandaag: “Geen stilte zodat iedereen zal weten dat er slechts één Allerhoogste Heerser is over de hele aarde” (17 februari)
 36. Eerste gedachte voor vandaag “De wereld is misschien slecht” (16 januari)
 37. Begrijpend Zingen: Psalm 8: Heerschappij mens en luister
 38. Getuig van een levende God en zijn zegeningen voor jou
 39. Redding mogelijk voor allen
 40. De naam van Jehovah gebruikend maar geen getuigen met die naam
 41. God is een verhaal #2 Voorgangers niet gediend met een Enige God

+++

Aanverwante artikelen

 1. Corona en Gods Naam
 2. Christelijke liederen ‘De betekenis van Gods naam’ | Officiële muziek video
 3. Door het mysterie van de namen van God te begrijpen, houd ik de voetstappen van het Lam bij
 4. VII. Vragen en antwoorden over de naam van God
 5. Zal de naam van God in de laatste dagen nog steeds Jezus zijn?
 6. Waarom zal God een nieuwe naam hebben als Hij in de laatste dagen komt?
 7. Christelijke film ‘Gods naam is veranderd?!’ Clip 5 – Alleen door Gods nieuwe naam te aanvaarden kan er gelijke tred worden gehouden met de voetstappen van het lam
 8. De heiliging van Gods naam
 9. Alleen de Náám al!
 10. Om de heilige naam van God
 11. De heiliging van Gods naam
 12. Jeremia predikt de troost van Gods trouw
 13. ‘Gods naam is veranderd?!’ Clip 3 – Het belang van Gods naam
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

10 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: