Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 8 Verlossing

 

 

“En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.” (Mt 6:13 NBV)

 

“U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.” (1Co 10:13 NBV)

 

“Wie in verleiding komt, moet niet beweren: ‘Die verleiding komt van God.’ Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht.” (Jak 1:13 NBV)

 

“Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld.” (Opb 3:10 NBV)

 

“Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel.” (Joh 17:15 NBV)

 

“18 We weten dat iemand die uit God geboren is niet zondigt. De Zoon, die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft. 19 We weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is.” (1Jo 5:18-19 NBV)

 

“Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.” (2Th 3:3 NBV)

 

“En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen.” (Ro 1:18 NBV)

 

“Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven.” (Ro 5:6 NBV)

 

“We weten ook dat de wet er niet is voor de rechtvaardige, maar voor wie zich aan wet of gezag niet stoort, voor goddelozen en zondaars, die alles wat heilig is verachten en ontwijden, die hun eigen vader of moeder doden, voor moordenaars,” (1Ti 1:9 NBV)

 

“(3:9) Bij u, Jehovah, is redding, uw zegen rust op uw volk. sela” (Ps 3:8 NBV)

 

“De rechtvaardigen vinden redding bij Jehovah, hij is hun toevlucht in tijden van nood.” (Ps 37:39 NBV)

 

“God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want Jehovah is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’” (Jes 12:2 NBV)

 

“Ik, ík ben Jehovah! Buiten mij is er niemand die redt.” (Jes 43:11 NBV)

 

“Maar Israël wordt door Jehovah gered, hij brengt redding voor eeuwig. Jullie staan niet te schande en worden niet gehoond, in alle eeuwigheid niet.” (Jes 45:17 NBV)

 

“Vertrouw altijd op Jehovah, alleen op hem, want Jehovah is een rots sinds mensenheugenis.” (Jes 26:4 NBV)

 

“Dit zegt Jehovah: Handel rechtvaardig, handhaaf het recht; de redding die ik breng is nabij, en weldra openbaar ik mijn gerechtigheid.” (Jes 56:1 NBV)

 

“wie het opneemt tegen Jehovah wordt gebroken, vanuit de hemel dondert hij hun toe. Jehovah spreekt recht over heel de aarde, hij geeft macht aan de koning die hij kiest en verhoogt het aanzien van zijn gezalfde.’” (1Sa 2:10 NBV)

 

“Kijk omhoog naar de hemel, kijk naar de aarde beneden: al vervliegt de hemel als rook, al valt de aarde uiteen als een oud gewaad en sterven haar bewoners als muggen, de redding die ik breng, zal voor altijd blijven en mijn recht zal geen einde hebben.” (Jes 51:6 NBV)

 

“25 (102:26) Vóór alle tijden hebt u de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van uw handen. 26 (102:27) Zij zullen vergaan, maar u houdt stand, zij zullen als kleren verslijten, u verwisselt ze als een gewaad en zij verdwijnen, 27 (102:28) maar u blijft dezelfde, uw jaren nemen geen einde.” (Ps 102:25-27 NBV)

 

“Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.” (Jes 2:4 NBV)

 

“Op die dag zal in Juda dit lied klinken: ‘Wij hebben een sterke stad, Jehovah biedt ons redding als een wal, als een muur.” (Jes 26:1 NBV)

 

“Ja, Jehovah vindt vreugde in zijn volk, hij kroont de vernederden met de zege.” (Ps 149:4 NBV)

 

“en de priesters met eer bekleden. Zijn getrouwen zullen juichen van vreugde.” (Ps 132:16 NBV)

 

“Ik vind grote vreugde in Jehovah, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.” (Jes 61:10 NBV)

 

“Ik zal de beker van bevrijding heffen, de naam aanroepen van Jehovah” (Ps 116:13 NBV)

 

“Het paard wordt gereedgemaakt voor de strijd, de overwinning hangt af van Jehovah.” (Spr 21:31 NBV)

 

“‘Juda en Jeruzalem en u, koning Josafat, luister goed! Dit zegt Jehovah: Jullie hoeven niet bang te zijn voor de grote legermacht die jullie bedreigt, want dit is niet jullie strijd, maar die van God.” (2Kr 20:15 NBV)

 

“Jullie hoeven in deze strijd geen slag te leveren. Wacht rustig af, dan zullen jullie zien hoe Jehovah, die jullie, Juda en Jeruzalem, bijstaat, voor jullie de overwinning behaalt. Jullie hoeven nergens bang voor te zijn. Ga hun morgen tegemoet, Jehovah staat jullie bij.’” (2Kr 20:17 NBV)

 

“(68:21) onze God is een reddende God. Bij God, Jehovah, is bevrijding uit de dood.” (Ps 68:20 NBV)

 

“Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!’” (Opb 7:10 NBV)

 

“Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte zeggen: ‘Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God,” (Opb 19:1 NBV)

 

“want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan.’” (Hnd 17:31 NBV)

 

“God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden.” (Hnd 2:24 NBV)

 

“32 Wij verkondigen u het goede nieuws dat God zijn belofte aan onze voorouders 33 in vervulling heeft doen gaan ten behoeve van hun kinderen-ten behoeve van ons-doordat hij Jezus tot leven heeft gewekt. Daarover staat in de tweede psalm geschreven: “Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.”” (Hnd 13:32-33 NBV)

 

“Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.’” (Hnd 4:12 NBV)

 

“Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’” (Mt 1:21 NBV)

 

“In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade” (Efe 1:7 NBV)

 

“En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding,” (Heb 5:9 NBV)

 

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Joh 3:16 NBV)

 

“Van hem getuigen alle profeten dat iedereen die in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonden krijgt.’” (Hnd 10:43 NBV)

 

“Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.” (Ro 6:23 NBV)

 

“9 Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde,” (Flp 2:9-10 NBV)

 

“Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.’” (Joh 6:40 NBV)

 

“Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.” (Joh 17:3 NBV)

 

“maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.” (Joh 20:31 NBV)

 

“en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus.” (2Ti 3:15 NBV)

 

“Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God.” (1Jo 5:13 NBV)

 

“Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen achtte God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren.” (Heb 2:10 NBV)

 

*

 

 

+

Voorgaande

Heer, leer ons bidden #4 Betreft verzoeking en verlossing van het kwade

Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 7 Verzoeking

De vier dimensies van Christus’ liefde

Christadelfiaanse geloofspunten #8 Boodschap van Jezus wiens vergoten bloed vergeving van onze overtredingen brengt

Christadelfiaanse geloofspunten #11 Redding door het evangelie te geloven

++

Aanvullend

 1. Tot bewust zijn komen voor huidig leven
 2. De Weg tot verlossing (Our World) = De Weg tot verlossing (Some View on the World)
 3. God de Vader
 4. God Helper en Bevrijder
 5. God is Positief
 6. God komt ons ten goede
 7. Gods beloften
 8. Beloften van God
 9. Gods Redding
 10. Plan van God
 11. Reddingsplan
 12. Redding
 13. Redding komt vanuit de Joden
 14. Overtuiging voor de dingen die God beloofde
 15. De verbonden – samenvatting
 16. Gods wil dat alle soorten van mensen worden gered
 17. Redding
 18. Redding door Volharding
 19. Redding verliezen
 20. Ontmoeting met: Jozua de trouwe dienaar van Mozes
 21. Gezondene van God
 22. Losprijs bewerkt door de zoon van God
 23. Het Geschreven Woord: lossing
 24. Losgeld voor iedereen
 25. Loskoper
 26. Liefdevolle voorziening door Christus Jezus betaalde losprijs
 27. Zoenoffer
 28. Christus in Profetie #1 De Knecht in Jesaja (1)
 29. Christus in Profetie #14 De Psalmen (8) – Psalm 34 God beschermt wie op Hem vertrouwt
 30. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #2 Te Doen
 31. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #3 Zoals Jezus
 32. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 33. Zo maar gerechtvaardigd?
 34. Genade als menselijke of goddelijke uitvoering van of goedertierendheid of barmhartigheid
 35. Vergiffenis
 36. Vergiffenis in bereik
 37. Geloof voor vergiffenis
 38. Bronnen van leven
 39. Onwraakzuchtige God
 40. Gods genade voor iedereen
 41. Genade is ook Onverdiende goedheid
 42. Onverdiende goedheid.
 43. Rechtvaardigingsverklaring
 44. Bevrijding
 45. Redding tot alle soorten van mensen
 46. Herfst, Leven en dood, genade, wedergeboorte en heiliging
 47. Mogelijkheid tot leven
 48. Het loon der zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jesus
 49. Acht slaande op de reddende (Our World) = Acht slaande op de reddende (Some View on the World)Geef uw zorgen aan God
 50. Wees trouw aan het luisterende oor
 51. Geroepenen ontkomen (Our World) = Geroepenen ontkomen (Some View on the World)
 52. Bestemming Getrouwen en Rechtvaardigen
 53. Enkel het rouwmoedig zelf, ziek van haar pretenties, vindt verlossing
 54. Wedergeboorte en lidmaatschap tot een kerk
 55. Hoe ver wil je gaan in je geloof
 56. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus (Our World) = Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus (some View on the World)
 57. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #6 Volgers van de ware Jezus zijn volgers van Jeshua of Jeshuaisten (Our World) = Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #6 Volgers van de ware Jezus zijn volgers van Jeshua of Jeshuaisten
 58. Fundamenten van het Geloof 14 De komst van Christus in heerlijkheid
 59. Essentie van het geloof voor een christen
 60. Als de tijd ten einde loopt …… Slechts een klein deel gered
 61. Dit is God se wil . . . dat alle soorte mense gered moet word

+++

Verder aanverwante lectuur

 1. Assurance of Salvation/ Verzekering voor redding
 2. De Redding is een Belofte
 3. De tedere momenten van God
 4. Psalm 107 • God to the rescue!/God als redding
 5. Isaiah, Jesaja 57-59 • The Lord’s salvation / De redding van de Heer
 6. Goddelijke redding
 7. Doop: big deal (?) (2)
 8. Welvaart in de verzoening
 9. Onze laatste redding en onze ondergang.
 10. Overwinningsspeech
 11. Laat Hulle tot jou Redding kom

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: