Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Zacharia: de profeet van Israëls herstel #7 Heiligheid behoort Jehovah toe

Heiligheid behoort Jehovah toe

Op de tulband van de hogepriester in Israël stond:

Heiligheid behoort Jehovah toe”.

Onder het Hebreeuwse woorden qoʹdhesj en kedoesja of ‘heiligheid’ verstond men oorspronkelijk een toestand van afgezonderdheid, een exclusiviteit die reden gaf om apart geplaatst te worden. Heilige zaken waren die dingen die exclusief of geheiligd zijn voor God, Die heilig is; of voor de dienst van God bestemd zijn.

In het 14de hoofdstuk van Zacharia’s werk spreekt hij over de dag die zal komen, een dag die van Jehovah is. Dan zal de wereld getuige zijn dat Jehovah zal uittrekken en tegen al die volken strijden, zodat zij zullen moeten weten dat Hij Jehovah is. (Zacharia 14:3, Ezechiël 38:23) Die dag die zal bekend komen te staan als Jehovah’s dag (Zacharia 14:7) zal iedereen moeten erkennen dat Jehovah, als Koning van de legermachten, één is en zijn naam één is, en dat Hij onveranderlijk is en er altijd was en altijd zal zijn.

Jehovah zal Koning zijn over de hele aarde.+ Op die dag zal Jehovah één zijn+ en zijn naam één.+ (Zacharia 14:9)

 Ik ben Jehovah. Dat is mijn naam.

Ik geef mijn eer aan* niemand anders

en mijn lof niet aan beelden.+ (Jesaja 42:8)

Dit zegt Jehovah,

de Koning van Israël+ en zijn Terugkoper,+ Jehovah van de legermachten:

“Ik ben de eerste en ik ben de laatste.+

Er is geen andere God dan ik.+ (Jesaja 44:6)

Op die dagen dat Jehovah oorlog zal voeren, op de dag van de strijd zullen zij die  tweevoudige, drievoudige of meerdere goden aanbidden, moeten beseffen dat hun valse leer ten einde zal gebracht worden door Diegene Die de Allerhoogste God boven alle goden is. Dan zal Die Goddelijke Macht Zich grootmaken en zich voor alle mensen kenbaar maken, zodat niemand nog een excuus zou kunnen hebben.

23 Ik zal mij beslist grootmaken en mij heiligen en mij bekendmaken voor de ogen van veel volken. En ze zullen moeten weten dat ik Jehovah ben.” (Ezechiël 38:23)

Ook zij die voor beelden neerknielden en allerlei figuren als heiligen aanschouwden zullen dan moeten inzien dat zij verkeerd bezig waren, want Jehovah is de enige gerechtigde om geheiligd te zijn. Niemand anders komt die eer toe.

Ik ben Jehovah. Dat is mijn naam.

Ik geef mijn eer aan* niemand anders

en mijn lof niet aan beelden.+ (Jesaja 42:8)

Ook zij die Jezus als hun god nemen zullen dan eindelijk moeten inzien dat Jezus de waarheid sprak en niet tot zichzelf bad, maar altijd tot zijn hemelse Vader bad, die hij aanschouwde als de Enige Echte God. Velen die het eerste gebod van God nog niet kennen zullen op die dag dat eerste gebod moeten inzien.

29 Jezus antwoordde: ‘Het eerste is: “Luister, Israël. Jehovah, onze God, is één Jehovah,(Markus 12:29)

Jezus wist maar altijd goed genoeg zijn plaats en heeft nooit de rol van godheid zich toe-geëigend.

32 De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Meester, u hebt goed gesproken en wat u zegt is waar: “Hij is één, en buiten hem is er geen ander.”+ (Markus 12:3)

Dan zullen die Drie-eenheidsaanbidders moeten inzien dat ook de apostelen maar al te goed wisten wie hun leermeester was, en zich ook hielden aan de God van Christus, welke de God van Abraham is, en de Enige Ware God is uit Wie alle dingen ontstaan zijn.

in werkelijkheid is er voor ons maar één God,+ de Vader,+ uit wie alle dingen zijn ontstaan en voor wie wij bestaan.+ En er is één Heer, Jezus Christus, via wie alle dingen zijn ontstaan+ en via wie wij bestaan. (1 Korinthiërs 8:6)

De woorden die op de tulband van de hogepriester in Israël stonden, geven te kennen dat die God van Israël afgezonderd werd van Zijn volk om zich toe te wijden aan de dienst van Jehovah (de God van de Bijbel) in het heiligdom.

Zacharia spreekt van de tijd wanneer een dergelijk opschrift aangebracht zal worden op alle voorwerpen in Jeruzalem. Op deze wijze wordt te kennen gegeven dat de stad Jeruzalem en het heiligdom daar, vrij zal zijn van de onreinheid van de achter ons liggende eeuwen. Zoals de apostel Johannes in zijn visioen zag:

“En in haar zal niets onreins binnenkomen” (Openb. 21:27).

Toen Jesaja geroepen werd om het ambt van een profeet te bekleden zag hij een profetisch visioen van Jehovah, hoog en verheven in heiligheid op Zijn troon, terwijl Zijn omringende dienaars Hem loven met woorden die uitzien naar de vervulling van Zijn doel met de schepping van mensen op aarde:

“Heilig, heilig, heilig is Jehovah van de legermachten, de ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol” (Jes. 6:3).

Op die Grote Dag van Jehovah zal iedereen moeten inzien dat er niemand is zoals Jehovah. Hij is de meest indrukwekkendste in alle heiligheid, die alle lof en eer verdient.

11 Wie van de goden is als u, o Jehovah?+

Wie is als u, zo indrukwekkend in heiligheid?+

U bent degene die vereerd moet worden met lofliederen, degene die wonderen doet.+ (Exodus 15:11)

Het slothoofdstuk van het boek Zacharia ziet vooreerst de gruwel die op de mens zal afkomen.

12 Dit is de plaag waarmee Jehovah alle volken zal geselen die oorlog voeren tegen Jeruzalem:+ hun vlees zal wegrotten terwijl ze op hun voeten staan, hun ogen zullen wegrotten in hun kassen en hun tong zal wegrotten in hun mond.

13 Op die dag zal Jehovah verwarring onder hen verspreiden. De een zal de hand van de ander vastgrijpen en ze zullen elkaar aanvallen.+ 14 Ook Juda zal betrokken zijn bij de oorlog in Jeruzalem. Het vermogen van de omringende volken zal verzameld worden: grote hoeveelheden goud, zilver en kleding.+

15 Ook de paarden, de muildieren, de kamelen, de ezels en al het vee in die kampen zullen getroffen worden door zo’n plaag. (Zacharia 14:12-15)

Het visioen veranderd in een heerlijke realiteit, als God onder de mensen zijn woonplaats heeft.

16 Iedereen die overblijft van alle volken die tegen Jeruzalem strijden, zal elk jaar+ naar Jeruzalem gaan om zich te buigen voor* de Koning, Jehovah van de legermachten,+ en om het Loofhuttenfeest te vieren.+ (Zacharia 14:16)

20 Op die dag zullen de woorden “Heiligheid behoort Jehovah toe!”+ op de bellen van de paarden geschreven worden. De kookpotten*+ in het huis van Jehovah zullen zijn als de schalen+ vóór het altaar. 21 Elke kookpot* in Jeruzalem en in Juda zal heilig zijn en zal Jehovah van de legermachten toebehoren, en iedereen die slachtoffers brengt zal binnenkomen en enkele daarvan gebruiken om te koken. Op die dag zal er in het huis van Jehovah van de legermachten geen Kanaäniet* meer zijn.’+”. (Zacharia 14:20-21)

+

Voorgaande

Zacharia: de profeet van Israëls herstel #1 Joodse ballingen in het rijk van Darius de Grote

Zacharia: de profeet van Israëls herstel #2 Jeruzalem als navel van de aarde

Zacharia: de profeet van Israëls herstel #3 Jeruzalem verhoogd

Zacharia: de profeet van Israëls herstel #4 Levende wateren

Zacharia: de profeet van Israëls herstel #5 De vijanden verdelgd

Zacharia: de profeet van Israëls herstel #6 De Koning, Jehovah van de legermachten

God heeft nooit Zijn Naam veranderd en zal deze ook niet veranderen

++

Aanvullend

 1. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 2. Geloof in slechts één God
 3. De Enige Ware God
 4. Rond God de Allerhoogste
 5. God boven alle goden
 6. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste (Our world)Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 7. Drie-eenheid: god de zoon of zoon van God
 8. Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid
 9. Is God Drie-eenheid
 10. Kijk op een afgezant van een Hogere Macht
 11. Voor hen die beweren dat Jezus God is
 12. Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God
 13. Geloof in Jezus Christus
 14. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 15. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
 16. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht
 17. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
 18. De Knecht des Heren #1 De Bevrijder
 19. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
 20. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 21. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 22. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 23. Christus Jezus: de zoon van God
 24. Jezus Zoon van God
 25. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 26. Jezus Christus in het vlees gekomen
 27. Wereld waarheen #1 Terug naar Egypte
 28. Wereld waarheen #3 – de wortelscheut van David
 29. Overdenking voor vandaag: Al of niet luisterend naar de mensenzoon Jezus en de Waarheid opzoekend
 30. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 31. Lam van God – offer gebracht ter verzoening
 32. Zoenoffer
 33. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 34. De wereld van onbijbelse leer #1
 35. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #1 Verontreiniging
 36. Helden en heiligen
 37. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste

+++

Gerelateerd

 1. Boodschap 416 van ‘ Boodschappen uit de kosmos’
 2. Preek ‘Jezus is Heer’ n.a.v. HC zo 13b
 3. Leerdienst Drie-eenheid
 4. Leerdienst HC zo 8 ‘God is Vader, Zoon en Geest’
 5. De ware- en de valse Drievuldigheid
 6. Heilige Drie-eenheid – Lezingen
 7. Leven in het verbond met de Drie-ene God (versie met voet-/eindnoten)
 8. Geschenk…
 9. De Verbondsgod is trouw
 10. Eén Naam blijft er over
 11. Iedereen zal de Heiland zien
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: